Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 01.04.09

Møtested: Formannskapsalen, Levanger Rådhus
Dato: 01.04.2009
Tid: 14:00-15:50
Sakliste som PDF (4MB) - Hovedutskrift som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 36/09 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 37/09

Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

- vedtak
PS 38/09 1719/163/2 - Nils Vestrum - dispensasjon for oppføring av naust - klage på vedtak utredning vedtak
PS 39/09 1719/371/1/60 -  Gunfrid V Størvold - Flytting av naust - Grønningen Statsalmenning utredning vedtak
PS 40/09 1719/1/9 Utbyggingsavtale Hegglund utredning vedtak
PS 41/09 Bebyggelsesplan for Trønderhallen - Røstad utredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.
Oppmøte:

Oppmøte Plan- og utviklingskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Alf Magnar Reberg sp leder dna/sp/krf - forfall
Gunnar Morten Løvås sv nestleder sv x
Siv By sp medlem dna/sp/krf x
Tove Irene Løvås dna medlem dna/sp/krf - forfall
Arman Rad dna medlem dna/sp/krf x
Olav Strid dna medlem dna/sp/krf x
Lill Kristin Nordahl dna medlem dna/sp/krf x
Arild Nordli dna medlem dna/sp/krf x
Gerd Haugberg h medlem h/v x
Einar Vandvik v medlem h/v - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem frp x
Ingen vara - - dna/sp/krf x (Tove Irene Løvås)
Guri Skjesol sp varamedlem 2 dna/sp/krf x (Alf Magnar Reberg)
Gerd Talsnes Heggdal v varamedlem 1 h/v x (Einar Vandvik)

Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Alf B. HaugnesÅsmund Brygfjeld 

Merknad

I fravær av leder, Alf Magnar Reberg, SP, fungerte nestleder Gunnar Morten Løvås, SV som møteleder.

 

Protokolltilførsel fra Gunnar Morten Løvås, SV, ved behandling av sak 41/09 Bebyggelsesplan for Trønderhallen- Røstad

For å holde kontroll på kommunens sin økonomi må kommunen i følge rådmannen spare 67 millioner kroner de fem neste årene. Dette vil bli en vanskelig oppgave i ei tid der større investerings oppgaver innenfor skole og eldreomsorgen er planlagt. Trønderhallen har foreløpig en estimert kostnad på 180 millioner kroner.

Den 28.01.09 fremmet Levanger SV ved Jostein Trøite følgende utsettingsforslag i kommunestyret:

 1. Målsum (Forventet anbud) må være klar.
 2. Skriftlig tilbakemelding om SiNoTs garantiansvar må foreligge.
 3. HiNTs antydninger om leiebehov må framkomme som en skriftlig garantiansvarserklæring.
 4. Nord-Trøndelag Fylkeskommunes leiebehov på kort og lang sikt må framkomme skriftlig og forpliktende.
 5. Levanger Handballklubbs leiebehov og betalingsevne må framkomme skriftlig.
 6. Det må klargjøres hvor mye av mva kommunen kan få refundert, det er ikke nok å hevde at ”kommunen sannsynligvis vil få igjen det meste”.
 7. Det må avklares hva kjøp/feste av tomt på Røstad vil koste.
 8. Det må avklares hva kommunen kan få av spillemidler.
 9. Det må avklares hva kommunen må betale av påløpte prosjektkostnader på 5,4 mill kr.
 10. Det må foreligge en oversikt over videre prosjektkostnader ved samspillmodellen.
 11. Prosjektrapporten drift/organisering må legges fram.


Saken utsettes til de nødvendige avklaringer foreligger

Dette forslaget ble avist mot 8 stemmer. Det betyr i realiteten at flertallet i Kommunestyret går inn for å bygge Trønderhallen på tross av at kommunestyret ikke har oversikt over de økonomiske konsekvensene dette vil medføre i framtida. I ei usikker framtid for Levanger kommune økonomisk, vil utbygging uten å ha oversikt over kostnadene være et dristig eksperiment og mest sannsynlig gå utover andre lovpålagte oppgaver kommunen er satt til å gjennomføre. Levanger SV mener at det er svært viktig å få oversikt over utgifter og garantier for inntekter i dette prosjektet. Levanger SV er også av den oppfatning at alternativet på Moan i umiddelbar nærhet til den videregående skolen og idrettsanleggene og må utredes videre og at et eventuelt valg faller på det alternativet som er økonomisk best for kommunen og i tillegg er det beste alternativet for idretten i Levanger.

 

Protokolltilførsel fra Gerd Haugberg, H og Geir Tore Persøy, FRP, ved behandling av sak 41/09 Bebyggelsesplan for Trønderhallen- Røstad

Høyre og Fremskrittspartiet tar forbehold om totaløkonomien i prosjektet.

Skulle gjerne sett at begge alternativene (Røstad og Moan) hadde vært utredet.    Til toppen av siden 

 

 

PS 36/09 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 01.04.2009

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden 

 

 

 

PS 37/09 Valg til godkjenning/underskriving av protkoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 01.04.2009

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll velges: Olav Strid, DNA og Gerd Haugberg, H

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll velges: Olav Strid, DNA og Gerd Haugberg, H    Til toppen av siden 

 

 

PS 38/09 1719/163/2 - Nils Vestrum - dispensasjon for oppføring av naust - klage på vedtak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 01.04.2009

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Olav Strid, DNA:

PUK har vurdert klagen, og finner at det er viktig å ivareta nasjonale og lokale miljøhensyn.

PUKs vedtak med dispensasjon i sak 03/09 oppheves.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Strids forslag:

Strids forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 5 stemmer (leders stemme)

VEDTAK:

PUK har vurdert klagen, og finner at det er viktig å ivareta nasjonale og lokale miljøhensyn.

PUKs vedtak med dispensasjon i sak 03/09 oppheves.    Til toppen av siden

 

  

PS 39/09 1719/371/1/60 -  Gunfrid V Størvold - Flytting av naust - Grønningen Statsalmenning

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 01.04.2009

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Klagen tas til følge.

Det gis dispensasjon etter plan og bygningslovens § 7.

Det forutsettes at eksisterende naust rives og at tomta blir ryddet.

Begrunnelse:
Antall naust i området øker ikke.
Naustet flyttes til et vått myrområde som ikke egner seg som badeplass. Det blir da frigitt et tørt område for allmennheten med sti fra parkeringsplass.  
Det ble i 2006 gitt tillatelse for tilsvarende flytting av 4 naust i området.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegget og i sak 11/09, opprettholdes avslag for oppføring av nytt naust ved Grønningen i samsvar med vedtak i sak 11/09.

Saken oversendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.    Til toppen av siden

 

 

PS 40/09 1719/1/9 Utbyggingsavtale Hegglund

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 01.04.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende ”Hegglund, gnr 1 bnr 9 (del av)” legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader    Til toppen av siden

 

 

PS 41/09 Bebyggelsesplan for Trønderhallen - Røstad

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 01.04.2009

Forslag i møte:

Utsettelsesforslag fra Gunnar Løvås, SV:

Før videre saksbehandling av ny Trønderhall på Røstad, må økonomien i prosjektet klargjøres. Levanger kommune skal ta over bygging og drift av hallen etter at Statsbygg har trekt seg som byggherre, derfor må konsekvensene av dette klargjøres i økonomiplanen.

I konsekvenser for natur og miljø (s 37 av 61 i sakspapirene) står det:

"Landskapsmessig representerer prosjektet et klart brudd på hva som er anbefalt måte å bygge på i kollelandskapet på Røstad, og i sammenheng med Stortunet på HiNT". På denne bakgrunn bør det eventuelt utarbeides reguleringsplan for området, før prosjektet startes opp.

Før en eventuell bebyggelsesplan eventuelt sendes på høring, må saken sendes til estetikkutvalget.

Forslag til tillegg fra Gunnar Løvås, SV

1.        Bebyggelsesplanen medfører vesentlige utvidelser i forhold til vedtatt reguleringsplan for Røstad og må som følge av dette sluttbehandles som reguleringsplan og krav om konskvensutredning.

2.        Estetikkutvalget i kommunen må få saken til høring.

Avstemning:

Utsettelsesforslag fra Gunnar Løvås avvist med 9 mot 1 stemme.

Løvås sitt forslag til endring pkt. 1 avvist med 9 mot 1 stemme.

Løvås sitt forslag til tillegg pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg vedtatt i møtet, vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i plandokumentene:

g)       Plankartet vurderes detaljert noe mer, i samsvar med vedlagte illustrasjonsplaner.

h)       GS1 splittes opp i flere deler, med formålsgrense og benevnelse, for enklere å knytte entydige bestemmelser til aktuelle traseer med noe kjøretrafikk.

i)         Omriss av planlagt bebyggelse angis som veiledende på plankartet.

j)         Det legges inn 1 meters høydekurver, jfr. illustrasjonsplan.

k)       Bestemmelsene oppdateres i samsvar med evt. endringer nevnt ovenfor.

l)         3D-illustrasjon av Trønderhallen forutsettes vedlagt til offentlig ettersyn.

Forslag til bebyggelsesplan for Trønderhallen, datert 10.03.09, rev. 19.03.09, og med endringer som anført ovenfor, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 2.

Estetikkutvalget i kommunen må få saken til høring.    Til toppen av siden

Publisert: 31.03.2009 19:41 Sist endret: 23.12.2009 16:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051