Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18 - sak 50/18 - Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2018/5485 - /L2017016

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18 50/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Vedlegg:

1

Plankart PDF

2

Planbeskrivelse PDF

3

Reguleringsbestemmelser PDF

4

Fortau Nordsivegen, Levanger - Geoteknisk datarapport PDF

5

Fortau Nordsivegen - Geotekniske vurderinger PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forhåndsuttalelser

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av løsning for gang-/sykkeltrafikken på strekningen fra Sundbrua langs Byborgvegen og Nordsivegen fram til boligfelt Kjønstadmarka. Tiltakshaver er Levanger kommune. 

Planområdet

Planområdet befinner seg på Nesset, og omfatter strekningen langs Nordsivegen og Byborgvegen mellom Kjønstadmarka og Sundbrua. Planområdet omfatter både vegen og nødvendig areal til siktlinjer og anleggsområder.

Planstatus

Planområdet ligger innenfor kommunedelplanen for Levanger sentrum. Planområdet berører hele 7 reguleringsplaner som delvis erstattes med denne planen.

Planarbeidet er av kommunen vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2. 

Planforslaget

Generelt

Bakgrunnen til at det ble startet planarbeid på denne strekningen er at det ønskes en generell bedring av trafikksikkerhet og et tilbud til myke trafikanter 

G/S-vegen er regulert som fortau på mesteparten av strekket (Nordsivegen og Staupslia), og G/S-veg på deler av strekket (Byborgvegen).

Det etableres gangfelt på følgende steder:

  • Over Byborgvegen ved kryss med Staupslia.
  • Over Nordsivegen nord for avkjørsel til Sjøbadet borettslag. Dette gangfeltet bygges opphøyd.
  • Over Joplassvegen
  • Over Tors veg
  • Over Gjemblevegen
  • Over Skrivarbergvegen


Alle disse er som en del av den gjennomgående løsningen for det planlagte gang-/sykkel-systemet. Ellers er det ingen steder hvor det er så mye gangtrafikk at det bygges gangfelt over Nordsivegen. Det settes opp belysning på de strekningene som ikke har tilfredsstillende belysning i dag. 

Støy

Det vil bli bare små endringer av geometri for kjørevegen, og dette vil generelt gi ubetydelige endringer i støyforholdene. Fartsgrensen senkes på enkelte strekninger, noe som vil gi en bedring i støyforholdene. Det er utført støyberegninger, og disse viser at det ikke vil være behov for støytiltak for eiendommene langs strekningene hvor kjøreveg flyttes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

ROS-analyse er innarbeidet i planbeskrivelsen. Det er bare små bekker i området med begrenset nedslagsområde, og det vil ikke være problemer med flom. Det er utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering. Det er laget geoteknisk datarapport og vurderingsrapport. Konklusjonen på dette er at de foreslåtte tiltak kan gjennomføres. Det forutsettes at det må brukes lette fyllmasser på en strekning ved Kalkovnene. Det er i forbindelse med reguleringsplanen ikke vurdert å være behov for spesielle undersøkelser eller ytterligere tiltak/ beredskapstiltak.

Grunnundersøkelser

For utvidelse av eksisterende veg med fortau er områdestabiliteten vurdert med stabilitetsberegninger. Stabilitetsberegninger viser at områdestabiliteten må er ivaretas med bruk av lette fyllmasser i to partier på 22 m og 30 m lengde, ca. 250 m3 totalt volum av lettfylling. Generelt påvirkes områdestabiliteten i tiltaksområdet i liten grad. Sikkerhet mot løsmasseskred vurderes som tilfredsstillende. Det er ikke påtruffet sensitivt materiale som kvikkleire i planområdet. Planområdet grenser ikke til eksisterende faresoner.

Fortau legges på venstre, dvs. øvre side av eksisterende veg som medfører lite fjellskjæringer på øvre sida. På høyre side er det nødvendig med noen fyllinger for utvidelse av traseen. Vurdert lettfylling og etablering av støttemurer må detaljprosjekteres for byggeplan i neste fase.

Reguleringsbestemmelsen § 2.5 sikrer forutsetning om at tiltak beskrevet i geoteknisk vurderingsrapport følges.

Kulturminner

Det er noen registreringer i nærheten av planområdet, men ingen av disse er berørt av tiltakene. 

Naturmangfold

Det er ikke registreringer i Naturbase og Artsdatabanken i planområdet. Kunnskapsgrunnlaget jfr. Naturmangfoldloven § 8 vurderes å være godt nok i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Ved all massehåndtering skal fare for spredning av fremmede arter vurderes. 

Planprosess

Medvirkning

Oppstartsmøte ble avholdt 21.09.2017. Arbeidet med detaljreguleringsplanen ble kunngjort igangsatt i Trønderavisa og Innherred i uke 40 i 2017 og på kommunens hjemmeside.

Regionale myndigheter og lokale høringsinstanser ble varslet per e-post og naboer og berørte grunneiere (ca. 90 stk.) ble tilskrevet per brev datert 02.10.2017. Frist for innspill til planoppstarten var 01.11.2017. Det er i løpet av planlegginga tatt kontakt med enkelte grunneiere for diskusjon av løsninger, og det er i den forbindelse også gjennomført befaringer. De mottatte innspillene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen.

Myndigheter og andre interessenter gis også anledning til å uttale seg til reguleringsplan-forslaget når dette sendes på offentlig høring.

Vurdering:

Forholdet til overordna plan:

Planforslaget er ikke i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum der arealet langs Nordsivegen er regulert til bl.a. LNF-areal og boligområde, men planforslaget samsvarer med ny kommunedelplan for Levanger sentrum som er under arbeid. Planforslaget er også i samsvar med kommunens temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018, men den planlagte gs-vegen strekker seg enda lenger nordover langs Nordsivegen enn kartet på s. 22 i temaplanen viser.

Forhold til innkomne innspill:

Det er lagt opp til en god medvirkningsprosess, og det har kommet inn en del innspill etter varsling om oppstart av planarbeid. Innspillene fra offentlige etater og fra naboer er i høy grad imøtekommet. Noen innspill fra naboer er ikke tatt til følge. I kapittel 4 «Vurderte ikke foreslåtte tiltak» i planbeskrivelsen står det litt om hvilke tiltak som har vært vurdert/foreslått fra naboer men som ikke har blitt en del av det endelige planforslaget.

Konsekvenser:

Tiltaket vil vesentlig forbedre fremkommeligheten for gående og syklende og bidra til å øke trafikksikkerheten, ikke minst for skolebarn på vei til ungdomsskolen.  

Noen boligtomter vil miste noe av tomta si til fortau. Det vil generelt bli ubetydelige endringer i støyforholdene. Fartsgrensen senkes på enkelte strekninger, noe som vil gi en bedring i støyforholdene.

Noe dyrkajord må omdisponeres. De store samfunnsinteressene vurderes å rettferdiggjøre dette tapet.

Konklusjon:

Det er lagt opp til at traseen for fortau/gang-/sykkelveg legges der folk flest ferdes. Tiltaket vil vesentlig forbedre fremkommeligheten for gående og syklende og bidra til å øke trafikksikkerheten.

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 22.08.2018 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051