Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 - sak 38/16 - Detaljreguleringsplan - FV 134 Øver - Tynes - Trafikksikkerhetstiltak

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2015/6859
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 38/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for fv.134 Øver-Tynes, med de endringene som er gjort i samråd med Statens vegvesen etter høringsperioden, vedtas med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg: 

1

Planbeskrivelse_fv134_Øver-Tynes PDF

2

Regplan_A1_fv134_Øver-Tynes PDF

3

Reguleringsbestemmelser_fv 134 Øver-Tynes PDF

4

Teknisk_plan_A3_fv134_Øver-Tynes PDF

5

Oversendelse planforslag til vedtak - fv PDF

6

Uttalelser_i_høringsperiode _fv134_Øver-tynes PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget etter bestilling fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Tiltaket er en del av et større prosjekt hvor fylkesveger søkes lagt utenfor gårdstun. Hensikten er å bedre trafikksikkerheten langs Fylkesvegene – i dette tilfellet Fv. 134 Gamle kongeveg. Planforslaget legger opp til en omlegging av fylkesvegen rundt dagens gårdstun på Øver-Tynes, samt oppretting av nye avkjørsler til boligbebyggelsen i området. Statens vegvesen har i medhold av Plan- og bygningsloven (PBL) §3-7, vært ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelsen til kommunen for politisk sluttbehandling. Den formelle behandlingen av planen skjer i samsvar med PBL kapittel 12. Saken sendes nå over til Levanger kommune som er planmyndighet for sluttbehandling. 

Forholdet til overordnede planer

Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan. Området er i kommuneplanens arealdel for perioden 2010-2020, vedtatt 13.04.2011, avsatt til arealformålet nåværende LNFR-formål. Detaljreguleringen innebærer at dette reguleres til offentlig vegformål.

Nytt vegareal berører utelukkende dyrka mark. Tiltaket medfører en omdisponering av dyrket areal på om lag 6 dekar. Deler av eksisterende veg som legges ned, kan tilbakeføres til dyrket mark.

Høringsuttalelser

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 05.04.2016 - 24.05.2016. Forslaget ble i samme periode sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er oppsummert og kommentert av Statens vegvesen i eget vedlegg.

Innsigelser

Ingen.

Endringer

Det er foretatt en endring etter høringsperioden.

Endringen innebærer at det legges inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer omlegging av kommunaltekniske anlegg.

Lovhjemler

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak.

Vurdering:

Innkomne merknader/innsigelser/vilkår for egengodkjenning

Kommunen vurderer at planforslaget ivaretar de nødvendige hensynene i området. Det er ikke mottatt merknader som er imot tiltaket eller som belyser andre hensyn som burde ivaretas i større grad enn det som allerede er gjort hittil i planarbeidet. Det er videre ikke varslet vilkår for egengodkjenning til planen fra regionale myndigheter, eller andre innsigelsesmyndigheter. De formelle kravene til prosessen er også innfridd. Med bakgrunn dette anbefaler Rådmannen at planforslaget Detaljregulering for fv.134 Øver-Tynes, datert 28.10.2015 egengodkjennes.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.06.2016 16:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051