Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 - sak 45/16 - Restaureringsfondet 2015

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Saksbehandler: Tove Nordgaard
Arkivsaknr: 2015/6191 - /242
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 45/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra « Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 2015:  

 1. Anne Kari Haugdal og Kjell Derås, Kirkegata 65:
  Støtte til restaurering/utskifting av vinduer, samt reparasjon av port og portrom, kr. 37 701,-
   
 2. TGE Bygg AS, Håkon den godes gate 3B:
  Støtte til tilbakeføring av fasade som omfatter ny kledning, vinduer og skifertak, kr. 50 000,-
   
 3. Bymuseet i Levanger, Emilies hus, Sjøgata 40:
  Støtte til restaurering av inngangsdør og vinduer etter antikvariske prinsipper, kr. 44 258,-
 4. Styret i Musikkens hus, Kirkegata 16:
  Støtte til delvis utskifting/reparasjon av kledning, vinduer og maling, kr. 25 000,-  


Totalt kr: 156 959,-  

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.  

Vedtaket kan påklages til formannskapet ( jfr vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Restaureringsfondets vedtekter 

Vedlegg:

1

Restaureringsfondet 2015 - Fylkeskommunens uttalelse PDF

2

Restaureringsfondet 2015 - Økonomioversikt PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Søknad fra Letnes Arkitektkontor AS på vegne av Anne Kari Haugdal og Kjell Derås, Kirkegata 65, datert 15.10.2015
 2. Søknad fra Letnes Arkitektkontor AS på vegne av  TGE Bygg AS, Håkon den godes gate 3B, datert 15.10.2015
 3. Søknad fra Bymuseet i Levanger, datert 18.09.2015
 4. Søknad fra Styret i Musikkens Hus, Kirkegata 16, datert 19.09.2015


Saksopplysninger: 

Fakta om fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum:

Fondet har eksistert siden 1984, har nå en størrelse på kr. 7.590.161,-.

Fondet er et viktig bidrag for bevaring av trehusbebyggelsen i Levanger i tillegg til midler fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond.

Ved fristens utløp 15.10.2015 var det kommet inn 4 søknader om tilskudd til « Fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum.

I følge vedtektene § 4 skal grunnkapitalen stå urørt og 10% av rentene legges til kapitalen hvert år. De resterende 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum. I 2015 utgjør rentene totalt kr.185 510,37. 90 % av dette utgjør kr. 166 959, 33 som er til fordeling.

I henhold til vedtektene §10,§11 og §12 skal det hvert år settes av kr. 10.000,- til byggeskikkprisen, samt avsettes en ramme for innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling. 

I 2013 ble det overført kr. 50 000 til innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling som omfattet fortløpende søknader påfølgende år 2014. Det viste seg å ikke komme inn slike fortløpende søknader i denne kategorien i 2014, men to av søknadene som kom inn under den ordinære søknadsfristen 15. oktober omfattet tiltak som kunne dekkes av den avsatte rammen fra året før. I følge vedtektene § 11 og §12 skal beløp som ikke blir oppbrukt føres tilbake til fondet. Dette medførte en tilbakeføring av kr. 30 000,-

Erfaringen hittil viser at dette ikke er en gunstig ordning, og det anbefales at man foretar en helhetlig samlet vurdering av alle søknader samtidig. Dette omfatter maling og innleie av spesialkompetanse som også kan variere stort i omfang avhengig av tiltaket.

Det anbefales derfor at det ikke overføres særskilte midler (maling og  innleie av spesialkompetanse jfr. vedtekten §11 og §12)  til Restaureringsfondet 2016, da dette inngår i den totale rammen.

Det anbefales videre at vedtektene revideres med hensyn til §11 og §12, samt samordning med fredningsforskriften når fredningen av Levanger Kulturmiljø trår i kraft.

I tillegg oppfordrer fylkeskommunen i sin vurdering at Restaureringsfondets gjeldende vedtekter revideres, slik at § 7 som omhandler godkjenning av søknadspliktige tiltak av fylkeskommunen strykes. Begrunnelsen for dette er at Levanger kommune siden Riksantikvaren opprettet fredningsak i Levanger sentrum, har brukt store ressurser for å opparbeide lokal kulturminnekunnskap og kompetanse internt. Ved å ansette byantikvar i 2015, har kommunen satt kulturminnearbeid på den politiske dagsorden og vist at de tar ansvar for kulturminnene sine.

Til fordeling på de fire søknader til Restaureringsfondet gjenstår dermed kr. 156 959,33.

Vurdering:

Generelt

Det er en nedgang i søkermassen fra 2014. Alle de innkomne søknadene er gode og viktige tiltak for å bevare den unike trehusbebyggelsen i Levanger. Søkergruppen varierer fra privatpersoner, investorer og frivillige lag og foreninger.  

Lav rente medfører at tilskuddene til hvert enkelt prosjekt blir små. Tre av prosjektene har i tillegg søkt Riksantikvaren om støtte. 

To av prosjektene Håkon den godes gate 3B, TGE Bygg og Kirkegata 16, Musikkens Hus foreslås tildelt omsøkt beløp. Mens resterende beløp fordeles prosentvis mellom Kirkegata 65, Anne Kari Haugdal og Kjell Derås og Sjøgata 40, Bymuseet Levanger. 


1.             Anne Kari Haugdal og Kjell Derås, Kirkegata 65

Klikk for større foto

                                                                            Fasade mot Kirkegata

Bakgrunn:

Kirkegata 65 er en av de typiske arbeiderboligene som ble bygget nord i Kirkegata etter bybrannen i 1897. Bygården er ominnredet flere ganger, sist ved ombygging av både hovedbygget mot gata og uthuset i bakgården ca. 1990. Bygningen omfattes av kulturmiljøfredningen.  

Bygningen er et av de husene som har opprinnelig fasadekledning og fasadedetaljering intakt  mot gata. Port og portrom er også auteniske, med et sannsynlig orginalt tregolv.Vinduene ble imidlertid byttet ved siste ombygging. Det er ønskelig å erstatte disse med nye vinduer som har lik utforming  og inndeling som de orginale vinduene.

Det finnes god dokumentasjon som grunnlag for de planlagte arbeidene da fasadekledning, fasadeelementer og detaljering stort sett er opprinnelig. I tillegg er de opprinnelige vinduene til gjenbruk i en annen bygning, slik at detaljeringen på nye vinduer vil kunne utføres riktig.

Søknadens omfang:

Søknaden omfatter tilskudd til å lage kopier av de orginale vinduene og til restaurering av orginal port og portrom. Kostnadsrammen er beregnet til kr. 285 000,- og det søkes om et tilskudd på kr. 50 000,-  

Klikk for større foto

Vurdering/Anbefaling:

Det er positivt at eier ønsker å tilbakeføre vinduene til det orginale uttrykkets form og inndeling, samt at den orginale porten restaureres etter antikvariske prinsipper.

Fasaderekken som Kirkegata 65 er en del av, er svært synlig og en viktig del av bybildet. Søknaden anbefales av Fylkeskommunen. Det anbefales i tillegg å søke støtte til Riksantikvaren.

I overflatebehandlingen av vinduskarmer og porten forutsettes det at det benyttes linoljemaling etter Riksantikvarens anbefalinger.

Vi anbefaler at prosjektet støttes med kr. 37 701,- 


2.             TGE Bygg AS, Håkon den godes gate 3B

Klikk for større foto

                                                           Håkon den godes gate 3B slik den fremstår i dag

Bakgrunn:

Håkon den godes gate 3B er opprinnelig  et av de typiske sveitserstilbyggene som ble bygget etter bybrannen i 1897. Bygningen omfattes av kulturmiljøfredningen.

Bygården er imidlertid i årenes løp ombygget flere ganger, og mye av det oprinnelige er forsvunnet. I dag er det bare hovedformen på huset som kan gi en pekepinn på hvordan huset så ut da det ble bygget. Huset gjennomgikk en ombygging og tilbygging i 1958, og det er denne ombyggingen som har gitt huset sitt nåværende utseende.

Søknadens omfang:

Det er ønskelig å tilbakeføre så mye som mulig av byggets opprinnelige stil. Dette omfatter ny utvendig kledning, nye vinduer og nytt skifertak. Det finnes liten dokumentasjon på hvordan bygningens detaljer har vært. Det finnes sansynligvis rester etter autentisk kledning i den ene gavlveggen. Denne vil tas vare på og eventuelt restaureres. I tillegg til fotodokumentasjon vil sammenligning med lignende hus i Levanger danne grunnlag for å lage kopier av nye deler.

Kostnadsrammen er beregnet til  kr. 1 530 000,- , og det søkes konkret om et tilskudd på kr. 50 000,-

Klikk for større foto

                                                                       Håkon den godes gate 3B fra ca. 1906.

Vurdering/Anbefaling:

Bygningen er i dårlig stand. Vi ser det som svært positivt at eier ønsker å ta vare på bygningsmassen gjennom en tilbakeføring som gjør at bygningen igjen fremstår som en av de typiske sveitserstilhusene oppført etter brannen i 1897.

I tillegg vil tiltaket ha en positiv effekt på opplevelsen av gatebilde i Brogata. Søknaden anbefales av Fylkeskommunen.

I overflatebehandlingen forutsettes det at det benyttes linoljemaling etter Riksantikvarens anbefalinger.

Vi anbefaler at prosjektet støttes med kr. 50 000,-


3.             Søknad fra Bymuseet i Levanger

Klikk for større foto

Bakgrunn:

Sjøgata 40 er en typisk arbeiderbolig fra 1879. Opprinnelig var bygningen i en etasje, men fikk et påbygg i en halv etasje i 1913 som er formen vi kjenner den i dag. Bygningen omfattes av kulturmiljøfredningen.

Bygningen har vært i eie av  Levanger Bymuseum siden 2006, og fremstår som svært autentisk. Bygningen besøkes jevnlig av både skoleklasser og i grupper på byvandring. De senere årene er bakgården utviklet og åpnet opp for publikum i ulike arrangementer.

Søknadens omfang:

Det er naturlig at bygningen påvirkes  vær og vind, og bygningen har etterhvert fått slitasje og skader på treverk. Tiltaket omfatter restaurering av inngangsdør og vinduer. Arbeidet vil bli utført av håndverker med tradisjonshåndverk etter antikvariske prinsipper. Kostnadsrammen er på 328 775,- og det søkes konkret om et tilskudd på kr. 50 000,-

Klikk for større foto

Vurdering/Anbefaling

Emilies hus i Sjøgata har meget høy verneverdi. Bygningen har blant annet bevart orginal kledning, vinduer, dører og omramminger og er derfor et av de mest autentiske eksemplene vi har i Trehusbyen Levanger. Arbeiderboligen, med bakgården, er en viktig del av det som oppleves som et mangfoldig og verdifullt kulturmiljø. Det er derfor viktig at bygningen restaureres etter antikvariske prinsipper for å hindre at den forfaller og sikrer at den blir bevart for ettertiden Søknaden anbefales av Fylkeskommunen. 

I overflatebehandlingen forutsettes det at det benyttes linoljemaling etter Riksantikvarens anbefalinger.

Vi anbefaler at prosjektet støttes med kr. 44 258,- 


4.             Søknad fra Styret i Musikkens Hus, Kirkegata 16

Klikk for større foto

Bakgrunn:

Musikkens hus i Kirkegata 16 er et praktbygg i sveitserstil fra 1887, og er et av Levangers eldste hus. Bygningen har bevart det meste av sitt utseende selv om det i de senere år er gjort noen fasademessige endringer.

Bygningen omtales  sammen med  Kirkegata 11 og Festiviteten som en del av Levangers kulturkvartal. Bygningen omfattes av kulturmiljøfredningen.

Musikkens hus eies av flere aktører innenfor kor og musikk, og styret i Musikkens Hus er satt til å forvalte bygningsmassen på en best mulig måte.

Bygningen benyttes i dag som øvingslokaler og kontorer for andelseierne. Andelslaget skal være et verksted og samlingspunkt for musikklivet i Levanger. Over  200 sangere og musikere har ukentlige øvinger i huset, i helgene benyttes huset til intimkonserter og andre arrangementer, på dagtid i ukedagene benytter Kulturskolen huset til undervisning i sang, spill og dans  og 80-100 barn er innom i løpet av en uke.

Søknadens omfang:

Msikkens Hus er merket av vær og vind, og har en stor slitasje utvendig. Det søkes om støtte til delvis utskifting/reparasjon av kledning, vinduer og malerarbeider. Styret i Musikkens hus har en langsiktig plan og stort ønske om å ta vare på dette praktbygget for framtiden. Kostnadsrammen er beregnet til kr. 99 000,-, og det søkes konkret om støtte på kr. 25 000,-  

Vurdering/Anbefaling

Musikkens hus er et svært vakkert bygg i Trehusbyen Levanger, der det ligger sentralt og synlig i kirkegata. Vi synes det er svært positivt at eierne ønsker å ta vare på bygningen på en skånsom måte for å sikre kulturarven videre. Det er viktig at bygningen tas vare på og restaureres etter antikvariske prinsipper.

I overflatebehandlingen forutsettes det at det benyttes linoljemaling etter Riksantikvarens anbefalinger.

Vi anbefaler at prosjektet støttes med kr. 25 000 ,-

 Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.06.2016 16:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051