Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 20.01.16 - sak 3/16 - Disposisjonsplan for Torsbustaden

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivsaknr: 2015/2885
Olav Strid - klikk for personkort
Saksordfører: Olav Strid, Ap


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 09.12.15 69/15
Plan- og utviklingskomiteen 20.01.16 3/16
Kommunestyret    

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Orientering i møtet:

Kjersti Nordberg orienterte om planen.

Habilitet:

Olav Strid, Ap, ba om vurdering av sin habilitet (medlem av Idrettsrådet).

Strid ble enstemmig ansett som habil i saken og deltok i behandlingen.

Saksordfører:

Olav Strid, Ap

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, Ap, på vegne av Ap og Sp:

Saken utsettes til neste møte.

Begrunnelse
Disposisjonsplanen for Torsbustaden er en meget viktig plan og få på plass. Derfor må man sikre at det blir gjort en skikkelig gjennomgang etter høringsrunden. Uttalelsene medførte noen endringer, så den reviderte utgaven er en del forandret. Dette er det viktig at alle involverte får med seg. PUK ønsker dessuten å få foretatt en befaring, for å få et korrekt helhetsinntrykk, før saken sendes videre til kommunestyret. Dette, samt at vi har fått liten tid på en så omfattende sak, gjør det nødvendig å utsette den til neste møte i PUK.

Avstemning:

Utsettelsesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.

Begrunnelse
Disposisjonsplanen for Torsbustaden er en meget viktig plan og få på plass. Derfor må man sikre at det blir gjort en skikkelig gjennomgang etter høringsrunden. Uttalelsene medførte noen endringer, så den reviderte utgaven er en del forandret. Dette er det viktig at alle involverte får med seg. PUK ønsker dessuten å få foretatt en befaring, for å få et korrekt helhetsinntrykk, før saken sendes videre til kommunestyret. Dette, samt at vi har fått liten tid på en så omfattende sak, gjør det nødvendig å utsette den til neste møte i PUK.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Disposisjonsplan for Torsbustaden vedtas.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Disposisjonsplan for Torsbustaden med innarbeidede endringer i tråd med rådmannens vurderinger PDF

2

Notat til høringsuttalelser PDF

 

Jfr. høringsside

4

Høringsuttalelse fra Verdal idrettsråd

5

Høringsuttalelse fra Hans Heieraas

6

Høringsuttalelse fra Levanger jeger- og fiskerlag

7

Høringsuttalelse fra Innherred RC-bilklubb

8

Høringsuttalelse fra Skogn folkehøgskole

9

Høringsuttalelse fra Sportsklubben Nessegutten

10

Høringsuttalelse fra Skogn IL ski

11

Høringsuttalelse fra Torsbustaden alpinsenter

12

Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag idrettskrets

13

Høringsuttalelse fra OK Skøynar

14

Høringsuttalelse fra Levanger idrettsråd

15

Høringsuttalelse fra Fritjof Sandstad

16

Høringsuttalelse fra Innherred motorsportsklubb

17

Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag skikrets

18

Høringsuttalelse fra Norges jeger- og fiskerforbund


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):                                               


Saksopplysninger:

Det er et vilkår for å kunne søke spillemidler at anleggene er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Levanger vedtok 17.12.14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018). Dette er en anleggsplan og et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet. Temaplanen er ment å stimulere til økt samarbeid om anlegg – lokalt og regionalt. Jfr. mål og strategier i temaplanen, er det behov for en helhetlig plan for videre utvikling av Torsbustaden for å muliggjøre fremtidig prioritering av spillemidler i området. 

Disposisjonsplanen er førende for prioritering av spillemidler i Torsbustaden. I temaplanen ble det vedtatt å benyttes «sjekkskjema for idrettsanlegg» ved den årlige innmeldingen av nye anlegg. Sjekkskjemaet skal sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt. Dette skal stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i handlingsprogrammet før disse spørsmålene er avklart. Dette gjelder også for fremtidige anlegg i Torsbustaden som skal søke spillemidler. Det er ikke bare de anleggene som er nevnt s. 8 i disposisjonsplan som vi få spillemidler, eller i en prioritert rekkefølge. De anleggene som er nevnt prioriteres spesielt hvis de kommer.

Rammer for disposisjonsplanen for Torsbustaden er gitt i lokale føringer fra kommunestyret, herunder planstrategien, Kommuneplanenes samfunnsdel, Kommunedelplan kultur og Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018)

Folkehelse er et overordnet, strategisk satsingsområde for Levanger kommune. Folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller og livsvilkår går som en rød tråd gjennom hele kommuneplanens samfunnsdel, og i tilhørende kommunedelplaner og temaplaner beskrives tiltak for å ivareta dette. Folkehelseperspektivet ligger til grunn i utarbeidelsen av disposisjonsplanen for Torsbustaden. 

Disposisjonsplanen er ikke en juridisk bindende plan. Disposisjonsplanen er utgangspunktet når området reguleres. Frem til regulering vil disposisjonsplanen ha en bindende virkning i forhold til nye tiltak av aktørene innenfor planområdet, i tillegg til å være førene for prioritering av spillemidler. Planen er ment å være fleksibel for endringer når behovet tilsier det.

Disposisjonsplanen er utarbeidet administrativt med innspill fra møter med aktørene i Torsbustaden. I tillegg har Levanger idrettsråd (LIR) deltatt. LIR er et samarbeidsorgan for idretten i Levanger kommune. Idrettsrådet representerer alle lag i Levanger kommune som er tilsluttet NIF. Idrettsrådet skal søke å se helheten i idrettslivet i Levanger.

Planforslaget har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker før politisk behandling, og det har vært gjennomgang og gjort vurdering av de ulike høringsuttalelsene. Det ble i tillegg gjennomført et møte med aktørene om adkomst, veg og parkering i selve høringsfasen.  

Vurdering:

Disposisjonsplanen for Torsbustaden ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker. Det er mottatt uttalelser fra (jfr. høringsside):

 • Verdal idrettsråd
 • Hans Heieraas
 • Levanger jeger- og fiskerlag
 • Innherred RC-bilklubb
 • Skogn folkehøgskole
 • Sportsklubben Nessegutten
 • Skogn IL ski
 • Torsbustaden alpinsenter
 • Nord-Trøndelag idrettskrets
 • OK Skøynar
 • Levanger idrettsråd
 • Fritjof Sandstad
 • Innherred motorsportsklubb
 • Nord-Trøndelag skikrets
 • Norges jeger- og fiskerforbund, Nord-Trøndelag


Som følge av uttalelsene er det gjort endringer, og endret tekst etter høringsrunden fremgår av revidert planutkast med rød skrift. Planutkastet har reviderte kart i henhold til dette. 

Vedlagt notat oppsummerer høringsuttalelsene for disposisjonsplanen for Torsbustaden, i henholdsvis tre avsnitt:

A.    Arealdisponering Torsbustaden

B.     Adkomst, veg og parkering

C.     Andre innspill

Notatet tar kun for seg de innspillene som har betydning for disposisjonsplanen, øvrige innspill er ikke kommentert.

Det er lagt vekt på at Levanger idrettsråd, Nord-Trøndelag idrettskrets og Nord-Trøndelag skikrets som idrettens overordnet organ, er positive til planene for alpinanlegget og en helhetlig plan for topp moderne snøproduksjon som ivaretar både alpint, langrenn og hopp.

Norges jeger- og fiskerforbund Nord-Trøndelag understreker jaktskyteanleggenes betydning både lokalt og regionalt ved å være av de beste, mest kompakte og allsidige jaktskyteanleggene i landet. Dette samsvarer med at Levanger jeger- og fisk får tilgang til nytt areal for fremtidige utvidelse av sitt anlegg vest for dagens anlegg, og at arealet mot Lundsbustadvegen holdes fritt som sikkerhetssoner. Aktivitetene i alpinanlegget og i eksisterende jaktskyteanlegg med sikkerhetssoner inn i alpinanlegget må koordineres godt. Hvis det i fremtiden blir full drift i alpinanlegget med 7 åpningsdager, må dette løses.

Som følge av høringsuttalelsene foreslås følgende endringer s. 7 i høringsforslaget til disposisjonsplan for Torsbustaden:

Anlegg som bevares slik som de er i dag:

Fra: Torsbustadhytta bevares som i dag og dekker behovet for klubbhus for hopp

Til: Torsbustadhytta bevares som i dag

Tas inn: Hoppanleggene bevares som i dag

Behov og muligheter for eventuelle omdisponeringer:

Fra: Skogn IL konsentrerer all sin langrennsaktivitet til Lundsbustaden skistadion

Til: Skogn IL satser på Lundsbustaden skistadion

Tas ut: Det investeres ikke mer i Torsbustaden lysløype

Fra: Sikkerhetssonene flyttes ut av alpinanlegget

Til: Konfliktpunktet med sikkerhetssoner inn i alpinanlegget må løses ved full drift i alpinanlegget

Fra: Alpinanlegget utvikles til et helårsanlegg

Til: Alpinanlegget utvikles til et helårsanlegg. Sommeraktiviteter legges utenfor alle sikkerhetssoner

Behov og muligheter i nytt og ubebygd areal:

Fra: Det etableres et topp moderne helautomatisk snøproduksjonsanlegg for alpint, langrenn og hopp

Til: Det etableres et topp moderne helautomatisk snøproduksjonsanlegg for alpint

Tas inn: Hvis langrenn og hopp satser på helautomatisk snøproduksjonsanlegg må det samordnes med alpint

Fra: Det avsettes areal for mulig fremtidig langrennsstadion på toppen av alpinanlegget

Til: Det avsettes areal for fremtidig langrennsstadion både på Lundsbustaden skistadion og på toppen. Valget tas ved nye investeringer på skistadion

Fra: Det planlegges ei felles fremtidig hytte på toppen

Til: Det planlegges ei felles fremtidig hytte i det øvre området

Fra: Levanger jeger- og fisk får nytt areal vest for dagens anlegg under forutsetning at alle sikkerhetssonene blir mot Lundsbustadvegen

Til: Levanger jeger- og fisk får nytt areal for fremtidig utvidelse vest for dagens anlegg

Inn med: Nye og rehabiliterte jaktskyteanlegg får sikkerhetssoner mot Lundsbustadvegen

Fra: Alpinanlegget videreutvikles med en kombinert familie/parkløype i trase C

Til: Alpinanlegget videreutvikles med en kombinert familie/parkløype langs trase C i vintersesongen

Ved økt aktivitet i Torsbustaden hele året og spesielt i alpinanlegget på vinteren, vil det melde seg et behov for betydelig oppgradering av veg og parkering. En fremtidig løsning med bomfinansiering vurderes som nødvendig for å kunne oppgradere og drifte veg og parkering tilfredsstillende. Levanger kommune har ingen planer om å oppgradere utover dagens ordning for drift og vedlikehold. Skogn- og Grønning allmenning som grunneier kan søke om å få iverksette dette tiltaket uavhengig av kommunen og aktørene i Torsbustaden, og ser dette i sammenheng med utviklingen av området. Ved en slik løsning må det etableres et veilag etter modell fra Vulusjøveien.

Det er stort behov for koordinering av flere av aktivitetene og arrangementene i Torsbustaden. På bakgrunn av dette foreslås nytt tiltak om at det etableres et samarbeidsforum mellom aktørene, og at idrettsrådet som kommunens fellesorgan for idretten i Levanger har ansvar for å starte opp forumet.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 20.01.2016 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051