Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 - sak 44/16 - Mindre endring av reguleringsplan Norske Skog


Saksbehandler: Heidi Fløtten Olsen
Arkivsaknr: 2016/3149 - /L2000005


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefens 09.05.16  
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 44/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for reguleringsplan Norske skog vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14

Vedlegg:

  1. Søknad om mindre reguleringsendring fra Biokraft AS/Promidt AS PDF
      
  2. Plankart med endring PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Reguleringsplan for Norske skog, Skogn, ID: L2000005


Saksopplysninger:

Promidt AS søker på vegne av tiltakshaver Biokraft AS om en endring av reguleringsplan for Norske skog. 

Biokraft AS planlegger et biokraftanlegg på industriområdet ved Norske skog, Skogn. Lokaliseringen for dette anlegget er på eiendom Gnr. 34, Bnr. 255, som ligger helt ytterst på dagens industriområde. I forbindelse med dette anlegget ønsker de en egen råstoffkai, plassert på norddelen av tomten. Dette for å sikre egen tilgang til råstoff sjøveien.

For å kunne realisere kaianlegget, er det behov for å justere reguleringsgrensen til reguleringsplanen slik at kaien blir innenfor området regulert til industriformål.

Høring

Planforslaget er framlagt for høring i samsvar med Plan- og byggesakssjefens delegerte vedtak 09.05.2016. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1.      NTNU Vitenskapsmuseet, datert 13.05.2016

NTNU Vitenskapsmuseet anser tiltaket for å ha et beskjedent omfang, og at faren for en konflikt med kulturminner under vann er liten, selv om den ikke kan utelukkes. Det er dermed ingen anmerkninger til reguleringsplanen slik den foreligger, men det minnes om meldeplikten. Hvis det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet etter loven, må arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.  

Kommentar:

Uttalelsen tas til orientering. Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.

2.      Norske Skog, datert 20.05.2016

Norske Skog Skogn har ingen spesielle bemerkninger til selve planendringen.

3.      Trondheim Havn, datert 24.05.2016

Trondheim Havn har ingen merknader til reguleringsendringen.

4.      Kystverket, datert 24.05.2016

Kystverket kan ikke se grunner som tilsier at ytre regulert linje for industriområdet skal munne ut i en spiss i nordenden slik forslaget viser. Dette er på dypt vann og lite aktuelt både for fyllinger og framtidig kaifront. Kystverket har vedlagt et kart med forslag til ny kaifrontlinje, da basert på framtidige kaifronter med 10m dybde til begge sider for odden. Det er mulig å utvide eksisterende kai selv om en ny kai bygges på neset.

Så framt omsøkte kai plasseres innenfor kaifrontlinjen i Kystverkets vedlagte kart, og at ny fyllingsfot på sjøbunn ikke stikker utenfor denne slik at 10m dybde reduseres, kan planen endres slik at kaifronter kan planlegges framtidig for 10m dybde (LAT).

Ellers ingen merknader.

Kommentar:

Reguleringsendringen har kun utvidet planområdet ved å videreføre eksisterende plangrense mot nord. Dette er gjort fordi utformingen av framtidig kai ikke er ferdig detaljprosjektert, og det vil samtidig skape en fleksibilitet i utformingen av kaianlegget.

5.      Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 24.05.2016

Landbruksavdelingen har ingen merknader til forslag til reguleringsendring. 

Miljøvernavdelingen viser til at Fiborgtangen/Hotranområdet er et viktig internasjonalt område for våtmarksfugler, og behandlingen av reguleringsendringen må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området og verdier for biologisk mangfold.

Kommunalavdelingen påpeker at det ikke er utarbeidet noe nytt plankart i forbindelse med høringen av endringsforslaget. Det forutsettes at kommunen sørger for at det utarbeides slikt kart i tråd med de skisserte endringene, og i henhold til gjeldende tegneregler. Det er ingen øvrige merknader til endringsforslaget.

Kommentar:

Planendringen vil ikke komme i konflikt med fugle- og planteliv ved Hotran og elveutløpet. Etableringen av nytt kaianlegg mot nord vil falle naturlig inn i øvrig kaianlegg og industri som allerede er etablert i dag.  

Kommunen vil utarbeide plankart.

6.      Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 27.05.2016

Planfaglig uttalelse kan ikke se at foreslått endring berører regionale interesser og har på denne bakgrunn derfor ingen merknader til foreslått utvidelse av planområdet og kaianlegg.

Kulturminnefaglig uttalelse har ingen merknader knyttet til denne planendringen når det gjelder kulturminner på land. 

Vurdering:

Reguleringsendringen ligger på nordsiden av gjeldende plan, og vil ikke komme i konflikt med naturtyper slik som bløttbunnsområder i strandsonen, som er lokalisert vest og sør for gjeldende plan. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart, samt kommunens egen kjennskap til området, er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8 i naturmangfoldloven. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i lovens §§ 9-12.

Det har ikke kommet inn nye opplysninger i løpet av høringsperioden som gir grunnlag for vesentlige endringer av planforslaget. Rådmannen konkluderer med at planendringen kan vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll og sakspapir 1. gangs behandling, 09.05.2016 .

Plan- og byggesakssjefens vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 siste ledd, forelegges forslaget til reguleringsendring berørte myndigheter. Eiere/festere som blir direkte berørt av endringen gis anledning til å uttale seg til endringen.

Bakgrunn

Promidt AS søker på vegne av tiltakshaver Biokraft AS om en endring av reguleringsplan for Norske skog.

Biokraft AS planlegger et biokraftanlegg på industriområdet ved Norske Skog, Skogn.

Lokaliseringen for dette anlegget er på eiendom Gnr. 34 Bnr. 255 som ligger helt ytterst på dagens industriområde. I forbindelse med dette anlegget ønsker de en egen råstoffkai, plassert på norddelen av tomten. Dette for å sikre egen tilgang til råstoff sjøveien.

For å kunne realisere kaianlegget, er det behov for å justere reguleringsgrensen til reguleringsplanen slik at kaien blir innenfor området regulert til industriformål. Det søkes om en flytting av reguleringsgrensen ca 40-50m lengre nord og nordvest for å ha tilstrekkelig plass for etablering av kaianlegget.

Planområdet

Reguleringsendringen handler om å endre reguleringsgrensen helt i nordre del av dagens industriområde ved Norske skog. Endringen innebærer å flytte formålsgrensen for industriformål 40-50m lengre nord og nordvest ut i sjøen. Ut i fra kotene på reguleringsplanen har sjøområdene her god dybde, noe som gjør området egnet til å anlegge kaianlegg. 

Klikk for større kart

Dybdekart                                                                         Planområde 

Planstatus

Reguleringsplan for Norske Skog Skogn ble vedtatt 3/5 2000. Planen tilrettelegger for industrivirksomhet på og rundt Norske skog sitt anlegg på Skogn. Innenfor formålet som er regulert til industri ligger bygninger knyttet til industrivirksomheten og Norske skog`s eksisterende kai-anlegg.

Kart

Eksisterende reguleringsplan 

Kommuneplanens arealdel regulerer sjøområdene utenfor reguleringsplanen. Sjøområdene er i kommuneplanens arealdel avsatt til samleformålet «kombinert formål sjø og vassdrag».

Planforslaget

Planforslaget utvider planområdet for reguleringsplanen slik at området hvor det planlegges kai blir innenfor industriformålet i reguleringsplanen. Se vedlagte søknad for nærmere beskrivelse av tiltaket.

Klikk for større kart

Planprosess

Det søkes om å behandle endringen som en mindre endring i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-14. Kommunen har vurdert sakens omfang slik at den kan behandles etter reglene for mindre endringer. Det vises i den sammenheng til planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine sider, hvor de har svart på spørsmål om kommunen kan foreta en utvidelse av et regulert område gjennom en mindre reguleringsendring. Departemente skriver her:

«Det er anledning til å justere reguleringsgrenser litt utover eller innover selv om det ligger i kanten av reguleringsplanen og arealet på utsiden av avgrensningslinjen er uregulert – så lenge endringen reelt er en mindre reguleringsendring. Viktige forutsetninger for å gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne behandles som mindre vesentlig.»

Vurdering:

Forslaget til endring gir muligheter for å etablere et nytt kaianlegg i tilknytning til industriområdet på Fiborgtangen. Utvidelsen skjer i et område hvor det er god dybde og kommer derfor ikke, etter vår vurdering, i konflikt med de viktige områdene for sjøfugl i områdene ned mot Hotran-elva. I utvidelsesområdet er det allerede i dag aktiv båttrafikk inn mot Norske Skog sitt anlegg. Det vil være viktig å sikre seg at kaianlegget ikke fører til hindringer for Norske Skog sine eksisterende kaier i området.

Plan- og byggesakssjefen vedtar at sakens sendes til uttalelse til berørte parter slik at eventuelle konflikter kan belyses før endringen tas opp til sluttbehandling.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.06.2016 16:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051