Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.18 - sak 55/18 - Detaljregulering Jernbanekryssing Skogn sentrum

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2016/850 - /L2016001 

 

 

Nina E. Berget - klikk for personkort
Saksordfører: Nina E. Berget, AP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 19/17
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.18 55/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering for Jernbanekryssing Skogn sentrum vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse -justert september 2018 PDF

2

Plankart -justert september 2018 PDF

3

Reguleringsbestemmelser -justert mai 2018 PDF

4

Vedlegg 1 Tegninger rev. 04.05.2018 PDF

5

Vedlegg 2A Tverrprofiler Kjøreveger rev 04.05.2018 PDF

6

Vedlegg 2B Tverrprofiler spor 3 rev 04.05.2018 PDF

7

Vedlegg 2C Tverrprofiler Gs-veger rev 04.05.2018 PDF

8

Vedlegg nr. 3 Støyrapport PDF

9

Vedlegg nr. 4 Geoteknisk vurderingsrapport PDF

10

Vedlegg nr. 5 RAPPORT Mulighetsstudie kryssing jernbane Skogn sentrum PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Høringsuttalelser.

Saksopplysninger:

Sammendrag.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for planfri kryssing av jernbanen i Skogn sentrum. Forslagstiller er Levanger kommune, og planarbeidet er utført av Norconsult AS. Planforslaget er fordelt på to vertikalnivåer; ett på grunnen og ett over grunnen.

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn 6.04.2017 - 22.05.2017 fremmet Bane NOR innsigelse til planforslaget som følge av at planforslaget ikke inneholdt tilstrekkelig med vurderinger vedrørende anleggsfasen, og manglet regulering av midlertidig spor. I tillegg hadde Bane NOR en rekke andre merknader til planforslaget. Det ble dermed utarbeidet en ny løsning for planfri kryssing for å imøtekomme Bane NORs krav. Den nye løsningen innebar å erstatte opprinnelig bruløsning med en prefabrikkert kulvert som skyves på plass, slik at midlertidig sporløsning ikke lenger ble nødvendig. Denne løsningen ble forhåndsvist Bane NOR i starten av 2018, og de ga tilbakemelding den 12.03 om at de anså sine innsigelser som imøtekommet. Omtrent i samme tid ble også reguleringsformål, adkomstløsning og bestemmelser for tomta Solvang (32/18) justert slik at det passet bedre med grunneiers ønske. Det reviderte planforslaget ble sendt på ny begrenset høring til berørte parter 3.05.2018 - 11.06.2018. I etterkant av den begrensete høringen ble adkomsten for Solvang-tomta endret tilbake til opprinnelig løsning slik som fremlagt ved offentlig ettersyn. Dette fordi løsningen med adkomst på sørsiden på grunn av større skjæring ved kryss ved fv. 754 ville medføre noe mer tap av dyrkajord.

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr. 19/17. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn 6.04.2017 - 22.05.2017 har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1. Bane NOR SF, 18.05.2017

Bane NOR er svært positive til at det nå planlegges et alternativ til planovergangen på Skogn. Imidlertid er det i det mottatte planforslaget manglende vurderinger om anleggsfasen. Det savnes argumenter for valg av konstruksjonsløsning. Bane NOR mener en også bør se på andre konstruksjonsløsninger enn bru, f.eks. kulvert, da dette kan få mindre konsekvenser for den totale kostnaden.

Innsigelser:

 1. Planforslaget inneholder ikke tilstrekkelig med vurderinger vedrørende anleggsfasen. Videre mangler regulering av midlertidig spor. Bane NOR krever at det fremlegges en grundig vurdering av konsekvensene for jernbanen i anleggsfasen. Midlertidig spor må reguleres inn i kartet og sikres i bestemmelsene. Tilgjengelighet til stasjonsområdet må ivaretas til enhver tid hvor dette må sikres i planbestemmelsene.
 2. Arealet som er avsatt til annen veggrunn – grøntareal sør for g/s-kulvert må reguleres til offentlig jernbaneformål.
 3. For å ivareta sikkerheten til de som ferdes ved jernbanen er det viktig at sikkerhetsgjerde ved jernbanen opprettholdes eller at det etableres nytt, dette må sikres i rekkefølgebestemmelsene.

 
Øvrige merknader:

 • Tilgang til jernbanens arealer må avklares med Bane NOR, jf. Jernbanelovens § 10. Dette må presiseres, da store deler av jernbanens arealer er regulert til anlegg- og riggområde og planen dermed skaper usikkerhet rundt hvordan jernbanens arealer kan benyttes.
 • Bane NOR forutsetter at planen ikke fører til endringer for stasjonsområdet. Alle endringer må avklares og godkjennes av Bane NOR.
 • Bane NOR forutsetter at byggegrense, jf. jernbaneloven § 10 gjelder for hele planområdet og de to siste setningene i planbestemmelse § 4.2 tas ut.
 • Bane NOR anbefaler at supplerende undersøkelser ift geoteknikk, ingeniørgeologi, overvannshåndtering, forurenset grunn og risikoanalyse ift anleggsarbeid/trafikk sikres gjennom planbestemmelsene. Dette vil skape forutsigbarhet og tydeliggjøring av planen.
 • Bane NOR som grunneier ber om at stasjonsbygningen enten reguleres til et bygg- og anleggsformål sentrumsformål kombinert med samferdselsformål jernbane, SOSI-kode 1900. Alternativt kan det tilføyes en bestemmelse som lister opp de formål som er tillatt i bygningen. Det er også ønskelig at godshuset og ildhuset reguleres til samferdselsformål jernbane kombinert med lager/næring.

 
Kommentar. Alle overnevnte innsigelser og merknader fra Bane NOR har blitt imøtekommet gjennom revisjon av planforslaget. Det er skissert ny løsning for kryssing med jernbane: prefabrikkert kulvert som skyves på plass. Dette tar bort behovet for midlertidig spor. Arealet avsatt til annen veggrunn – grøntareal sør for g/s-kulvert reguleres til offentlig jernbaneformål. Sikkerhetsgjerde sikres i bestemmelsene. Byggegrensen jf. Jernbaneloven § 10 skal gjelde for hele planområdet. Det er nå sikret at geoteknisk vurdering og prosjektering skal utføres for alle tiltak innenfor planområdet. Stasjonsbygningen reguleres til et bygg- og anleggsformål sentrumsformål kombinert med samferdselsformål jernbane, dette går frem av plankart og bestemmelser. Godshuset og ildhuset reguleres til samferdselsformål jernbane kombinert med lager/næring. 

2. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 15.05.2017

Landbruksavdelingen innser at det er store samfunnsinteresser knyttet til å få realisert en omlegging av vegen som innebærer sanering av dagens planovergang, og er innstilte på at jordvernet må vike noe for å realisere dette. Det bes om at det før sluttbehandling godtgjøres at den nye vegen, med nødvendig kurvatur, er lagt så nære jernbanen som over hode mulig. Dette for å minimere omdisponering av dyrka jord.

Miljøvernavdelingen vil tilrå at støybestemmelsen presiseres ved å endres til «Grenseverdiene for støy angitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) med tilhørende veiledning skal overholdes». Videre viser miljøvernavdelingen til sin forhåndsuttalelse der det ble pekt på at tiltakene vil kunne medføre en del terrenginngrep med oppgraving og forflytting av masser, og at faren for spredning av fremmede arter derfor må vurderes.

Det vises til planbeskrivelsen pkt. 6.9.1 vedrørende grunnforhold og 7.2 vedrørende sårbarhetsvurdering. Det fremkommer der klare anbefalinger og forutsetninger for videre prosjektering/utbygging. Miljøvernavdelingen kan ikke se at disse er sikret gjennomført gjennom forslaget til bestemmelser slik det nå foreligger, og ber kommunen om å vurdere å sikre dette som egne bestemmelser.

Kommentar. Det er lagt opp til en vegløsning (bredde og kurvatur) som følger Vegvesenets normaler, samt krav til universell utforming av gang-/sykkelveg iht. TEK17. Utover dette er det lagt opp til en vegtrasé som i minst mulig grad berører dyrkajorda. Anbefalinger fra Fylkesmannen vedrørende tilføying av bestemmelser om støy, vurdering av fremmede arter og vurdering av grunnforhold, imøtekommes.

3. Nord-Trøndelag fylkeskommune, 9.05.2017

Mulighetsstudien framstiller en samfunnsmessig god helhetsløsning, der en eliminerer faktiske risikofaktorer for at tog kan skade personer og kjøretøyer. Vi har ingen merknader til planløsningen.

Fylkesrådet har jobbet ut fra at jernbaneverket tar ansvar for en betydelig del av kostnadene. En har oppfattet blant annet innsigelsen knyttet til Reguleringsplan Åsvegen 15 – 17 som et indirekte krav om å stenge planovergangen. En kan tenke seg å arbeide videre med forslaget til intensjonsavtale som sist ble drøftet på meklingsmøte hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 6. januar 2017, med utgangpunkt i at Bane NOR, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune dekker 1/3 av kostnadene hver. Det er også en forutsetning at kommunen bruker sin anledning til å kreve at utbyggere dekker deler av kommunens andel i form av utbyggingsavtaler.

Vedrørende kulturminner, har fylkeskommunen ingen merknader utenom å minne om aktsomhets- og meldeplikten, jf. kml § 8 annet ledd.

Kommentar. Kostnadsfordeling har en ennå ikke kommet til enighet med Bane NOR om, men departementet har trukket Bane NORs innsigelse til reguleringsplan for Åsvegen 15-17. En utbyggingsavtale er en frivillig avtale. Administrasjonen har foreløpig ikke inngått noen utbyggingsavtaler med private utbyggere angående medfinansiering av veg. Det er kommunen selv som står for de største utbyggingsprosjektene på Skogn, andre private planinitiativ har foreløpig stått på vent, mens Bane NOR har hatt en «generell innsigelse» til alle nye planinitiativ på Skogn som kunne medført økt ferdsel over jernbanen.

4. Statens vegvesen, 16.05.2017

Statens vegvesen har vært involvert i planprosessen og er kjent med planforslaget.

Vi har ingen merknader til oversendte planforslag.

5. Norges Vassdrags- og Energidirektorat, 24.05.2017

NVE anbefaler at det blir utarbeidet planbestemmelser som ivaretar geoteknisk prosjektering av alle tiltakene innenfor reguleringsplanen, her også for boligområdet Solvang.

Kommentar. Kommunen vil imøtekomme denne anbefalingen.

6. Solvang Eiendom AS, 21.05.2017

Viser til deres plan og ber dere vurdere mulighet for følgende:

 1. Slik det er tegnet i planforslaget vil innkjøring til eiendommen skje fra baksiden (lengre nord) av eiendommen og det vil ødelegge dagens profilering i front og eiendommens mulighet for god logistikk.
 2. En fremtidig bruksmulighet for eiendommen må gjøre det mulig for eier å velge om eiendommen skal brukes til; Næring, leiligheter, hus eller en kombinasjon av disse.

 
Kommentar. Det ble etter høringen tatt opp dialog med grunneier for Solvang-eiendommen. Etter ønske fra grunneier åpnes det for flere mulige arealformål på tomta. Forslag til endring av adkomst er vurdert men ikke tatt med i det endelige planforslaget, da dette vil medføre omdisponering av 70 m2 mer dyrkajord fra eiendommen 32/1. minimering av tap av dyrkajord har vært en viktig forutsetning for planforslaget. 

7. Skogn Bondelag, 18.05.2017

Stiller seg generelt sterkt kritisk til stadig flere forslag som innebærer omdisponering av dyrkajord på Skogn som ofte argumenteres med dårlig jordkvalitet og dårlig arrondering.

Ivaretakelse av myke trafikanter og skolebarn er satt høyt i planene, i noe som er nødvendig og etterlengtet for befolkningen i Skogn. Utfra planene i saken kan ikke vi se at det er tatt hensyn til utvidelse av jernbane, med tanke på fremtidige planer om elektrifisering av jernbanenettet. Det er heller ikke noe tydelige planer om infrastruktur knyttet til annen kollektivtrafikk som buss. Muligheten for utkjøp av eier av eiendom 32/18 bør være mere hensiktsmessig og fremtidsrettet, enn å bygge ned opparbeidet matjord av god kvalitet med vei. Videre bør det tas hensyn til fremtidig og økt kollektivtrafikk samt eventuelt ny trasé på E6.

Kommentar. Kommunen har hatt tett dialog med Bane NOR vedrørende jernbanens behov for fremtidig utvikling, og Bane NOR er fornøyd med den endelige løsningen. Reguleringsarbeidet med jernbanekrysset på Skogn begrenser seg i stor grad til ny kryss- og vegløsning. Den nye vegtraseen under jernbanen blir bygd etter dagens standard og ha tilstrekkelig plass for kollektivtrafikk. Årsaken til at eiendom 32/18 er inkludert i planområdet, er at den befinner seg midt mellom jernbanen og fylkesvegen, og adkomsten vil dermed bli påvirket. Ny E6-trasé vil ikke berøre planforslaget i vesentlig grad.

Når det gjelder planlegging av viktig infrastruktur med store samfunnsinteresser er det dessverre slik at dyrkajord i blant må vike. I planforslaget er det lagt opp til en løsning som i minst mulig grad berører dyrkajord.


Ny høring.

 

Som følge av vesentlig revisjon av planforslaget i samsvar med høringsuttalelse med innsigelse fra Bane NOR, ble planforslaget sendt på ny begrenset høring i perioden 3.05.2018 – 11.06.2018. I den forbindelse har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1. Bane NOR SF, 23.05.2018

Bane NOR har gjennomgått mottatte planforslag og har ingen merknader. Vi anser innsigelsen til «detaljregulering planfri kryssing jernbane Skogn sentrum» i brev av 18.05.2018 som imøtekommet.

Kommentar. Dermed legges saken frem for endelig vedtak.

2. Fylkesmannen i Trøndelag, 7.06.2018

Landbruksavdelingen vil sterkt anmode om at kommunen, før sluttbehandlingen, tar inn en bestemmelse som sikrer at matjordlaget tas av og sikres for videre matproduksjon i området.

Tiltaket vurderes som positivt med tanke på å stenge planovergangen slik at også mye av trafikken flyttes ut av Skogn sentrum. Det minnes om tiltak for å ivareta sikkerhet til barn og unge under byggeperioden. Det gis faglig råd om omformulering av § 2.3 ved at kun siste del beholdes: «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2016) med tilhørende veiledning skal overholdes.»

Kommentar: Fylkesmannens nye anbefalinger tas til følge, bestemmelsene revideres.


Endringer etter høring.

I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Planbeskrivelse.

Tas ut: del om midlertidig spor. Skissert løsning med jernbanebru gjøres om til jernbanekulvert.

Lagt til: punkt 1.6 om «Endringer etter offentlig ettersyn». Mulighetsstudien kap. 3 oppdateres mtp. forslag til løsning (kulvert). Det er lagt til tekst om at type konstruksjon er endret under illustrasjonstegningene som viser planlagt løsning for kryss.

Pkt. 5.4 om lokalveger endres, følgende legges til: Det anlegges ny avkjøring til parkering jernbane og utkjøring vestover ved stasjonsbygningen, avkjørsel ved pakkhus stenges.

Tabellen for arealbeslag pkt 6.3 er oppdatert.

Pkt. 6.9.1 om grunnforhold oppdateres i tråd med endringen av konstruksjonsløsningen.

Plankart.

Følgende arealformål endres i tråd med Bane NORs innsigelse den 18.05.2017: Stasjonsbygningen reguleres til bygg- og anleggsformål sentrumsformål kombinert med samferdselsformål jernbane. Godshuset og ildhuset reguleres til samferdselsformål jernbane kombinert med lager/næring.

Solvang-tomta endres fra boligformål til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Bestemmelser.

Støybestemmelsen endres etter anbefaling fra Fylkesmannen.

Det legges til bestemmelse som skal sikre ivaretaking av omdisponert matjord.

Det er lagt til punkt om Geoteknisk prosjektering.

Det er lagt til punkt om risiko for spredning av fremmede arter.

Under § 4.2 er bestemmelse om byggegrense tatt bort.

Rekkefølgekravet for stenging av planovergang er flyttet til § 8.

Det er lagt til to nye rekkefølgekrav om ferdigstilling av sikkerhetsgjerde ved jernbanen, og opparbeiding av ny avkjørsel fra eksisterende fv.754 til jernbanens område.

Bestemmelser for Solvang-tomta 32/18 er i stor grad endret siden versjonen som lå frem for høring og offentlig ettersyn. Arealformålet er justert slik at det åpnes for en kombinasjon av bolig og næringsbebyggelse. Tillatt utnyttingsgrad og utformingskrav er tilpasset justeringen av arealformålet. Det tillates maks. én boenhet.

Vurdering:

Planforslaget er ikke i samsvar med overordna kommuneplan av 2011, der området er regulert til nåværende boligbebyggelse og LNF-areal. I gjeldende reguleringsplan for Skogn sentrum av 1893 er deler av arealet regulert til jernbane. Planforslaget samsvarer i høy grad med dagens arealbruk, og er vurdert opp mot ulike interesser og hensyn: trafikksikkerhet, tilgjengelighet for gående/syklende, anleggsperioden, grunnforhold, fremtidig utvikling, landbruk, naturmangfold, kulturminner, og eksisterende næringstomt.

Vedtak av reguleringsplan for jernbanekryssing Skogn sentrum er en forutsetning for videre arealutvikling på Skogn. Det er av stor betydning for trafikksikkerheten at en plan for planfri kryssing over jernbanen kommer på plass, spesielt da boligområde på Holåsen og skole og butikker befinner seg på ulike sider av jernbanesporet. Bane NOR mener det er viktig at planfri kryssing kommer på plass før det skjer videre utvikling på Skogn. Bane NOR har dermed signalisert innsigelse til samtlige reguleringsplanprosjekter på Skogn som kan medføre økt ferdsel over jernbanen. For å oppnå godkjent løsning for gående og syklende med krav til universell utforming, har det vært nødvendig å etablere planfri kryssing også for kjøretøy for å få dette til å gå opp arealmessig med eksisterende bebyggelse og infrastruktur.

Kommunen har hatt tett dialog med Bane NOR underveis i planarbeidet, og den omforente kryssløsningen er nøye gjennomarbeidet. Konstruksjon for jernbanekryssing ble etter høringen endret fra bruløsning til prefabrikkert kjørekulvert. Kulverten kan prefabrikkeres vest for dagens spor og skyves på plass, slik at behovet for midlertidig omlegging av spor i anleggsfasen faller bort. Sporbrudd med fjerning av spor, inntransport av kulvert, og komplettering samt reetablering av spor vil normalt kunne skje i løpet av en «langhelg».

Reguleringsplanen vil medføre tap av dyrkajord, men dette er uunngåelig da jernbanestasjonen befinner seg i et jordbrukslandskap. Bestemmelsene sikrer at matjorda som fjernes skal sikres til videre utnytting.

Inntil videre er ikke Bane NOR innstilt på å ta sin del av kostnadene for prosjektet, men det er likevel hensiktsmessig å vedta reguleringsplanen.

Formålet for Solvang-tomta har blitt endret underveis i prosessen. Årsaken til dette er at grunneier ønsket seg mer fleksible bestemmelser for tomta som åpner for at både bolig- og næringsbebyggelse, slik som tomta brukes i dag. Bestemmelsene for BKB2 ble dermed revidert for å tilpasses til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Område BKB2 kan brukes til bolig, forretning, kontor, tjenesteyting eller en kombinasjon av disse. Det åpnes for maksimalt én boenhet i området. Maks antall boenheter ble senket fra to i planforslaget som ble lagt frem for høring/offentlig ettersyn ettersom det nå også åpnes for næring, og det kun er én boenhet på tomta i dag. Grad av utnytting og høydebestemmelser er basert på eksisterende situasjon på tomta, samt overordna bestemmelser i kommuneplanen.

Konklusjon:

En realisering av planforslaget vil øke trafikksikkerheten ved kryssing av jernbanen og åpne for videre utvikling av Skogn sentrum.

Detaljregulering for Jernbanekryssing Skogn sentrum vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.04.2017

Orientering i møte:
Enhetsleder Kommunalteknikk, Øyvind Nybakken orienterte om status detaljering planfri kryssing jernbane Skogn Sentrum.

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Nina Berget, AP

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Bestemmelsenes § 3.1 suppleres med følgende:
• I felt B1 tillates maks to boenheter.
• Det skal avsettes minimum 50 m2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet.
• Det skal avsettes minst 2,0 parkeringsplasser pr. boenhet, minst 1,0 p-plass pr. hybel og minst 2 sykkelplasser pr. boenhet.
• Bolig skal ikke plasseres innenfor sone som har magnetfelt større enn 0,4 mikrotesla.

Forslag til detaljregulering for planfri kryssing jernbane Skogn sentrum, datert 21. mars 2017, med overnevnte endring, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Bestemmelsenes § 3.1 suppleres med følgende:

 • I felt B1 tillates maks to boenheter.
 • Det skal avsettes minimum 50 m2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet.
 • Det skal avsettes minst 2,0 parkeringsplasser pr. boenhet, minst 1,0 p-plass pr. hybel og minst 2 sykkelplasser pr. boenhet.
 • Bolig skal ikke plasseres innenfor sone som har magnetfelt større enn 0,4 mikrotesla.


Forslag til detaljregulering for planfri kryssing jernbane Skogn sentrum, datert 21. mars 2017, med overnevnte endring, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse 21.03.2017 PDF

2

Plankart 21.03.2017 PDF

3

Reguleringsbestemmelser 21.03.2017 PDF

4

Vedlegg nr. 1 Tegninger PDF

5

Vedlegg nr. 2  Tverrprofiler PDF

6

Vedlegg nr. 3 Støyrapport PDF

7

Vedlegg nr. 4 Geoteknisk vurderingsrapport PDF

8

Vedlegg nr. 5 RAPPORT Mulighetsstudie kryssing jernbane Skogn sentrum PDF

Konsulentens visualisering av jernabenekryssingen
Konsulentens visualisering av jernbanekryssingen (video)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Jernbaneverket hadde i 2014 innsigelse til planforslaget «Åsvegen 15-17» i Skogn sentrum, hvor de bl.a. krevde planfri kryssing av jernbanen før utbygging. Saken er ennå ikke sluttbehandlet. Formålet med vedlagte planforslag er å legge til rette for planfri kryssing av jernbanen i Skogn sentrum. Forslagstiller er Levanger kommune, og planarbeidet er utført av Norconsult AS. Planforslaget er i to vertikalnivå; på grunnen og over grunnen. Planforslaget er utarbeidet med grunnlag i en mulighetsstudie hvor alternativer og konsekvenser er vurdert. 

Det bor ca. 2000 personer i og i nærområdet til Skogn sentrum i dag. De fleste av disse bor i Holåsen, på vestsiden av jernbanen. Skole og mange sentrale sentrumsfunksjoner som butikk og idrettsanlegg ligger på østsiden av jernbanen. Dette skaper mye ferdsel over jernbaneovergangen. Det er i dag flere framtidige boligprosjekter som er under planlegging i nærområdet; «Sentrumsgården», «Åsvegen 15-17» og «Holåsen Vest». På østsiden av jernbanen er det også interesser som jobber for tilrettelegging av et nytt stort boligfelt i «Skillelia», men dette er anbefalt å avvente revidering av arealdelen. Alt i alt fører dette til at det er potensiale for at befolkningsgrunnlaget i Skogn vil øke fremover i tid, og at behovet for trafikksikker planfri kryssing av jernbane, både for fotgjengere og bilister, vil være stadig økende.

Fv. 754 har en ÅDT på 3750 (2014) ifølge nasjonal vegdatabank. Med økende bosetning i området er det grunn til å tro at dette tallet vil stige. Dette vil også gjelde antallet myke trafikanter som skal til skole, butikk og trening. Det er derfor viktig å få sanert planovergangen med planfri(e) løsning(er) på grunnlag av bl.a. trafikksikkerhet, trygghetsopplevelse, sentrumsutvikling i Skogn m.m.

Mulighetsstudie

I møte 18.04.2013 med deltakere fra Levanger kommune, Jernbaneverket, fylkeskommunen og Statens vegvesen, ble det besluttet at det skal utarbeides en mulighetsstudie for fjerning av planovergang, med deltakelse fra nevnte parter.

Mulighetsstudien er vedlagt. Det ble utført en grov innledende vurdering og konklusjoner/forutsetninger som skulle legges til grunn for videre planarbeid. Det ble bl.a. konkludert med at all kryssing legges under jernbanen, at kryssing kjøreveg ved eksisterende planovergang er uaktuelt samt at planfri gang-/sykkel-kryssing ved eksisterende planovergang må bygges fordi alle eksisterende gangruter fører fram dit. Det ble også gjort anbefalinger ift. utbygging/justering av kjøreveger. Prosjektet tenkes bygget ut samlet, men i en rekkefølge på tre trinn. Se planbeskrivelse for nærmere informasjon.

Planområdet

Planområdet er avgrenset med grunnlag i nytt vegsystem og areal for å få bygget dette. I tillegg er jernbaneareal og eksisterende fv. 754 forbi stasjonsområdet tatt med.

Planområdet er på ca. 82 daa og omfatter stasjonsområdet, nytt vegsystem med rundkjøring på toppen av Holsandlia, to underganger under jernbanen, hvorav en ved rundkjøringa og en for gående/syklende i området ved dagens planovergang samt tilpasninger av eksisterende vegsystem. Planområdet grenser til Skogn sentrum i vest, dyrka mark i øst og eksisterende bebyggelse i nord og sør. Planen innebærer omlegging av fylkesvegen gjennom Skogn sentrum, slik at denne kommer øst for stasjonsområdet.

Dagens situasjon er nærmere omtalt i planbeskrivelsen. På kjørevegene er det i de siste 10 år registrert 2 ulykker med personskade i Skogn sentrum. Det er ikke registrert ulykker relatert til jernbanen ved planovergangen de siste 10 år, men det det registreres stadig at det er trafikk over sporet når det er rødt signal.

Planstatus

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende boligformål, LNFR-formål og område med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Kommuneplanens arealdel er i målestokk 1:50000, og den er ikke så detaljert at den viser baneformål. Nåværende bane og hovedvegnett er vist med linjesymbol. Nåværende boligformål er vist øst for jernbanelinja. Dette omfatter jernbanens areal, nedlagt butikk/bensinstasjon og eksisterende boligområde lenger nord. Reguleringsplan Sandberg-Støre fra 1980 som dekket område øst for jernbanelinja og nord for planovergangen er ikke tatt med som en reguleringsplan som fortsatt skal gjelde, men den er ikke formelt opphevet.

I planbeskrivelsen er det redegjort for forholdet til flere gjeldende reguleringsplaner, som vil bli delvis erstattet av ny detaljregulering. I reguleringsplanen for Remyra er det i bestemmelsene beskrevet at areal ved planovergangen ikke skal bebygges slik at det kan etableres planfri kryssing (pkt. 2.9 i reguleringsbestemmelsene).

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

I nærområdet pågår det detaljregulering av «Åsvegen 15-17» samt «Sentrumsgården Skogn». Det foreligger innsigelse til førstnevnte planforslag fra Bane Nord, som bl.a. går på at det ikke må være i arealkonflikt med framtidig jernbanekryssing samt at planfri kryssing må være på plass før utbygging kan skje. Det andre planforslaget ble avvist i Plan- og utviklingskomiteen den 22. januar 2014, sak 4/14. Saken ble sendt tilbake til tiltakshaver, med krav om at sentrumsparken består og reguleres til park. Det pågår ny detaljregulering her. Begge planområdene er berørt av vedlagte planforslag. Førstnevnte planforslag er i arealmessig konflikt med vedlagte planforslag. Det er berørt av areal som skal brukes for å få fram gang- og sykkelveg fra kulvert under jernbanen og justert Mønsterhaugveg.

Planforslaget

Bebyggelsen

Grad av utnytting (bebygd areal) og byggehøyder for boligformålet i felt B1 er i samsvar med kommuneplanens arealdel, da det ikke er arealbruk og utnytting av denne tomta som er hovedpoenget i denne planen, og det ikke er anledning til å gi plankrav i en detaljregulering.

I samsvar med arealdelens bestemmelse om unntak fra plankrav (§ 2.1) bør antall boenheter begrenses til to, slik at det også her må lages ny reguleringsplan dersom en går utover dette. Videre bør generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel om minimum parkering pr. boenhet og 50 m2 felles uteopphold pr. boenhet tas inn for boligformålet. Det samme gjelder relevant del av arealdelens bestemmelse om magnetfeltnivå.

Felt B2, B3, o_BOP1, BF1, BF2 og BKB er mindre striper av større byggetomter som berøres av midlertidig inngrep i anleggsperioden. Arealene kan ikke bebygges. Etter avsluttet anleggsarbeid skal bestemmelsene i tilgrensende plan gjelde for disse arealene, tilsvarende som for tomtearealet som ligger utenfor plangrensen.

Kjøreveger, gang-/sykkelveg, jernbane, trafikksikkerhet

Planforslaget viser følgende hovedgrep, avklart i mulighetsstudie:

 • Ny planfri kryssing av jernbane skjer under jernbanesporet både for kjøreveg og gang-/sykkelveg.
 • Kryssing for kjøreveg skjer i forlengelse av fv.754 opp Holsandlia
 • Det etableres rundkjøring på toppen av Holsandlia
 • Gang-/sykkelkulvert etableres like sør for eksisterende planovergang
 • Gs-kulvert klargjøres for utvidelse til 2 spor over kulverten.
 • Tilstøtende gs-system klargjøres for ev. framtid gjennomgående spor 3 ved kulvert
 • Det reguleres gs-veg for framtidig planfri adkomst til spor 2 og eventuell ny parkeringsplass for jernbanen øst for sporene.


Utforming av ny fv. 754 med parallell gang-/og sykkelveg, rundkjøring, lokalveger, adkomstveg øst for jernbanen, jernbane (jernbanebro for tre spor, midlertidige spor og spor etter utbygging), gang- og sykkelveg med jernbaneundergang (under to spor) er grundig omtalt i planbeskrivelsen. 

Planovergang stenges og mye trafikk flyttes ut av Skogn sentrum og gang-/sykkelveger/fortau bygges. Dette vil bedre trafikksikkerheten mye.

Planen tar ikke stilling til byggegrenser utenfor planområdet.

Midlertidige anleggs- og riggområder er vist med bestemmelsesområde (loddrett skravur) og med endelig formål. 

Friluftsliv, barn og unges interesser

Kommunens barnetråkkregistreringer omfatter ikke Skogn. Nylig kartlagte friluftlivsregisteringer (på høring) viser ingen registreringer innenfor planområdet. Sentrumsparken og Reemyra stadion er de nærmeste registreringene. Områder for friluftsliv og lek blir ikke berørt av planforslaget.

Det legges til rette for gode gang- og sykkelvegforbindelser, som bl.a. vil gi en tryggere skoleveg og adkomst til fritidsaktiviteter.

Kriminalitetsforebygging er spesielt aktuelt ifb. planlegging av underganger, særlig den for gående/syklende. At den oppleves som trygg er viktig. Det er lagt opp til at den skal utformes som en åpen og attraktiv ferdselsåre.

Universell utforming

Ifølge plankonsulenten er maks stigning i undergangen for gående/syklende på 5 % iht. vegvesenets håndbok N100. Dvs. maks 1:20.

Støy

Støyrapport er vedlagt, og den er oppsummert i planbeskrivelsen. Det forutsettes ikke støytiltak ift. eksisterende Fv. 754 i Skogn sentrum. Det forutsettes heller ikke støytiltak ift. ny veg nærmere bebyggelsen i Støreslia, da boligene her vil være godt skjermet da veien vil gå i skjæring der den krysser under jernbanen.

Det går også fram at gjennomsnittlig støynivå fra jernbanen (Leq24h) dominerer i forhold til vegtrafikkstøyen for bebyggelsen i Støreslia. Bane NOR skal nå elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen. Planleggingen er godt i gang og byggestart blir etter planen i 2017. Dette vil gi betydelig støyreduksjon for boligene langs linja.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedlagte ROS-analyse skiller mellom naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer. Sannsynligheten for at faren inntreffer er gradert etter frekvens, og konsekvensen av en eventuell hendelse er vurdert i forhold til liv/helse, materielle/økonomiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av hendelsen om den skulle inntreffe.

Naturfarer som er vurdert er løsmasseras/utglidning, snø-/isras/steinskred, flom, erosjon og isgang, overflatevann, skog- og gressbrann, sterk vind samt radon.

Menneske- og virksomhetsbaserte farer som er vurdert er ulykker knyttet til transport, ulykker knyttet til nærliggende virksomheter (utslipp giftige eller eksplosjonsfarlige gasser/væsker), ødeleggelser av infrastruktur, elektromagnetisk felt, trafikksikkerhet, storbrann, tidligere bruk/forurenset grunn, terror og sabotasje.

De fleste tema er anslått som «lite sannsynlig», bortsett fra overflatevann og trafikksikkerhet, som vurderes om sannsynlig. Alle tema er vurdert med «en viss fare».

Det er foretatt en sårbarhetsvurdering av de vurderte risikoene som er funnet ved den utførte farekartlegginga. Det er ikke funnet tema som er spesielt sårbare, men det forutsettes følgende tiltak ved videre prosjektering/utbygging:

 • Det utføres supplerende geotekniske undersøkelser og vurderinger.
 • Det utføres ingeniørgeologiske vurderinger av fellskjæringer og sikringsomfang vurderes.
 • Det utføres risikoanalyse av anleggsarbeid i forhold til biltrafikk/gs-trafikk og jernbanen.
 • Overvannssystem vurderes i forhold til ekstremnedbør.
 • Det utføres undersøkelser vedrørende forurenset grunn før anleggsstart.


Løsmassekartet fra NGU viser at det er tykk, marin avsetning over hele prosjektområdet. Ifølge planbeskrivelsen er forventet løsmassemektighet fra 0,5 til flere titalls meter. I skråningen på østsiden av jernbanen er løsmassene beskrevet som tynn hav-/strandavsetning. Løsmasse-mektigheten her forventes å være mindre enn 0,5 meter. Løsmassekartet fra NGU samsvarer generelt godt med resultatene fra de utførte undersøkelsene. Marin grense for området er angitt til 171 moh. Hele prosjektområdet, samt tilstøtende terreng, ligger under denne grensen. 

Det er ikke registrert kvikkleire faresone her (det offentlige kartgrunnlaget), men dette utelukker det heller ikke.

Det vises til geotekniske vurderinger beskrevet i egen rapport.

Det er foretatt områdestabilitetsvurdering og vurdert løsninger for de ulike kryssingsalternativene. Det anbefales at det benyttes kalkstabilisering for etablering av undergangen for gang- og sykkelvegen. I området rundt kjøreundergangen er det påvist liten løsmasseoverdekning over berg. Konstruksjonen kan etableres direkte på berg.

Det vil ikke være nødvendig med stabiliserende tiltak ved midlertidig omlegging av jernbanesporet vest for dagens trasé, i forbindelse med etablering av kjøreundergangen.

Foruten kalkstabilisering ved gang-/sykkelkulverten kan tiltak i reguleringsplanen gjennomføres uten stabiliserende tiltak.

Flom: Det er ikke vassdrag eller bekker i området.

Kommunen finner at det i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase er registrert forurenset grunn knyttet til «Kornmagasinet Skogn» på eiendommen 32/197. Matrikkelen viser også mistanke om påvirkning på naboeiendommen 32/206. Dette er kun vist med et punkt like ved planlagt gang- og sykkelveg nord for sykeheimen. Dette bør ivaretas gjennom siste kulepunktet i listen ovenfor.

Kulturminner

Skogn stasjon er vedtaksfreda, og omfanget av fredningen gjelder stasjonsbygningen, ilgodshuset og godshuset. Omfang av fredning med hjemmel i kml § 19, omfatter et større område rundt bygningene. Området omfatter perronger med leskur, plener med løvtrær og en rekke med bjørketrær mot gamle E6. Dette er vist med bevaring av bebyggelse og hensynssone med tilhørende bestemmelser.

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i planområdet.

Naturmangfold

Landskap: Forslaget innebærer en del skjæringer, men dette er godt illustrert og vanskelig å komme utenom når det skal etableres undergang/bro.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Overvannshåndtering er tema i ROS.

Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovens bestemmelser er ikke relevant, fordi det i forbindelse med denne plansaken ikke er aktuelt med en avtale mellom kommunen og grunneier/utbygger. Fordeling av kostnader mellom kommunen, fylkeskommunen og Jernbaneverket (nå Bane NOR) er ikke avklart. Tiltaket er anslått å koste ca. 110 millioner kr. inkl. mva. med prisnivå 2016.

Landbruk

Areal på eiendommene 32/15 og 32/4 er landbruksareal. I tillegg til areal i tabell i planbeskrivelsen vil det bli omdisponert dyrka mark som inngår i område B1. Dette arealet er på 1480 m2. Arealet er så lite og vil bli arrondert slik at det ikke er dyrkbart.

640 m2 vegareal vil bli overført til eiendommen 31/15 og vil bli opparbeidet som dyrket areal. Ifølge planbeskrivelsen vil det totalt medgå 10820 m2 dyrket areal. Kommunen finner at tiltaket berører dyrka mark av svært god jordkvalitet (kilden) samt noe beiteområde i nord (AR5). Kommunens landbruksavdeling har ikke innvendinger.

Planprosess

Medvirkning

Planoppstartsmøte er avholdt 2. februar 2016.

Planoppstart ble kunngjort i avisa Innherred og Trønderavisa 16.02.2016 og på kommunens hjemmeside. Regionale myndigheter og lokale høringsinstanser ble varslet per epost og naboer og berørte grunneiere ble tilskrevet per brev datert 15.02.2016. Frist for innspill til planoppstarten var 15. mars 2016. 

Det er mottatt 6 forhåndsuttalelser (NVE, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Jernbaneverket og Direktoratet for mineralforvaltning). Disse er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Innspillene er i stor grad innarbeidet i planforslaget.

Intern høring i kommuneadministrasjonen

Følgende er gitt anledning til å uttale seg: Barnerepresentanten, Bygg og eiendom, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse, Landbruk, folkehelsekoordinator, kommuneoverlege, SLT-koordinator (SLT står for Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet) samt Byggesak. Forslagsstiller kommunalteknikk og kommunalsjef for samfunnsutvikling var komimottakere.

Det er mottatt innspill fra kommunens landbruksavdeling, som ikke har innvendinger.

Vurdering:

Planforslaget er ikke helt i samsvar med overordnet plan (LNFR-formål i arealdel), men sanering av planovergangen anses viktig for utviklingen av Skogn sentrum med tilhørende omland. Det er opplyst å gå med 10820 m2 dyrket mark, men utbyggingen vil fjerne en barriere i sentrum som muliggjør en mer helhetlig utvikling omkring kollektivknutepunktet Skogn stasjon. På bakgrunn av en samlet vurdering tilrår Rådmannen at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de anbefalinger som er gjort i saken.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 19.09.2018 16:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051