Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 - sak 48/19 - Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2018/9420

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 48/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1 godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.  

Vedlegg:

  1. Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Detaljregulering for Fergemannsvegen 1 

Saksopplysninger:

Framforhandlet utbyggingsavtale ble lagt ut til offentlig ettersyn 18.06.19, med høringsfrist 10.08.19. Det er ikke mottatt høringsuttalelser.

Utbyggingsavtalen er mellom FMV1 AS og Levanger kommune, og avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i forslag til detaljregulering for Fergemannsvegen 1.

Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven §§17-2 til 17-7 og i kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06.

Vurdering:

§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

«En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak».

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).

1.2.1  Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.2.2   Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene til detaljregulering for Fergemannsvegen 1, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen.

Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer trafikksikkerhet, godt oppvekst- og bomiljø, opparbeiding av areal for uteopphold og leik, samt infrastruktur og hovedanlegg. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at foreliggende utbyggingsavtale godkjennes.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 19.09.2019 16:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051