Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 23.01.19 - sak 5/19 - Klage på vedtak av reguleringsendring for detaljregulering Purktrøa

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivref. 2018/5499 - /L2016007
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 23.01.19 5/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage på reguleringsendring av detaljregulering for Purktrøa mottatt den 27. desember 2018 avslås. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Den påklagete reguleringsendringen for detaljregulering Purktrøa ble vedtatt i PUK i sak PS 69/18 den 5. desember 2018.

Vedtaket av reguleringsendringen er et enkeltvedtak og kan påklages jfr. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28.

Vedlegg:

1

Klage på reguleringsendring PDF

2

Søknad om mindre reguleringsendring PDF

3

Vedlegg søknad: Tegninger stall PDF

4

Vedlegg søknad: Purktrøa barnehage kart PDF

5

Samlet saksfremstilling for behandling av mindre reguleringsendring PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Klagen ble sendt til kommunen innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen for planvedtaket, og er dermed rettidig. Klagen er fremsatt av Geir Ketil Fostad (heretter kalt klager) som er nærmeste nabo til planområdet, og han regnes dermed som berørt part. 

Det påklagete vedtaket omfattet en endring av høydebestemmelsen for stall innenfor arealformålet BUT fra 4,5m for møne og 3,5m for gesims til 6,5m for møne og 4,5m for gesims. Reguleringsendringen ble sendt på høring i oktober-november 2018. Kommunen mottok i høringen innspill fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen og klager, som er nabo til tiltaket. Kun klager hadde innvendinger til endringsforslaget.

Kommunen vurderte i sin saksbehandling at den omsøkte endringen var nødvendig for at barnehagen skal kunne benytte den regulerte stallen til det formålet den i utgangspunktet var ment for, og at endringen ikke ville ha noen vesentlig negativ konsekvens for omgivelsene.

Vurdering:

Forholdet som det klages på er allerede vurdert i forbindelse med saksbehandlingen av reguleringsendringen. Høringsuttalelse fra nabo/klager ble kommentert i saksfremlegget.

Klager etterspør den pedagogiske og praktiske begrunnelsen for reguleringsendringen. Tiltakshaver ved utbygger Kjølen og Nydalen skrev følgende i sin søknad om reguleringsendring:

«Låve trengs for lagring av høy til dyrene, samtidig som det konsentrerer aktiviteten med dyra i ett bygg. Dette er viktig for drift, pedagogikk, og sikkerhet. I tillegg utgjør låvebro ett element i den utvendige leken på en ellers flat tomt. Vi har nå gått igjennom «skal»-kravene i reguleringsbestemmelsene, og mener at tiltaket som nå skal omsøkes tilfredsstiller disse. Unntaket er høydebegrensningen på stall som er satt til 4,5m for møne og 3,5m for gesims. Vårt forslag er å endre dette til henholdsvis 6,5m og 4,5m.»

Administrasjonen har oppfattet det slik at den omsøkte reguleringsendringen var nødvendig for å få gjennomføre alle elementene i reguleringsplanen slik tiltakshaver i utgangspunktet hadde tenkt det.

Klager hevder han har planer om solcelleanlegg. Vanligvis plasseres solcelleanlegg oppå tak eller høyder for å få best mulig utbytte av solstrålene. Ingen av klagers eksisterende bygninger på gårdstunet grenser mot eller befinner seg i umiddelbar nærhet til arealet BUT som stallen skal settes opp innenfor iht. bestemmelsen og plankart. Normal byggegrense på 4 m mot naboeiendommen er ivaretatt i reguleringsplanen. Det er vanskelig å forestille seg at en økning av høyden på bebyggelsen på et par meter vil påvirke klagers planer om solcelleanlegg. Saksbehandler er under den oppfatning at det trengs hverken astronom eller matematiker til å vurdere dette. En enkel skisse eller beskrivelse av hvordan klager har tenkt å plassere solcelleanlegget ville vært nok til å understreke klagers argument. En maksimalt tillatt mønehøyde på 6,5 m for en stall i tilknytning gårdsbebyggelsen regnes heller ikke som urimelig på noen måte.

På bakgrunn av tidligere mottatte høringsinnspill fra klager i reguleringssaken, samt tidligere klage på vedtaket av selve reguleringsplanen for Purktrøa, er det innlysende at klager er generelt imot planene om å sette opp nytt barnehagebygg på naboeiendommen. Selve reguleringsspørsmålet er imidlertid avklart i tidligere prosesser.

Den påklagete reguleringsendringen ble ikke vurdert å være en sak for landbruk eller byantikvar, og det ble dermed ikke innhentet noen kommentar fra disse i denne saken. Merk at regionale landbruksmyndigheter har fått anledning til å uttale seg. De hadde ingen innvendinger mot endringsforslaget.

Rådmannen kan ikke se noen gyldig grunn til å ta klagen til følge, og foreslår at klagen avslås og sendes videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 30.01.2019 10:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051