Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 - sak 40/19 - Søknad om bygging av fastbrygge, utlegg flytebrygge og mudring - 5037/1/54 Byborgvegen 16 - Helg Harr Norum


Saksbehandler: Odin Magnus Johnson
Arkivsaknr: 2019/1349 - /5037/1/54

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 40/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. §19-2 innvilges det dispensasjon fra kommunedelplanen «Sundet-Havna», plan-id: L2003016 og plan- og bygningslovens § 1-8. forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, for oppføring av bryggeanlegg som omsøkt. Bakgrunnen for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Helg Harr Norum søker om bygging av fastbrygge og utlegg flytebrygge på eiendommen 5037/1/54, Byborgvegen 16. Det søkes om dispensasjon fra formålet i plan, samt fra plan- og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Vedlegg:

1

Redegjørelse PDF

2

Søknad om dispensasjon PDF

3

Situasjonskart fellesanlegg PDF

4

Illustrasjon felles kaianlegg med flytebrygge PDF

5

Høringsuttalelse Fylkesmannen i Trøndelag PDF

6

Høringsuttalelse Trøndelag fylkeskommune PDF

7

Uttalelse fra Trondheim Havn PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det søkes om tillatelse for bygging av fastbrygge og utlegg på flytebrygge på eiendommen gnr/bnr: 1/54, Byborgvegen 16 i Levanger kommune. Det er også søkt om tillatelse til mudring i forbindelse med anlegget. Denne vil i så fall bli behandlet av fylkesmannen etter at kommunen har behandler saken. 

Anlegget er oppgitt med følgende mål:

Fastbrygge: 5 x 14,25 meter.

Landgang: 9 x 1 meter.

Flytebrygge: 12 x 2,4 meter.

Anlegget er tenkt bygd sammen med nabo Kolaas sitt anlegg, sist godkjent i 2017, som igjen er bygd i flukt med Aabakken/Lyng sitt anlegg som også er godkjent tidligere. Se illustrasjon:

Illustrasjon som viser hvordan omsøkte brygge og flytebrygge vil kobles sammen med eksisterende anlegg på naboeiendommer

Illustrasjon som viser hvordan omsøkte brygge og flytebrygge vil kobles sammen med eksisterende anlegg på naboeiendommer.

Illustrasjon av omsøkte bryggeanlegg.

Illustrasjon av omsøkte bryggeanlegg.

Oversiktskart Sundet med inntegnet plassering

Oversiktskart Sundet med inntegnet plassering 

Planstatus:

Eiendommen omfattes av kommunedelplanen «Sundet – havna», plan-id: L2003016. Formålet for området bryggeanlegget er omsøkt, ligger under formålet «friluftsområde sjø» for bygging av bryggeanlegg. Siden det ikke er satt noen byggegrense i planen, vurderes også tiltaket til å ligge innenfor forbudet mot tiltak i 100-meterssonen mot sjø, pbl § 1-8.

Søker har begrunnet har redegjort og begrunnet søknaden om dispensasjon på følgende måte;

«1. Historikk:

Helg Harr Norum og Arne Norum kjøpte eiendommen Byborgveien 16, Gnr.1,Bnr. 54 i 1932. Det var naust på eiendommen da de kjøpte den. Arne Norum var den første i Levanger som hadde racerbåt. Han dro båten oppi naustet. Naustet ble brukt til oppbevaring av utstyr for bruk på sjøen og til vedlikehold av båter med mer. Sjøen og fjæra har vært flittig brukt av familien Norum til alle slags aktiviteter som bading, fiske, lek, siden eiendommen ble ervervet og til dags dato.

Eiendommen er en av fem naboeiendommer som grenser ned til sjøen. Naboeiendommene: Kolaas, Aabakken/Lyng og Eric grenser også til sjøen. De har alle godkjente flyteanlegg utenfor sine respektive eiendommer.

2. Bakgrunn for søknaden:

Helg Harr Norum søker om tillatelse og dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan, for bygging av fastbrygge, utlegg flytebrygge og samtidig om tillatelse til mudring.

Det vil være til stor fordel for eiendommen, og praktisk for alle i familien at de får egen fastbrygge på pæler med flyteanlegg tilknyttet eiendommen. Flere familiemedlemmer har båter og alle benytter sjøen og fjæra store deler av året.

Barnebarnet Arne Norum Steen skal ta over huset etter Helg Harr Norum. Han har en større Cabincruiser som må ligge til flytebrygge.

Anlegget er tenkt bygd sammen med Kolaas. Kolaas fikk i juli 2017 godkjent bygging av fastbrygge på pæler samt godkjent flytting av sitt flyteanlegg lenger ut i sundet. I flukt med Aabakken/Lyng sitt anlegg. Fastbryggen utenfor eiendommene Norum/Kolaas vil da bli en felles fastbrygge. Som igjen blir bygd sammen med den eksisterende felles fastbrygge som Aabakken/Lyng har med Eric. Flyteanleggene vil bli lagt ut slik at de fremstår som felles flyteanlegg.

Mål for anlegget:

a) Fastbrygge: 5mx14,25m

b) Landgang: 9mx1m

Flytebrygge 12mx2,4m

For øvrig vises det til avholdt forhåndskonferanse med Torbjørn Sirum den 6 mars. 2019.

3. Trondheim havn har godkjent prosjektet

4. Kommunalteknikk ved Audun Johansen har gitt kommentar til prosjektet vedrørende rørledninger.

5. Fylkesmannen v/ Sandra Bartusevica - Klima- og miljøavdelingen er informert om søknad om mudring og avventer behandling av en slik søknad til kommunen har behandlet saken.

6. Tidligere godkjennelser av tilsvarende anlegg gitt til naboene:

Eric: Godkjent søknad om påbygg for leider til fastbrygge og utlegg av flytebrygge: Sak 936/16 den 16/11-2016

Kolaas: Godkjent søknad om utlegg av flytebrygge 1991. Godkjent søknad om ettergodkjennelse i juli 2018

Aabakken/Lyng: 2007. Godkjent bygging av ny fastbrygge og utlegg av flytebrygge. Samt godkjent mudring, og godkjent vedlikeholdsmudring i 2015.

Godkjent søknad om ettergodkjennelse: Saknr.487/18 den 17/7.2018»

Søker sin vurdering av dispensasjonen;

«Dispensasjonen medfører store fordeler for eiendommen det søkes fra. Ulempene i forhold til dispensasjonen ansees som ikke à være til stede da tre av naboeiendommene allerede har fått dispensasjon for utlegg av flytebryggeanlegg. Viser for øvrig til kommunens vurdering av de andre tillatelsene som er gitt.»

Andre myndigheter:

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-1 ble saken oversendt til Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag for uttalelse. Høringsinstansene har kommet med følgende kommentarer;

Trøndelag fylkeskommune:

«Vi viser til tidligere søknader om dispensasjoner for etablering av flytebrygger på naboeiendommene og kommunens vurderinger i samband med disse. Dette gjelder blant annet det forhold at de aktuelle strandeiendommene har eiendomsgrenser helt ned i strandsonen og at selve strandsonen foran disse eiendommene allerede er privatisert hva gjelder allmennhetens ferdsel og tilgang. Presedensfaren knyttet til tidligere gitte dispensasjoner for flytebrygger (3 av de 4 eiendommene) er av kommunen vurdert å bare gjelde den siste av de 4 eiendommene, den som nå søker dispensasjon. På denne bakgrunn har vi ikke planfaglige merknader til den aktuelle søknaden, men vi vil anbefale at Levanger kommune tar grep som sikrer mot ytterligere privatisering og nedbygging av strandsonen i Levangersundet.»

Fylkesmannen i Trøndelag:

«Landbruk:

Ingen merknad.

Klima og miljø:

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av privat fastbrygge i Levangersundet.

Strandsonen og sentrumsutvikling:

Hele 100-metersbeltet langs sjøen er i utgangspunktet definert som et område av nasjonal interesse med bygge- og deleforbud (pbl § 1-8). Bakgrunnen for dette forbudet er at den nære strandsonen normalt bør holdes fri for bebyggelse ut fra allmennhetens interesser og av landskaps- og naturfaglige hensyn.

Fylkesmannen viser også til de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Levanger kommune er i disse retningslinjene vurdert som en kommune med stort arealpress. I retningslinjene står det at byggeforbudet i strandsonen som hovedregel skal praktiseres strengt.

I Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, påpekes det at byggeforbudet i strandsonen i utgangspunktet skal håndheves strengt. Der det likevel er aktuelt med utbygging, skal dette skje etter bevisst og langsiktig planlegging og ikke på grunnlag av enkeltvise tiltak.

Fylkesmannen påpeker at det har vært mange dispensasjoner for enkeltbrygger i området, og at dette ikke er i tråd med intensjon om å samle tiltak i strandsonen i fellesanlegg, for å hindre nedbygging av viktige verdier og sikre allmennhetens frie ferdsel i strandsonen. Det finnes et større fellesanlegg like nord for det omsøkte området og nye båtplasser bør styres dit. Dette for å hindre nedbygging av strandsonen og de verdiene som finnes der, men også for å styrke kundegrunnlaget i allerede eksisterende anlegg. Fylkesmannen ber om at Levanger kommune følger opp denne strategien.

Det er stort utbyggingspress i strandsonen i Levanger, og samtidig lite strandsone som er tilgjengelig for allmennheten. Nærfriluftsområder er av stor betydning for trivsel og folkehelse, ikke minst for barn og mennesker med nedsatt bevegelsesradius. Turstier og tilgang til sjøen er viktige tiltak for å gjøre Levanger sentrum til et attraktivt sted å bo. I lys av fremtidig utvikling av Levanger sentrum påpeker Fylkesmannen at kommunen bør unngå å legge nye privatiserende tiltak i strandsonen, og at fokuset bør være på å etablere gode nærfriluftsområder for alle de som bor og oppholder seg her.

Naturmangfold:

Klima- og miljøavdelingen viser til vår uttalelse i brev av 29.03.17 til tilsvarende sak på eiendommen 1/35; «Av biologiske verdier finnes det viktige naturtyper i Levangersundet, herunder et bløtbunnsområde (svært viktig – verdi A) og grunne strømmer (viktig – verdi B). Levangersundet er viktig for mange sjøfugler, særlig med tanke på at mange av fuglene som oppholder seg i Eidsbotn (fuglefredningsområde med Ramsarstatus) bruker sundet som beiteområde. I dette området finner vi flere arter med stor- og særlig stor forvaltningsinteresse, herunder ærfugl, stjertand, havelle og lappfiskand.

Vi viser til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning i strandsonen (SPR) fastsatt 25.3.2011. I SPR er Levanger kommune kategorisert som en kommune med stort press på arealene i strandsonen, der hovedregelen er at byggeforbudet i strandsonen skal praktiseres strengt. Innenfor kommunen er Levangernesset og Levangersundet blant områdene med særlig stort press på strandsonen, noe som underbygger at det bør føres en streng dispensasjonspraksis i dette området.»

Naturmangfoldslovens § 10 legger vekt på økosystemtilnærming og samlet belastning. Selv om de enkelte tiltak og planer kan synes å stå for beskjedne virkninger, kan summen av slike belastninger være kritisk for området som helhet og de artene og naturtypene som lever i området. Det er derfor viktig at det i alle saker vurderes hvordan tiltaket vil belaste området og om tiltaket i seg selv eller sett i sammenheng med tidligere inngrep eller forventede inngrep vil medføre en for stor belastning på området. Fylkesmannen er av den oppfatning at summen av brygger i området vil være uheldig for naturverdiene i Levangersundet.

Med bakgrunn i det ovennevnte er Fylkesmannens faglige råd å ikke gi dispensasjon til det omsøkte tiltaket.

Samfunnssikkerhet:

Den aktuelle søknaden kan potensielt bli berørt av stormflo og havnivåstigning. I henhold til pbl. § 28-1 kan grunn bare bebygges dersom det kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av naturforhold. Bestemmelsen må ses hen til tiltakets formål. Forhold som bør vurderes ved etablering av flytebrygger er blant annet forankring av anlegget og hvor utsatt det vil være for vind og havstrømmer, samt gjenfrysning om vinteren. Dersom det er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet gjennom sikringstiltak som hensyntar de gjeldende naturforhold, kan kommunen dispensere. 

Reindrift:

Ingen merknad.»

Vurdering:

I henhold til pbl. § 19-2, første ledd, kan kommunen gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Forutsetningen for slik adgang som nevnt i første ledd, er imidlertid at «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra (…) (ikke) blir vesentlig tilsidesatt» og at en samlet vurdering tilsier at fordelene med å gi dispensasjon er «klart større enn ulempene», jf. pbl. § 19-2, annet ledd. Begge vilkårene må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges.

En naturlig forståelse av ordlyden i pbl. § 19-2, andre ledd, tilsier at terskelen for dispensasjon skal være høy, noe som bekreftes i bestemmelsens forarbeider, jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s. 242-243. Planene er gjenstand for en omfattende beslutningsprosess og omhandler konkrete forhold. En utstrakt dispensasjonsbruk vil over tid kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag, og dispensasjoner bør som hovedregel unngås.

Dagens ordlyd i pbl. § 19-2 ble vedtatt med sikte på en innstramming av dispensasjonsadgangen. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. På den annen side understrekes det imidlertid i forarbeidene at man ved anvendelsen av litt eldre planer må se hen til en hensiktsmessig samfunnsutvikling.  Reelle hensyn tilsier også at man tolker disse planene med et visst skjønn, av hensyn til den samfunnsmessige utviklingen av gjeldende regelverk.

Det første spørsmålet blir om hensynet bak bestemmelsen blir «vesentlig tilsidesatt» som følge av dispensasjonen. Spørsmålet her blir altså om planformålet – friluftsområde i sjø, samt hensikten bak pbl § 1-8, blir vesentlig tilsidesatt som følge av at det gis dispensasjon i denne saken.

I gjeldende kommunedelplan er området utenfor tiltakshavers eiendom avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag. I planens pkt. 3.2 presiseres det at «det skal legges til rette for videre utvikling av båtliv og maritimt miljø i Sundet» og at det skal fokuseres på å «bevare «det grønne» på vestsiden av Sundet». I tillegg skal vannarealet sikres til allmenn flerbruk.

Hensynet bak bestemmelsen om friluftsområde i sjø er å verne om friområdene i sentrum, og derigjennom sikre allmennhetens tilgang til friområdet både på land og i/ved sjøen. Formålet er blant annet å hindre privatisering av strandsonen, samt å ivareta grøntområdene ved Levangersundet. Fylkesmannen skriver også i sitt høringssvar generelt at bakgrunnen for forbudet mot tiltak i 100-meterssonen, pbl § 1-8, er at den nære strandsonen normalt bør holdes fri for bebyggelse ut fra allmennhetens interesser og av landskaps- og naturfaglige hensyn.

Tiltakshavers eiendom er en av de få eiendommene i dette området som grenser ut i sjøen. Det er derfor allerede lagt hinder for at området blir benyttet til allmenn flerbruk, og allemannsretten er således allerede avskåret i akkurat dette området. Kommunen har vurdert at gjeldende plan har til hensikt å sikre allmenn flerbruk på de områdene som ikke har eiendommer med grenser ut i sjøen.

Kommunen mener at omsøkte tiltak ikke vil hindre allmennhetens tilgang til friområdet i Levangersundet, og kan ikke se at en dispensasjon i denne saken vil sette hensynet bak

Bestemmelsen, samt pbl. § 1-8, vesentlig til side.

Kommunedelplan Sundet- Havna ble også lagt til grunn ved behandling av lignende saker på eiendom 1/347 i 2007/2008 og på eiendom 1/35 i 2017/2018. Både disse to eiendommene og tiltakshavers eiendomsgrenser i sjøen. Eiendommene ligger i en vik, og har samme avstand til Levangersundet. Kommunen har ikke kunnet se at hensynet bak bestemmelsen ble satt vesentlig til side i ovennevnte saker, og det er derfor mye som taler for at de samme vurderingene må legges til grunn ved behandlingen av denne saken. Det må tillegges vekt at det i en lignende sak på eiendom 1/35 også ble gitt tillatelse til utlegg av flytebrygge. I nevnte sak ble kommunens vedtak om tillatelse til tiltak, stadfestet av Fylkesmannen i Nordland våren 2018.

Det neste spørsmålet blir om fordelene ved dispensasjonen er større enn ulempene.

Det vil være en fordel for tiltakshaver å kunne legge ut en egen flytebrygge til båten sin, både med tanke på forholdet til naboenes flytebrygger, og at tiltakshaver får tatt i bruk strandsonen på sin egen eiendom. En dispensasjon i denne saken vil medføre at tiltakshaver får utnyttet at eiendommen ligger mot sjøen. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 tredje ledd. Kommunen kan ikke se at noen av disse hensynene blir tilsidesatt eller utgjør større ulemper eller fordeler som følge av dispensasjonen. Tiltakshavers eiendom blir mer tilgjengelig dersom det gis tillatelse til utlegg av flytebrygge, og sikres en god adkomst fra sjøen og en sikker fortøyning av båten sin.

Friluftsområder i sjø og vassdrag er områder der friluftsliv er det sentrale og gis fortrinn i bruken av sjøen/vassdraget og eventuelt tilhørende strandsone. Friluftsområdet brukes som oftest for å sikre vannarealene til allmenn friluftsbruk. Friluftsområdene i sjø eller vassdrag har også sin parallell til «F» i LNFR-område på land. I et friluftsområde vil rettsvirkningen etter planen innebære at tiltak som vil være til ulempe for formålet ikke er tillatt, f.eks. bøyer, private brygger o.l.

Kommunen kan fra en konkret vurdering av saken, ikke se at omsøkte tiltak vil være en ulempe for formålet i plan.  

Ulempene ved å gi dispensasjon er på generelt grunnlag av en slik tillatelse kan legge føringer for kommunens behandling av lignende saker i samme område i fremtiden. En utstrakt dispensasjonsbruk kan over tid undergrave planen og bruken av pbl. 19-2, som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Gjeldende plan er vedtatt for å verne sjøområdet, samt å sikre allmennhetens frie ferdsel i friluftsarealene i kommunen. Ettersom flytebrygger blir ansett som privatiserende inngrep i naturen bør terskelen for å gi dispensasjon fra denne planbestemmelsen være høy.

Det kan også anses som en ulempe at brygga bare blir tilgjengelig for tiltakshaver. Dette går klart imot formålet i gjeldende plan. På den annen side vil dette området aldri bli benyttet til allmenn flerbruk fordi eiendomsgrenser går ut i sjøen og at området per i dag ikke er egnet for allmenn ferdsel, da det allerede er bygd ut bryggeanlegg på naboeiendommene. Dette momentet kan derfor ikke tillegges særlig vekt. I tillegg må det legges vekt på at omsøkte tiltak ikke vil være til hinder for båt- og fergetrafikken i Levangersundet, og vil således heller ikke hindre allmenhetens bruk av friluftsområdet. Kommunen vurderer på bakgrunn av det ovennevnte at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Etter en konkret skjønnsmessig vurdering har kommunen kommet fram til at det kan gis dispensasjon i denne saken.

Naturmangfoldloven:

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Det vurderes at tiltaket ikke vil bli av en slik omfang at det vil påvirke naturverdiene i selve Levangersundet på en negativ måte. Dette fordi den konkrete plasseringen av tiltaket allerede er sterkt påvirket av bryggeanleggene og på naboeiendommene og godkjente mudringsarbeider i området de siste årene.

Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Vedtak:

Med hjemmel i pbl. §19-2 innvilges det dispensasjon fra kommunedelplan «Sundet-Havna», plan-id: L2003016 og plan – og bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, for oppføring av bryggeanlegg. Begrunnelse og vurdering er gitt ovenfor.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 19.09.2019 16:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051