Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 - sak 41/16 - Detaljregulering psykiatribygg Sykehuset Levanger

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2015/7887 - /L2015014
Eva Høyem Anderssen - klikk for personkort
Saksordfører: Eva Høyem Anderssen, SP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.04.16 22/16
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 41/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering psykriatribygg Sykehuset Levanger, plankart datert 30/3 2016 og planbestemmelser datert 1/6 2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert mars 2016 PDF
   
 2. Plankart, datert 30/3 2016 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 1/6 2016 PDF
   
 4. Perspektiv

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Høringsuttalelser.
 2. Sjekkliste ROS
 3. Geoteknisk notat, datert 17/3 2016
 4. Lydteknisk notat, datert 15/4 2016


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Link arkitektur AS fremmer på vegne av Helse Nord-Trøndelag et forslag til detaljregulering som tilrettelegger for et nytt psykiatribygg ved Sykehuset Levanger. Det nye bygget er tilknyttet eksisterende psykiatrianlegg ved sykehuset. 

Det nye psykiatribygget som planlegges skal inneholde sengeposter for Akutt-, Allmenn- og Alderspsykiatri og har til sammen 34 sengeposter. I tillegg er det kontorer og støttefunksjoner. Bygget er plassert i dagens sykehuspark, inntil de vernede paviljongene. Byggets plassering og utforming er et resultat av sykehusets funksjonelle behov og omkringliggende bebyggelse.

Planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK`s vedtak 13/4 2016, sak 22/16. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn kom det innspill som i all hovedsak, dreide seg og parkeringssituasjonen og når den planlagte parken skal etableres. Ved 1.gangs behandling i PUK ble det også uttrykt bekymring rundt parkeringssituasjonen ved sykehuset.

Etter høring har planbestemmelsene blitt revidert slik at de setter krav til å gjennomføre utredninger for å finne best mulige framtidige løsninger på dette. Kravet er tidsbestemt, og må være gjennomført før det nye psykiatribygget tas i bruk.

Planforslaget legger til rette for en utvidelse av dagens psykiatritilbud ved Sykehuset

Levanger. Virksomheten er i tråd med overordnet regulering, og er dessuten et særdeles viktig samfunnsmessig tiltak både lokalt og regionalt. Det er også med på å styrke sykehuset Levanger på lengre sikt.

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr 22/16. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 6/5 2016

Kommunalavdelingen hos Fylkesmannen har følgende merknader:

 • Det åpnes i planbestemmelsenes pkt. 3.1.6 for etablering av midlertidige parkeringsplasser. Planbestemmelsen er knyttet til formålet «område for offentlig tjenesteyting» mens de aktuelle midlertidige parkeringsplassene stort sett ligger i området avsatt til «grøntstruktur» i planforslaget. En omstrukturering av bestemmelsene i forhold til parkering vil derfor være oppklarende. 
 • I forhold til planbestemmelsenes pkt. 7.5.2 så vurderer fylkesmannen at denne med fordel kan konkretiseres noe.


Kommentar:

Planbestemmelsen som åpner for midlertidige parkeringsplasser er nå, i de reviderte reguleringsbestemmelsene, knyttet både til formålet «offentlig tjenesteyting» og «grønnstruktur».  

Planbestemmelsenes punkt 7.5.2 omhandler opparbeidelsen av den regulerte parken f_P, som kan avventes inntil det foreligger ny parkeringsløsning for sykehuset. I de reviderte bestemmelsene settes det nå krav til at det skal gjennomføres et utredningsarbeid angående parkering på sykehuset. Dette arbeidet skal være avsluttet før psykriatribygget tas i bruk. Det vil være konklusjonen i dette arbeidet, og ikke minst når løsninger på parkering kan finansieres, som avgjør når parken kan opparbeides. Det vil være vanskelig å være mer konkret omkring dette utover det faktum at sykehuset nå forplikter seg til å utrede parkeringssituasjonen, og at det settes en tidsfrist for dette arbeidet.

2.      Nord Trøndelag fylkeskommune, datert 23/5 2016

Fylkeskommunen peker særlig på manglende parkeringsløsning og at dagens sykehuspark forsvinner. Det framgår av saken at parkeringssituasjonen skal løses med 14 midlertidige parkeringsplasser ved ny hovedinngang, 8 midlertidige plasser ved Arken og 5 plasser ved Hunt Biobank; til sammen 27 plasser. Det framgår ikke hvor lenge midlertidigheten skal vare. Fylkeskommunen mener dette må avklares i rekkefølgebestemmelse eller avtale, før planen vedtas. Bestemmelsen om midlertidig parkering må knyttes til det arealformål som skal åpne for parkering.

For å sikre framdrift i arbeidet med parkeringsløsningen mener fylkeskommunen det bør stilles rekkefølgekrav i planbestemmelsene om at samarbeidsprosjekt for løsning av parkeringssituasjonen for sykehuset må være ferdig utredet før innflytting i psykiatribygget. Dette er viktig for fylkeskommunens tilslutning til planen.

Bestemmelsen om når parken skal opparbeides ansees som lite presis og for uforpliktende. Den kan i verste fall føre til at sykehuset blir uten en felles park i lang tid framover. Grønne omgivelser med levende vegetasjon har stor betydning for helse og trivsel både for syke og friske mennesker; pasienter, pårørende og arbeidstakere. En sykehuspark må være åpen og tilrettelagt for alle. Med mulighet for leik for mindre barn, vil den og være en attraktiv aktivitetsmulighet og ventesone for pasienter og pårørende i situasjoner der det naturlig blir mye ventetid. Fylkeskommunen mener derfor at det må stilles tydelig krav om ferdigstilling av det nye parkområdet.

Kommentar:

I samråd med tiltakshaver er det i de reviderte bestemmelsene satt inn et rekkefølgekrav om utredning av parkeringssituasjonen på sykehuset, i tråd med fylkeskommunens uttalelse.

3.      Jernbaneverket, datert 3/5 2016

Jernbaneverket har ingen merknader til planene.

Endringer etter høring.

I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Bestemmelser:

 • Nummerering er omstrukturert, rette opp.
 • Laget ny § 1, Fellesbestemmelser, hvor punktet om parkering er plassert (1.3).
 • Satt inn kravet om utredning som fylkeskommunen krever i punkt 6.2.


Vurdering:

I løpet av høringsperioden har de merknader som har kommet inn, i all hovedsak, dreid seg og parkeringssituasjonen og når den planlagte parken skal etableres. Ved 1.gangs behandling i PUK ble det også uttrykt bekymring rundt parkeringssituasjonen ved sykehuset.  

I de reviderte bestemmelsene er det stilt krav til å gjennomføre utredninger for å finne best mulige framtidige løsninger på dette. Kravet er tidsbestemt, og må være gjennomført før det nye psykiatribygget tas i bruk. Selv om en utredning ikke løser parkeringsutfordringene, er dette første steg på arbeidet med å få en bedre parkeringssituasjon ved sykehuset. Rådmannen ser derfor dette som positivt, og kommunen vil bidra sammen med sykehuset for å finne gode fremtidsrettede løsninger. 

Planforslaget legger til rette for en utvidelse av dagens psykiatritilbud ved Sykehuset

Levanger. Virksomheten er i tråd med overordnet regulering, og er dessuten et særdeles viktig samfunnsmessig tiltak både lokalt og regionalt. Det er også med på å styrke sykehuset Levanger på lengre sikt.

Rådmannen innstiller på at planen vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.04.2016

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP og Knut Sigurd Hjelmstad, H:

Plan og utviklingskomiteen er bekymret for parkeringsforholdene ved Sykehuset Levanger, og ber om at prosessen rund bygging av parkeringshus intensiveres, evt. med økonomisk bistand fra dette prosjektet.

Saksordfører:

Eva Høyem Anderssen, SP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Detaljregulering for psykiatribygg Sykehuset Levanger sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Plan og utviklingskomiteen er bekymret for parkeringsforholdene ved Sykehuset Levanger, og ber om at prosessen rund bygging av parkeringshus intensiveres, evt. med økonomisk bistand fra dette prosjektet.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for psykiatribygg Sykehuset Levanger sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert mars 2016 PDF
   
 2. Plankart, datert 30/3 2016 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 30/3 2016 PDF
   
 4. Sjekkliste ROS PDF
   
 5. Geoteknisk notat, datert 17/3 2016 PDF
   
 6. Lydteknisk notat, datert PDF
   
 7. Perspektiv


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Forhåndsuttalelser
 2. Møtereferat fra avklaringsmøte
 3. Plan/illustrasjon midlertidig parkering
 4. Tekniske utredninger


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Link arkitektur AS fremmer på vegne av Helse Nord-Trøndelag et forslag til detaljregulering som tilrettelegger for et nytt psykiatribygg ved Sykehuset Levanger. Det nye bygget er tilknyttet eksisterende psykiatrianlegg ved sykehuset. Som følge av utbyggingen skal også utearealene i tilknytning til anlegget oppgraderes samt at det reguleres inn område for park.

Planområdet

Planområdet er på ca. 9,5 daa og ligger omtrent midt inne på området til Sykehuset Levanger, i utkanten av Levanger sentrum. Del av området brukes i dag til sykehusparken som ligger som et grønt rekreasjonsdrag mellom somatisk og psykiatrisk avdeling. Tilgrensende bygg er eksisterende psykiatrianlegg.

Klikk for større foto

Planstatus

Planområdet omfattes av planen: Områderegulering for Levanger sentrum, hvor området er regulert til offentlig tjenesteyting. Området ligger innenfor område 44 E på sykehusområdet og planbestemmelsene stiller krav til detaljregulering.

Del av Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset i Levanger er omfattet av Landsverneplan for helsesektoren-LVP Helse Nord-Trøndelag HF /Forvaltningsplan for kompleks 9900166 Sykehuset Levanger psykiatrisk avdeling. I denne planen er eksisterende paviljonger i psykiatrianlegget fredet i verneklasse 2. Formålet med vernet er å bevare psykiatrienheten ved Sykehuset Levanger som et kulturminne knyttet til utbyggingen av den desentraliserte psykiatriomsorgen på 1970-tallet. Vernet skal sikre anleggets opprinnelige forhold til utemiljø, eksteriør inkludert fargesetting og deler av interiøret. De fire byggene som omfattes av vernet består av 6 paviljonger og er oppført i 1980.

Planforslaget

Generelt

Det nye psykiatribygget som planlegges skal inneholde sengeposter for Akutt-, Allmenn- og Alderspsykiatri og har til sammen 34 sengeposter. I tillegg er det kontorer og støttefunksjoner. Bygget er plassert i dagens sykehuspark, inntil de vernede paviljongene. Byggets plassering og utforming er et resultat av sykehusets funksjonelle behov og omkringliggende bebyggelse. Det er funksjonen som har bestemt fotavtrykket.

Klikk for større foto

Bebyggelsen

Planlagt nybygg har ca. 2750 m2 BRA, inkludert kjeller og kulvert. Bygget er utformet som en trekantet karré rundt et indre atrium og er utformet i 1 etasje med en 2. etasje over en del av bygget.

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Nybygget blir liggende opp mot sykehusets hovedatkomstareal og rundkjøring/snuplass. Den nye hovedinngangen knyttes direkte opp mot hovedatkomstplassen. Dagens adkomstvei til eksisterende psykiatrienhet legges om slik at hovedatkomsten både for kjørende og syklende blir opp mot dagens hovedinngang.

Parkering

Helse Nord-Trøndelag har oppgitt at det blir behov for ca. 15 nye parkeringsplasser i forbindelse med utbyggingen. Som en midlertidig løsning foreslås disse lagt i tilknytning til eksisterende parkeringsplass ved rundkjøringen i en utvidelse av denne. Det blir totalt 14 nye plasser. Det blir fortsatt behov for tilgang til tjenestebiler I nærheten av psykiatritunet. Inntil videre, inntil ny parkeringsløsning er etablert, foreslås å legge 8 midlertidige plasser langs Arken, i tillegg disponerer sykehuset 5 p-plasser ved Hunt Biobank.

Universell utforming

Teknisk forskrift (TEK 10) setter kravene til universell utforming. For denne type bebyggelse er det krav til universell utforming (§ 12-1). Også utearealene vil ha krav til universell utforming. 

Støy

Planområdet ligger skjermet til inne på sykehusområdet. I forbindelse med forprosjektet ble det utarbeidet et lydteknisk notat. Denne konkluderer med at støynivået fra nærliggende veier og jernbane ikke er problematisk for støynivå innendørs eller på utendørs oppholdsareal.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det vises til vedlagte sjekkliste om risiko og sårbarhetsforhold.

Det foreligger merknader til følgende forhold:

 • Radon: TEK 10 § 13-5 stiller krav til radonforbyggende tiltak til prosjektering og utførelse.
 • Elektrisitet og teletjenester: Ivaretas av nødnett. Eget nødstrømsaggregat på sykehusområdet.
 • Vannforsyning: Over tid, vanskeliggjør drift av bygget. Bortfall av sprinklerfunksjon, kritisk og fordrer brannvakt 24/7
 • Spillvann: Kan trenge inn i bygget. Løses ved tilbakeslagsventiler på avløpsnett.
 • Brannberedskap: På området er det flere brannkummer og tilgang på vann fra 2 sider. Krav om 50l/s for hvert uttak. Må avklares i videre prosjektering om det er krav om tosidig vannforsyning til sprinkler.


Kulturminner

Eksisterende Psykiatrienhet ved sykehuset er gitt verneklasse 2 i Helse- og omsorgsdepartementets verneplan for helsebygg. Fylkeskommunen har i sin forhåndsuttalelse påpekt at ny bebyggelse må forholde seg til de verneverdige bygningene både material- og volummessig og til formålet med vernet som omhandler anleggets forhold til utemiljøet. 

Løsningen som er valgt er vurdert av Nasjonal koordinator for helsesektorens kulturarv som har gitt tilbakemelding om at prosjektet kan videreføres med grunnlag på innsendt materiale. Videre prosjektering vil avklare detaljene opp imot den vernede bebyggelsen.

Grøntarealer

Plasseringen av bygget gjør at store deler av dagens sykehuspark blir nedbygd. Planforslaget tilrettelegger imidlertid for et nytt parkområde mot øst. På dette området er det i dag bakkeparkering, noe som kan fortsette til det foreligger en langsiktig parkeringsløsning for sykehuset. På sikt tas det sikte på å få til en løsning med parkering i flere plan i innenfor sykehusområdet.

Klikk for større kart

Planprosess

Medvirkning

I forbindelse med varsling kom det inn 3 merknader til planarbeidet. Disse er kommentert i vedlagte planbeskrivelse.

Vurdering:

Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av dagens Psykiatritilbud ved Sykehuset Levanger.  

Som det er beskrevet i planbeskrivelsen har det vært en prosess rundt både plasseringen av bygget og bygningens volum. Viktige tema har vært forholdet til de vernede paviljongene og sykehusparkens utforming og betydning. Fra sykehusets side har det vært poengtert at det var viktig å velge en helhetsløsning som ivaretar funksjonell drift, samtidig som det er lagt ressurser i det estetiske uttrykket på nytt bygg, og i forhold til omkringliggende bebyggelse. Planforslaget tilrettelegger for en ny hovedinngang til hele psykiatrianlegget i samme område som dagens hovedinngang til «somatikken». Dette er et positivt plangrep og vil skape et sterkere sentrumsområde på sykehuset. Rådmannen mener at de valg som er nedfelt i planforslaget er godt begrunnet fra forslagsstillers side, og at det er søkt gode og praktiske løsninger i prosessen.

Planforslaget hjemler en virksomhet som er i tråd med overordnet regulering og er dessuten et særdeles viktig samfunnsviktig tiltak både lokalt og regionalt.

Den fremtidige parkeringsløsningen på sykehusområdet er på det nåværende tidspunkt ikke fastsatt. Det er imidlertid enighet mellom sykehuset og kommunen om å starte en prosess for å se på parkeringssituasjonen, og finne gode fremtidsrettede løsninger på den.

Etter en samlet vurdering anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.

Klikk for større illustrasjon

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.06.2016 16:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051