Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 - sak 41/19 - Søknad om fradeling av to boligtomter - 5037/156/5 Eknesvegen 223 - Lars Stavrum

Gunnar Vatn - klikk for personkort
Saksbehandler: Gunnar Vatn
Arkivsaknr: 2019/3169 - /5037/156/5

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 41/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4, jf. § 20-1 godkjennes søknad fra Lars Stavrum om fradeling av to boligtomter på henholdsvis ca. 1,0 og 1,2 dekar fra eiendommen Grønvold med gnr/bnr 156/5 i Levanger kommune. Boligtomtene godkjennes fradelt i samsvar med kommuneplanen for Levanger kommune og dens kriterier for spredt boligbebyggelse i LNFR-sone SB04. 

Det forutsettes at det søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 6856, og at boligtomtene tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Lars Stavrum har søkt om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Grønvold med gnr/bnr 156/5 på Solbakken på Ekne. Søknaden er i samsvar med kommuneplanen for Levanger kommune. Statens vegvesen har i forbindelse med planprogram for etablering av boligfelt på Solbakken, stilt som krav at det må være etablert et eget tilbud for myke trafikanter mellom Solbakken og Ekne skole, før nye boliger hjemlet i en ny reguleringsplan kan tas i bruk. I og med at kommuneplanen åpner for fradeling av to boligtomter i dette området, finner vegvesenet å kunne akseptere omsøkte fradeling. De vet imidlertid av erfaring at spørsmålet om trygg skoleveg som regel blir et tema, og ber kommunen arbeide videre med planene for et eget tilbud til myke trafikanter langs fylkesvegen mellom Solbakken og Ekne sentrum.

Vedlegg:

1

Søknad om deling PDF

2

Situasjonskart PDF

3

Oversiktskart 50000 PDF

4

Oversiktskart 5000 PDF

5

Utsnitt kommuneplan PDF

6

Oversendelsesbrev PDF

7

Jordlovsbehandling PDF

8

Uttalelse Statens vegvesen PDF

9

Uttalelse Trøndelag fylkeskommune PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Avtaler om vegrett
  2. Avtale/kart om rettighet til vann- og avløpsledning
  3. Gjenpart av nabovarsel
  4. Foreløpig svar


Saksopplysninger:

Levanger kommune mottok 05.06.2019 en søknad om deling av eiendommen Grønvold med gnr/bnr 156/5 på Ekne i Levanger kommune. Grunneier Lars Stavrum søker om fradeling av to boligtomter på henholdsvis 1,0 og 1,2 dekar. 

Planstatus:

Det ble 13.09.2017 vedtatt planprogram for Solbakken boligfelt med formål om å legge til rette for et boligfelt med 40-50 boliger. Situasjonskartet som er vedlagt søknaden, viser det som var foreløpig forslag til plantegning i forbindelse med utarbeidelsen av planprogrammet.De omsøkte boligtomtene er merket av som tomt nr. 1 og 2 på dette kartet.

Klikk for større kart

Kommunen har så langt ikke mottatt forslag til reguleringsplan. Dagens planstatus er derfor at de omsøkte boligtomtene omfattes av kommuneplanen for Levanger kommune, hvor de ligger i LNFR-sone SB04. Dette er et område avsatt til Landbruks-, Natur-, Frilufts- og Reindriftsformål, hvor det åpnes for spredt boligbebyggelse, forutsatt at følgende kriterier oppfylles:

Tekstboks

Punkt 9 åpner for at det kan bygges 3 boliger, før det blir krav om reguleringsplan. Lars Stavrum fikk i 2016 godkjent fradeling av ei boligtomt i samme område. Det er derfor fortsatt rom for to nye eneboligtomter, uten at det blir krav om utarbeidelse av reguleringsplan.

Rådmannen vurderer derfor at søknaden er i tråd med kriteriene for spredt boligbygging i LNFR-sone SB04.

Nabovarsling:

Det vurderes at det er gjennomført tilstrekkelig nabovarsling. Det er ikke mottatt merknader i forbindelse med nabovarslingen. Det vises til plan- og bygningslovens § 21-3 angående nabovarsling.

Veg, vann og avløp:

Boligtomtene skal ha atkomst via privat veg, som har avkjørsel fra fylkesveg 6856. Vedlagt søknaden er dokumentasjon på at boligtomtene får vegrett frem til fylkesvegen. Statens vegvesen sier i brev datert 19.07.2019 at de finner å kunne akseptere at omsøkt fradeling innvilges. Vegvesenet minner om at det ved utbygging av de fradelte boligtomter må søkes særskilt om utvidet bruk av avkjørsel.

Boligtomtene skal tilknyttes Ekne vasslag. Vedlagt søknaden er tilsagn om tilknytting fra Ekne Vasslag SA.

Boligtomtene skal knyttes til offentlig avløpsledning. Vedlagt søknaden er dokumentasjon på at tomtene gis rettigheter til fremføring av kloakkledning over annen privat eiendom.

Andre myndigheter:

Saken ble i brev datert 17.06.2019 sendt andre myndigheter til behandling etter andre plan- og bygningsloven. Dette i henhold til plan- og bygningslovens § 21-5.

Trøndelag fylkeskommune sier i brev datert 25.06.2019 at de støtter kommunens vurdering i saken angående planstatus, og har ingen planfaglige merknader til søknaden.

Levanger kommunes landbruksavdeling behandlet søknaden etter jordloven i delegert landbrukssak 60/19 i brev datert 19.08.2019. Søknaden ble innvilget som omsøkt.  Det ble vurdert at avkastningsmulighetene på eiendommen ikke blir vesentlig redusert ved en fradeling. Tomtene blir plassert slik at det etableres en buffer av skogkledt areal mot dyrkajord. Videre er det vurdert at kulturlandskapet vil ikke bli vesentlig endret, og at det ikke oppstå noen drifts- og miljømessige ulemper for landbruket som følge av fradelingen.

Statens vegvesen Region midt sier i brev datert 19.07.2019 følgende:

«Statens vegvesen har følgende merknader til saken:

Som anført i oversendelsesbrevet fra kommunen, synes søknaden å oppfylle kriteriene gitt i kommuneplanen for spredt boligbygging. I prosessen knyttet til planprogram for detaljregulering av boligfelt i samme område, stilte Statens vegvesen krav om at det må tas inn rekkefølgebestemmelse om at eget tilbud til myke trafikanter skal være etablert før nye boliger hjemlet i reguleringsplan kan tas i bruk.

I etterkant av dette har det vært drøftinger mellom Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune (som vegeier), forslagstiller/grunneier og Statens vegvesen. Vi har blitt forespurt om å frafalle kravet om rekkefølgebestemmelse, eller om det er andre måter utbygger og kommunen kan legge til rette for boligbygging på, som samtidig ivaretar trafikksikkerheten for myke trafikanter langs fylkesvegen på strekningen mellom Solbakken og Ekne skole. Så langt har dette ikke kommet til endelig avklaring, og vårt krav må derfor betraktes som opprettholdt. Blant annet som en følge av dette er forslag til detaljregulering, i tråd med vedtatt planprogram, ikke fremmet til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen har forståelse for grunneiers utfordring med hensyn til kostnadene knyttet til etablering av gang-/sykkelveg, eller en annen løsning for myke trafikanter, innebærer. Samtidig er det her snakk om en smal fylkesveg med krevende kurvatur og et klart innslag av tyngre kjøretøy. Avstanden mellom Solbakken/Grønvold og Ekne skole gjør at det i utgangspunktet ikke er tilbud om skoleskyss i henhold til opplæringsloven. Selv om slik ordning likevel skulle tilbys, vil strekningen uansett være svært aktuell for fritidsreiser. Vi mener derfor at våre betenkeligheter med å åpne for en større utbygging på Solbakken, om enn gradvis, ikke er forsvarlig uten eget tilbud til gående/syklende.

Kommuneplanen åpner imidlertid for en viss spredt utbygging i området. Det er tidligere gitt tillatelse til fradeling av ei tomt i området som ligger inntil de nå omsøkte tomter, og som det er tidligere (2015) er søkt og gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel for. Vi klarer ikke å tolke av foreliggende søknad om det er snakk om to eller flere boenheter, men vil alt nå signalisere at vi med en eventuell godkjenning av omsøkt fradeling oppfatter grensesnittet i punkt 9 i kriteriene som oppfylt.

Faglig råd:

Statens vegvesen finner å kunne akseptere at omsøkte fradeling innvilges i tråd med kommuneplanens kriterier. Vi vet imidlertid av erfaring av spørsmålet om trygg ferdsel langs skoleveg som regel blir et tema, og ber kommunen om å arbeide videre med planene for et eget tilbud til myke trafikanter langs fylkesveg 6856 mellom Solbakken og Ekne sentrum.

Vi minner førøvrig om at det ved utbygging av de fradelte boligtomter må søkes særskilt om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 6856 for disse boligene.» 

Kulturminner:

Ifølge Riksantikvarens database over automatisk freda kulturminner, Askeladden, ligger nærmeste automatisk freda kulturminne ca. 250 meter unna. Det minnes om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8-2 dersom det under bygge- eller gravearbeider treffes på mulige kulturminner. Da må arbeidet stanses og Trøndelag fylkeskommune som lokal kulturminnemyndighet varsles umiddelbart. 

Biologisk mangfold:

Ifølge Naturmangfoldlovens § 7 skal det i saker som behandles etter Plan- og bygningsloven fremgå at prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert. Det foreligger ingen vitenskapelig eller erfaringsbasert informasjon i registre eller temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser i det aktuelle området, verken direkte eller i umiddelbar nærhet.

Samfunnssikkerhetshensyn:

Ifølge Plan- og bygningslovens § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

Ifølge de kart kommunen har tilgjengelige så ligger ikke det omsøkte arealet i noen faresone for verken ras, skred eller flom. Kommunen er heller ikke kjent med at endret klima vil ha noen innvirkning på området. 

Vurdering:

Den innsendte søknaden om fradeling av to boligtomter er i samsvar med gjeldende planstatus for området. De to tomtene ligger i et LNFR-område hvor det er åpnet for spredt boligbebyggelse, hvor det innenfor planperioden for gjeldende plan tidligere er godkjent ei boligtomt. Kravet om reguleringsplan slår inn ved etablering av 4 eller flere tomter i samme område.

Det er etterspørsel etter nye boligtomter på Ekne, og feltet på Falstadberget er i ferd med å fylles opp. Det er vedtatt detaljregulering om fortetting av Falstadberget, men vedtaket er påklaget. Denne klagen behandles som egen sak i Plan- og utviklingskomiteen.

Det er i flere år vært jobbet med å få regulert et boligområde ved Solbakken. Planprogram for Solbakken boligfelt ble vedtatt i Plan- og utviklingskomiteen 13.09.2017.

I forbindelse med utarbeidelsen av planprogrammet, stilte Statens vegvesen som krav om at reguleringsplanen må omfatte gang- og sykkelveg langs fylkesvegen, samt at det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelveg må være utbygd fra Ekne til planområdet før boligene kan tas i bruk. 

I uttalelsen til søknaden om fradeling av de to boligtomtene som nå er til behandling, sier Statens vegvesen at de kan akseptere at omsøkte fradeling innvilges i tråd med kommuneplanens kriterier. De vet av erfaring av spørsmålet om trygg skoleveg som regel blir et tema, og ber derfor kommunen om å arbeide videre med planene om et eget tilbud til myke trafikanter langs fylkesveg 6856 mellom Solbakken og Ekne sentrum.

Bygging av gang- og sykkelveg vil være en stor kostnad, og det har vært møter mellom forslagstiller, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen for å drøfte om rekkefølgekravet kan frafalles eller for å finne andre løsninger som kan gi en tilstrekkelig sikkerhet for myke trafikanter langs fylkesvegen. Det har ikke lykkes å komme til enighet, slik at det ikke er sendt inn forslag til reguleringsplan ennå.

Det er nylig avholdt et nytt møte mellom Levanger kommune og Trøndelag fylkeskommune, slik at det fortsatt jobbes med å finne en løsning som kan gi tilstrekkelig sikkerhet for myke trafikanter.

Situasjonskartet vedlagt delingssøknaden er planskissen benyttet i forbindelse med utarbeidelsen av planprogrammet. De omsøkte tomtene er hentet direkte fra denne skissen. Rådmannen vurderer derfor at en fradeling som omsøkt, ikke vil ødelegge for utnyttingen av området i en ev. fremtidig reguleringsprosess.

Konklusjonen til rådmannen er at det tilrås at søknaden fradeling av to boligtomter innvilges i samsvar med kriteriene for spredtboligbygging i LNFR-sone SB04.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 19.09.2019 16:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051