Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 - sak 38/19 - Høring av nasjonal ramme for vindkraft

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2018/11448 - /S82

   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 38/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter forslaget om at det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land 

Vedlegg:

Forslag til nasjonal ramme for vindkraft, datert 01.04.2019

Temakart over områder som NVE har foreslått utpekt som de mest egnede områdene for vindkraft på land

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Olje- og energidepartementet viser til høringsbrev av 01.04.19, og brev om utsatt høringsfrist av 12.04.19. 

Olje- og energidepartementet (OED) ga i brev av 9.februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 2019, jf. vedlegg 1.

NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft.

NVEs forslag er rettet inn mot fremtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller under utbygging.

I høringsperioden, med høringsfrist 01.10.19, ønsker departementet innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det tas endelig stilling til politikken for vindkraft på land.

Den ene delen av NVEs forslag til nasjonal ramme er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraft kan påvirke miljø- og samfunnsinteresser. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget er et resultat av et bredt og omfattende arbeid som har involvert mange fagmiljøer.

Den andre delen av NVEs forslag er et kart med de 13 områdene som NVE mener er mest egnet for ny vindkraftutbygging i Norge, se vedlagt kart. I arbeidet med å peke ut disse områdene har både NVE og andre fagmyndigheter gjort omfattende geografiske analyser som bygger på det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget. Områdene er godt spredt i Norge, og berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. De utpekte områdene har et samlet areal på ca. 29 000 km2.

Av de 13 områdene som er mest egnet ligger 3 av disse helt eller delvis i Trøndelag. Både vindressurser, mulighet for nettilknytning og ulike verneverdier, blant annet kulturlandskap og biologisk mangfold er lagt til grunn for utvelgelsen.

I Trøndelag er det utpekt tre områder som er egnet for vindkraft: Namdal, Indre Sør-Trøndelag og grenseområde mellom Trøndelag og Møre. Levanger kommune ligger utenfor disse områdene.

Kart over utpekte områder i Trøndelag

Kart over utpekte områder i Trøndelag 

Vurdering:

Det er positivt at det blir fastsatt en nasjonal ramme for vindkraft i Norge, og ønske om en økt satsing på fornybar energi. I og med at ingen av områdene som er utpekt som egnet til vindkraftutbygging berører Levanger kommune, så ser ikke rådmannen det som nødvendig å kommentere valg av områder.

Rådmannen tilrår at Levanger kommune støtter forslaget om at det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 19.09.2019 16:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051