Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.11.17

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 - 15:20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 67/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 68/17 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 69/17 Mindre endring - detaljregulering Sørlia utredning vedtak
PS 70/17 Søknad om mindre endring - Detaljregulering Kathrines Minde utredning vedtak
PS 71/17 Detaljregulering Purktrøa, 2. gangs behandling utredning vedtak
PS 72/17 Planendring detaljregulering for Djupvika hytteområde utredning vedtak
PS 73/17 Godkjent - Søknad om plassering av torg for hytterenovasjon - 1719/223/35 Vollamarka/Stallmyra - Innherred Renovasjon utredning vedtak
PS 74/17 Behandling av klage - Reguleringsplan / områderegulering Vassmarka industriområde Åsen utredning vedtak
PS 75/17 Forhåndsvurdering boliger på Ekne utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 3 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf - forfall
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf - forfall 
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Randi Johanne Nessemo
Harry Gilberg krf varamedlem ap/sp/krf x Olav Strid
Arild Børseth ap  varamedlem  ap/sp/krf  Bjørg Annie Pedersen Boneng

 
Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll,  barenerepresentanet Anette Tiller Skjervø, Samfunnsutvikling, fagleder plan Per Anders Røstad, Åsmund Brygfjeld

 

Merknader

 • Presentasjon av ny «Barnerepresentant», Anette Tiller Skjervø
 • Reguleringsplan garasjer Jernbanegata.
  Fylkesmannen har opphevet kommunalt vedtak grunnet manglende vurdering av konsekvenser for barn og unge. Orientering ved Per Anders Røstad.
 • Behandling av klagesaker. Komiteen ber om en juridisk betenkning om når klagesaker skal behandles i PUK.
 • Byggeskikkprisen
  Forslag til vedtak:
  Komiteen ber om å få en revidering av byggeskikkprisen m/vedtekter inn som sak til neste møtet, evt. til møtet i januar 2018.
  Forslaget enstemmig vedtatt
  Til toppen av siden

 

 

PS 67/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Ola Skilbrigt, SP, og Harry Gilberg, KRF

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Ola Skilbrigt, SP, og Harry Gilberg, KRF
Til toppen av siden

 

 

PS 68/17 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 69/17 Mindre endring - detaljregulering Sørlia

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune vedtar forslag til mindre endring av detaljregulering for Sørlia, opprinnelig vedtatt 06.03.1995, med de endringene som er gjort etter høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar forslag til mindre endring av detaljregulering for Sørlia, opprinnelig vedtatt 06.03.1995, med de endringene som er gjort etter høring og offentlig ettersyn. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 70/17 Søknad om mindre endring - Detaljregulering Kathrines Minde

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune vedtar forslag til mindre endring av detaljregulering for Kathrines Minde, opprinnelig vedtatt 24.06.2009, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar forslag til mindre endring av detaljregulering for Kathrines Minde, opprinnelig vedtatt 24.06.2009, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 71/17 Detaljregulering Purktrøa, 2. gangs behandling

Rådmannens innstilling:

Forslag til detaljregulering for Purktrøa vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, med de endringer og tilføyinger som følger av sakspapiret.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Forslag til detaljregulering for Purktrøa vedtas ikke i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, med de endringer og tilføyinger som følger av sakspapiret.

Begrunnelse:

Det er stadig press på å bygge ned matjord i vår kommune. I årene 2000 til 2015 måtte store arealer av norsk matjord vike for nedbygging, 750000 dekar ble omdisponert til andre formål. I Levanger registreres også et økende press for å omdisponere matjord til andre formål. Stortinget har satt mål om at den årlige omdisponeringen skal ned til 4000 maks dekar i året innen 2020. I 2015 hadde Norge litt over 8 millioner dekar dyrka mark. Dette utgjør bare tre prosent av det norske landarealet. Til sammenligning består hele 66 prosent av Danmark av dyrka mark. Derfor må vi si nei til omdisponering når slike saker skal behandles.

Et annet moment som taler mot barnehage i dette området er usikkerhet knyttet til bruk av sprøytemidler viser her til Forskrift om plantevernmidler.

§21 Forbud mot spredning av plantevernmidler på arealer som er åpne for allmenn ferdsel

Spredning av plantevernmidler med farebetegnelsen «Giftig» eller «Meget giftig», plantevernmidler merket som «Akutt giftig», og plantevernmidler merket med «Kronisk helsefare» sammen med varselordet «Fare», er forbudt på beplantninger som grenser mot offentlige veier eller private hager og i parker eller andre offentlig tilgjengelige områder.

Videre kommer det fram i saken at fartsgrensen som i dag er 80km/t i området ikke vil endres. Fortsatt høy fartsgrense bidrar ikke til å øke trafikksikkerheten. Med bakgrunn i en samlet vurdering av alle forhold i saken går undertegnede mot forslag til detaljregulering av Purktrøa.

Forslag til vedtak fra Lars Petter Holan, AP:

Saken sendes tilbake og det skal foretas en konsekvensanalyse.

Det skal også gjøres en bedre utredning for alternativ plassering av ny gårdsbarnehage, og at en løsning med makeskifte tas opp på nytt. 

Avstemning:

Forslag fra Løvås avvist med 10 mot 1 stemme.

Forslag fra Holan vedtatt med 10 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake og det skal foretas en konsekvensanalyse.

Det skal også gjøres en bedre utredning for alternativ plassering av ny gårdsbarnehage, og at en løsning med makeskifte tas opp på nytt.
Til toppen av siden

 

 

PS 72/17 Planendring detaljregulering for Djupvika hytteområde

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til endring av reguleringsplan for Djupvika hytteområde, rev. 03.11.2017, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-14  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Saksordfører:

Knut Sigurd Hjelmstad, H

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Forslag til endring av gesimshøyde på 4 meter og mønehøyde på 5,8 meter tas ut av reguleringsplan for Djupvika hytteområde, rev. 03.11.2017,  deretter legges de andre planendringene ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-14.

Begrunnelse:

I det opprinnelige planforslaget var intensjonen at bebyggelsen skulle ligge lavest mulig i terrenget med maksimal gesimshøyde på 3,5 meter. I den samme planen vedtok PUK at hovedmøneretningen skulle ligge langs terrengkotene med en maksimal mønehøyde på 5 meter. Videre vedtok PUK at kledning av vegger og tak skal fortrinnsvis utføres i naturmaterialer. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Skarpe og lyse farger, store kontraster og blanke materialer skal unngås.

I dagens forslag søkes det om endring av blant annet gesimshøyde til 4 meter og mønehøyde på 5,8 meter. Forslagstiller mener at dersom vi vedtar endringen det søkes om vil intensjonen om at bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget falle bort. Forslagstiller foreslår derfor å ta ut endringene som omfatter gesimshøyde og mønehøyde og la de opprinnelige gjelde. Det vil si 3,5 meter gesimshøyde og 5 meter mønehøyde.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Forslag til endring av reguleringsplan for Djupvika hytteområde, rev. 03.11.2017, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-14  
Til toppen av siden

 

 

PS 73/17 Godkjent - Søknad om plassering av torg for hytterenovasjon - 1719/223/35 Vollamarka/Stallmyra - Innherred Renovasjon

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis det tillatelse til søknad om plassering av torg for hytterenovasjon på eiendom 223/35 i Levanger kommune. Vurdering og begrunnelse er gitt i saksfremlegget. 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens § 29.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Eva Høyem Anderssen, SP, på vegne av AP og SP:

Saken sendes tilbake på bakgrunn av at denne stasjonen for hytterenovasjon ikke dekker mer enn vel 20% av hytteeierne da de fleste trekker sørover.

I kontakt med Innherred renovasjon har vi fått høre at de har flere alternativer og vi ønsker at disse alternativene utredes.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Forslag til vedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake på bakgrunn av at denne stasjonen for hytterenovasjon ikke dekker mer enn vel 20% av hytteeierne da de fleste trekker sørover.

I kontakt med Innherred renovasjon har vi fått høre at de har flere alternativer og vi ønsker at disse alternativene utredes.
Til toppen av siden

 

 

PS 74/17 Behandling av klage - Reguleringsplan / områderegulering Vassmarka  Industriområde Åsen

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra Tapper & Co. Advokatfirma DA, på vegne av Kirsten Marie Lynum, tas ikke til følge. Klagen oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klage fra Tapper & Co. Advokatfirma DA, på vegne av Kirsten Marie Lynum, tas ikke til følge. Klagen oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

 

 

PS 75/17 Forhåndsvurdering boliger på Ekne

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det startes ikke opp en omregulering til boligtomter på deler av friområdene i det kommunale boligfeltet på Ekne.
 2. Det startes ikke opp en omregulering til boligtomter nord for Falstadberget boligområde.
 3. Kommunen støtter opp under det private planinitiativet på Solbakken boligfelt, og vil, hvis dette viser seg vanskelig å realisere, gå i dialog med grunneier og tiltakshaver om eventuelt å tilrettelegge dette området som et kommunalt felt.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Forslag til nytt ptkt. 2 fra Svein Erik Veie, AP:

Det arbeides videre med utvidelse av Falstadberget boligfelt, i tråd med vedtak i PUK 11.10.2017, dette gjennom at avklaringer blir tatt ved revisjon av kommuneplanens arealdel.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag pkt. 2 og forslag til nytt pkt. 2 fremmet i møtet av Veie:

Forslag fra Veie pkt. 2 vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak pkt, 3 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det startes ikke opp en omregulering til boligtomter på deler av friområdene i det kommunale boligfeltet på Ekne.
 2. Det arbeides videre med utvidelse av Falstadberget boligfelt, i tråd med vedtak i PUK 11.10.2017, dette gjennom at avklaringer blir tatt ved revisjon av kommuneplanens arealdel.
 3. Kommunen støtter opp under det private planinitiativet på Solbakken boligfelt, og vil, hvis dette viser seg vanskelig å realisere, gå i dialog med grunneier og tiltakshaver om eventuelt å tilrettelegge dette området som et kommunalt felt. 

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 21.11.2017 11:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051