Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.11.17 - sak 73/17 - Godkjent - Søknad om plassering av torg for hytterenovasjon - 1719/223/35 Vollamarka/Stallmyra - Innherred Renovasjon

Mari Høvik - klikk for personkort
Saksbehandler: Mari Høvik
Arkivsaknr: 2017/784 - /1719/223/35

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.11.17 73/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis det tillatelse til søknad om plassering av torg for hytterenovasjon på eiendom 223/35 i Levanger kommune. Vurdering og begrunnelse er gitt i saksfremlegget. 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens § 29.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsformål for parsell av 1719/223/35 PDF
   
 2. Godkjent vedtak om dispensasjon fra parsell av 1719/223/35 PDF
   
 3. Nabomerknad mottatt her den 26.07.2017 PDF
   
 4. Nabomerknad mottatt her den 08.08.2017 PDF
   
 5. Nabomerknad mottatt her den 14.08.2017 PDF
   
 6. Nabomerknad mottatt her den 22.08.2017 PDF
   
 7. Nabomerknad mottatt her den 13.09.2017 PDF
    
 8. Uttalelse fra Statens Vegvesen, forespørsel fra Innherred Renovasjon PDF
   
 9. Uttalelse fra Statens Vegvesen, forespørsel fra nabo PDF
   
 10. E-postkommunikasjon med vedlegg PDF (utlagt 15.11.17)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad om plassering av torg for hytterenovasjon ved 1719/223/35 Vollamarka/Stallmyra

 
Saksopplysninger:

Det søkes om plassering av torg for hytterenovasjon på eiendom 223/35 i Levanger kommune. Området vil innrammes med flyttbare gjerder av tre, og det vil oppføres to lysmaster for å lyssette området. Området vil i tillegg bli kameraovervåket. Containerne som vil plasseres ut er av typen «bunntømte» innsamlingsenheter for glass og metall, restavfall, papir og plast samt matavfall.

Selve tiltaksområdet blir på 180 m2. Arealet skal gi hyttebeboere i området Løvtangen og rundt Frostaporten et tilbud om hytterenovasjon. Området består av ca. 560 hytter.

Sakshistorikk:

Levanger kommune søkte i februar 2017 om dispensasjon fra reguleringsformål for parsell av 1719/223/35 for videre å feste bort området til Innherred Renovasjon. Eiendommen er i utgangspunktet regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Det ble konkludert med at eiendommen i utgangspunktet er lite egnet for småhusbebyggelse på grunn av blant annet nærhet til vei. Saken ble varslet til tilstøtende naboer, og ingen hadde merknader til dispensasjonen.

Planstatus:

Gjeldende plan for området er reguleringsplan Åsenfjord Vollamarka boligfelt 2, med planident L1999005. Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Det var behov for dispensasjon, og dette ble gitt i vedtak av 24.02.2017.

Andre myndigheter:

Statens Vegvesen er kontaktet vedrørende etablering av returpunkt fra Innherred Renovasjon, og de kom i den forbindelse med følgende uttalelse:

«Statens vegvesen har ingen motforestilling til at dere etablerer returpunkt for hytterenovasjon ved busslommen, så lenge dette ikke kommer i konflikt med bruken av busslommen.

I forhold til kameraovervåkning er det datatilsynet som må kontaktes. Det skal ikke være noe overvåkning av busslomma, så eventuelle kamera må settes opp slik at de ikke filmer busslomma. Belysning av området vil mest sannsynlig virke positivt på sikkerheten i busslomma, da strølys vil gjøre myke trafikanter bedre synlig.

Vi vil ikke at dere bruker busslomma under kranarbeid. Dette pga. sikkerheten til de myke trafikantene som skal bruke busslomma.

Vi ønsker et område for snø-opplag på ca. 3 m bak plattformen i busslomma. På kartet ser det ut til at dette vil stemme bra med grensen mellom tomtene, så dersom gjerdet settes på deres side av grensen har vi ingen innvendinger mot det.»

Statens Vegvesen har videre kommet med en uttalelse i sammenheng med forespørsel fra nabo angående blant annet trafikksikkerhet og avkjørsel på området:

«Vi viser til mottatt forespørsel datert 22. august 2017 vedr. etablering av hytterenovasjon på gnr 223 bnr 35 i Levanger kommune. 

Det påpekes forhold vedr feil informasjon om kommunal veg, ugunstig plassering pga. bruksområde for skolebarn både som bussholdeplass og lekeområde etter skoletid, samt antydning om mulig feil i kart som grunnlag for uttalelse fra Statens vegvesen.

Vi fikk saken til høring 3. februar 2017, med saksnr. 17/16592. Det er i høring opplyst at deler av gnr 223 bnr 35 er tiltenkt område for hytterenovasjon. På mottatt kartskisse A1 er eksisterende busslomme inntegnet, samt at ønsket fradelt område er inntegnet. Dette området er inntegnet øst for busslomme, lengre opp mot boligfelt.

Når det gjelder kommunal veg kontra fylkeskommunal veg er det etter hva vi kan se ut fra våre kart kommunal veg fra fv.753, hp 01 m 3307 og opp mot Vollmarka. Selve veien i busslomma er fv. 753 hp 800 m31000-31054.

Vi har ikke andre opplysninger enn dette.

Avkjørsel på stedet er lovlig etablert, oversiktlig og riktig utformet, og vi har ikke grunnlag for å si at det bør foreligge begrensninger på bruk av avkjørsel på grunnlag av antall brukere av hytterenovasjon.

Det opplyses at busslomme og tilstøtende område brukes som lekeplass og sykkelområde på fritiden. Dette er et argument vi ikke kan vurdere inn i denne saken da en busslomme ikke er å betrakte, eller skal brukes, som lekeområde.

Vi vil på det sterkeste fraråde at barn oppholder seg ved sterkt trafikkert hovedveg, og busslomme og bruker dette som lekeområde.

Vårt anliggende i denne saken er fv. 753, avkjørsel fra denne, opprettholdelse av sikt i avkjørsel samt hovedvegens område som vi har ansvar for.

Andre forhold som det er misnøye med i sakens anledning må tas opp med Innherred samkommune.»

Nabovarsling:

Det er foretatt tilstrekkelig nabovarsling i samsvar med plan- og bygningsloven (heretter forkortet: pbl.) § 21-3. Kommunen har mottatt flere merknader til saken. 

Merknad fra beboere i Vollabakkvegen, mottatt her den 07.08.2017:

«Ser at Levanger kommune og Innherred renovasjon ønsker å etablere en søppelstasjon for hytterenovasjon i innkjøringen til Vollamarka/Vollabakken.

Vi beboere i Vollabakkvegen stiller oss sterkt kritisk til dette med bakgrunn i flere punkter.

For det første vil dette anlegget bli liggende i tilknytning til av- og påstigning for skolebussen for våre barn og de farene dette medfører. Hvordan tenker kommunen og kontrollere den økende trafikken det vil føre til i hensyn til barnas sikkerhet? Når man i tillegg ser på hvordan det ser ut rundt nærliggende søppelanlegg, hvordan kan dere garantere at det ikke blir liggende farlige gjenstander, malingsrester og lignende etter søndagslevering før skolebarna stiller seg opp mandagsmorgen?

Stiller også spørsmål til valg av plassering da det i nærområdet her ikke finnes hytter. Hvorfor kan dere ikke gjøre avtaler med de som lever av hyttenæring i Åsenfjord om å plassere containere tilknyttet hyttefeltene slik at de selv får tatt seg av eget avfall. Med en slik sentral plassering som Vollamarka blir ser vi for oss lignende tendenser som for mottaket i Lillevik på Frosta hvor det omtrent til enhver tid flyter over av søppel. Det vil helt garantert ikke bli respektert at privatpersoner ikke kan levere sitt avfall med en slik sentral beliggenhet.

Hvordan gjør dere det for å bekjempe skadedyr ved anlegget. Søppel trekker til seg rotter, mus og andre skadedyr. Hvem tar da ansvar hvis dette sprer seg til husene evt ved spredning av sykdommer. 

Forventer at dere tar kontakt med oss som bor her og informerer om deres planer, samt at dere revurderer planene om anlegg i Vollamarka og finner andre egnede plasser til mottak av søppel fra hytteeiere i Åsenfjord.»

Merknad fra nabo Irene Vartdal, mottatt her den 14.08.2017:

«Har mottatt informasjon om at det er i ferd med å etableres en stasjon for hytterenovasjon ved vårt nærområde i Åsenfjord byggefelt. Vil herved på det sterkeste protestere på et slikt vedtak. Kan ikke begripe at dere kan gjøre noe slikt, da det vil medføre økende trafikk, fare får barna som benytter område til å vente på skolebussen og lek.Det vil tiltrekke seg råtter , innsekt,lukt,og søppelrot. Tok en kjøretur i dag, og sender med noen bilder av andre anlegg, og slik ønsker vi ikke å ha det her. Synes det er rart at ikke alle i byggefeltet er informert om dette, da det berører oss alle sammen. Hvorfor skal dere legge et søppelanlegg fra hyttene i et boligområde? Det må da være mest normalt at det blir lagt på eiendommen til grunneierne som selger tomtene og ikke hos oss . Håper dere tar hensyn og omgjør tiltaket.»  

Merknad fra nabo Barbara Acheson Aakvik, mottatt her den 14.08.2017:

«Levanger kommune kan ikke for alvor mene at Åsenfjord/Vollamarka boligfelt skal ta imot søppel for hele Åsenfjord! Det inkludere Leangen, Hopla,Lofjord, Langøya, Sagtun,Løvtangen og sikkert flere. Det MÅ finnes et alternativ som er ikke grense til busholdeplassen til skolebarn. De er fulstendig klar over hvordan det ser ut! Det star at det skal gjøres enklere for hytte eieren men hva med oss fastboende?» 

Merknad fra nabo Aud og Kåre Ringen, mottatt her den 22.08.2017:

«Henviser til godkjenning av disposisjonssøknad for parsell av 1719/223/35. saksnr. 161/17

Som beboer i Vollamarka ønsker jeg å stille noen spørsmål angående planene om å anlegge et større renovasjonstorg i tilknytning til boligfeltet. Det står at «tilstrekkelig» nabovarsel er gitt og at ingen merknader har kommet. Dette brevet er datert 24.02.17.  Nabovarsel er datert 06.07.17. Hvordan henger dette sammen? Hva er tilstrekkelig?

Forespørsel til Statens Vegvesen henviser til «Åsenfjord Vollamarka boligfelt 2, planident 1999005». Dette er et gammelt kart og stemmer ikke med den busslomma som er på stedet i dag.

Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen kommer med uttalelser om økt bruk vil kunne medføre sjenanse for beboerne i området, og om flere enn de nærmeste naboene burde fått nabovarsling/informasjon! Dette har kommunen valgt å se bort ifra, men dette angår oss alle, vi bor her! Levanger Kommune ønsker å framstå som trafikksikker kommune, der ord som trygt lokalmiljø og fornøyde innbyggere står nedskrevet.  Hvorfor er ikke trafikksikkerhet tatt med i vurderingen?

I brevet står «på eiendommen over veien ligger det et bilverksted». Dette stemmer ikke! Hva folk gjør på sin private eiendom er deres egen sak, og skal ikke brukes som argument for å kunne godta mer aktivitet/støy!

Det er mange antagelser i dette brevet, men lite fakta. Det «antas» en «relativ beskjeden bruk» av renovasjonstorget. Hvordan kan denne uttalelsen samsvare med det store antall fritidsboliger som skal bruke dette?   Det er grunn til å spørre seg om de instanser som har fått uttale seg har fått fullstendig informasjon om størrelsen på anlegget, antallet brukere og konsekvenser med hensyn til plassering.

Hva menes med andre innsamlingsaksjoner? Skal hele bygda bruke vårt boligområde til søppelplass? 

Argumentene for plassering av returpunkt henviser til HMS og plassmangel. Det vil vel være naturlig å finne hensiktsmessig plass som ivaretar HMS i tilknytning til eksisterende hytteområder, det bør være utbyggers ansvar.

Hvordan kan denne eiendommen være spesielt egnet for plassering av hytterenovasjon? «da den ligger ved en innkjørsel og en busslomme»? Hva skal en busslomme brukes til? Dette er heller ingen naturlig avkjørsel for alle brukerne. Hyttebrukere ifra Løvtangen/Lofjorden området passerer ikke her.

Det påstås at terskelen for dispensasjon skal være høy, og at kommunen ikke finner særlige hensyn som taler mot innvilgelse. For oss er det vanskelig å forstå at et boligområde er egnet til dette formål. Her bor mange barn som daglig bruker veien til og fra busslomma både i skolesammenheng og på fritida. Unger er unger, gata er lekeplass for alt på hjul. Et boligområde skal være trygt å bevege seg i. Som kjent har vi ikke gang og sykkelvei langs Frostaveien. Det er allerede et begrenset område vi har til rådighet når det gjelder ungenes bevegelsesfrihet. Det vil bli en stor ekstrabelastning og bekymring om dette gjennomføres. Slike anlegg må legges utenfor boligområder!»

Merknader fra nabo Vidar Haga, på vegne av flere, mottatt her den 19.09.2017:

«På vegne av følgende parter:

 • Elin M. Solheim og Vidar Haga, beboere eiendom G.nr 226 Bnr 31
 • Gerd Eva Hilstad og Marit Juberg, Leietakere i eiendom G.nr 226 Bnr 50
 • Motorgar as, Bilforhandler, eiendom G.nr 226 Bnr 63


Protesterer jeg på utplassering av søppelcontainere på den aktuelle plassering.

Dette ligger i innkjørselen til boligfeltet, og på busstoppen der barn og barnebarn tar skolebuss til og fra.

Andre plasser som dere har utplassert søppeldunker, i Lofjorden, Åsenfjord og i Frostaberga, flyter det tidvis over med søppel.

Dette pga av fulle dunker pga manglende tømming, og levering av større søppelsekker og gjenstander som ikke går ned i deres dunker.

Dette gir søppel som dras utover av fugler og dyr, og gir plager med lukt og ansamlinger av rotter og andre skadedyr.

På busstoppen venter over 20 elever i fra 1.klasse til 9.klasse, og trafikk fra biler som skal levere søppel, og søppelbiler som skal hente søppel, vil her utgjøre en fare for de minste barna som ikke har lært seg å være oppmerksomme.

Søppeldunker og installasjoner vil av disse også bli brukt som leker og klatrestativ.

Busstoppen brukes også av ungene som snuplass, lekeplass for sykler og skateboard som siste stopp før fylkesveg utenom skoletid.

Pga dette ønskes ikke installasjonen med søppeldunker på denne tomta.

Det kommer også protester fra beboere i boligfeltet, som ikke har fått nabovarsel.

Dette slik som fylkesmannens miljøvernavdeling har kommentert.»

Vurdering:

Innherred Renovasjon kommentar til nabomerknad:

«I forhold til forsøpling har Innherred Renovasjon som beskrevet i byggesøknaden planer om å skifte ut containerne til bunntømt løsning. I tillegg vil det være både inngjerding, lys og overvåking av området. Vi har i dag overvåking av to returpunkt for hytterenovasjon og det har hittil, etter ca 1 års drift fungert tilfredsstillende. Vi skal/har i tillegg ryddepatrulje som følger opp med rydding minst 1 gang i uka i vintermånedene samt oftere i sommermånedene. Vi ser hittil at overvåking av områdene har ført til mindre forsøpling. Det er de «større» returpunktene som vil få overvåking.» 

Kommunens vurdering av nabomerknader:

Vedrørende merknad om trafikksikkerhet har Statens Vegvesen kommet med uttalelse i forbindelse om forespørsel om trafikksikkerheten i området vil forringes ved etablering av hytterenovasjonstorg. I uttalelsen er det understreket at det ikke foreligger noe som tilsier at det bør foreligge begrensninger på bruk av avkjørsel på grunnlag av et økt bruk på grunn av etablering av renovasjonstorg. Statens Vegvesen understreker videre at området ikke skal benyttes til lek og fritidsaktiviteter. Kommunen forstår at flere foreldre i nabolaget er bekymret for økt trafikk ved innkjørselen, men mener det er nærliggende å tro at aktiviteten i området vil begrenses til helger, i hovedsak søndag kveld, og at trafikken derfor ikke vil øke noe særskilt på mandag morgen når barna skal vente på skolebussen. Aktuelle område og busslomme grenser til en fylkesvei hvor det uansett skal foregå aktsom ferdsel, noe som gjelder både gående og kjørende. Statens Vegvesen understreker at de ikke har noen motforestillinger angående etablering av returpunkt så lenge det ikke kommer i konflikt med bruken av busslomma, og det er på det rene at etablering av renovasjonstorg på eiendommen ikke skal forstyrre bruken av busslomma på noe vis. Videre mener de at belysning av området vil øke sikkerheten i busslomma, da myke trafikanter vil gjøres mer synlig. Statens Vegvesens uttalelser tyder på at det ikke foreligger noen momenter som tilsier at tiltaket vil gå ut over trafikksikkerheten i området.

Gjeldende merknad i forbindelse med at renovasjonstorget vil føre til at det blir liggende farlig avfall på området vil gjeldende område gjerdes inn og videoovervåkes. Sistnevnte tiltak kan sørge for at det blir mindre av type avfall som ikke hører hjemme på et renovasjonstorg, som malingsrester og annet type farlig avfall. Det understrekes at barn uansett ikke skal oppholde seg på et slikt område. 

Også vedrørende bekymringer om at området skal «flyte over av søppel» vil overvåkning være et godt tiltak som kan forhindre dette. Innherred Renovasjon vil ved enhver tid ha oversikt over hvordan området framstår, og slik gjøre det enklere å holde området ryddig. Ifølge Innherred Renovasjon er også tanken bak et mindre antall renovasjonspunkt at det vil være mer overkommelig å holde de få, men større punktene ryddige. Dette vil videre løse utfordringen som nevnes i nabomerknader angående skadedyr, da det ikke vil hope seg opp med søppel på området. Dette bemerkes også av Innherred Renovasjon i kommentar til nabomerknad, da en slik type renovasjonstorg med blant annet overvåkning, er etablert andre steder og fungerer tilfredsstillende. 

Innherred Renovasjon har sett på muligheter om det er mulig å fordele renovasjonsområdet på to punkter i stedet for det ene i Vollamarka. Innherred Renovasjon har etter befaring på flere områder foreløpig ikke funnet noe spesielt egnet sted, men det vil undersøkes videre. Dette kan i så fall eventuelt føre til mindre press på det aktuelle renovasjonstorget, og kan også være med og bidra til et mer ryddig område.

Når det gjelder støy er det en forutsetning at grenseverdier for støy overholdes, jf. T1442/16. 

Konklusjon:

Kommunen ønsker å understreke at vi har forståelse for nabolagets bekymringer. Samtidig har Statens Vegvesen ingen innvendinger når det kommer til ivaretakelse av trafikksikkerhet i området, og kommunen kan da heller ikke se at tiltaket vil gå ut over trafikksikkerheten.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 30.11.2017 10:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051