Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.01.16 - sak 4/16 - Klage - Åvikbo - 1719/247/43

Audhild Slapgård - klikk for personkort
Saksbehandler: Audhild Slapgård
Arkivsaknr: 2014/655 - /1719/247/43


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 20.01.16 4/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunens vedtak av 08.05.2015 opprettholdes. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra 100-metersbelte, samt formålet i plan. Dispensasjonen gis på vilkår.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunen mottok den 23.01.2014 søknad om tilbygg til hytte på eiendommen 247/43 i Levanger kommune. Søknaden ble i vedtak av 05.02.2014 avslått, med den begrunnelse at hytta etter oppført tilbygg ville fått et bebygd areal på 116,23 m2 pluss anneks. Dette er over maks arealet som kommuneplanens arealdel plan id 2008018 tillater.

Vedtaket ble den 14.02.2014 påklaget. Kommunen fant ikke grunnlag for å endre standpunkt og saken ble oversendt til fylkesmannen i Nord-Trøndelag for avgjørelse. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fattet den 22.01.2015 et vedtak der de opphevet kommunens vedtak med følgende begrunnelse:

«Det er klaget over kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, både LNF-formål og bestemmelsenes pkt. 1.5.4, samt byggeforbudet i 100-meterbeltet. Dispensasjon er nødvendig for å kunne utvide hytta som omsøkt. Fylkesmannen mener bestemmelsene pkt. 1.5.4 ikke gjelder for tiltaket.

Vedtaket er derfor basert på feil Lovforståelse, som har hatt betydning for resultatet i saken. Vedtaket oppheves og hjemvises til ny behandling.»

Kommunen har bedt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om en avklaring på akkurat dette punktet. Da dette har vært en bestemmelse siden 2011 og kommunen har praktisert dette i alle lignende saker siden. Kommunen har ikke mottatt noen avklaring pr. dags dato, men har vært i kontakt med Fylkesmannen pr telefon og de vil komme tilbake med noe skriftlig på et senere tidspunkt. Kommunen forholder seg derfor til vedtaket fra fylkesmannen slik det står i dag. En evt dispensasjon kan da gis på vilkår.

Før kommunen behandlet tiltakshaver søknad på nytt hadde kommunen ved Audhild Slapgård og Torbjørn Sirum hatt et møte med tiltakshaver. Tiltakshaver ønsker å få prøvd saken på nytt, uten endringer fra hans side. Det var også ønskelig med en politisk behandling av saken. Administrasjonen kom frem til at vedtaket kunne behandles delegert, men at en evt klage behandling skulle behandles politisk, etter stort ønske fra tiltakshaver.  

Kommunen beklager lang saksbehandlingstid i denne saken.

Kommunen fattet den 08.05.2015 nytt vedtak i saken. Her ble tiltakshaver innvilget dispensasjon fra reguleringsformålet samt fra 100-metersbelte langs sjø. Videre ble det godkjent et tilbygg slik at hytta totalt får et areal på 90m2 BYA. Dispensasjonen ble i dette vedtaket altså gitt med en arealbegrensing.

Tiltakshaver var ikke enig i kommunens vurderinger og i klage fra advokat Terje Bjørndahl ble vedtaket av 08.05.2015 påklaget. 

Vedlegg:

1

Tegninger av hytta PDF

2

Situasjonskart PDF

3

Klage fra tiltakshaver PDF

4

Kommunens vedtak av 08.05.2015 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Opplysninger om tiltaket:

Tiltaket omfatter oppføring tilbygg til fritidsbolig for gnr 247, bnr 43 i Levanger. Tilbygget er oppgitt til 37,5 kvm bebygd areal. Hytten vil etter tiltaket få et bebygd areal på 116,23 kvm. Tiltaket ønskes oppført med underetasje. Tiltakshaver har tidligere opplyst at mønehøyde for høyeste fasade ikke skal overstige 5,5 meter og gesims skal maksimalt komme på 3 meter.

Planstatus:

Eiendommen reguleres av kommuneplanens arealdel plan id 20080018. Hyttetomta ligger i et område som har status som LNFR-SB01. Det vil si det at eiendommen er regulert til landbruk, natur, friluft og reindriftsformål med åpning for spredt boligbebyggelses i området.

I denne saken er det snakk om en fritidsbebyggelse og ikke bolig, slik at tiltaket vil være i strid med formålet i plan. Tilbygget vil også få en avstand på ca 97,0 meter fra 100-metersbeltet langs sjø. 

Det er her søkt om dispensasjon fra 100- metersbeltet langs sjø, jf. pbl § 1-8, samt reguleringsformålet som er LNFR og grad av utnytting. 

Vurdering:

Ut fra Rådmannens vurdering har det ikke kommet noen nye opplysninger i klagen som ikke var kjent på vedtakstidspunktet. Rådmannen viser derfor til vedtaket av 08.05.2015 i sin helhet og vil bare kort kommentere de anførslene i klagen mottatt 02.06.2015. 

Klagen går i all hovedsak på vilkårene som er satt i vedtaket av 08.05.2015. Klagende part er uenig i arealbegrensningen som er gitt i vedtaket.

Det anføres sitat:

«Det anføres at kommunen har lagt vekt på utenforliggende hensyn ved vilkårsstillelsen, da dispensasjonen må vurderes opp mot de formål det dispenseres fra, ikke en planbestemmelse som ikke får anvendelse på tiltaket. Hensynet til likebehandling kan ikke tas til inntekt for at kommunen må videreføre en praksis som bygger på rettsvillfarelse.

Tiltakshaver kan heller ikke se at dispensasjonen fører til en uthuling av planen, da kommunen selv har konkludert med at hensynet bak 100-metersbeltet og LNFR-formålet ikke vesentlig tilsidesettes. I lys av dette fremstår kommunens vedtak som vilkårlig. 

På bakgrunn av det ovenstående anmodes det om at vedtaket oppheves og at dispensasjon for det omsøkte tiltaket innvilges uten vilkår.»

Det er helt klart at kommunene har anledning til å innvilge dispensasjon og samtidig stille vilkår for dispensasjonen. Vilkårene skal som blir satt i vedtaket skal da ivareta de hensyn som fremgår av pbl § 1-1, lovens formål og pbl § 3-1. Kort oppsummert gir disse bestemmelsens utrykk for at de vilkår som settes skal være saklige.

I Levanger kommune er det via kommuneplanens arealdel vedtatt at hyttetomter skal ha en arealbegrensing på 90 m2 for hytter og 30 m2 for anneks (BYA). Dette er arealbegrensinger som også går igjen i veldig mange reguleringsplaner i kommunen. Videre er det slik at når nye planer vedtas er det disse begrensingene som blir retningsgivende. Dette kommer som en følge av den generelle politiske oppfatningen i kommunen. Saksbehandler er ikke kjent med at det eksisterer andre gjeldende planbestemmelser i Levanger kommune som åpner for større hytter enn 90 m2 (BYA). Bruken av arealer og andre ressurser skal vurderes i sammenheng med en bredere samfunnsplanlegging. Videre er det slik at plansystemet skal sikre at private interesser kan utfolde seg innenfor de rammer som er trukket opp av de folkevalgte organer, og på den måten vil både overordnede hensyn og allmenne interesser kunne ivaretas på en god måte. For å sikre likebehandling av samtlige hytter, har kommunen satt 90 m2 (BYA) for hytte og 30 m2 (BYA) for anneks som arealbegrensing også i denne saken.

Utfra dette må det være klart at arealbegrensningen på henholdsvis 90 og 30 er langt fra vilkårlig, og klagers påstand på dette punktet tilbakevises.  

Videre er det også et faktum at denne eiendommen er regulert til LNRF-formål med åpning for spredt boligbebyggelse. Dette innebærer at eiendommen som utgangspunkt ikke skal bebygges med andre bygninger enn driftsbygg og vanlige bolighus. Når kommunen likevel har funnet grunnlag for å gi dispensasjon fra formålet til tilbygg av eksisterende hytte er det fra Rådmannens synspunkt også rimelig at hytteeiendom 247/43 får arealbegrensninger, og at disse begrensningene blir satt i samsvar med bestemmelsene kommuneplanens arealdel og bestemmelsene i de nye reguleringsplanen som vedtas i kommunen. For å nevn to nylige vedtatte reguleringsplaner med samme arealbegrensning vises det til reguleringsplan for Djupvika og reguleringsplan for Tindbuen.

Utover dette vises det til vedtaket av 08.05.2015 i sin helhet.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 20.01.2016 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051