Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18 - sak 49/18 - Reguleringsendring av områdeplan for Stokkberget

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2018/10022 - /L2007023

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18 49/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Endring av områdeplan for Stokkberget endres i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14

Vedlegg:

1

Søknad om endring av reguleringsplan PDF

2

Stokkberget reguleringsbestemmelser, forslag til endring 30.05.2018 PDF

3

Fylkeskommunens uttalelse PDF

4

Fylkesmannen uttalelse PDF

 
Saksopplysninger:

Sammendrag.

Forslag til endring av reguleringsplanen er utarbeidet av plankonsulent Norconsult AS på vegne av forslagsstiller Åsen Eiendomsutvikling AS. Bakgrunnen for forslag om endring av bestemmelsene til reguleringsplanen for Stokkberget er å tilpasse seg ønske mange i dag har om andre hustyper for eneboligområdene enn kun hustypen eneboliger i 1 ½ etasje med saltak som gjeldende reguleringsplan kun åpner for. Forslagsstiller ble oppfordret av administrasjonen til å sende inn søknad om reguleringsendring fremfor å søke om dispensasjon for enkelttomter. Endringsforslaget ble sendt på høring til naboer, Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag i juni 2018 

Foreslått endring.

§ 3.1 Gjeldende bestemmelse om utnyttingsgrad for felt B4, B5, B7, B8, B10, B12 og B15:

«Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) innenfor angitte boligområder er 20 %. Det tillates eneboliger i inntil 1 1/ 2 etasje pluss sokkel der terrenget er egnet for sokkeletasje. Maksimalt bebygd areal per eneboligtomt er 200 m2, unntatt B12 der bebygd areal ikke skal overstige 150 m2.»

foreslås endret til:

«Det tillates at hver eneboligtomt bebygges inntil 35 % BYA.»

§ 3.1 Gjeldende bestemmelse om takform for felt B4, B5, B7, B8, B10, B12 og B15:

«Bygningene skal som hovedregel oppføres med saltak med møneretning parallelt med terreng og takvinkel mellom 25 og 38 grader. Maksimal tillatt mønehøyde ved saltak er 8,0 m over gjennomsnittlig terreng. Takopplett eller ark tillates i inntil 1/3 av takflatens lengde. Plan- og bygningsmyndighetene kan kreve at boliger som ligger i samme delområde/ vegstrekning utformes med lik takvinkel og beslektet formuttrykk.»

foreslås endret til:

«Tillatte takutforminger er saltak, pulttak og flatt tak. Boligbebyggelse med saltak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og maksimal mønehøyde på 9,5 meter. Boligbebyggelse med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 8,0 meter. Alle høyder måles over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Takoppløft eller ark på inntil 1/3 lengde av takflaten kan tillates uavhengig av gesimshøyde.»

§ 3.1 Gjeldende bestemmelse om garasjer for felt B4, B5, B7, B8, B10, B12 og B15:

«Garasjer eller carporter skal ha maksimal mønehøyde målt fra gjennomsnittlig terreng på 4,5 m. Maksimalt bebygd areal for garasje/carport er 50 m2. Garasjer/carporter skal være tilpasset bolighuset i form, materialvalg, detaljer og farger.»

foreslås endret til:

«Frittliggende garasje/uthus kan oppføres med maksimalt 70 m2 bruksareal (BRA). Garasje/uthus kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 m og maksimal byggehøyde på 5,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Med pulttak kan maksimal gesimshøyde være 3,5 m.»

I tillegg justeres bestemmelse §§ 2.1 og 3.2 ved at begrepet «bebyggelsesplan» byttes ut med «detaljregulering» i tråd med endring av lovteksten 27.06.2008.

Høring.

Høringsbrev ble utsendt til naboer, Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune i juni 2018. Kun fylkeskommunen og Fylkesmannen leverte uttalelse:

1. Trøndelag Fylkeskommune, 27.06.2018:

Endringen av takform og byggehøyder blir oppgitt å være tilpasset forslag til ny kommunedelplan for Levanger sentrum. Enkelte av detaljreguleringsplanene i områdeplanen åpner allerede i dag for hus med andre taktyper. Tillatt utnyttingsgrad ønskes også endret for å samsvare med bestemmelser i nyere reguleringsplaner.

Ut fra regionale hensyn har Trøndelag fylkeskommune ingen merknader til saken.

2. Fylkesmannen i Trøndelag, 9.07.2018:

Fylkesmannen har ingen merknader til forslaget til reguleringsendring.

 

Endringer etter høring.

Ingen endringer etter høring.

Vurdering:

Hensikten med reguleringsendringen er å åpne for større fleksibilitet ved utforming av eneboliger sammenlignet med det gjeldende bestemmelser i områdeplanen åpner for. Bestemmelsene tilpasses slik at de samsvarer mer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel/kommunedelplan for Levanger sentrum.

Det har ikke kommet inn noen innvendinger til endringsforslaget i forbindelse med høringen.

Konklusjon:

Endringsforslaget for områdeplan for Stokkberget vedtas. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 22.08.2018 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051