Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.01.18 - sak 3/18 - Utbyggingsavtale for Eidslunden

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2018/5368 - /L2014008

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 05.10.17 821/17
Plan- og utviklingskomiteen 17.01.18 3/18
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:

Utbyggingsavtale for Eidslunden vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Vedlegg:

1

Utbyggingsavtale Eidslunden, revidert 3.10.2017 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
  • Reguleringsplan for Eidslunden (plan-ID: L2014008)


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Det ble opprettet en utbyggingsavtale mellom utbygger Hveding AS og Levanger kommune.  I avtalen avklares ansvarsforhold vedrørende bygging, videre drift og vedlikehold av anlegg og infrastruktur knyttet til gjennomføring av tiltak etter reguleringsplan for Eidslunden. I tråd med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd ble forslaget til utbyggingsavtalen lagt ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen ble i den forbindelse tilskrevet med brev. Det kom inn én merknad innen fristen. 

Høring.

Forslaget til utbyggingsavtalen ble, med delegert myndighet, framlagt for offentlig ettersyn i perioden 6.11-6.12.2017. Én uttalelse ble mottatt innen fristen:

1.      Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 29.11.2017:

Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, og vi har ingen merknader til forslag til utbyggingsavtale.

Vurdering:

Levanger kommune har ikke mottatt merknader til forslaget til utbyggingsavtalen i løpet av høringsperioden.

Rådmannen tilråder at vedlagt utbyggingsavtale mellom Levanger kommune og Hveding AS vedtas.

Til toppen av siden

Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 05.10.2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Utbyggingsavtale for detaljregulering Eidslunden sendes ut på høring med 30 dagers frist for merknader jfr. plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd. 

Vedlegg:

Eidslunden - utbyggingsavtale rev. 03.10.17

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forslag til detaljregulering for Eidslunden, planident: L2014008 

Saksopplysninger:

Utbyggingsavtalen er mellom Hveding AS og Levanger kommune, og avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Eidslunden.

Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven Kap. 17 Utbyggingsavtaler §§ 17-2 til 17 -7 og kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06.

Bestemmelse 1.2 i kommuneplanens arealdel (2011) sier følgende om hvordan utbyggingsavtaler kan brukes:

1.2.1. Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.2.2. Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming. 

Vurdering:

Aktuell utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger avklarer forhold knyttet til trafikksikkerhet, godt oppvekst- og bomiljø, opparbeiding av areal for uteopphold og lek, infrastruktur/hovedanlegg, overdragelse av offentlig areal og anlegg, og plan for etterfølgende vedlikeholdsplikt. Avtalen gjør videre rede for hvilke forpliktelser avtalepartene har.

Plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd sier at forslag til utbyggingsavtale skal legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-13 andre eller tredje ledd. Aktuell avtale bygger på kompetansen i § 17-13 tredje ledd fordi avtalen sier noe om hvem som skal utføre og bekoste tiltakene. Forslaget til utbyggingsavtale legges dermed frem for offentlig ettersyn med 30 dagers frist.

Konklusjon:

Utbyggingsavtale for detaljregulering Eidslunden sendes ut på høring med 30 dagers frist for merknader.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 17.01.2018 15:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051