Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 19.09.18

Møtested/tidspunkt:
13.00 befaring i forbindelse med sak PS 56/18
14:30 - 16:10 PUK-møte, formannskapssalen

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 51/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 52/18 Referatsaker  utredning vedtak
PS 53/18 Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttefelt utredning vedtak
PS 54/18 Detaljregulering Hopla - 5037/227/1 m.m. - sluttbehandling utredning vedtak
PS 55/18 Detaljregulering Jernbanekryssing Skogn sentrum utredning vedtak
PS 56/18 Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka utredning vedtak
PS 57/18 Omregulering av friområde til bolig, kommunalt boligfelt Ekne – sak opprettet i møtet - vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h - 12.09.18
Per Olav Gilstad h varamedlem h x Knut Sigurd Hjelmstad

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, Arealforvaltning enhetsleder Per Anders Røstad, arealplanlegger Mona SaursaunetÅsmund Brygfjeld 

Merknad

  • Orientering om tvangsmulkt (byggesak), de aller fleste retter feil før innkreving settes i gang. Det er pr. i dag fakturert for ca. kr. 300.000 i 2018, pengene tilfaller enheten Arealforvaltning.
    Ubetalte faktura går til inkasso.
  • Per Anders Røstad orienterte om at studenter fra NTNU skal ha Åsen sentrum som studentoppgave.

Til toppen av siden

 

PS 51/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2018

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP, og Ola Skilbrigt, SP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP, og Ola Skilbrigt, SP
Til toppen av siden

 

 

PS 52/18 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 53/18 Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttefelt

Rådmannens forslag til innstilling:

Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2018

Habilitet:

Lars Petter Holan, AP, fratrådte som inhabil (leder i Skogn fjellstyre) under behandling av saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt (10 stemmer).  

INNSTILLING:

Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 54/18 Detaljregulering Hopla - 5037/227/1 m.m. – sluttbehandling

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Hopla – 5037/227/1 m.m., sist rev. 07.09.18, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

Foreslåtte endringer i bestemmelsene:  

3.1 Bebyggelse og anlegg

Naust

Utforming:

(Slettes): «Maksimal størrelse på naustene er 6x6m (BYA), og minste størrelse er 5x5m (BYA)».

(Legges til): «Maksimal størrelse på naustene er 36 m2 (BYA) der maks bredde mot sjø er 6 m. I tillegg til dette tillates 2,5 m kaikant i front, målt fra naustets bygningskropp og ut». 

(Slettes): «I tillegg til maksimalt bebygd areal skal det sikres areal til felles gangsoner mellom og i forkant av naustene. Det bestrebes å skape en rett linje i forkant av naustene. Felles gangareal skal være åpen for allmenn ferdsel og bør markeres tydelig ved f.eks. at bordene ligger motsatt av den opprinnelige plattingen».

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2018

Orientering i møte:

Per Anders Røstad orienterte om planen.

Forslag i møte:

Som rådmannens forslag med følgende endring fra Eva Høyem Anderssen, SP, på vegne av SP og AP:

3.1 Bebyggelse og anlegg

Naust

Utforming:

Maksimal størrelse på naust er 36 m2 (BYA). I tillegg kan det være opp til 2,5 m platting målt fra naustets bygningskropp og ut. I tillegg skal det sikres areal til felles gangsoner hvor dette lar seg gjøre mellom og i forkant av naustene. Det bestrebes å skape en rett linje i forkant av naustene. Felles gangsone foran naust skal være maks 2,5 meter bred, så det er god plass for å komme seg ned på landgang til flytebrygge og for å komme frem for en med rullestol. Felles gangsone foran skal merkes med annen farge eller ved å legge terrasebord motsatt veg. Naustforeningen er ansvarlig for felles gangsone.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Forlag til innstilling fremmet i møtet tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Detaljregulering for Hopla – 5037/227/1 m.m., sist rev. 07.09.18, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

Foreslåtte endringer i bestemmelsene:

3.1 Bebyggelse og anlegg

Naust

Utforming:

(Slettes): «Maksimal størrelse på naustene er 6x6m (BYA), og minste størrelse er 5x5m (BYA)».

(Legges til): Maksimal størrelse på naust er 36 m2 (BYA). I tillegg kan det være opp til 2,5 m platting målt fra naustets bygningskropp og ut. I tillegg skal det sikres areal til felles gangsoner hvor dette lar seg gjøre mellom og i forkant av naustene. Det bestrebes å skape en rett linje i forkant av naustene. Felles gangsone foran naust skal være maks 2,5 meter bred, så det er god plass for å komme seg ned på landgang til flytebrygge og for å komme frem for en med rullestol. Felles gangsone foran skal merkes med annen farge eller ved å legge terrasebord motsatt veg. Naustforeningen er ansvarlig for felles gangsone.

(Slettes): «I tillegg til maksimalt bebygd areal skal det sikres areal til felles gangsoner mellom og i forkant av naustene. Det bestrebes å skape en rett linje i forkant av naustene. Felles gangareal skal være åpen for allmenn ferdsel og bør markeres tydelig ved f.eks. at bordene ligger motsatt av den opprinnelige plattingen».
Til toppen av siden

 

 

PS 55/18 Detaljregulering Jernbanekryssing Skogn sentrum

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering for Jernbanekryssing Skogn sentrum vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering for Jernbanekryssing Skogn sentrum vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 56/18 Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Gs-traséen skal følge Nordsivegen uavbrutt fra Kjønstadmarka frem til første kryss med Byborgvegen, uten omlegging via Tors veg.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 19.09.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. 

Gs-traséen skal følge Nordsivegen uavbrutt fra Kjønstadmarka frem til første kryss med Byborgvegen, uten omlegging via Tors veg.
Til toppen av siden

 

 

PS 57/18 Omregulering av friområde til bolig, kommunalt boligfelt Ekne – sak opprettet i møtet 

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP:

Friområdet ved det kommunale boligfeltet på Ekne, foreslås omregulert til boligtomter, alt ifra 2 til 5 tomter. Dette med begrunnelse i den akutte mangelen på tomter. Saken skal gis prioritet, med rask saksbehandling, da dette problemet har vært kjent ei god stund.

Saksutredning legges fram av rådmannen, om mulig, til møte 14.11.18.

Avstemning:

Forslag til vedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Friområdet ved det kommunale boligfeltet på Ekne, foreslås omregulert til boligtomter, alt ifra 2 til 5 tomter. Dette med begrunnelse i den akutte mangelen på tomter. Saken skal gis prioritet, med rask saksbehandling, da dette problemet har vært kjent ei god stund.

Saksutredning legges fram av rådmannen, om mulig, til møte 14.11.18.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 07.11.2018 13:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051