Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.18 - sak 56/18 - Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2018/5485 - /L2017016

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 22.08.18 50/18
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.18 56/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.  

Gs-traséen skal følge Nordsivegen uavbrutt fra Kjønstadmarka frem til første kryss med Byborgvegen, uten omlegging via Tors veg.

Vedlegg:

1

Plankart PDF

2

Planbeskrivelse PDF

3

Reguleringsbestemmelser PDF

5

Lengdemålinger PDF

6

Skisse Tors veg PDF

7

Fortau Nordsivegen, Levanger - Geoteknisk datarapport PDF

8

Fortau Nordsivegen - Geotekniske vurderinger PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn

PUK vedtok i møte den 22. august 2018 å sende planforslaget for gang-/sykkelvegen Sundbrua – Kjønstadmarka tilbake til administrasjonen for å utrede alternativet med omlegging via Tors veg. PUK begrunnet vedtaket med at en omlegging av gang-/sykkeltraséen via Tors veg vil være «meget økonomisk gunstig, estetisk mye bedre og man unngår ekspropriering av deler av private eiendommer.» Administrasjonen har utredet dette alternativet nærmere i samsvar med PUKs vedtak, og kommet frem til at opprinnelig foreslått trasé uten omlegging via Tors veg likevel er mest gunstig for trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Administrasjonen anbefaler dermed at gs-traséen ikke følger Tors veg. 

Vurdering:

En vurdering av alternativet Tors veg som PUK fremmet i møtet 22. august, gikk frem av planbeskrivelsen til planforslaget s. 9. pkt. 4.2. Det gjengis:

«Det er foreslått at gående/syklende bruker Tors veg på strekningen fra «Bunnpristomta» til Gjemblevegen, og at det ikke gjøres tiltak i Nordsivegen på denne strekningen. Dette vil bli en omvei og vil ikke få så mye bruk som en løsning langs Nordsivegen. Dette vil heller ikke gi tilbud til eiendommene som har adkomst til Nordsivegen på strekningen. Denne løsningen er derfor ikke valgt.»

Etter møtet i PUK den 22. august har det blitt klart at det er et behov for en nærmere utredning av dette alternativet. Administrasjonens utredning av PUKs forslag har gått ut på å ta en nøyere befaring på området med bildetaking, måle avstander i kart, samt utarbeide kartskisser for å se hvilke husstander som blir berørt av en eventuell omlegging langs Tors veg.

Hovedkonklusjoner fra utredningen:

 1. Gs-trasé langsmed Tors veg er ca. 97 m lengre enn traséen langs Nordsivegen
 2. Oversiktligheten langs Tors veg er ikke bedre enn ved Nordsivegen
 3. Stigningsforholdene er ikke bedre langs Tors veg sammenlignet med Nordsivegen.
 4. Begge traséene har havutsikt.
 5. Nordsivegen er mer tilgjengelig for folk flest.
 6. Det forventes at folk flest tar korteste og mest intuitive vei mellom A og B uavhengig av hvor gs-traséen går.
 7. GS-trasé langs Nordsivegen forutsetter færre kryssinger over veien sammenlignet med Tors veg.

 
Detaljert: 

1. Gs-trasé langsmed Tors veg er ca. 97 m lengre enn traséen langs Nordsivegen

Målingen er gjort i kart med måleverktøy, se vedlegg «Lengdemålinger». Det forventes at folk flest velger korteste og enkleste vei mellom punkt A og B. Tors veg oppleves også som lengre fordi man må ferdes i «gal retning» et lite stykke før en tar en helomvending nesten 90°.

2. Oversiktligheten langs Tors veg er ikke bedre enn ved Nordsivegen

Nordsivegen er bredere og rettere enn Tors veg. Siktforholdene langs begge strekningene er forholdsvis sammenlignbare. Begge strekningene har en forholdsvis krapp sving.

Nordsivegen (sørgående):

Klikk for større foto


Tors veg (nord-vestgående):

Klikk for større foto

3. Stigningsforholdene er ikke bedre langs Tors veg.

På det aktuelle strekket langs Nordsivegen er stigningen forholdsvis jevn. Den totale stigningen er høyere enn for tilsvarende strekke langs Tors veg, (13 høydemeter mot 10 m for Tors veg). Tors veg har imidlertid noe brattere stigning isolert sett (7 % stigning mellom ca. 300 og 450 m fra pkt. A i figur 1).

Klikk for større grafikk

Fig. 1 a-b

Klikk for større kart

Fig. 1c

4. Begge traséene har havutsikt

Ifølge PUKs vedtak vurderes Tors veg å være «estetisk mye bedre». Hva som ligger bak denne vurderingen er ikke belyst i vedtaket, men det regnes at en mener at det er en hyggeligere opplevelse å ferdes langs dette strekket sammenlignet med tilsvarende strekke langs Nordsivegen. Kanskje fordi Tors veg kan oppleves som roligere og nærmere sjøen. Oppfattelsen av dette kan sikkert variere fra person til person, og det er sikkert noen som foretrekker det ene alternativet fremfor det andre. Havutsikt har man imidlertid langs begge alternativene, se bilder under:

Klikk for større foto

Nordsivegen                                                                         Tors veg 

Da saksbehandler var på befaring den 5. september, ble det observert myke trafikanter langs begge de alternative strekkene.

5. Nordsivegen er mer tilgjengelig for folk flest.

Alternativet langs Nordsivegen er mer tilgjengelig for folk flest sammenlignet med alternativet Tors veg. Dersom en benytter alternativet Tors veg, er det mange husstander langs Nordsivegen, Gjemblevegen og Odin veg som ikke får et godt gs-tilbud på det aktuelle strekket. Dette er kritisk ettersom dette strekket er vurdert som et av de mest uoversiktlige delene av Nordsivegen. Her er veien også noe smalere sammenlignet med andre partier av Nordsivegen.

Klikk for større kart

Fig. 2: Alternativ Tors veg er markert med rødt, siplet linje der det er vei i dag og heltrukken linje der det forutsettes bygd gs-vei. Adkomster til boligtomter langs Nordsivegen er illustrert med rød prikk. Snarveger for gående og syklende er illustrert med lyseblå linje. Skissen er utarbeidet av Norconsult.

Totalt 9 husstander har sin adkomst til Norsivegen for det aktuelle strekket. Disse vil ikke kunne benytte seg av gs-tilbudet før kryss med Odins veg, dersom Tors veg velges som alternativ. Det er naivt å tro at disse beboerne vil ferdes langs Tors veg dersom det forutsetter at de må ta en åpenbar omvei. I tillegg rammes alle husstandene ved Gjemblevegen og Odins veg som naturlig sogner til Nordsivegen for å komme seg til og fra Levanger sentrum. Alle disse vil få et lengre stykke uten gs-tilbud dersom alternativ Tors veg benyttes. En anslår at dette kan gjelde flere enn 50 husstander, hvorav noen vil få en mindre ulempe enn andre.

Klikk for større kart

Fig. 3 a: Husstander som har adkomst til Nordsivegen direkte eller indirekte via snarveger til odins veg.

Klikk for større kart

Fig. 3b: Husstander som har adkomst til Nordsivegen direkte eller indirekte via snarveger til odins veg, samt husstander som er tilknyttet Nordsivegen via Gjemblevegen.

6. Det forventes at folk flest tar korteste og mest intuitive vei mellom A og B uavhengig av hvor gs-traséen går.

Det er sannsynlig at folk vil ta raskeste og enkleste veg mellom A og B selv om gs-traséen skulle gått en annen vei. Man har erfart at det er naturlig at det dannes snarveier overalt der det er mulig å ta seg frem, f.eks. over jorder o.l.

7. GS-trasé langs Nordsivegen forutsetter færre kryssinger over veien sammenlignet med Tors veg.

Det at gs-traséen uavbrutt følger strakeste veg gjør også at en minimerer antall krysninger over kjørevegen, og på den måten reduserer potensialet for ulykker. Forutsatt at gs-traseen skal følge vestsiden av Nordsivegen vil det bli 3 flere krysspunkt ved at en tar i bruk Tors veg som gs-trasé.

Samlet vurdering:

Levanger formannskap besluttet i sak 40/16 å inngå en intensjonsavtale med Trygg Trafikk med mål om å bli godkjent som «trafikksikker kommune». Levanger kommune ble godkjent som trafikksikker kommune for perioden 2018-2020 den 20. desember 2017. I Temaplan Trafikksikkerhet 2018-2021 er ett av hovedmålene at «Alle barn skal ha en trafikksikker barnehage- og skolehverdag, som stimulerer til å gå eller sykle framfor å bli kjørt med bil eller buss». I Handlingsprogram investeringer, for tiltak på kommunale veger, er fortau langs Nordsivegen v/gartneriet prioritet 1, og fortau/gang-/sykkel Nordsivegen (Sjøbadet – Kjønstadmarka) prioritet 3.

Levanger kommune har en plikt til å fremme trafikksikkerheten og la denne i stor grad være styrende for nye tiltak på veg. Trafikksikkerheten må også komme først i vurderingen av hvor den nye gs-traséen skal gå. Vegen benyttes i dag av mange gående og syklende til og fra jobb, skole og andre aktiviteter. Nordsivegen er skoleveg for elever på denne siden av Nesset som skal til Levanger ungdomsskole. Det vurderes at et uavbrutt gs-tilbud langs Nordsivegen fra Kjønstadmarka til Byborgvegen er det mest trafikksikre alternativet for valg av gs-trasé. Dette er den traséen som folk flest vil velge, da det er den korteste og enkleste traséen. En sammenhengende gs-strekning langs Nordsivegen er også forutsigbar for både gående, syklende og bilister.  

Det er ingen Barnetråkk-registreringer på de to gs-alternativene.

Selv om at en omlegging via Tors veg vil redusere behovet for ekspropriering av privat eiendom, vil denne løsningen utgjøre et mye dårligere tilbud for myke trafikanter. En kan regne med at denne strekningen ikke vil bli brukt, og at folk heller vil ferdes i bilvegen/skulder på Nordsivegen langs det aktuelle strekket. Dette vil ikke bidra til å redusere potensialet for ulykker på det aktuelle strekket sammenlignet med dagens situasjon.

Konklusjon:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Gs-traséen skal følge Nordsivegen uavbrutt fra Kjønstadmarka frem til første kryss med Byborgvegen, uten omlegging via Tors veg.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 22.08.2018

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Geir Tore Persøy, FRP:

Saken sendes tilbake.

Følgende alternativ utredes:

Gang og sykkelvei legges i kant av dyrkamark rundt eiendommen Tors veg 37 (Jan Brunborg) og ned Tors veg og inn på Nordsivegen der Bunnprisbutikken var tidligere.  Tiltak som merking ala Sjøgata gjøres, samt skilting om innkjøring forbudt unntatt beboere i gata og renovasjon/brøyting og annen nødvendig transport.

Begrunnelse:

Dette vil være meget økonomisk gunstig, estetisk mye bedre og man unngår ekspropriering av deler av private eiendommer.

Avstemning:

Forslag til vedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake.

Følgende alternativ utredes:

Gang og sykkelvei legges i kant av dyrkamark rundt eiendommen Tors veg 37 (Jan Brunborg) og ned Tors veg og inn på Nordsivegen der Bunnprisbutikken var tidligere.  Tiltak som merking ala Sjøgata gjøres, samt skilting om innkjøring forbudt unntatt beboere i gata og renovasjon/brøyting og annen nødvendig transport.  

Begrunnelse:

Dette vil være meget økonomisk gunstig, estetisk mye bedre og man unngår ekspropriering av deler av private eiendommer. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Vedlegg:

1

Plankart PDF

2

Planbeskrivelse PDF

3

Reguleringsbestemmelser PDF

4

Fortau Nordsivegen, Levanger - Geoteknisk datarapport PDF

5

Fortau Nordsivegen - Geotekniske vurderinger PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forhåndsuttalelser

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av løsning for gang-/sykkeltrafikken på strekningen fra Sundbrua langs Byborgvegen og Nordsivegen fram til boligfelt Kjønstadmarka. Tiltakshaver er Levanger kommune. 

Planområdet

Planområdet befinner seg på Nesset, og omfatter strekningen langs Nordsivegen og Byborgvegen mellom Kjønstadmarka og Sundbrua. Planområdet omfatter både vegen og nødvendig areal til siktlinjer og anleggsområder.

Planstatus

Planområdet ligger innenfor kommunedelplanen for Levanger sentrum. Planområdet berører hele 7 reguleringsplaner som delvis erstattes med denne planen.

Planarbeidet er av kommunen vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2. 

Planforslaget

Generelt

Bakgrunnen til at det ble startet planarbeid på denne strekningen er at det ønskes en generell bedring av trafikksikkerhet og et tilbud til myke trafikanter 

G/S-vegen er regulert som fortau på mesteparten av strekket (Nordsivegen og Staupslia), og G/S-veg på deler av strekket (Byborgvegen).

Det etableres gangfelt på følgende steder:

 • Over Byborgvegen ved kryss med Staupslia.
 • Over Nordsivegen nord for avkjørsel til Sjøbadet borettslag. Dette gangfeltet bygges opphøyd.
 • Over Joplassvegen
 • Over Tors veg
 • Over Gjemblevegen
 • Over Skrivarbergvegen


Alle disse er som en del av den gjennomgående løsningen for det planlagte gang-/sykkel-systemet. Ellers er det ingen steder hvor det er så mye gangtrafikk at det bygges gangfelt over Nordsivegen. Det settes opp belysning på de strekningene som ikke har tilfredsstillende belysning i dag. 

Støy

Det vil bli bare små endringer av geometri for kjørevegen, og dette vil generelt gi ubetydelige endringer i støyforholdene. Fartsgrensen senkes på enkelte strekninger, noe som vil gi en bedring i støyforholdene. Det er utført støyberegninger, og disse viser at det ikke vil være behov for støytiltak for eiendommene langs strekningene hvor kjøreveg flyttes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

ROS-analyse er innarbeidet i planbeskrivelsen. Det er bare små bekker i området med begrenset nedslagsområde, og det vil ikke være problemer med flom. Det er utført grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering. Det er laget geoteknisk datarapport og vurderingsrapport. Konklusjonen på dette er at de foreslåtte tiltak kan gjennomføres. Det forutsettes at det må brukes lette fyllmasser på en strekning ved Kalkovnene. Det er i forbindelse med reguleringsplanen ikke vurdert å være behov for spesielle undersøkelser eller ytterligere tiltak/ beredskapstiltak.

Grunnundersøkelser

For utvidelse av eksisterende veg med fortau er områdestabiliteten vurdert med stabilitetsberegninger. Stabilitetsberegninger viser at områdestabiliteten må er ivaretas med bruk av lette fyllmasser i to partier på 22 m og 30 m lengde, ca. 250 m3 totalt volum av lettfylling. Generelt påvirkes områdestabiliteten i tiltaksområdet i liten grad. Sikkerhet mot løsmasseskred vurderes som tilfredsstillende. Det er ikke påtruffet sensitivt materiale som kvikkleire i planområdet. Planområdet grenser ikke til eksisterende faresoner.

Fortau legges på venstre, dvs. øvre side av eksisterende veg som medfører lite fjellskjæringer på øvre sida. På høyre side er det nødvendig med noen fyllinger for utvidelse av traseen. Vurdert lettfylling og etablering av støttemurer må detaljprosjekteres for byggeplan i neste fase.

Reguleringsbestemmelsen § 2.5 sikrer forutsetning om at tiltak beskrevet i geoteknisk vurderingsrapport følges.

Kulturminner

Det er noen registreringer i nærheten av planområdet, men ingen av disse er berørt av tiltakene. 

Naturmangfold

Det er ikke registreringer i Naturbase og Artsdatabanken i planområdet. Kunnskapsgrunnlaget jfr. Naturmangfoldloven § 8 vurderes å være godt nok i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Ved all massehåndtering skal fare for spredning av fremmede arter vurderes. 

Planprosess

Medvirkning

Oppstartsmøte ble avholdt 21.09.2017. Arbeidet med detaljreguleringsplanen ble kunngjort igangsatt i Trønderavisa og Innherred i uke 40 i 2017 og på kommunens hjemmeside.

Regionale myndigheter og lokale høringsinstanser ble varslet per e-post og naboer og berørte grunneiere (ca. 90 stk.) ble tilskrevet per brev datert 02.10.2017. Frist for innspill til planoppstarten var 01.11.2017. Det er i løpet av planlegginga tatt kontakt med enkelte grunneiere for diskusjon av løsninger, og det er i den forbindelse også gjennomført befaringer. De mottatte innspillene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen.

Myndigheter og andre interessenter gis også anledning til å uttale seg til reguleringsplan-forslaget når dette sendes på offentlig høring.

Vurdering:

Forholdet til overordna plan:

Planforslaget er ikke i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum der arealet langs Nordsivegen er regulert til bl.a. LNF-areal og boligområde, men planforslaget samsvarer med ny kommunedelplan for Levanger sentrum som er under arbeid. Planforslaget er også i samsvar med kommunens temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018, men den planlagte gs-vegen strekker seg enda lenger nordover langs Nordsivegen enn kartet på s. 22 i temaplanen viser.

Forhold til innkomne innspill:

Det er lagt opp til en god medvirkningsprosess, og det har kommet inn en del innspill etter varsling om oppstart av planarbeid. Innspillene fra offentlige etater og fra naboer er i høy grad imøtekommet. Noen innspill fra naboer er ikke tatt til følge. I kapittel 4 «Vurderte ikke foreslåtte tiltak» i planbeskrivelsen står det litt om hvilke tiltak som har vært vurdert/foreslått fra naboer men som ikke har blitt en del av det endelige planforslaget.

Konsekvenser:

Tiltaket vil vesentlig forbedre fremkommeligheten for gående og syklende og bidra til å øke trafikksikkerheten, ikke minst for skolebarn på vei til ungdomsskolen.  

Noen boligtomter vil miste noe av tomta si til fortau. Det vil generelt bli ubetydelige endringer i støyforholdene. Fartsgrensen senkes på enkelte strekninger, noe som vil gi en bedring i støyforholdene.

Noe dyrkajord må omdisponeres. De store samfunnsinteressene vurderes å rettferdiggjøre dette tapet.

Konklusjon:

Det er lagt opp til at traseen for fortau/gang-/sykkelveg legges der folk flest ferdes. Tiltaket vil vesentlig forbedre fremkommeligheten for gående og syklende og bidra til å øke trafikksikkerheten.

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 19.09.2018 16:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051