Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 - sak 45/19 - Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 14

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2018/10961 - /L2018007

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 45/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsbestemmelsenes punkt 5.2, uteoppholdsareal, endres slik at privat uteoppholdsareal på terrasse/balkong ikke medregnes.

Punkt 5.2 første avsnitt blir da slik: 

Uteoppholdsareal skal være felles for alle innenfor planområdet. Det skal avsettes minst 50 m2 lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor planområdet. Areal avsatt til lekeplass kan medregnes i beregnet uteoppholdsareal pr. boenhet.

Deretter legges forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 14 frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 19/5 2019 PDF
 2. Plankart, datert 21/5 2019 PDF
 3. Planbestemmelser, datert 19/5 2019 PDF
 4. Skredfarevurdering PDF
 5. Støyrapport PDF
 6. ROS-sjekkliste PDF
 7. ROS-analyse PDF
 8. Solstudie-sommer PDF
 9. Solstudie-vår PDF
 10. Illustrasjon JPG
 11. Utomhusplan PDF

 
Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Arkplan AS fremmer på vegne av GKN6 AS forslag til detaljregulering på eiendommen gnr 273, bnr 70. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge eiendommen for ny boligbebyggelse med 18-20 boenheter.  

Planområdet.

Planområdet ligger nord-øst for Levanger sentrum, nederst i Røstadlia. Planområdet er omtrent 4,3 daa og grenser til privat eiendom i vest og øst, og ellers til offentlig fylkesveg, Fv. 6888-Gamle Kongeveg Nord, i nord og Fv.774 Sætersmyra i sør.

Klikk for større kart

På eiendommen har det inntil nylig vært barnehage. Denne driften er nå lagt ned og eiendommen er i dag ikke i aktiv bruk.

Planstatus.

Planområdet er regulert til offentlig bebyggelse i reguleringsplan for Del av Røstadlia vedtatt 12/10 1980. Planområdet grenser til eksisterende boligområde i øst, og grenser til Nordic mission i vest og ellers til offentlig veg i nord og i sør.

Klikk for større kart

Planforslaget.

Generelt.

Planforslaget legger opp til en boligfortetting på en sentrumsnær eiendom. Planområdet ligger landlig, men likevel relativt sentralt til i utkanten av Levanger sentrum. Området grenser til eksisterende boligbebyggelse i øst, og det er nylig godkjent et nytt leilighetsprosjekt vest for området i Gamle Kongeveg Nord 6. Det planlegges i alt ca. 20 boligenheter noe som gir en tetthet på ca. 4 boenheter pr. daa.

Klikk for større kart

Bebyggelsen.

Boligbebyggelsen tillates oppført i 2 etasjer, med flatt eller pulttak. Det er satt krav om minimum 18 boenheter i reguleringsbestemmelsene

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

Adkomst blir fra Fv.6888. Fylkesvegen har en lav ÅDT, 200 (2017) med en skiltet hastighet 60 km/t. Det er regulert inn hensynssone for frisikt i plankart med tilhørende bestemmelser.

Parkering.

Det er krav til 1 garasjeplass + 0,2 gjesteplass pr. boenhet i reguleringsbestemmelsene. Minimum 1 plass skal være tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne. Illustrasjonsplanen viser 21 p-plasser innenfor formål f_SGT og 4 p-plasser er avsatt i garasje mellom boligbebyggelsen.

Lek og uteopphold.

Det er krav til minst 50 m2 lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor planområdet i reguleringsbestemmelsene.

Det foreslås at areal avsatt til lekeplass og uteoppholdsplass på terrasse/balkong kan medregnes i beregnet uteoppholdsareal pr. boenhet.

Det skal etableres lekeplass på min. 150 m2 for små barn i planområdet, og skal plasseres i stille sone, og være tilstrekkelig sikret mot kjøreareal. Lekeplass skal utstyres med min. sittebenk og to typer utstyr for lek/aktivitet, f.eks. sandkasse, sklie e.l. Plassering av lekeplass skal fremkomme i utomhusplan ved søknad om tiltak.

Støy.

Det er utarbeidet en egen støyrapport som er vedlagt. Den viser til støyutfordringer både på fasaden på den planlagte boligbebyggelsen og på utomhusareal. Beregningene viser at døgnmidlet lydnivå (Lden) ved fasader vil være over anbefalt grenseverdi for noen av boligene. Det bør derfor utføres detaljerte innendørsbereginger når plantegninger er fastsatt for å dimensjonere fasadelementer slik at innendørs krav i TEK tilfredstilles. Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav til at nødvendige tiltak dokumenteres.

Lydnivå (Lden) fra veitrafikkstøy på utendørs oppholdsareal er beregnet til å være under anbefalt grenseverdi i T-1442, da boder vil skjerme bakenforliggende uteoppholdsareal

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse til planforslaget iht. DSBs veileder. Analysen følger planforslaget som vedlegg. Totalt er det registrert/identifisert 4 stk. uønskede mulige hendelser i planområdet i forbindelse med regulering. Analysen viser at 3 hendelser med lav risiko og 1 hendelse med middels risiko. Hendelsen med middels risiko er knyttet til støv, støy og trafikk.

Kulturminner.

Det er ikke registrert automatiske fredete kulturminner i området, heller ingen fredete bygg eller kulturminner i planområdet.

Naturmangfold.

Det er ikke registrert rødlistede arter eller prioriterte arter i planområdet. Det er heller ingen kjente svartelistede arter i nærområdet og det er ingen viktige naturtyper i umiddelbar nærhet.

Det er ikke funnet naturverdier eller andre truede arter innenfor tiltakets influensområde ved Artskart, Naturbasen og MiS (NIBIO). Dette menes å være tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag etter NML § 8. 

Vann-, avløp-, energiløsninger.

Det legges opp til tilknytning til kommunal infrastruktur.   

Utbyggingsavtale.

Det er forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale som regulerer kostnader og ansvar med nødvendig oppgradering av kommunalt anlegg. Utbyggingsavtalen behandles parallelt med plansaken.

Planprosess.

Medvirkning.

Oppstartsmøte med Levanger kommune ble avholdt 27.07.2018. Planoppstart ble varslet i avisa Innherred 28.08.2018 og kunngjort på kommunens hjemmeside samme dato. Varslingsbrev ble sendt til naboer og berørte sektormyndigheter 24.08.2018.

Det foreligger totalt 7 innspill til oppstart av saken. Uttalelsene er kommentert i vedlagte planbeskrivelse.

Vurdering: 

Forholdet til overordna plan og gjeldende regulering:

Planforslaget er i tråd med foreslått arealbruk i ny kommunedelplan for Levanger sentrum som kommer til sluttbehandling i kommunestyret i oktober.  Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende eldre reguleringsplan (offentlig byggeformål), men det er i kommunedelplanprosessen vurdert at det ikke er behov for å beholde reguleringen til offentlig formål på eiendommen.

En utfordring med planområdet er beliggenheten nært inntil trafikkerte fylkesveier. Dette medfører noe støyproblematikk og det er nødvendig å gjøre tiltak for å sikre gode støyforhold.

Uteoppholdsareal:

I planforslaget har de tatt utgangspunkt i at det skal være minimum 50 m2 til felles uteoppholdsareal per boenhet, men det legges opp til at privat areal på terrasse/balkong kan medregnes i beregningene. Dette er ikke i tråd med føringene i kommunedelplanen. Det er krav til at uteoppholdsarealet skal være felles eller offentlig. For å få likebehandling med lignende fortettingssaker foreslår rådmannen derfor at punktet som sier at terrasse/balkong kan medregnes strykes.

Støy:

Støy er utredet av SWECO. SWECOs beregninger viser at døgnmidlet lydnivå (Lden) ved fasader vil være over anbefalt grenseverdi for boligene. De anbefaler derfor at det må utføres detaljerte innendørsbereginger når plantegninger er fastsatt for å dimensjonere fasadelementer slik at innendørs krav i TEK tilfredsstilles. De anbefaler videre at det på balkonger må etableres tett rekkverk (tett mot dekke), og monteres støyabsorbenter i himlingen for å redusere støy på privat uteplass. Boenhetene er gjennomgående og alle har tilgang til en stille side. Forslagsstiller har sikret disse anbefalingene i reguleringsbestemmelsene.

Bebyggelsens utforming og høyder:

Bebyggelsen utformes i 2 etasjer med flate tak eller pulttak og har angitte maksimum kotehøyder for takhøyde angitt i planbestemmelsene. Høydebegrensningen vurderes å være godt tilpasset planområdet, og omkringliggende bebyggelse.

Parkeringsløsning:

Parkeringsløsningen som foreslås er parkering på bakkeplan og noen garasjer. Dette gjør at parkering og manøvreringsareal tar mye areal, samtidig er denne løsningen mindre kostnadskrevende og enklere å realisere enn hvis det kreves parkering i kjeller. Planområdet ligger utenfor de mest attraktive sentrumsområdene og det vil etter rådmannens mening være riktig å ikke kreve parkering i kjeller her.  

Konklusjon:

Forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 14 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10 slik at alle får anledning til å uttale seg til forslaget.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 19.09.2019 16:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051