Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 08.12.10

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 08.12.2010
Tid: kl. 14:00-16:00

Sakliste som PDF hefte 1 sak 80-85 (5MB)  - hefte 2 sak 86-90 (5MB)  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 80/10 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 81/10

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 82/10 Reguleringsplan Håa - 1719/8/1 - fortetting hyttefelt utredning vedtak
PS 83/10 1719/274/24 - Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1 utredning vedtak
PS 84/10 Endring av reguleringsplan Reemyra 1, Skogn utredning vedtak
PS 85/10 1719/1/357 og del av 1/17 - Reguleringsplan Sjøbadet borettslag utredning vedtak
PS 86/10 1719/47/16 m.fl. - Reguleringsplan Bjørnang utredning vedtak
PS 87/10 1719/242/8 - Vidar Undlien - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen Undlien nordre utredning vedtak
PS 88/10 1719/6/5/2 - Ingebrikt Fjerdingen - Naust/garasje - Vikan - klage på vedtak utredning vedtak
PS 89/10 1719/3/220 - Siw Engstrøm/ Roger Fjelldal - Søknad om veranda utredning vedtak
PS 90/10 Søknad om dispensasjon for overtakelse av naust - 1719/267/40 - Terje Witsøe utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 + 5 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf - forfall
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf - forfall
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf - forfall
Gerd Haugberg h medlem h/v - forfall
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp - forfall
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Arman Rad
Eilif Due sp varamedlem 5 dna/sp/krf x Lill Kristin Nordahl
Sverre Ronglan sp varamedlem 7 dna/sp/krf x Tove Irene Løvås
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x Gerd Haugberg
Asgeir Persøy frp varamedlem 1 frp x Geir Tore Persøy
Ingen vara - - dna/sp/krf - Siv By
Ingen vara - - dna/sp/krf - Olav Strid

 

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf Birger Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø Øivind HolandÅsmund Brygfjeld     Til toppen av siden


 

 

PS 80/10 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

 

PS 81/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Guri Skjesol, SP og Arild Nordli, DNA

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll: Guri Skjesol, SP og Arild Nordli, DNA    Til toppen av siden

 


PS 82/10 Reguleringsplan Håa - 1719/8/1 - fortetting hyttefelt

Rådmannens forslag til vedtak:
Reguleringsplan Håa 1719/8/1 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Einar Vandvik, V:
Utbygger bes vurdere plass for båtopptrekk/flytebrygge for hytteeiere innenfor reguleringsområdet.

Saksordfører:
Einar Vandvik, V

Avstemning:
Vandviks tilleggsforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Reguleringsplan Håa 1719/8/1 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10

Utbygger bes vurdere plass for båtopptrekk/flytebrygge for hytteeiere innenfor reguleringsområdet.    Til toppen av siden

 

 

PS 83/10 1719/274/24 - Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 avvises planforslaget, da eventuell utvidelse av forretningsformålet i dette området først må avklares gjennom en helhetlig planvurdering og sentrumsavgrensning (kommunedelplan evt. områderegulering).

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Forslag til innstilling fra Eilif Due, SP:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtas planforslaget 1719/274/24 - Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1.

Saksordfører:
Arild Nordli, DNA

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Dues forslag:
Dues forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtas planforslaget 1719/274/24 - Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1.    Til toppen av siden

 

 

PS 84/10 Endring av reguleringsplan Reemyra 1, Skogn

Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres følgende endringer i plankartets tegnforklaring:

  • Hensynssone sikringssone suppleres med frisikt.
  • Gang-/sykkelveg endres til fortau.


Planendring datert 21.06.2010 med bestemmelser sist rev. 21.10.2010, justert i hht. overnevnte, vedtas som en mindre endring i hht. plan- og bygningslovens § 12-14 jfr. § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemme.

VEDTAK:
Det gjøres følgende endringer i plankartets tegnforklaring:

  • Hensynssone sikringssone suppleres med frisikt.
  • Gang-/sykkelveg endres til fortau.


Planendring datert 21.06.2010 med bestemmelser sist rev. 21.10.2010, justert i hht. overnevnte, vedtas som en mindre endring i hht. plan- og bygningslovens § 12-14 jfr. § 12-12.    Til toppen av siden

 

 

PS 85/10 1719/1/357 og del av 1/17 - Reguleringsplan Sjøbadet borettslag

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til endring av reguleringsplan for Sjøbadet borettslag, datert 10.11.2010, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 12-14 første ledd, jfr. § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Gunnar Morten Løvås, SV

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til endring av reguleringsplan for Sjøbadet borettslag, datert 10.11.2010, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 12-14 første ledd, jfr. § 12-10.    Til toppen av siden

 


PS 86/10 1719/47/16 m.fl. - Reguleringsplan Bjørnang

Rådmannens forslag til innstilling:
Reguleringsplan for Bjørnang, datert 13.08.2010 og med bestemmelser revidert 23.11.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Reguleringsplan for Bjørnang, datert 13.08.2010 og med bestemmelser revidert 23.11.2010, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12.    Til toppen av siden


 

 

PS 87/10 1719/242/8 - Vidar Undlien - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen Undlien nordre

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 gis det ikke dispensasjon for søknad om fradelig av tilleggsareal til fritidseiendom innenfor LNF-området og 100-metersbeltet langs sjø.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Habilitet:
Sverre Ronglan, SP, fratrådte behandlingen som inhabil.

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 17-2(1985) gis det dispensasjon for søknad om fradelig av tilleggsareal til fritidseiendommen gnr. 242 bnr. 26 innenfor LNF-området og 100-metersbeltet langs sjø. Areal er fortsatt innenfor LNF-området i kommuneplanens arealdel. Det forutsettes at atkomst på eksisterende sti til andre hytter opprettholdes.

Begrunnelse:
Omsøkt areal ligger inneklemt mellom andre tomter i området, og bidrar til klarere grenser mellom eiendommene.
”Med hjemmel i jordloven § 12 jfr. § 1 samtykket Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til fradeling av parsell på ca. 1,2 da utmark på eiendommen Undlien nordre 242/8 i Levanger slik som omsøkt og til angitt formål.”

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Skjesol:
Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 4 (leders stemme) mot 4 stemmer.

VEDTAK:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 17-2(1985) gis det dispensasjon for søknad om fradelig av tilleggsareal til fritidseiendommen gnr. 242 bnr. 26 innenfor LNF-området og 100-metersbeltet langs sjø. Areal er fortsatt innenfor LNF-området i kommuneplanens arealdel. Det forutsettes at atkomst på eksisterende sti til andre hytter opprettholdes.

Begrunnelse:
Omsøkt areal ligger inneklemt mellom andre tomter i området, og bidrar til klarere grenser mellom eiendommene.
”Med hjemmel i jordloven § 12 jfr. § 1 samtykket Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til fradeling av parsell på ca. 1,2 da utmark på eiendommen Undlien nordre 242/8 i Levanger slik som omsøkt og til angitt formål.”    Til toppen av siden

 

 

PS 88/10 1719/6/5/2 - Ingebrikt Fjerdingen - Naust/garasje - Vikan - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det er framkommet nye argumenter i klagen som skulle tilsi at vedtak med avslag datert 13.09.2010 bør endres eller oppheves.
Vedtaket anses for å være i tråd med gjeldende regelverk og kommunens praksis.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans for endelig behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, plan- og bygningslovens § 11-6  (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) samt plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud mot tiltak mv langs sjø og vassdrag) etter plan- og bygningslovens § 19 innvilges.

Begrunnelse:
Viser til hva søker har anført i to omganger, først i brev datert 12.02.2008 og senere i brev datert 07.05.2010.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Skjesol:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det er framkommet nye argumenter i klagen som skulle tilsi at vedtak med avslag datert 13.09.2010 bør endres eller oppheves.
Vedtaket anses for å være i tråd med gjeldende regelverk og kommunens praksis.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans for endelig behandling.    Til toppen av siden

 

 

PS 89/10 1719/3/220 - Siw Engstrøm/ Roger Fjelldal - Søknad om veranda

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med vurderinger gjort i dette saksframlegg og i sak 848/10 opprettholdes vedtak i sak 848/10, for søknad om dispensasjon for oppføring av veranda nærmere enn 4 meter fra nabogrense i Brages veg 23.
Klage fra Eva Sofie Brøndbo tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I samsvar med vurderinger gjort i dette saksframlegg og i sak 848/10 opprettholdes vedtak i sak 848/10, for søknad om dispensasjon for oppføring av veranda nærmere enn 4 meter fra nabogrense i Brages veg 23.
Klage fra Eva Sofie Brøndbo tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

 

 

PS 90/10 Søknad om dispensasjon for overtakelse av naust - 1719/267/40 - Terje Witsøe

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-2 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) avslås søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum for overtakelse av naust.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.12.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:
Med hjemmel plan- og bygningslovens § 19-1 innvilges søknad om dispensasjon, for overtakelse av naust, fra kommunedelplanen for Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser og § 1-8 i plan- og bygningsloven (forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag).

Begrunnelse:
Nord- Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord– Trøndelag og lanbruksjefen i Innherred samkommune, har ingen merknad, og ser ingen ulemper i at naustet blir stående.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Skjesol:
Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Med hjemmel plan- og bygningslovens § 19-1 innvilges søknad om dispensasjon, for overtakelse av naust, fra kommunedelplanen for Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser og § 1-8 i plan- og bygningsloven (forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag). 

Begrunnelse:
Nord- Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord– Trøndelag og lanbruksjefen i Innherred samkommune, har ingen merknad, og ser ingen ulemper i at naustet blir stående.    Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:13 Sist endret: 09.12.2010 19:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051