Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.18 - sak 53/18 - Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttefelt

 

 

 

Odin Magnus Johnson
Arkivsaknr: 2018/5491 - /L2017013

  Knut Sigurd Hjelmstad - klikk for personkort
Saksordfører: Knut Sigurd Hjelmstad, H

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 40/18
Plan- og utviklingskomiteen 19.09.18 53/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse for Stamnhaugen hyttegrend PDF

2

Plankart for Stamnhaugen hyttegrend PDF

3

Planbestemmelser for Stamnhaugen hyttegrend PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Høringsuttalelser, 4 stk.


Saksopplysninger:

Sammendrag:

Planforslaget er en reguleringsplan for Stamnhaugen ved Grønningen. Området reguleres til fritidsboliger. 

Høring:

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nummer: 40/18, 13.06.2018. De innkomne høringsuttalelsene er gjengitt nedenfor:

Nord-Trøndelag fylkeskommune:

«Vi viser til vår uttalelse av 12.10.2017 til planoppstart. Fylkeskommunen har ingen innsigelser eller ytterligere merknader til planen».

NVE:

«NVE svarer kun på generell basis og minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken». 

Sametinget:

Vi viser til deres brev av 29.06.2018.

Sametinget har befart planområdet uten funn av samiske kulturminner. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet. Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

Kulturminner og aktsomhetsansvaret.

«Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.»

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Fylkesmannen i Trøndelag:

«Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Vi har ingen merknader til planforslaget». 

Endring etter høring:

Det vurderes at det ikke er nødvendig med noen endringer etter at høringsuttalelsene har kommet inn. Med tanke på Sametinget sine uttalelser angående kulturminner og aktsomhetsansvaret, så anser kommunen dette ivaretatt gjennom kulturminneloven og at det ikke vil være nødvendig å ta med dette som en egen bestemmelse.

Vurdering:

Forholdet til gjeldende reguleringsplan:

Området omfattes av kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, plan-id: L2008018. Planområdet vil komme innenfor formålene «fremtidig fritidsbebyggelse» (F02) og «LNFR-areal». Reguleringsplanen er således stort sett i samsvar med gjeldende planstatus i området. Når det gjelder planbestemmelsene så følger disse stort sett det som i dag er satt for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Levanger kommune. Maksimal gesims- og mønehøyde er satt til 4,0 og 6,0 meter. Dette er en halvmeter høyere enn det som er satt i kommuneplanens arealdel. Maksimal avstand mellom uthus/anneks og hytte er satt til 6 meter, mot 4 meter i kommuneplanen. Ingen av sektormyndighetene har hatt noen innvendinger mot dette.

Etter høring:

I høringsrunden kom det inn ingen betydelige merknader til planen. Sametinget påpekte at det må tas inn en bestemmelse angående kulturminner og aktsomhetsansvaret. Dette er vurdert som unødvendig da dette likevel blir ivaretatt gjennom kulturminneloven.

Konklusjon:

Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttefelt vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.06.2018

Habilitet:

Lars Petter Holan, SP og Bo Vidar Rotmo, uavhengig, enstemmig vedtatt inhabile, og fratrådte behandling av saken (styremedlemmer).

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Knut Sigurd Hjelmstad, H

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (9 stemmer). 

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende foreslåtte endring.

Planbestemmelse punkt 2.1 bokstav C, endres til:

«Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal på 120 m2 (BYA) inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal på 90 m2(BYA).
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10, med følgende foreslåtte endring. 

Planbestemmelse punkt 2.1 bokstav C, endres til:

«Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal på 120 m2 (BYA) inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal på 90 m2(BYA).

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse Stamnhaugen PDF

2

Forslag plankart Stamnhaugen PDF

3

Forslag planbestemmelser Stamnhaugen PDF

4

Uttalelser til varsel om oppstart reguleringsplan Stamnhaugen PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

Traktene ved Grønningen har lenge vært et populært område for hytter. I Grønningen statsallmenning, gnr 371 bnr 1 i Levanger kommune, la daværende Statens skoger ut tomter for hytter og naust på 1960 og -70-tallet. Planen viste den gang tomtene plottet inn på flyfoto. Etter dette har det i mange år vært skranker i forhold til ytterligere hyttebygging ved Grønningen, særlig på grunn av begrensninger innen det som har vært nedbørsfelt for drikkevatn. 

I kommuneplanens arealdel (KPA) for Levanger, vedtatt 13/4 – 2011, er det satt av et areal «F02» for fritidsbebyggelse ved Grønningen. Rammetall for nye hytter er satt til cirka ti. Samtidig forutsetter kommunens bestemmelser og føringer for fritidsbebyggelse blant annet at nye tomter knyttes til eksisterende hytteområder, fortrinnsvis plasseres i grupper og at det legges til rette for vegadkomst.

Statskog har gjennom flere befaringer i traktene vurdert arealene satt av i KPA i forhold til landskapsbilde, eksisterende hytter, byggegrunn, skogbruksinteresser og annen bruk av området, med referanse til ovennevnte føringer. Konklusjonen er at det som peker seg ut som best egna areal for å gruppere nye hyttetomter er i Stamnhaugen, lengst nordaust i F02:

Klikk for større kart

Seks av de ti tomtene ligger klart innenfor F02. De tre østligste tomtene ligger litt øst for grensestreken, men mer enn 50 meter fra stranda i Grønningen. Sørøstligste tomta ligger inntil F02-avgrensninga og har sentrumspunkt ca. 45 meter fra strandlinja. Tidligere kjerreveg langs stranda ble for noen år siden rustet opp til bilveg i forbindelse med arbeid på dammen. Midtvegs på denne strekningen ligger fiskebrygge og toalettbygg tilpasset rullestol-brukere.

Landskapsform, vegetasjonsbilde og bruk av området gjør det naturlig og hensiktsmessig å inkludere i reguleringsplanområdet også det skogkledde arealet like aust for avgrensninga i kommuneplankartet. Det er samtidig viktig å beholde god avstand fra vatnet til planlagt bebyggelse og begrense trefelling.

Planstatus:

Området omfattes av kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, plan-id: L2008018. Formålet er delvis sett satt av til fremtidig fritidsbebyggelse, mens resten kommer inn under LNFR-areal. Planforslaget er således delvis i samsvar med overordnet plan. 

Planforslaget:

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for hytter/fritidsboliger ved Grønningen. Det planlegges innregulert 10 tomter. Arealene i planområdet er regulert til følgende formål: 

  • Fritidsbebyggelse
  • Veg
  • LNFR-areal

 
Adkomst vil være på skogsbilveg med bomvegavgift fram til området fra Hjelmen i Markabygda. Sideveg fra denne mot dammen («stamn») i Grønningen følges til avtak for ny veg inn mot tomtene. Det vises forøvrig til detaljer beskrevet i planbeskrivelsen. 

ROS-analyse og vurderingen opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12 er gjort i vedlagte planbeskrivelse.

Planprosess:

Medvirkning:

Planarbeidet er varslet i samsvar med plan- bygningslovens krav med annonsering i Trønder-Avisa og på kommunen sin hjemmeside.

Innkomne innspill til oppstartvarsel:

Det har kommet inn uttalelser til oppstartvarsel fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget. Innspillene er lagt med som vedlegg til saksframlegget.

Vurdering:

Generelt:

Planforslaget gjør tilstrekkelig rede for hvordan området ønskes tilrettelagt for hytte/fritidsboliger på Stamnhaugen ved Grønningen. Planen åpner opp for 10 nye hyttetomter, samt adkomstveg til disse.

Forhold til eksisterende plan:

Området omfattes av kommuneplanens arealdel for Levanger kommune, plan-id: L2008018. Planområdet vil komme innenfor formålene «fremtidig fritidsbebyggelse» (F02) og «LNFR-areal».

Det er i planarbeidet vurdert at det mest hensiktsmessige området for planlegging av nye hyttetomter ved Grønningen vil være på området Stamnhaugen. Dette til tross for at deler av planområdet vil komme under LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Sannsynligvis er ikke formålsgrensen, for avgrensningen av formålet for «fremtidig fritidsbebyggelse» satt i kommuneplanen, planlagt i detalj. Slik at det er litt tilfeldig hvor grensen mellom «fremtidig fritidsbebyggelse» og «LNFR-areal» er satt. Det er derfor ikke lagt avgjørende vekt på at deler av planområdet havner innenfor LNFR-areal. Det vises forøvrig til vurdering gjort i planbeskrivelsen.

Endringer:

Rådmannen foreslår at pkt. 2.1 bokstav C, endres til: «Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal på 120 m2 (BYA), inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal på 90 m2(BYA). 

Denne endringen foreslås for at planbestemmelsene skal være i samsvar med bestemmelsene angående hyttebebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Konklusjon:

Rådmannen tilrår at planforslaget sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn med følgende endring i planbestemmelsene:

- Planbestemmelse punkt 2.1 bokstav C, endres til:

«Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal på 120 m2 (BYA) inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal på 90 m2(BYA).

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 19.09.2018 16:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051