Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 - sak 43/16 - Mindre endring: Reguleringsplan 1719/276/5 - Kathrines Minde

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2006/2044 - /L2006005


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefens **.**.**  
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 43/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune vedtar mindre endring av Kathrines Minde med følgende endringer i bestemmelsene: 

Følgende rekkefølgebestemmelse oppheves:

§ 5.4 Utbygging,

Kathrines Minde kan ikke bygges ut før reguleringsplan for atkomst til Geitingsvollen er vedtatt.

Følgende rekkefølgebestemmelser innføres:

 1. Det kan ikke gis tillatelse til utbyggingen før det er dokumentert tilfredsstillende sikkerhet mot skred i henhold til kravene gitt i kapittel 7 i byggteknisk forskrift, TEK10, med tilhørende veiledning. Som del av denne dokumentasjonen skal det foreligge en geoteknisk rapport som er kontrollert av en uhildet tredjepart.
 2. Fortau eller gang- og sykkelvegen i Sørvegen skal være ferdigstilt før boligene tas i bruk.


Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14

Vedlegg:

1

Statens Vegvesens uttalelse til revidering av reguleringsplan Kathrines Minde PDF

2

Fylkeskommunens uttalelse til Reguleringsplan Kathrines Minde - Mindre endring PDF

3

Uttalelse vedrørende mindre endring Kathrines Minde – Ingemar Bredeli PDF

4

Jfr. vedlegg 3 PDF

5

Uttalelse til mindre endring – Kathrines Minde – Jan Egil Wold PDF

6

Høring - Mindre endring - Detaljregulering av Kathrines Minde, Levanger kommune PDF

8

Reguleringsplan  1719/276/5 -  Kathrines Minde PDF

9

1719/276/5 - Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for Kathrines Minde PDF

10

Trafikksikkerhetsutvalgets uttalelse til reguleringsplan Kathrines Minde PDF

Saksopplysninger:

Sammendrag.

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 10.02.2016, bedt om en ny behandling vedrørende utbyggingen av Kathrines Minde ved Geitingsvollen.  

Reguleringsplan for Kathrines Minde ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 24/6 2009. Planbestemmelsene har en rekkefølgebestemmelse som forbyr utbygging av området før ny adkomstveg til Geitingsvollen er vedtatt. Gjeldende vedtatte reguleringsplan for Kathrines Minde åpner for etablering av 24 nye boenheter.

Ønsket om ny politisk behandling har sammenheng med at det nå er egengodkjent ytterligere to nye reguleringsplaner, i samme område, som til sammen åpner for fortetting med 29 nye boenheter ved Kvilstad. Alle tre reguleringsplanene benytter samme hovedatkomst - Jamtvegen og Sørvegen. Det var et politisk ønske om å likebehandle alle tre reguleringsplanene.

Administrasjonen besluttet å behandle planendringen som en mindre endring. 

Planforslaget ble sendt på høring til berørte naboer, grunneiere og myndigheter den 20.04.2016, med frist for uttalelse den 19.05.2016. I samme periode ble forslaget sendt til kommunens fagetater for uttalelse. Det har i alt kommet inn 8 merknader. Tre av merknadene går tydelig imot at rekkefølgebestemmelsen oppheves.

Det vises i sin helhet til plan- og byggesakssjefens utredning og vedtak i sak 236/16 (vedlagt nederst i dette saksdokumentet).

Høring

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med sak 236/16. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1.      Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i brev datert 13.mai 2016:

Landbruksavdelingen viser til prosessen med kommunedelplan for Levanger by, herunder til dialogmøte med kommunen 15.04.2016.

Miljøvernavdelingen viser til eksisterende plan hvor det foreligger rekkefølgebestemmelse om ny avlastningsveg som ivaretar hensynene til trafikk- og miljømessige forhold knyttet til Sørvegen og Jamtvegen. Viser til at oppheving av denne rekkefølgebestemmelsen vil medføre vesentlige endringer for beboerne i området, knyttet til støy, støv og trafikale forhold. Anlegging av fortau, evt. gang/sykkelsti, vil også kunne medføre endringer i arealbruken.

Fylkesmannen oppfatter endringen som en vesentlig endring og tilrår sterkt at saken behandles som en ordinær detaljregulering. 

Kommentar:

Punkt vedrørende mindre endring er kommentert i Rådmannens vurdering.

2.      Nord-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 18.05.2016:

Kathrines Minde omfatter utbygging av et nytt felt som grenser til Geitingsvollen. Regulering på Kvilstad innebærer fortetting innenfor et etablert boligområde. Vi mener fortettingen på Kvilstad ikke kan benyttes som argument for utbygging av Kathrines Minde. Det er en dimensjon i denne saken at en fjerning av bestemmelsen kan gi presedens for senere stykkevis og delt utbygging av Geitingsvollen, uten at den forutsatte forsterkningen av vegnettet skjer. Det er dette rekkefølgebestemmelsen skal sørge for ikke skjer.  

En stykkevis utbygging vil medføre gradvis trafikkøkning på Sørvegen. Det er kommunes ansvar å vurdere konsekvensene av en slik utvikling. Skal en anbefale en slik endring, bør det være forutsigbart at ny avlastningsveg vil bli bygget, eller det bør være dokumentert at det er innenfor tålegrensen å påføre oppsitterne langs vegen en slik trafikkøkning, og at dette er bekreftet gjennom en høring. Vi finner ikke at dette framgår av saken. Ut fra ovenstående, må vi på det foreliggende grunnlag frarå endringen.

Kommentar:

Fylkeskommunens uttalelse er vurdert i Rådmannens vurdering.

3.      Statens vegvesen i brev datert 18.05.2016

Rekkefølgebestemmelse for fortau er positivt for fotgjengere, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vegvesenet går imidlertid ut i fra at syklister vil benytte kjørebanen i stedet for fortau og at fortau ikke vil ha vesentlig innvirkning på biltrafikken, som har betydning for trafikksituasjonen og bomiljøet.

Viser til at det ikke er gjort vurderinger omkring økt biltrafikk og bomiljø. Avlastningsveg ble satt som en betingelse for å avhjelpe dette. Vegvesenet mener faren for at avlastningsvegen ikke blir realisert vil øke som følge av en gradvis utbygging av området.

Vegvesenet mener det må skilles prinsipielt mellom fortettingssaker og saker som innebærer utbygging i nytt område.

Kommentar:

Vegvesenets merknad er vurdert nedenfor.

4.      Norges vassdrag- og energidirektorat i brev datert 11.mai 2016:

Viser til at NVE har vært tydelig i tidligere planprosess vedrørende de geotekniske forholdene i området og at hele planområdet ligger innenfor Geitingsvollen kvikkleiresone.

Stiller seg positiv til at kommunen nå innarbeider konkrete reguleringsbestemmelser som ivaretar kravet om geoteknisk vurdering for å tilfredsstille kravet om sikkerhet iht. Plan- og bygningslovens § 28-1.

Kommentar:

Bestemmelsene er supplert ytterligere. Jf. Kommentar under Jan Egil Wolds merknad.

5.      Kommunalteknikk i brev datert 22.april 2016:

Det bør bygges separat gang- og sykkelvei langs Sørvegen og ikke bare fortau, da gang- og sykkelvei også skal legges inn i den nye avlastningsvegen som kommer i forlengelsen av Sørvegen mot Fylkesveg/Halsan/E6.

Foreslår følgende endring i rekkefølgebestemmelsenes pkt. 2; «Gang- og sykkelvei i Sørvegen skal være ferdigstilt før innflytting, jf. kommunestyrets vedtak sak 24/11».

Kommentar:

Gang- og sykkelveg legges inn i forslag til rekkefølgebestemmelse.

6.      Jan Egil Wold i brev datert 02.mai 2016:

Viser til ustabile grunnforhold og at området ligger innenfor et eksisterende kvikkleireområde.

Understreker behovet for en grundig geoteknisk analyse.

Kommentar:

Det er i tidligere saker avkrevd kontroll av en uhildet tredjepart på de geotekniske rapportene i området. Dette gjelder generelt for områder med betydelige forekomster av kvikkleire. Dette kravet foreslås videreført i bestemmelsene. De geotekniske forholdene i området anses for øvrig som ivaretatt.

7.      Ingemar Bredeli i brev datert 18.mai.2016

Viser til tidligere behandling av detaljregulering for Kvilstad og Kvilstadvegen II, samt tidligere vedtak om at Kathrines Minde ikke kan bygges ut før reguleringsplanen for adkomst til Geitingsvollen er vedtatt.

Fraråder sterkt at utbyggingen av Kathrines Minde tillates før ny adkomstveg til Geitingsvollen er vedtatt. Presset på Sørveien blir stort, og det er omvendt logikk at mer trafikk i Jamtveien/Sørveien ved at Kvilstad bygges ut, skal være et argument for at Kathrines Minde skal bygges ut. Det burde være et argument for at rekkefølgebestemmelsen skal følges, og ikke det motsatte.  Likebehandlingsprinsippet blir etter vårt skjønn vikarierende argument for å omgå Nord-Trøndelag fylkeskommunes og Statens veivesens tidligere motstand mot utbygging før en helhetlig veiplan foreligger for området.  Det stusses også på at «beboere i Sørvegen ikke har vært negative til en utbygging av Kathrines Minde uten at det samtidig er ferdig en veg til Branes». Kan dette dokumenteres?

I vedlegget til høringsbrevet beskrives muligheter for atkomstveg til Geitingsvollen. Det står i vurderingen at området vegen planlegges etablert er «preget av stedvis bratt terreng og kan ha utfordrende grunnforhold. Man er bl.a kjent med at det er kvikkleireforekomster i området. I tillegg har man hensyn som Levangerelva og dyrka mark å forholde seg til».

Med andre ord er det usikkert om atkomstvei overhodet kan legges over Levangerelva slik forslagene nå går ut på. Vi kan ikke se bort fra at planene for atkomstvei må endres, og at det kan ta lang tid før denne er på plass.

Resultatet kan da bli at det i mange år framover blir bare Sørvegen/Jamtvegen som skal dekke behovet for to helt nye boområder med 24+29 boenheter. Trafikkbildet er i dag meget uoversiktlig med svært dårlig veistandard i etablert boligområde med mange barn.

Dette er etter vårt syn ikke en «mindre endring av detaljreguleringsplanen for Kathrines Minde».  Vi mener også at det blir feil å hevde at «Kathrines Minde ligger (derimot) i et område som ikke berører alternativ for ny avlastningsveg».

Kommentar:

Det vises til dispensasjonssaken som ble behandlet i Plan- og utviklingskomiteen den 06.11.2013 – sak 74/13. Kommunen har ikke mottatt merknader ved tidligere behandlinger av dispensasjonen for Kathrines Minde. Dette er blitt formulert med «beboere i Sørvegen har ikke vært negativ til utbygging (…)». Man ser i ettertid at dette er misvisende og kunne vært formulert mer i retning «det er ikke mottatt merknader fra berørte naboer (…)». Til ettertid presiseres det at kommunen ikke har mottatt skriftlige merknader fra berørte naboer langs Sørvegen som går imot opphevingen av denne rekkefølgebestemmelsen. Dette er imidlertid mottatt nå i høringen av denne endringen.

Øvrige merknader er kommentert i Rådmannens vurdering.

8.      Trafikksikkerhetsutvalget i Levanger kommune i brev datert 19.05.2016

Trafikksikkerhetsutvalget mottok høringsbrevet 03.05.2016. Det legges opp til en mindre endring i detaljeringsplanen for Kathrines Minde. Spørsmålet er om dette er en mindre endring i detaljeringsplanen? En søknad om dispensasjon fra rekkefølge-bestemmelsene er behandlet av Fylkesmannen og Fylkesmannen avslo denne og stadfestet vedtak gjort i Plan- og utviklingskomiteen. Spørsmålet er da om vi kan se bort fra Fylkesmannens behandling av saken?

Viser til vedtatt plan for Kvilstad, datert 07.01.2016.

Sett ut i fra et trafikksikkerhetsperspektiv vil etableringen av 25 boenheter på Kvilstad og 24 nye boenheter på eiendommen Kathrines Minde gi en vesentlig øking av trafikken i Sørvegen. Denne veien er allerede i dag belastet med en del trafikk og har tversgående gater som gir et uoversiktlig trafikkbilde, særlig på vinters tid. Blant annet brukes veien av skolebarn.

Ut i fra et trafikksikkerhetsperspektiv er det uheldig med stadige utbygginger i dette området før det bygges fortau langs Sørvegen og avlastningsvei mot E6 (Moan). Samtidig må det også bemerkes at likhetsprinsippet må følges i behandling av saker i området.

Kommentar:

Dispensasjonen som ble avvist omhandler det samme som planendringen som nå legges frem til politisk behandling. Administrasjonen har vurdert det som et omforent ønske å ta planen opp til ny behandling, med bakgrunn i merknaden i møtet den 10.02.2016. Å melde saken opp til politisk førstegangs behandling ble med det vurdert som en forlengelse av prosessen. Administrasjonen besluttet med bakgrunn i dette å behandle saken som en mindre endring, da delegasjonsreglementet ikke åpner for delegert førstegangs behandling ved ordinær regulering/-reguleringsendring.  

Når det kommer til dispensasjonssaken og den påfølgende klagebehandlingen, er det kommunen som fatter vedtak i saken. Vedtaket kan påklages iht. de bestemmelsene som går frem av forvaltningsloven – vanligvis tre uker etter melding om vedtak. Kommunen valgte i klagen til dispensasjonssaken å opprettholde sitt vedtak om å ikke fravike rekkefølgebestemmelsen vedrørende utbygging. Fylkesmannen fattet endelig vedtak i saken hvor kommunens vedtak ble stadfestet. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, men det er fortsatt mulig å søke om dispensasjon på nytt for det samme dispensasjonsspørsmålet. På så måte er det også mulig å gjennomføre en reguleringsendring etter en dispensasjonsbehandling, men vurderingene må forventes å bli det samme dersom det ikke har vært vesentlige endringer som berører dagens situasjon i et område eller vedtakets beslutningsgrunnlag. Med bakgrunn i dette ser Rådmannen ingen hindring i at saken behandles på nytt.

Rådmannen minner om at det ble satt som forutsetning for at planen ble sendt på høring, at man bygger ut fortau/gang- og sykkelveg før innflytting.

Øvrige merknader er kommentert i Rådmannens vurdering.

Vurdering:

Mindre endring

Det er ikke kommet innsigelser til planendringen. Fylkesmannen tilrår sterkt at endringen gjennomføres som en ordinær reguleringsendring. Tatt i betraktning den forventede trafikkøkningen og endring i støy- og støvproblematikken i området oppfattes endringen å være vesentlig for beboerne langs Sørvegen. Kommunen har på sin side vurdert hvorvidt de foreslåtte endringene i sum kan gjennomføres som en mindre endring og under en viss tvil konkludert med at det lar seg gjøre.

Det er snakk om en endring i bestemmelsene og ikke en formålsendring. Ny gang- og sykkelveg evt. fortau må avklares i en egen reguleringsplan, da det ikke er regulert i gjeldende plan for Brusve-Gimle-Vestgård fra 1971. Det foreslås lagt inn en rekkefølgebestemmelse som krever at dette skal være avklart før området kan bebygges.

Endringen i bestemmelsene vil medføre en økning i trafikken langs Sørvegen. Dette sett i sammenheng med at ny adkomstveg ikke er avklart per dags dato, kan også medføre at man må benytte Sørvegen over lengre tid. Dagens bestemmelser legger derimot allerede opp til mye trafikk i området, gjennom at ny avlastningsveg vil ha utgangspunkt i Sørvegen og videre ned langs den nye traseen mot E6 og Moan. Kathrines Minde vil isolert sett genere trafikk fra 24 nye boenheter. Det er nærliggende å tro at flere boenheter fra øvrige områder på Bruborg vil benytte seg av den nye avlastningsvegen ned til E6 og Moan-området, enn det som legges opp til gjennom Kathrines Minde, når den kommer på plass. Trafikkøkningen langs Sørvegen som følge av denne utbyggingen vurderes dermed som mindre enn ved etableringen av en ny avlastningsveg. Endringen vurderes på så måte ikke som vesentlig i forhold til hva som er gjeldende regulering.

Presedens

Statens vegvesen opplyser at rekkefølgebestemmelsen er satt som betingelse for å avhjelpe at det ikke er gjort vurderinger omkring økt biltrafikk og bomiljø i området. Det er videre en omforent holdning fra både Fylkeskommunen, private og Statens vegvesen at man må vurdere faren for presedens i denne saken.

Kathrines Minde er første del av det store fremtidige boligområdet på Geitingsvollen. Ideelt sett skulle utredningene og fastsetting av fremtidig adkomst til Geitingsvollen vært avklart før Kathrines Minde ble vedtatt. Nå er vi imidlertid i den situasjonen at vi har en vedtatt reguleringsplan, Kathrines Minde, hvor det er krav til en ny adkomstveg som det fortsatt, 7 år etter at planen ble vedtatt, er mye usikkerhet rundt. Det er i dag ingen avklaringer om vegen kan bygges, hvilke kostnader vegen medfører og om hvilke avlastende virkninger den vil gi. Det er startet opp en revidering av kommunedelplanen for Levanger sentrum. Det vil være i denne planprosessen at avklaringen og konsekvensene om ny adkomst må avklares. At det konkret foreligger en godkjent detaljregulering for området, og at prosessen med å sikre adkomst har tatt så lang tid, taler for å tillate utbyggingen av Kathrines Minde før adkomst sørover mot Branes er sikret.

Rådmannen vil imidlertid poengtere at det vil være uheldig å tillate videre utbygging av Geitingsvollen før adkomstproblematikken er ferdig drøftet i kommunedelplanprosessen.

En gradvis utbygging av Geitingsvollen kan gi presedens for videre utbygging av Geitingsvollen, og etter hvert føre til at trafikknivået langs Sørvegen blir uakseptabelt. Dette er også noe som Vegvesenet og Fylkeskommunen understreker i sine høringsuttalelser.

Videre utvikling av Geitingsvollen

Geitingsvollen er i dag avsatt til fremtidig boligformål gjennom kommunedelplan for Levanger sentrum – egengodkjent 27.09.2000.

Klikk for større kart

Figur 1: Viser utdrag fra kommunedelplan for Levanger sentrum. Gul farge viser område for fremtidig boligbebyggelse.

Gjeldende kommunedelplan viser ingen detaljert utvikling av området, annet enn at området skal benyttes til boligformål. En gradvis utbygging gjennom presedens kan være med på å gi en mindre helhetlig utvikling av Geitingsvollen. Helhetlig utvikling sikres vanligvis gjennom kommuneplaner eller områdereguleringer. Gjeldende kommunedelplan for Levanger hjemler krav til helhetlig reguleringsplan ved utbygging av nye boligområder. Kathrines Minde åpner imidlertid for utbygging før man har en helhetlig plan for hele Geitingsvollen. Dette er uheldig gjennom at kravet til områderegulering kan være svekket. Rådmannen anser det som et vesentlig behov at man utarbeider en områderegulering for hele Geitingsvollen før videre utbygging tillates.

Konklusjon:

Rådmannen viser til at det ikke er mottatt innsigelser i saken. De prosessuelle kravene anses videre som oppfylt gjennom at det er snakk om en mindre endring. Endringen kan med det vedtas slik den foreligger.

Med bakgrunn i den spesielle situasjonen rundt detaljreguleringen for Kathrines Minde, spesielt når det gjelder tidsaspektet fra planvedtak til avklaring av adkomst, men også at det er et politisk ønske om å ta planen opp til ny behandling, innstiller rådmannen på å vedta mindre endring av reguleringsplan for Kathrines Minde.

Det foreslås at vilkårene fra sak 74/13 videreføres for å sikre sikkerhet rundt grunnforholdene, og at myke trafikanters sikkerhet langs Sørvegen blir ivaretatt.

Rådmannen forslag til vedtak blir da som følger:

Levanger kommune vedtar mindre endring av Kathrines Minde med følgende endringer i bestemmelsene:

Følgende rekkefølgebestemmelse oppheves:

§ 5.4 Utbygging,

Kathrines Minde kan ikke bygges ut før reguleringsplan for atkomst til Geitingsvollen er vedtatt.

Følgende rekkefølgebestemmelser innføres:

 1. Det kan ikke gis tillatelse til utbyggingen før det er dokumentert tilfredsstillende sikkerhet mot skred i henhold til kravene gitt i kapittel 7 i byggteknisk forskrift, TEK10, med tilhørende veiledning. Som del av denne dokumentasjonen skal det foreligge en geoteknisk rapport som er kontrollert av en uhildet tredjepart.
 2. Fortauet eller gang- og sykkelvegen i Sørvegen skal være ferdigstilt før boligene tas i bruk.


Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14. 

Til toppen av siden

Saksprotokoll og sakspapir 1. gangs behandling. 

Plan- og byggesakssjefens vedtak:

Detaljregulering for Kathrines Minde legges frem for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene, vedtatt 25.05.2011: 

Følgende rekkefølgebestemmelse oppheves:

§ 5.4 Utbygging,

Kathrines Minde kan ikke bygges ut før reguleringsplan for atkomst til Geitingsvollen er vedtatt.

Oppføring av boenhetene tillates under følgende vilkår som legges inn i planbestemmelsene:

 1. Det kan ikke gis tillatelse til utbyggingen før det er dokumentert tilfredsstillende sikkerhet mot skred i henhold til kravene gitt i kapittel 7 i byggteknisk forskrift, TEK10, med tilhørende veiledning.
 2. Fortauet i Sørvegen skal være ferdigstilt før innflytting, jf. kommunestyrets vedtak sak 24/11


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 10.02.2016, bedt om en ny behandling vedrørende utbygging av Kathrines Minde ved Geitingsvollen. Gjeldende planbestemmelser hjemler en rekkefølgebestemmelse som forbyr utbygging av området før ny adkomstveg til Geitingsvollen er vedtatt. Ønsket om ny politisk behandling har sammenheng med at det nå er egengodkjent ytterligere to nye reguleringsplaner, i samme område, som til sammen åpner for 29 nye boenheter ved Kvilstad. Gjeldende reguleringsplan for Kathrines Minde åpner for 24 nye boenheter. Alle tre reguleringsplanene benytter samme hovedatkomst - Jamtvegen og Sørvegen. Likebehandlingsprinsippet er lagt til grunn for ny behandling. Saken blir behandlet som en mindre endring.

Historikk

Det vises til saksframlegg i Plan- og utviklingskomiteens sak 50/11, 65/11 og 74/13.

Reguleringsplan for Kathrines Minde har vært gjennom flere behandlinger i perioden 2006 - 2013.

 • Planbehandling 2006 – 2009 (egengodkjent plan).
 • Mindre endring 2011, status på vegformål (godkjent endring).
 • Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse 2011 (avslått)
 • Klagebehandling av dispensasjon 2011 (avslått)
 • Endelig klagebehandling, Fylkesmannen (avslått)
 • Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse, for halvparten av planområdet 2013 (avslått)


Planbehandling

Den opprinnelige reguleringsplanen ble startet opp tilbake i august 2006 og egengodkjent juni 2009. Reguleringsplanen ble egengodkjent med forutsetning om at ny atkomstveg, med utgangspunkt fra Sørvegen til Levanger sentrum eller Moan, skulle være avklart og vedtatt før utbyggingen av Kathrines Minde kunne gjennomføres. Jf. planbestemmelsenes § 5.4 – Utbygging. 

Mindre endring

Reguleringsplanen ble søkt endret februar 2011. Endringen hadde ikke relevans for bestemmelsens § 5.4. Endringen gikk på at avkjørselsvegen fra Kathrines Minde ut til Sørvegen var disponert som «Felles avkjørselsveg», og at denne ble ønsket omregulert til offentlig kjøreveg, i samråd med Levanger kommune. Endringen ble vedtatt mai 2011.

Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse

Levanger kommune mottok april 2011 søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen § 5.4 – Utbygging. Det vises til sakspapir fra Plan- og utviklingskomiteen sak 50/11 med vedlegg, hvor det er gjort rede for dispensasjonssøknaden, planstatus/utbyggingsavtale, adkomst til Geitingsvollen/Kathrines Minde, høringsuttalelser inkl. kommentarer fra søker. Saken omfatter også en vurdering av fordeler/ulemper med å gi dispensasjon. Dispensasjonssøknaden var begrunnet med at kommunen selv innrømmet å ikke hatt normal fremdrift i arbeidet med planleggingen av vei fra Sørvegen til Branes, samt at beboerne i Sørvegen ikke har vært negative til en utbygging av Kathrines Minde uten at det samtidig er ferdig en veg til Branes.

Kommunen gjennomførte en høring av dispensasjonssøknaden og mottok fire uttalelser. Utbygger ga kommentarer til uttalelsene. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og NVE var på daværende tidspunkt ikke imot at det ble gitt dispensasjon. Nord-Trøndelag fylkeskommune frarådde sterkt at det ble gitt dispensasjon og Statens vegvesen kunne ikke anbefale en dispensasjon.

Rådmannens innstilling var positiv, men søknaden ble etter benkeforslag avslått av Plan- og utviklingskomiteen i møte den 24.08.11, sak 50/11.

Klagebehandling

Søker påklaget avslaget innen klagefristen og med nye argumenter.

Plan- og utviklingskomiteen behandlet klagen i møte den 19.10.11, sak 65/11. Vedlagt denne saken.

Ved behandling av klagen hadde fagenheten og Rådmannen ulike konklusjoner. Fagenheten gikk inn for at klagen ikke tas til følge. Rådmannen innstilte på at klagen tas til følge, under visse vilkår.

Plan- og utviklingskomiteen fattet følgende vedtak:

Vedtak i Plan- og utviklingskomiteens sak 50/11 opprettholdes og klagen fra Kathrines Minde tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Bakgrunnen for å avslå klagen går fram av sakspapir 50/11 samt denne saken. 

Det forutsettes at planavklaring for vegløsning blir gjennomført snarest. 

Klagen ble oversendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig behandling. Fylkesmannen stadfestet i brev datert 13.02.2012, Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 50/11. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. 

Ny dispensasjonsbehandling

Etter påtrykk fra utbygger og på bakgrunn av nye opplysninger om framdrift i forhold til ny vegforbindelse ble saken tatt opp til ny dispensasjonsbehandling den 06.11.2013 – sak 74/13. Her ble det i forbindelse med revidering av planstrategien opplyst om at avlastningsveg fra Geitingsvollen ville bli avklart gjennom revisjon av kommunedelplanen for Levanger sentrum. Som i utgangspunktet ble estimert til å ferdigstilles innen 1 ½ år – i løpet av 2015. Med bakgrunn i at dette ville ta noe tid og at PUK-vedtak 65/11 tilsa en rask avklaring, ble saken tatt opp til ny behandling med innstilling omtrent som i Rådmannens innstilling i sak 50/11, dvs. at det skulle gis dispensasjon. Det ble også vist til gatebruksplanen (ikke vedtatt) hvor det er pekt på at Sørvegen må rustes opp uavhengig av avlastningsvegen.

Plan- og utviklingskomiteen fattet følgende vedtak:

 1. Komiteen finner ingen begrunnelse for å gi dispensasjon i henhold til plan- og bygningslovens § 19-2, samt den praksis komiteen har i forhold til likebehandling. Der er heller ingen nye momenter siden siste klagebehandling. Klagen avvises derfor og PUKs vedtak av 19.10.11 stadfestes endelig.
 2. Det forutsettes at administrasjonen planavklarer avlastingsvei innen 1,5 år, jfr. informasjon i saksfremlegg, slik at etterlengtede boliger i området kan realiseres.


Ønske om ny behandling

Ved andregangs behandling av detaljregulering for Kvilstadvegen II, ble det etterlyst en ny behandling av reguleringsplan for Kathrines Minde. Av Plan- og utviklingskomiteens møteprotokoll går det fram at det ønskes en ny politisk behandling av sak 74/13 – som er en behandling av dispensasjon for bygging av 13 av 24 boenheter. Politiske signal er imidlertid at det ønskes en ny politisk behandling som innebærer en planendring, fremfor at det gis dispensasjon – noe som vil åpne for at alle 24 boenhetene kan bygges ut før ny avlastningsveg til Geitingsvollen vedtas.

Planprosess

Administrasjonen har besluttet å behandle planendringen som en mindre endring, da det er snakk om en mindre endring i bestemmelsene og ikke en formålsendring. Ønsket om planendringen vurderes også som allerede politisk forankret. Berørte parter vil for øvrig bli sikret grad av medvirkning gjennom 4 ukers høring.

Vedtak av mindre endringer er delegert til Plan- og utviklingskomiteen (PUK). Planen vil derfor i utgangspunktet ikke sendes til kommunestyret for egengodkjenning, med mindre annet går frem av politisk vedtak.

Andre opplysninger

Kommunens fagenhet har avholdt en orientering vedrørende ny avlastningsveg i møte den 09.03.2016. Her ble det presentert en oversikt over muligheter for ny avlastningsveg som hittil er blitt vurdert – jf. bilde 1. Det ble også gitt en presentasjon av traseene kommunen jobber videre med pr. dags dato – jf. bilde 2. Ingen skisserte alternativ eller alternativ som er vurdert videreført, blir berørt ved en utbygging av Kathrines Minde. 

Kart

Bilde 1: Viser utdrag fra mulige traseer i området til Geitingsvollen. Rød sirkel markerer området Kathrines Minde. Røde strek markerer mulige traseer.

Kart

Bilde 2: Viser utdrag fra traseer det jobbes videre med pr. dags dato. Rød sirkel markerer området Kathrines Minde.

Vurdering:

Området hvor ny atkomstveg til Geitingsvollen tenkes etablert er preget av stedvis bratt terreng og kan ha utfordrende grunnforhold. Man er bl.a. kjent gjennom reguleringsplan for Kvilstad og Kvilstadvegen II at det er kvikkleireforekomster i området. I tillegg har man hensyn som Levangerelva og dyrka mark ved anlegning av vegen. Etablering av boliger i området vil medføre flere faktorer som må tas hensyn til, noe som kan påvirke kvaliteten på vegen eller om man i det hele tatt får etablert en veg i området. Det vil derfor være viktig å avklare hvor vegen kan gå før man starter utbyggingen av Geitingsvollen.

Rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen for Kathrines Minde og Geitingsvollen ivaretar dette gjennom at det ikke skal etableres boligbebyggelse før ny avlastningsveg er vedtatt.

Kathrines Minde ligger derimot i et område som ikke berører alternativ for ny avlastningsveg. En utbygging vil imidlertid øke utbyggingspresset på resten av Geitingsvollen. En må derfor være varsom med å tillate ytterligere utbygging i området, slik at man unngår at det iverksettes utbygging av resterende områder inntil vegspørsmålet er avklart.

Det vises imidlertid til at det er fremmet et politisk ønske om å ta detaljregulering for Kathrines Minde opp til ny politisk behandling. Rådmannen har med bakgrunn i dette ingen vesentlige merknader til at rekkefølgebestemmelsen tas ut. Det forutsettes imidlertid at vilkårene fra Sak 74/13 videreføres, slik at man sikrer grunnforholdene før utbyggingen starter, og at myke trafikanters sikkerhet langs Sørvegen blir ivaretatt.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.06.2016 16:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051