Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 08.09.10

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 08.09.2010
Tid: kl. 14:00-16:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Plan- og utviklingskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 58/10 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 59/10

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 60/10 Utbyggingsavtale Kathrines Minde utredning vedtak
PS 61/10 1719/47/16 m.fl. - Reguleringsplan Bjørnang utredning vedtak
PS 62/10 Reguleringsplan for turveg Røstad utredning vedtak
PS 63/10 Reguleringsplan for E6, Gråmyra - Magneten utredning vedtak
PS 64/10 Endring av reguleringsbestemmelsene - Reguleringsplan Kjønstadmarka utredning vedtak
PS 65/10 1719/6/5 - Jomar Berg - Deling av eiendommen Vikan - Dispensasjonsøknad om fradeling av boligtomt i LNF-område utredning vedtak
PS 66/10 1719/315/134 - Bambergbrygga AS - Sjøgata 3 - Søknad om oppføring av veranda og balkonger utredning vedtak
PS 67/10 Kommunedelplan oppvekst mot år 2020, Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 +2 av 11

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf x
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf x
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf - forfall
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v x
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Asle Granås dna varamedlem 1 dna/sp/krf x Olav Strid
Guri Johanne Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x Arman Rad

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Alf B. HaugnesÅsmund Brygfjeld


Merknader
Kommunalsjef Trude Nøst orienterte i forbindelse med PS 67/10 Kommunedelplan oppvekst mot år 2020, Levanger kommune - presentasjon PDF    Til toppen av siden
 

 


PS 58/10 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.     Til toppen av siden

 

PS 59/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll:
Tove Irene Løvås, DNA og Siv By, SP

Avstemning:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll:
Tove Irene Løvås, DNA og Siv By, SP    Til toppen av sidenPS 60/10 Utbyggingsavtale Kathrines Minde

Rådmannens forslag til innstilling:
Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Kathrines Minde” godkjennes.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Saken trukket av administrasjonen.    Til toppen av sidenPS 61/10 1719/47/16 m.fl. - Reguleringsplan Bjørnang

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Bjørnang sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens  12-10

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Forslag til tillegg fra Siv By, SP:
Vegadkomst fra fylkesvegen må vurderes omlagt/oppjustert for å ta hensyn til biltrafikk og gående/syklende.

Saksordfører:
Siv By, SP

Avstemning:
Bys forslag til tillegg enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak, med vedtak i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Bjørnang sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens  12-10
Vegadkomst fra fylkesvegen må vurderes omlagt/oppjustert for å ta hensyn til biltrafikk og gående/syklende.    Til toppen av sidenPS 62/10 Reguleringsplan for turveg Røstad

Rådmannens forslag til innstilling:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Turveg Røstad, datert 29.06.2010, rev. 25.08.2010, vedtas jfr. plan- og bygningslovens  12-12. Reguleringsplanens tegnforklaring endres ved at formålet industri tas ut.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Ingen

Saksordfører:
Einar Vandvik, V

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Vedlagte forslag til reguleringsplan for Turveg Røstad, datert 29.06.2010, rev. 25.08.2010, vedtas jfr. plan- og bygningslovens  12-12. Reguleringsplanens tegnforklaring endres ved at formålet industri tas ut.    Til toppen av siden

 

PS 63/10 Reguleringsplan for E6, Gråmyra - Magneten

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Oversendelsesforslag til formannskapet fra PUK:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune er bekymret over de mange trafikkulykkene som knytter seg til området som skal reguleres. Spesielt gjelder dette området Gråmyra som er svært ulykkesbelastet med mange alvorlige ulykker. Det er derfor viktig at arbeidet kommer i gang så fort som mulig.
Anleggsstart er ikke avklart ennå, men vil avhenge av et planvedtak for hele strekningen og statlige bevilgninger. Reguleringsplan for første del av strekningen som omfatter Korsbakken – Gråmyra ble vedtatt av kommunestyret den 02.09.2009.
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune henstiller derfor til transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget og Statens Vegvesen om at saken prioriteres og at det bevilges penger til å gjennomføre planen i 2011.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Oversendelsesforslag til formannskapet:
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune er bekymret over de mange trafikkulykkene som knytter seg til området som skal reguleres. Spesielt gjelder dette området Gråmyra som er svært ulykkesbelastet med mange alvorlige ulykker. Det er derfor viktig at arbeidet kommer i gang så fort som mulig.
Anleggsstart er ikke avklart ennå, men vil avhenge av et planvedtak for hele strekningen og statlige bevilgninger. Reguleringsplan for første del av strekningen som omfatter Korsbakken – Gråmyra ble vedtatt av kommunestyret den 02.09.2009.
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune henstiller derfor til transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget og Statens Vegvesen om at saken prioriteres og at det bevilges penger til å gjennomføre planen i 2011.    Til toppen av siden
 


PS 64/10 Endring av reguleringsbestemmelsene - Reguleringsplan Kjønstadmarka

Rådmannens forslag til vedtak:
Foreliggende forslag til endring av  2.3 og 3.1 i reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka boligfelt vedtas som en mindre endring, jfr. plan- og bygningslovens  12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Foreliggende forslag til endring av  2.3 og 3.1 i reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka boligfelt vedtas som en mindre endring, jfr. plan- og bygningslovens  12-14.    Til toppen av siden


 

PS 65/10 1719/6/5 - Jomar Berg - Deling av eiendommen Vikan - Dispensasjonsøknad om fradeling av boligtomt i 100-metersbelte langs sjø og i LNF-område

Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med de vurderinger som er gitt i dette saksfremlegget, innvilges ikke søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens  1-8 (Forbud mot tiltak mv. langs sjø) og vassdrag og fra kommunedelplanen for Levanger sentrum til fradeling av boligtomt innenfor 100-metersbelte langs sjø og LNF-område.

Søknad om fradeling av boligtomt avslås med hjemmel i Plan- og bygningslovens  1-8 (Forbud mot tiltak mv. langs sjø) og Plan- og bygningslovens  11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel).

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens  28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Forslag til vedtak fra Guri Johanne Skjesol, SP:
Søknad om fradeling av boligtomt innvilges, det gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens  1-8.
Det gis dispensasjon både i fra LNF-området,  kommunedelplanen for Levanger sentrum og fra bygge- og delingsforbudet innenfor 100-metersbeltet langs sjø.

Begrunnelse:
I Levanger kommune er det mange eiendommer som grenser ned til sjøen, de må også kunne utvikle seg, eiendommens størrelse er 56 da.. Det er ikke ønskelig at ny bebyggelse på denne eiendommen bygges på dyrka jord. I dette tilfelle er alternativet å restaurere ei gammel trønderlån, og så bygge nytt redskapshus på produktiv mark, eller nytt bolighus på uproduktiv mark. Vi ønsker trygge oppvekstvilkår for barn, og da er også alternativet med ny bolig det rette. Boligen flyttes vekk fra trafikkert veg, og dyrka jord Uten eiere som driver gårdene langs sjøkanten har vi ikke noe småskala jordbrukslandskap, slik Fylkesmannen skriver i forhold til boligfeltet Kjønstadmarka.

Avstemning:
Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:
Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:
Søknad om fradeling av boligtomt innvilges, det gis dispensasjon fra Plan- og bygningslovens  1-8.
Det gis dispensasjon både i fra LNF-området,  kommunedelplanen for Levanger sentrum og fra bygge- og delingsforbudet innenfor 100-metersbeltet langs sjø.

Begrunnelse:
I Levanger kommune er det mange eiendommer som grenser ned til sjøen, de må også kunne utvikle seg, eiendommens størrelse er 56 da.. Det er ikke ønskelig at ny bebyggelse på denne eiendommen bygges på dyrka jord. I dette tilfelle er alternativet å restaurere ei gammel trønderlån, og så bygge nytt redskapshus på produktiv mark, eller nytt bolighus på uproduktiv mark. Vi ønsker trygge oppvekstvilkår for barn, og da er også alternativet med ny bolig det rette. Boligen flyttes vekk fra trafikkert veg, og dyrka jord Uten eiere som driver gårdene langs sjøkanten har vi ikke noe småskala jordbrukslandskap, slik Fylkesmannen skriver i forhold til boligfeltet Kjønstadmarka.    Til toppen av siden 

PS 66/10 1719/315/134 - Bambergbrygga AS - Sjøgata 3 - Søknad om oppføring av veranda og balkonger

Rådmannens forslag til vedtak:
Med bakgrunn i Riksantikvarens uttalelse av 05.08.2010 og med hjemmel i reguleringsplan ”Levanger sentrum”, med tilhørende reguleringsbestemmelse i  19, avslås søknad av 05.05.2010 om tillatelse til oppføring av veranda i 1. etasje og balkonger i 2. og 3. etasje på Bambergbryggas fasade mot sjøsiden.

Riksantikvaren kan akseptere brygge i 1. etasje uten rekkverk. Hvis dette er aktuelt for tiltakshaver, må det innsendes ny/egen søknad med nye/korrigerte tegninger for dette.

Vedtaket kan i hht. Forvaltningslovens 28 påklages til Fylkesmannen i Nord Trøndelag innen 3 uker fra mottatt varsel

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Ingen

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:
Med bakgrunn i Riksantikvarens uttalelse av 05.08.2010 og med hjemmel i reguleringsplan ”Levanger sentrum”, med tilhørende reguleringsbestemmelse i  19, avslås søknad av 05.05.2010 om tillatelse til oppføring av veranda i 1. etasje og balkonger i 2. og 3. etasje på Bambergbryggas fasade mot sjøsiden.

Riksantikvaren kan akseptere brygge i 1. etasje uten rekkverk. Hvis dette er aktuelt for tiltakshaver, må det innsendes ny/egen søknad med nye/korrigerte tegninger for dette.

Vedtaket kan i hht. Forvaltningslovens 28 påklages til Fylkesmannen i Nord Trøndelag innen 3 uker fra mottatt varsel    Til toppen av siden

 


PS 67/10 Kommunedelplan oppvekst mot år 2020, Levanger kommune

Driftskomiteens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §5-2 sendes kommunedelplan oppvekst på høring. I tillegg legges planen ut på offentlig ettersyn i seks uker.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Orientering i møte:
Kommunalsjef Trude Nøst orienterte - presentasjon PDF

Forslag i møte:
Ingen

Saksordfører:
Einar Vandvik, V

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §5-2 sendes kommunedelplan oppvekst på høring. I tillegg legges planen ut på offentlig ettersyn i seks uker.     Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:13 Sist endret: 08.09.2010 17:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051