Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene i PUK 22.08.18

Meninger:

PS 50/18 Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka

Viser til  behandling av PS 50/18 og deres forslag om å utrede alternativ trase.

Mitt navn er Jon Erik Englund og  jeg og min familie bor i Nordsivegen 53.  Vi kjøpte huset i 2009 og trives godt i nabolaget sammen med våre tre barn som er i barnehage- og skolealder. Nabolaget på Gjemble er i forandring og det er flere barnefamilier som kommer tilflyttende. Dette har medført at det er flere barn i gata, mer aktivitet, og ikke minst trafikk av gående og syklende i området, noe som er positivt og ønskelig! Opp gjennom årene vi har bodd her har vi ved flere anledninger diskutert med naboene manglende gang og sykkelveg i Nordsivegen. Det er derfor meget gledelig at kommunen utreder og forhåpentligvis etablere gang og sykkelveg langs Nordsivegen. Dette vil gjøre den trafikale situasjonen betydelig sikrere for oss som ferdes langs Nordsivegen daglig, og ikke minst gi barna våre en trygg og sikker skoleveg.

Når jeg nå leser vedtaket som er fattet så blir jeg noe forundret og må derfor få litt mer klarhet ift PUK sin behandling av utredningen, og begrunnelse for det videre arbeidet. Vedtaket sendes tilbake og  det bes om at det skal ses på en alternativ trase for gang og sykkelvegen. Begrunnelsen for dette er at det vil være økonomisk meget gunstig, estetisk mye bedre, og at man unngår ekspropriering av deler av private eiendommer. I det forarbeidet som er gjort er det ikke foretatt en vurdering av hva som er den beste traseen ?

Det at den alternative løsning som skal utredes er økonomiske meget gunstig kan ikke jeg, ut  fra den utredningen som foreligger, se. 

Er det foretatt kostnadsberegninger på det opprinnelige foreslåtte traseen? 

På hvilket grunnlag kan PUK vite at det alternative forslaget er økonomisk meget gunstig?

Når det gjelder det estetiske så er vel det subjektiv og det er vel ulik oppfattelse av hva som er estetisk og ikke. Jeg og flere med meg mener at det vil være  fint og estetisk å  legge traseene langs Nordsivegen, men jeg har full forståelse for at andre kan synes at det vil være mer estetisk å legge den langs andre traser. Er alle i PUK enige i at alternativet er estetisk mye bedre?

Når det gjelder eksproprieringen så har jeg inntrykk av at de aller fleste som eier tomter langs den opprinnelige traseen i Nordsivegen (fra Gamle Bunnpristomta og opp Nordsivegen), og som blir berørte, ikke ser på dette som noe negativt. Tvert i mot så har de fleste jeg har snakket gitt uttrykk for at de ønsker en gang og sykkelveg velkommen. Hvis man må gi fra seg en meter eller to av tomta for at dette skal skje så er ikke dette all verden. Ved å legge traseen langs det alternative forslaget må ikke da kommunen foreta noen form for ekspropriering ?

Jeg mener at det foreslåtte alternativet vil skape flere potensielle farlige situasjoner en den opprinnelige traseen.  De som bor på oversiden av Norsivegen (Sørvest for Nordsivegen)  og som skal ned på gang og sykkelvegen i Torsveg må krysse Nordsivegen for å komme seg til gang og sykkelvegen. Hvis man ser på hvordan folk ferdes så tar de aller fleste den raskeste veien fra A-B, dette vil nok også være en realitet her. Den utfordringen vil nok også her gjøre seg gjeldende. De fleste vil nok uansett gå eller sykle langs Nordsivegen i stede for å ta turen om Torsveg.

Jeg henstiller PUK til å se på hvordan den trafikale situasjonen vil endre seg ved en flytting av traseen. Gir det økt trafikksikkerhet?

Evt hva er det som gjør at den alternative traseen er et bedre og mer trafikksikkert alternativ ?

Jeg håper at leder I PUK kan gi meg svar på spørsmålene mine, samt videreformidle mine synspunkt til resten av PUK!

Jon Erik IC Englund

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 27.08.2018 08:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051