Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.19 - flyttet fra 25.09.19

Møtested/tidspunkt:
Gullista (Biblioteket 2. etg.) - Merk! Møtested
13.00 - 15.05

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 37/19 Referatsaker PUK utredning vedtak
PS 38/19 Høring av nasjonal ramme for vindkraft  utredning vedtak
PS 39/19 Avgiftsparkering Løvåssagtomta og Moafjæra Studentboligene utredning vedtak
PS 40/19 Søknad om bygging av fastbrygge, utlegg flytebrygge og mudring - 5037/1/54 Byborgvegen 16 - Helg Harr Norum utredning vedtak
PS 41/19 Søknad om fradeling av to boligtomter - 5037/156/5 Eknesvegen 223 - Lars Stavrum utredning vedtak
PS 42/19 Søknad om bruksendring av 2 etasje fra næringsformål til boligformål - 5037/315/38 Kirkegata 73 D - Nessø Eiendom AS utredning vedtak
PS 43/19 Klage - Detaljregulering fortetting Falstadberget utredning vedtak
PS 44/19 Klage på avslag på omdisponering og deling av grunneiendom etter jordloven - 5037/265/5 Rokneshøgda 60 - Tilleggsareal til 5037/265/149 Rokneshøgda 40 - Annar Gran utredning vedtak
PS 45/19 Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 14 utredning vedtak
PS 46/19 Detaljregulering Halsanvegen 7, 9 utredning vedtak
PS 47/19 Detaljregulering Fergemannsvegen 1 utredning  vedtak 
PS 48/19 Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf -  Forfall
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf -  Forfall
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Arild Børseth ap varamedlem ap/sp/krf x Randi Johanne Nessemo
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem ap/sp/krf x  Lars Petter Holan


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Trude M. Nøst, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders Røstad, næringssjef Håkon OkkenhaugÅsmund Brygfjeld     

Merknad:

Orientering vedrørende E6 Åsen-Mære v/Statens vegvesen v/Bernt Arne Helberg - presentasjon PDF

Til å godkjenne/underskrive protokoll velges: Ola Skilbrigt og Inger Lise Utler Hemb 
Til toppen av siden

 

 

PS 37/19 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

PS 38/19 Høring av nasjonal ramme for vindkraft

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter forslaget om at det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Levanger kommune slutter seg til Trøndelag fylkestings vedtak og går mot ytterligere vindkraftutbygging på land i Trøndelag og fraråder dermed den foreslåtte rammen for vindkraft.

Forslag til tillegg fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP:

 1. Berørte kommuner må ha medvirkning i planprosessene og sikres råderett over egne områder.
 2. Det er en dreining i opinionen som peker mer mot havbasert vindkraft og effektivisering av eksisterende vannkraft.
  Konsekvensutredninger om landbasert og havbasert vindbruk må arbeides grundig inn i nasjonale rammer.

 
Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Tilleggsforslag fremmet i møtet vedtatt med 10 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Levanger kommune støtter forslaget om at det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge med følgende tillegg:

 1. Berørte kommuner må ha medvirkning i planprosessene og sikres råderett over egne områder.
 2. Det er en dreining i opinionen som peker mer mot havbasert vindkraft og effektivisering av eksisterende vannkraft.
  Konsekvensutredninger om landbasert og havbasert vindbruk må arbeides grundig inn i nasjonale rammer.
  Til toppen av siden

 

 

PS 39/19 Avgiftsparkering Løvåssagtomta og Moafjæra Studentboligene

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Offentlig parkeringsplass «Løvåstomta» gjøres om til avgiftsplass.
  Takst for 2019: Kr 16,- / time, kr 45,-/døgn
  Parkering mot avgift 8-17, maks 7 dager.
 2. Offentlig parkeringsplass ved Fritidsparken og Studentsamskipnad, Moafjæra gjøres om til avgiftsplass.
  Takst for 2019: Kr 16,-/time, kr 48,-/døgn.
  Parkering mot avgift 8-17


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Svein Erik Veie, AP:

Det innføres ikke avgiftsparkering. Men, som et bidrag til å frigjøre parkeringsplasser, samt forbedre trafikkbelastningen og derved forbedre miljøet i Levanger sentrum innføres følgende regel:

 • Kommunalt ansatte som bor nærmere Levanger rådhus enn 6 km har ikke mulighet til å parkere på kommunes parkeringsplasser som er gratis. Gratis parkeringsplasser skal være forbeholdt næringslivet og dets kunder. Regelen gjøres gjeldende fra og med 1.1.2020. Det oppfordres til å benytte seg av miljøvennlige transportmidler.
 • Det undersøkes om det er grunnlag for å innføre samme regel - også for sykehusets ansatte.

 
Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

 1. Saken sendes tilbake til administrasjonen
 2. Komiteen ber om en total gjennomgang av hele parkeringssystemet i Levanger, - der det forutsettes at sentrum har områder med gratis parkering

 
Avstemning:

Veies forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 1. Saken sendes tilbake til administrasjonen
 2. Komiteen ber om en total gjennomgang av hele parkeringssystemet i Levanger, - der det forutsettes at sentrum har områder med gratis parkering
  Til toppen av siden

 


PS 40/19 Søknad om bygging av fastbrygge, utlegg flytebrygge og mudring - 5037/1/54 Byborgvegen 16 - Helg Harr Norum

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i pbl. §19-2 innvilges det dispensasjon fra kommunedelplanen «Sundet-Havna», plan-id: L2003016 og plan- og bygningslovens § 1-8. forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, for oppføring av bryggeanlegg som omsøkt. Bakgrunnen for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Med hjemmel i pbl. §19-2 innvilges det dispensasjon fra kommunedelplanen «Sundet-Havna», plan-id: L2003016 og plan- og bygningslovens § 1-8. forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, for oppføring av bryggeanlegg som omsøkt. Bakgrunnen for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt. 


Til toppen av siden

 

 

PS 41/19 Søknad om fradeling av to boligtomter - 5037/156/5 Eknesvegen 223 - Lars Stavrum

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4, jf. § 20-1 godkjennes søknad fra Lars Stavrum om fradeling av to boligtomter på henholdsvis ca. 1,0 og 1,2 dekar fra eiendommen Grønvold med gnr/bnr 156/5 i Levanger kommune. Boligtomtene godkjennes fradelt i samsvar med kommuneplanen for Levanger kommune og dens kriterier for spredt boligbebyggelse i LNFR-sone SB04. 

Det forutsettes at det søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 6856, og at boligtomtene tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-4, jf. § 20-1 godkjennes søknad fra Lars Stavrum om fradeling av to boligtomter på henholdsvis ca. 1,0 og 1,2 dekar fra eiendommen Grønvold med gnr/bnr 156/5 i Levanger kommune. Boligtomtene godkjennes fradelt i samsvar med kommuneplanen for Levanger kommune og dens kriterier for spredt boligbebyggelse i LNFR-sone SB04. 

Det forutsettes at det søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 6856, og at boligtomtene tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.  
Til toppen av siden

 

 

PS 42/19 Søknad om bruksendring av 2 etasje fra næringsformål til boligformål - 5037/315/38 Kirkegata 73 D - Nessø Eiendom AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilges ikke dispensasjon fra reguleringsplan for Levanger Havn for tillatelse til søknad om bruksendring av 2. etasje til hybler/boligformål.  

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP ba om å få vurdert sin habilitet.

Møtet anså Geir Tore Persøy enstemmig som habil til å behandle saken.

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP og SP:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 godkjennes dispensasjon fra reguleringsplan for Levanger Havn for tillatelse for bruksendring til hybler, samt andre boligformål. Plan- og utviklingskomiteen er næringsvennlig og positiv til bidrag som understøtter næringslivet i sentrum. Godkjenningen i tråd med etablert praksis for slike dispensasjoner for Levanger Havn.
 2. Dispensasjon gjelder ut festetiden.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Forslag fremmet i møte vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 godkjennes dispensasjon fra reguleringsplan for Levanger Havn for tillatelse for bruksendring til hybler, samt andre boligformål. Plan- og utviklingskomiteen er næringsvennlig og positiv til bidrag som understøtter næringslivet i sentrum. Godkjenningen i tråd med etablert praksis for slike dispensasjoner for Levanger Havn.
 2. Dispensasjon gjelder ut festetiden.
  Til toppen av siden

 


PS 43/19 Klage - Detaljregulering fortetting Falstadberget

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage på reguleringsendring av detaljregulering fortetting Falstadberget avslås.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Klage på reguleringsendring av detaljregulering fortetting Falstadberget godkjennes. 

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte fra Løvås:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.  

VEDTAK:

Klage på reguleringsendring av detaljregulering fortetting Falstadberget avslås.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

 

 

PS 44/19 Klage på avslag på omdisponering og deling av grunneiendom etter jordloven - 5037/265/5 Rokneshøgda 60 - Tilleggsareal til 5037/265/149 Rokneshøgda 40 - Annar Gran

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Med hjemmel i jordlovens § 9, samt Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003 og M-1/2013 gjøres følgende vedtak:
  Levanger kommune tar ikke klagen fra Annar Gran på avslag på omdisponering av 0,8 dekar fulldyrka jord til boligformål på eiendommen Rokne, gnr. 265 bnr. 5 - Rokneshøgda 60, i Levanger, til følge. 
 2. Med hjemmel i Jordlovens §§ 1 og 12, samt Landbruksdepartementets rundskriv M-35/95, M-6/2003 og M-1/2013 gjøres følgende vedtak:
  Levanger kommune tar ikke klagen fra Annar Gran på avslag på fradeling av ca. 1,3 dekar landbruksareal fra landbrukseiendommen Rokne, gnr. 265, bnr. 5, Rokneshøgda 60, til følge.

 
Det foreligger heller ikke noe omdisponeringssamtykke etter Jordlovens § 9

Klagen sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i jordlovens § 9, samt Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003 og M-1/2013 gjøres følgende vedtak:
  Levanger kommune tar ikke klagen fra Annar Gran på avslag på omdisponering av 0,8 dekar fulldyrka jord til boligformål på eiendommen Rokne, gnr. 265 bnr. 5 - Rokneshøgda 60, i Levanger, til følge. 
 2. Med hjemmel i Jordlovens §§ 1 og 12, samt Landbruksdepartementets rundskriv M-35/95, M-6/2003 og M-1/2013 gjøres følgende vedtak:
  Levanger kommune tar ikke klagen fra Annar Gran på avslag på fradeling av ca. 1,3 dekar landbruksareal fra landbrukseiendommen Rokne, gnr. 265, bnr. 5, Rokneshøgda 60, til følge.

 
Det foreligger heller ikke noe omdisponeringssamtykke etter Jordlovens § 9

Klagen sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling.
Til toppen av siden

 

 

PS 45/19 Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 14

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsbestemmelsenes punkt 5.2, uteoppholdsareal, endres slik at privat uteoppholdsareal på terrasse/balkong ikke medregnes.

Punkt 5.2 første avsnitt blir da slik: 

Uteoppholdsareal skal være felles for alle innenfor planområdet. Det skal avsettes minst 50 m2 lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor planområdet. Areal avsatt til lekeplass kan medregnes i beregnet uteoppholdsareal pr. boenhet.

Deretter legges forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 14 frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Reguleringsbestemmelsenes punkt 5.2, uteoppholdsareal, endres slik at privat uteoppholdsareal på terrasse/balkong ikke medregnes.

Punkt 5.2 første avsnitt blir da slik:

Uteoppholdsareal skal være felles for alle innenfor planområdet. Det skal avsettes minst 50 m2 lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet innenfor planområdet. Areal avsatt til lekeplass kan medregnes i beregnet uteoppholdsareal pr. boenhet.

Deretter legges forslag til detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 14 frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 46/19 Detaljregulering Halsanvegen 7, 9

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Halsanvegen 7, 9 legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Halsanvegen 7, 9 legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 47/19 Detaljregulering Fergemannsvegen 1

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Fergemannsvegen 1 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:

 1. Uteoppholdsarealer, må avskjermes mot trafikk, jf. bestemmelsene i Byggeteknisk forskrift TEK 17, § 8-3 tredje ledd bokstav a.
 2. Det må opparbeides et felt med fast dekke på minimum 1,6 m x 1,6 m som muliggjør deltakelse og likestilt bruk. Dette arealet gjør det mulig for foreldre som benytter rullestol å passe på barn eller delta i leken, jf. Bestemmelsene i Byggeteknisk forskrift § 8.3 femte ledd bokstav a. 

 
Saksordfører:

Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Tilleggsforslag fremmet i møtet pkt. 1 avvist med 10 mot 1 stemme
Tilleggsforslag fremmet i møtet pkt. 2 avvist med 10 mot 1 stemme 

INNSTILLING:

Detaljregulering for Fergemannsvegen 1 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12
Til toppen av siden

 


PS 48/19 Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1

Rådmannens forslag til innstilling:

Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1 godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2019

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1 godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.  

Til toppen av siden

Publisert: 20.11.2018 08:47 Sist endret: 10.10.2019 08:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051