Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 18.01.17 - sak 4/17 - Mindre endring av plankart - Områderegulering Kjønstadmarka 2

Kirstine Karlsaune - klikk for personkort
Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Arkivsaknr: 2011/10085 - /L2012002
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 18.01.17 4/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endring av plankartet: Fareområde på 10 meter omkring trafo tegnes inn, og byggegrensen mot trafoen justeres til 6,0 meter.

Plankart revidert 01.12.2016, med overnevnte endring, vedtas som en mindre endring av områdereguleringen for Kjønstadmarka 2, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.  

Vedlegg:

1

Søknad om planendring 2016-12-01 PDF

2

Plankart Områderegulering Kjønstadmarka REV 01.12.2016 PDF

3

Plankart Områderegulering Kjønstadmarka 2 REV med mrk 01.12.2016 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Områderegulering for Kjønstadmarka 2 ble vedtatt 25.03.2015. Dette boligområdet er ennå ikke utbygd, men deler av infrastrukturen er anlagt.  

Tegn3 AS har på vegne av Levanger kommune nå søkt om en endring av planen, se vedlegg. Det er foreslått følgende endringer av plankartet:

(1) Sammenslåing av to tomteareal

(2) Etablering av ny tomt

(3) Etablering av adkomst til den nyetablerte tomten i punkt 2

(4) Regulere inn trafo

(5) Etablere adkomst til tomt nr. 25

Innherred samkommune sendte endringsforslaget på høring med brev datert 7. desember 2016. Frist for uttalelse var 28. desember 2016. Det er mottatt tre høringsuttalelser:

01  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 20.12.2016

Planfaglig uttalelse:

Vi anser de fleste endringene som foreslås som forbedringer som gjør planen mer funksjonell i forhold til eksisterende forhold og terreng. Vi har ikke merknader til innholdet i endringene ut ifra regionale interesser. 

Kulturvernfaglig uttalelse:

Vi viser til tidligere uttalelser vedrørende denne reguleringsplan, og til bestemmelsene knyttet til planen: «Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av det berørte freda kulturminne, id 100554 og 100659, som er merket som bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet. Det berørte automatisk fredete kulturminnet, id 100771, som er merket som bestemmelsesområde #3 i plankartet, kan fjernes uten ytterligere arkeologiske undersøkelse.»

Fylkeskommunen har undersøkt om de foreslåtte endringene til planen er i konflikt med kulturminnelovens (kml) § 3 om automatisk freda kulturminner. Etter å ha søkt i arkiv og kulturminnedatabasen Askeladden og vurdert landskapet, kan vi ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. også kml § 8 fjerde ledd. Vi har derfor ingen merknader til planendringene.

Det kan likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet.

Kommentar:

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver. Det samme gjelder nevnte rekkefølgebestemmelse, som bl.a. ble tatt opp med fylkeskommunen ved fradeling av 33 parseller i planområdet (delegert delingssak 707/4264).

02  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 21.12.2016

Ingen merknader.

03  NTE Nett AS, 04.01.2017 og 06.01.2017

Fareområde på 10,0 meter til beboelsesvegg kan være fornuftig.

På oppfølgende spørsmål om byggegrensen samtidig bør justeres iht. minste avstand til brennbart materiale (i f.eks. garasje) har samkommunen fått følgende svar fra NTE:

«Det mener jeg kan være lurt. Det tidligere opplyste fareområdet 10 meter fra transformator til beboelsesvegg er føre var i forhold til elektromagnetisk stråling(EMK) og ei REN anbefaling, men det er Statens strålevern som er spesialister på dette fagområdet.

Forskrift om Elektrisk Forsyningsanlegg (FEF), definerer minste horisontale avstand til viktig bygning til 6,0 m, så er det slik at for garasje med største grunnflate 50 m², og plass til to biler, kan defineres som mindre viktig bygning og avstanden reduseres til 4,0 m. Jeg foreslår at byggegrense mot omtalte garasjeanlegg settes til minimum 6,0 m.» 

Kommentar:

Fareområde på 10 meter omkring trafo tegnes inn på plankartet, og byggegrensen mot trafoen justeres til 6,0 meter.

Vurdering:

Da endringsforslaget ble sendt på høring ble det signalisert at dersom overnevnte endringer ikke får vesentlig negativ betydning for noen berørte, tas det sikte på å behandle endringsforslaget som en mindre endring i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-14:

§ 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.

Levanger kommunestyre har delegert myndigheten til å vedta mindre endringer i reguleringsplan til Plan- og utviklingskomiteen (kommunestyresak 44/09).

Det er ikke mottatt innvendinger til endringsforslaget, og Innherred samkommune har ikke endret sin foreløpige vurdering i høringsbrev, som gjengis her:

1)     Foreslått sammenslåing av to tomteareal, og omdisponering av bratt skråning til annen veggrunn – grøntareal virker fornuftig.

2)     Foreslått ny boligtomt nr. 3 ligger innenfor avsatt framtidig boligformål i kommunedelplan Levanger sentrum, vedtatt 27.09.2000. Mesteparten av tomta er i dag en bratt skogkledd skråning, med et flatere parti på toppen. Det er registrert barskog med høy og svært høy kvalitet. Ifølge NGUs kart over løsmasser og berggrunn er det registrert marin strandavsetning samt hav- og fjordavsetning med tykt dekke, over berggrunn med fyllitt glimmerskifer. Tomta er ikke i strid med øvrige hensyn (samfunnssikkerhet, naturmangfold, kulturminner, friluftsliv m.m.). Tomt nr. 2 er foreslått grensejustert mot tomt nr. 3 og gnr. 6 bnr. 33.

3)     Foreslått adkomst til overnevnte boligtomt anses også å være i samsvar med gjeldende kommunedelplan fra 2000. Adkomsten er også noenlunde i samsvar med grunneier Woxholt sin høringsuttalelse til plansaken i 2013, som tidligere ble avvist av forslagsstiller.

4)     Foreslått område for trafo er sentralt plassert i boligområdet, og innebærer justering av boligtomt nr. 26 med byggegrense. Eventuelt fareområde omkring trafo bør vurderes vist før videre behandling.

5)     Foreslått adkomst til tomt nr. 25 virker mer logisk, selv om en kort strekning med bilfri gangadkomst til lekeplassen da får noe biltrafikk.

Konklusjon:

Anbefalingen i punkt 4 bør følges opp iht. kommentar til NTE. Det er ikke mottatt innvendinger og endringene tilrås vedtatt som en mindre endring av områdereguleringen.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 18.01.2017 14:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051