Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.01.16 - sak 6/16 - Detaljregulering for Mule boligfelt


Saksbehandler: Heidi Fløtten Olsen
Arkivsaknr: 2015/2994

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 20.01.16 6/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Mule boligfelt sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

 1. Plankart, datert 12/10-2015 PDF  -  JPG
   
 2. Planbeskrivelse, datert 5/10-2015 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 5/10-2015 PDF
   
 4. Geoteknisk vurdering, datert 11/9-2015 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Innspill i forbindelse med varsling


Saksopplysninger:

Bakgrunn

I forbindelse med at Mule barneskoles elever overflyttes til Frol barneskole høsten 2015, vil området kunne frigis til annet formål. Hensiktene med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbygging, opprettholde lekeområder for boligfelt i nærområdet, samt sikre trygge og trafikksikre løsninger for gående og syklister. Utbyggingen vil bestå av områder avsatt til boligformål, etablering av fortau, parkering og felles lekeområder. 

Lekeområdet på Mule skal tilrettelegges for barn på Rinnan, Haugskott og Østborg, i tillegg til barn i det nye boligfeltet på Mule.

Planområdet

Mule ligger i Levanger kommune, ca. 5 km øst for Levanger sentrum og 8 km vest for Verdal. Planområdet er ca. 20 dekar, og ligger i et åpent og relativt flatt landskap med gode solforhold.

Området har frem til juni 2015 blitt benyttet til skole, parkering og lekeområder. Skoleelevene som tilhørte Mule barneskole ble overflyttet til Frol barneskole høsten 2015.

Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet består av skolebygg med tilbygg. Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 262/3, 12, 38-39 og 84 og 673/1. I tillegg vil følgende eiendommer kunne bli delvis berørt gnr./bnr. 262/83, 86 og 50.

Klikk for større foto

Planområdet for reguleringsplanen.

Planstatus

Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.2011, satt av til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Området har vært benyttet til barneskole.

Fra 2014 foreligger det en utredning «Forstudie Åsen-Steinkjer E6 og jernbane» der det på strekningen mellom Levanger og Verdal ble anbefalt å starte opp kommunedelplanarbeidet for firefeltsløsning. Det ble skissert et alternativ for ny E6 sør for eksisterende veg. Dersom dette alternativet videreføres vil lekeområdet mellom E6 og Mula kunne bli berørt.

Tilgrensende reguleringsplaner, planområdet for Mule med rosa skravur - klikk for større kart

Tilgrensende reguleringsplaner, planområdet for Mule med rosa skravur.

Planforslaget

Generelt

Planforslaget tilrettelegger for boligbygging og å opprettholde lekeområder for boligfelt i nærområdet, samt sikre trygge og trafikksikre løsninger for gående og syklende.

Bebyggelsen

Det er ikke utarbeidet en detaljert plan for boligformål, men en legger til grunn minimum 45 boenheter innenfor formålet. Maksimalt tillates området bebygd med 100 boenheter. Det tillates satt opp bygninger over tre etasjer med maks mønehøyde 9 m.

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Kjørevegen Mula er kommunal fram til skolen. Videre mot øst er Mula privat kjøreveg. Planen legger til rette for utvidelse og utbedring av eksisterende kommunal veg. Vegen reguleres til 6 meter bredde. Området for bolig (B) skal ha adkomst fra Mula. Det skal ivaretas snumulighet for større biler (renovasjon/brøyting) inne på området.

Eksisterende gang- og sykkelveg reguleres inn i planområdet. Utenfor planområdet fortsetter gang- og sykkelvegen over E6. Denne broen skal i tillegg ivareta nødvendig adkomst til landbrukseiendommer. Gang- og sykkelvegen tillates derfor benyttet som adkomstveg for landbrukskjøretøy. Fortau reguleres inn med en bredde på 2,5 m langs Mula. 

Regulert vegløsning, inkludert fortau og parkeringsplasser

Regulert vegløsning, inkludert fortau og parkeringsplasser.

Parkering

Området skal tilrettelegges for parkering med inntil 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. 5 % av parkeringsplassene skal imøtekomme kravene til universell utforming. Det skal i tillegg etableres 1 sykkelparkering pr. boenhet. Parkeringsplass ved BLK2 skal også brukes som snuplass for store kjøretøy.

Lek og uteopphold

Områder innenfor planformålet skal opparbeides og bebygges med lekeapparater og anlegg (minimum huske, sandkasse og benk). Det stilles krav om at det etableres 7-er fotballbane (minimum 20x40 m med sikkerhetssone på 3 m). Lekeområdet BLK1 må være etablert før bygging av boliger startes opp. For lekeområdene stilles det krav om at de ikke skal utsettes for støy over 55 Lden.

Universell utforming

For alle tiltak som foreslås skal krav til universell tilgjengelighet ivaretas.

Støy

Det nordligste lekeområdet, BLK2, grenser mot E6 og ligger innenfor rød sone for støy (65-70 Lden (dB)) ifølge støykart utført av Statens vegvesen. For å kunne benyttes som uteoppholdsareal og lekeområde må støynivået ikke være høyere enn 55 Lden (dB). For å kunne benytte området til lek, må området skjermes. Det må utredes en støyvurdering for området slik at nødvendige støyreduserende tiltak kan etableres.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Området er ikke utsatt for flom, snø- eller steinskred. Det er heller ikke utsatt for utglidning. De nordlige delene av området ble grunnundersøkt i forbindelse med bygging av vannledning mellom Levanger og Verdal, og viste at løsmassene er faste og at det er liten dybde til berg. Det er ikke utført grunnundersøkelser på eller ved den søndre delen av reguleringsområdet. Det kan ikke utelukkes at det er forekomster av bløt leire i denne delen av området.

Planområdet er ikke undersøkt for radon i grunnen. 

Kulturminner

Tiltaket berører ikke kjente kulturminner, men ligger i et område hvor det er en rekke automatisk fredete lokaliteter og enkeltminner. Dersom det avdekkes kulturminner i forbindelse med gjennomføring av plan, skal dette varsles i henhold til kulturminneloven. 

Biologisk mangfold

Planområdet er opparbeidet og det er ikke registrert naturverdier i eller i tilknytning til planområdet. Det er registrert nyperose («rynkerose») ved planområdet, som er registrert i svartelisten som en fremmed art med svært høy risiko og har en sterk negativ effekt på norsk natur. Registreringen er gjort ved E6 omtrent 60 meter fra planområdet og adskilt av bygninger på eiendommen 262/50 (Eik-senteret). Ved opparbeiding av området skal ikke fremmede arter spres.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Innenfor planområdet ligger det eksisterende kabler og ledningsnett i grunnen, disse har ivaretatt behovet for elektrisitet, vann og avløp til skolebyggene. Før tiltak kan gjennomføres må kabler og ledninger lokaliseres. Byggeplan for boliger skal vise løsninger for vann, avløp og energibruk til oppvarming. Det ligger en trafostasjon ved dagens parkeringsområde.

Planprosess

Medvirkning

Oppstartsmøte ble avholdt 14.04.2015. Igangsetting av planarbeid ble annonsert i Levangeravisa12.05.2015. Det ble sendt ut brev til berørte naboer/grunneiere og offentlige myndigheter 11.05.2015. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanforslag ble det avholdt nabolagsmøte 5.06.2015.  

Vurdering:

Planområdet har tidligere blitt benyttet til barneskole og ligger i dag ubrukt. En transformasjon fra et skoleområde til et boligområde vil være positivt og vil skape mer liv til omkringliggende områder. Det vil også kunne spare viktige jordbruksområder for utbygging. Området planlegges med høy utnytting og samsvarer med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging hvor det er fokus på høy utnyttelse, fortetting og transformasjon.

Skolens lekeområder har vært svært viktige uteområder for barn i området. Planforslaget legger opp til at disse lekeområdene skal videreføres som lekeområder, og vil være tilgjengelig både for kommende boliger i planområdet, samt for eksisterende boligområder på Rinnan, Haugskott og Østborg.

Trafikken i området vil øke noe i forhold til dagens situasjon, men planforslaget legger opp til en oppstramming i krysset ved Mula og fv. 132 Hojemsvegen. Det vil også bli utbedret nytt fortau langs Mula, og trafikksikkerheten i området vil bli bedre.  

Konklusjon:

Etter samlet vurdering tilrår Rådmannen at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 20.01.2016 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051