Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 - sak 37/16 - Detaljregulering for Åsen sentrum

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr:  2014/912
Saksordfører: Ingen

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 49/14
Plan- og byggesakssjefen 27.01.16  
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 37/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Åsen sentrum, plankart datert 2/6 2016 og planbestemmelser datert 2/6 2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

 1. Plankart datert 2/6 2016 PDF
   
 2. Reguleringsbestemmelser datert 2/6 2016 PDF
   
 3. Illustrasjonsplan datert 2/6 2016 PDF
   
 4. Sol- skyggeanalyse PDF
   
 5. Illustrerende snitt PDF
   
 6. Rapport risikoanalyse PDF
   
 7. Planbeskrivelse datert 26/5 2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Høringsuttalelser. 

Saksopplysninger:

Sammendrag

Forslag til detaljregulering for Åsen sentrum ble vedtatt sendt ut på høring av Plan- og utviklingskomiteen den 11/6 2014 (sak 49/14). I den påfølgende høringsperioden kom det innsigelse til planforslaget fra Statens vegvesen. I tillegg var det også flere andre høringsinnspill. 

Administrasjonen var etter høringsperioden i dialog med Statens vegvesen for å forsøke å finne løsninger som gjør at innsigelsen kunne slippes. Dialogen resulterte i et brev fra Statens vegvesen hvor de stilte følgende vilkår for at innsigelsen skulle slippes:

 • Risikovurdering må dokumentere at nytt kryss ved Reita og utvidet bruk av kryss med Håmmårsvegen kan etableres med tilfredsstillende sikkerhet. 
 • Rekkefølgebestemmelse innarbeides i planen som sikrer at de to E6-kryssene opparbeides i tråd med vegvesenets krav til detaljutforming, før de kan tas i bruk på den måte planen beskriver.
 • Detaljutforming av kryss skal være godkjent av SVV før innsigelsen frafalles.


Administrasjonen gjennomførte en risikoanalyse i samarbeid med Norconsult AS. Rapporten fra dette arbeidet er vedlegg i saken. Analysen fulgte metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok V721: Risikovurderinger i vegtrafikken. Konklusjonene i rapporten er sikret gjennom endringer i planforslagets reguleringsbestemmelser. 

Et revidert og forbedret forslag ble administrativt sendt på en begrenset høringsrunde, til de som ble berørt av de nye endringene den 18/3 2016. I denne høringsrunden kom det også inn flere innspill i saken.

I denne høringen kom det frem en unøyaktighet i plankartet når det gjaldt plasseringen av fotballbanen. Dette er nå rettet opp og justert. Denne mindre justeringen ble også forelagt berørte naboer.

Bruse barnehage og beboerne i Reita har uttrykt sin motstand til både plasseringen av ny idrettshall og ny avkjørsel i Reita. På den andre siden har både skolen, idrettslaget og Åsen bygdeforum vært positive til de løsninger som planen tilrettelegger for.

Det har vært en lang prosess frem til sluttbehandling av forslaget til detaljregulering av Åsen sentrum. Det har vært flere endringer av planene underveis, og planene har skapt stort engasjement.

Det kommer til å skje mye rundt Åsen i årene som kommer som gir grunnlag for videre vekst. Både ny E6 og ny jernbane planlegges, og kan etter hvert bli utbygd. Dette vil gi Åsen mer nærhet til Trondheim, og gi området muligheter for en positiv utvikling. Dette vil også gi behov for gode framtidsrettede planløsninger. I den sammenhengen er det særdeles viktig at denne detaljreguleringen tilrettelegger for videreutvikling av skolen og idrettsaktivitetene i området. Rådmannen har også tro på at det kan finnes gode samspillsløsninger mellom barnehagen og skolen når det gjelder bruken av de planlagte aktivitetsområdene, og den planlagte idrettshallen, som blir positivt for alle parter.

Rådmannen tilrår at planen vedtas.

Høring

Planforslaget har vært gjennom flere høringsrunder. I forbindelse med høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr 49/14, og en begrenset høring etter delegert myndighet den 18/3 2016, og en begrenset høring etter mindre justering av kunstgressbane og hall i mai 2016.

Høringsuttalelsene er nedenfor gjengitt og kommentert.

1.      Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 4/8 2014 og 11/4 2016

Planforslaget omdisponerer netto 7 930 m2 dyrka mark, dette ligger for det meste øst for

skolen. Landbruksavdelingen skulle svært gjerne sett at det finnes løsninger uten at dyrka jord må omdisponeres, men innser imidlertid at valgmulighetene er svært begrenset i dette sentrumsområdet. Ut fra at arealet ligger så klart avgrenset, og at flere av de hensynene det her planlegges for er av samfunnsmessig interesse, er landbruksavdelingen innstilt på at jordvernet her må vike. 

Kommentar:

Rådmannen mener det i et helhetlig perspektiv er riktig at dette området kan omdisponeres. Området gir rom for en utvidelse av skole og idrettsaktiviteter, og er med på å bedre trafikksituasjonen totalt sett. Dyrka marka ligger også i dag innklemt mellom bebyggelse og har utfordringer arronderingsmessig som landbruksjord.

2.      Nord Trøndelag fylkeskommune, datert 14/7 2014 og 21/4 2016

Flere nye gang/sykkelveg traseer foreslås. En forbindelse øst-vest mellom Hammarøyvegen og barnehage/planlagt idrettshall synes likevel å mangle. Fylkeskommunen mener det bør sikres en gjennomgående trase her.

Revidert planforslag innebærer at planlagt idrettshall flyttes sørover, dermed vil ulemper for barnehagen, slik fylkeskommunen har pekt på, bli vesentlig redusert.

Alle områder for bebyggelse og anlegg må angi grad av utnytting. Så vidt fylkeskommunen kan se mangler dette for småhusbebyggelsen B1-B3.

Planforslaget åpner for utvikling av trafikkområder, idrettsanlegg og andre uteområder. Det er viktig at disse områdene legges til rette for ulike brukergrupper, uavhengig av alder og funksjonsevne. Prinsippet om universell utforming bør legges til grunn ved utformingen, og konkretiseres i reguleringsbestemmelsene i tilstrekkelig grad.

Fylkeskommunen har i høringsperioden(18.04.16) mottatt varsel om oppstart av privat detaljregulering for boliger på et tilstøtende areal nord for bebyggelsen i Hammerøyvegen. Atkomst til dette området vil berøre planen for Åsen sentrum. Kommunen bør vurdere helheten i området og samordne planforslaga i nødvendig grad.

Kommentar:

I revidert planforslag datert 2/6 2016 er det nå sikret en gjennomgående gangvegtrase gjennom planområdet, fra øst der Bruse barnehage ligger og vestover til Hammerøyvegen.

3.      NTE nett, datert 30/6 2014

NTE nett viste til eksisterende ledningsnett i området.

4.      Fra Kjølen og Nydal bygg AS og Bruse barnehage, datert 4/7 2014.

Fra Bruse barnehage datert 13/11 2014, 10/3 2015, 21/4 2016 og 25/5 2016.

Bruse barnehage har gjennom hele planprosessen jobbet mot en annen plassering av en framtidig idrettshall. Det har også vært flere møter og befaringer hvor de har lagt frem sine synspunkter i saken.

Sammendrag fra uttalelsen 4/7 2014:

I planforslaget fra Agraff er det ikke satt av gode nok områder for barnehagen for utvidelse og uteoppholdsareal. I tillegg vil en idrettshall på det planlagte området skape vesentlig dårligere solforhold for barnehagen og dens uteområder.

Parkeringsløsningen fremstår som rotete og lite planlagt, samt at tilkomstvegen for barnehagen har en uheldig plassering med hensyn til varelevering.

Barnehagen ønsker plassering av hallen er rett nord for skola, da dette vil åpne opp området øst for skola. Denne plasseringen har barnehagen foreslått i 2 tidligere omganger, og også vist i en sol/skyggeanalyse. Vi har ikke fått høre gode argumentasjoner for at denne plasseringen ikke kan være aktuell for kommunen.

Bruse barnehages forslag til regulering rundt barnehagen

Bruse barnehages forslag til regulering rundt barnehagen

Ved en eventuell utvidelse av Bruse barnehage som er nevnt som et alternativ i kommunens økonomiplan 2015 til 2018, trenger barnehagen enda større områder til inne-areal, lekeområde og parkering. En slik utvidelse blir vanskelig hvis arealet er beslaglagt av en hall.

Kommentar:

Både skolen og idrettslaget har vært klare på at de ønsker at den nye hallen skal plasseres i tilknytning til fotballbanen, slik de kan kombinere bruken fra alle arenaer , med garderober , møterom , treningsrom, kiosksalg og materialrom . Fra skolens side har det også vært viktig å beholde leikeområdene på nordsiden av skolen der Bruse barnehage foreslår at hallen kan bygges.

I det reviderte forslaget som nå foreslås vedtatt er byggegrensen justert, innenfor område hvor det er planlagt ny idrettshall (o_Ai). Dette skaper bedre avstand og solforhold for barnehagen.

Klikk for større kart

Revidert forslag                                                      Revidert forslag      

Klikk for større kart

Sol/skygge

Sammendrag fra uttalelsen 13/11 2014:

Hallen ble senket 3m og speilvendt i forhold til forslaget sendt på høring første gang. Fasade ble da lavere mot barnehagen. I en uttalelse begrunner Bruse barnehage hvorfor kommunens forslag ikke hensyntar Bruse sine interesser, og de fremmer sin egen løsning.

Klikk for større kart

 1. Bruse ser på mulighet for å utvide sitt areal da vi ikke får utnyttet sin godkjenning fullt ut med dagens bygg.
 2. Bruse har råderett og en signert kjøpekontrakt på åkeren som er tiltenkt sin utvidelse. Det samme området har også kommunen tenkt plassert sin idrettshall og parkering på.
 3. Bruse har tegnet inn vei til ny utvidet parkering ut fra dagens vei-tilkomst i sin plan. Parkering som er inntegnet kan tenkes utvidet og delt med skola hvis ønskelig når/hvis ny nedkjørsel fra E6 blir godkjent.
 4. Dagens utforming har et åpent tun mot sør, for gode sol/lysforhold. Dette vil stenges helt av idrettshallen som er lagt inn i kommunen sin plan.
 5. Endel av nytt lekeområde i deres forslag kan tenkes delt med skola.
 6. Sin egen planlagte aktivitetshall er ment for dagaktivitet i barnehagen, avhjelpe gruppesamlinger og foreldremøter. Dagens kantine er allerede for liten til disse møtene. En kommunal hall vil derfor ikke hjelpe på vår tiltenkte bruk av egen hall.
 7. Nytt barnehagebygg vest for Bruse i kommunen sitt planforslag, i tilfelle dette er tiltenkt Bruse, vil ikke ha utsikt mot lekeplass. Lysforholdene blir dårligere enn dagens plassering. Dette bygget forutsetter også at dagens vei-tilkomst endres til nedkjørsel fra E6 ved Reita.
 8. Kommunen sin reguleringsplan viser en idrettshall plassert helt inntil Bruse sin sørlige grense. Sol-/skyggeforhold og snøfonner pga en 14m høy hall vil forringe Bruse sin plassering vesentlig. De har i sitt innspill til reguleringsplanen for Åsen sentrum laget en solstudie, vedlagt, for en kommunal idrettshall plassert nord for skola. Denne plasseringen vil ikke skape skygger for Bruse i åpningstiden. Ved å flytte hallen til rett sør for Bruse, vil Bruse ligge i skygge så godt som hele dagen.
 9. Parkeringsplasser. De har i dag 50 foreldre og 25 ansatte. Med fullt belegg ut fra 5,1 avdelinger, er de oppe i ca. 65 foreldre og 72 barn. Kommunen sitt forslag antyder ca. 12 plasser for ansatte og ca. 8 plasser for foreldre ved levering/henting, som selvsagt er uakseptabelt.
 10. I planforslaget til kommunen er vei for varetransport til Bruse plassert nord for dagens lekeplass/barnehage. Her er det i dag ikke mulig å legge en vei pga. høydeforskjeller. Denne veien vil også legge beslag på svært mye av uteområdet vårt. 


Kommentar:

Som nevnt i kommentaren over, skaper den nye plasseringen av hallen bedre avstand mellom hallen og barnehagen. Sol/skyggediagrammene viser også at hallen vil ha liten innvirkning på solforholdene for uteområdene på barnehagen. Kun noe formiddagssol midtvinters vil barnehagen miste på små deler av sine uteområder.  

En reguleringsplan berører ikke privatrettslige forhold. Det forutsettes dermed fra vår side at tiltakshaver Levanger kommune finner en løsning på dette med aktuell grunneier.

Illustrasjonsplanen viser i alt 84 parkeringsplasser. Dette vurderes som tilstrekkelig for å dekke behovet for både skolen og barnehagen. Det forutsettes at det inngås gode avtaler mellom de aktuelle brukerne som regulerer bruken på en god måte.

Klikk for større kart

Parkering

Sammendrag fra uttalelsen 10/3 2015:

I etterkant av et møte den 6/2 2015, hvor kommunen, skolen, idrettslaget og Bruse barnehage deltok, ble det utarbeidet planskisser på 3 ulike alternativer for plassering av hall som Bruse fikk anledning til å uttale seg til.

Klikk for større kart

Bruse vil presisere at deres ønske om plassering av hallen fortsatt er rett nord for skola, da dette vil åpne opp området øst for skola. Når det gjelder de 3 nye alternative plasseringene av hall, vist i skisser datert 27.02.2015, er alternativ 2 deres foretrukne alternativ.

Kommentar:

Etter dialog, og en helhetsvurdering, med Levanger kommune, ble en revidert utgave av alternativ 1 valgt å gå videre med. 

Sammendrag fra uttalelsen 21/4 2016:

Bruse barnehages uttalelse til ny begrenset høringsrunde, til de som ble berørt av de nye endringene den 18/3 2016:

Bruse vil presisere at de også ønsker en hall i Åsen. Men deres ønske om plassering av hallen er fortsatt rett nord for skola, da dette vil åpne opp området øst for skola. Denne plasseringen har de foreslått i 2 tidligere omganger, og også vist i en sol/skyggeanalyse. Bruse har ikke fått høre gode argumentasjoner for at denne plasseringen ikke kan være aktuell for kommunen.

Bruse ser at det medfølgende plandokumentet ikke stemmer med plasseringen av kunstgressbanen. Banen er plassert godt over 10 meter lengre øst enn vist i illustrasjonsplanen. Dette vil påvirke plassering av hall, parkeringsplasser og vei ned til Bruse barnehage.

Planforslagets plassering av hall og parkering for hall/skole og barnehage er foreslått på jord som Bruse barnehage har råderett og kjøpekontrakt på. Denne avtalen vil Bruse i utgangspunktet ikke gå bort i fra. De vil gjerne høre hvordan kommunen vil forholde seg til dette.

De har spurt kommunen om bruk av parkeringsplasser ved hallen, og om mulighet for reservasjon av et visst antall plasser for barnehagen. Svaret var at dette må brukerne av parkeringa bli enige om i etterkant. Bruse syns ikke dette er godt nok.

Bruse eier dagens vei ned til barnehagen på nordsiden av skola. Denne er foreslått fjernet i planforslaget. De vil ikke fjerne eller slutte å bruke sin vei før de ser at planforslagets parkering/tilkomst kan funger for dem.

Bruse ser ingen tilkomst for myke trafikanter i Reita-krysset i planforslaget. Hvor skal barnehagen og beboere ved Reita gå for å komme seg til og fra butikk og videre ut av området? Det er ikke tegnet inn fortau på nordsiden av E6 for dette.

Bruse har også detaljerte kommentarer til utforming av adkomst, varelevering, søppelhåndtering og størrelsen på uteområdene.

Bruse vil også at barnehage skal ha samme mulighet for gesimshøyde og mønehøyde som alle andre bygg i den samme bestemmelsen, som undervisning/industri/tjenesteyting/bolig/forretning og kontor, dvs. «Gesimshøyden skal ikke overstige 9 meter over laveste terreng.» Dette for at det ikke skal være begrensinger i en eventuell framtidig utvidelse av Bruse barnehage, hvor vi kan se på mulighet for å bygge over flere etasjer.

Denne reguleringsplanen gir ingen positive effekter for Bruse barnehage.

Kommentar:

Plasseringen av kunstgressbanen er revidert på vedlagte forslag sist revidert 2/6 2016.

Ett av hovedgrepene med planen er å forenkle og forbedre trafikksituasjonen for både skole og barnehagen. Ved å flytte parkering og adkomst øst for skolen slipper vi mye av dagens trafikkfarlige trafikk gjennom skoleområdet til barnehagen. Det blir i den sammenhengen noe merkelig hvis Bruse barnehage har et ønske om å fortsette denne trafikken, når det mer trafikksikre alternativet kommer på plass. Vi har tro på at den nye adkomsten til Bruse barnehage blir en bedre og mer trafikksikker løsning, som også Bruse vil foretrekke.

Det skal ikke være noen adkomst for myke trafikanter i Reita-krysset. Gangtrafikken skal ledes mot undergangen under E6, samt at det er sikret gjennomgangstraseer for gangtrafikk gjennom området.

Reguleringsbestemmelsene er nå revidert slik at maksimal gesimshøyde økes til 9 meter også for barnehagen.

Sammendrag fra uttalelsen 25/5 2016:

Bruse barnehage fikk også siste forslag hvor banen, og hallens plassering er justert noe mot øst.  

Bruses tidligere uttalelser står ved lag, noen er enda mer forsterket.

 • Hele området er blitt tettere/trangere noe som går ut over trafikksikkerheten.
 • Hva med parkering når det er foreldrekaffe/besteforeldredag i barnehagen? Brukere av hallen på kveldstid/helg vil også bruke denne veien/parkeringa. Ved store arrangement blir dette fort uoversiktlig, med folk som leter parkeringsplass samtidig som folk skal inn og ut av hallen.
 • Avstand fra nærmeste parkeringsplass og til grensa til barnehagen er nå økt til ca. 50 meter. Her er det 12 plasser som må være reservert til foreldre ved henting og levering.
 • Gående og syklende som skal til og fra Reita/hallen/Bruse barnehage gjennom skolegården.
 • Bruse barnehage føler at de er blitt lite involvert eller tatt hensyn til i planarbeidet, og viser derfor til Lov om planlegging og byggesaksbehandling.
 • De vil med dette igjen henstille kommunen til å vurdere en alternativ plassering av hall i Åsen sentrum som kan gi en større frihetsgrad både til parkering og hallstørrelse. Det siste planutkastet viser at dagens plassering bare blir mer og mer feil. Skulle det dukke opp flere uforutsett ting, vil dette gå ut over størrelse på hall, og/eller antall parkeringsplasser.


Kommentar:

Etter rådmannens vurdering viser forslaget en løsning som både gir tilstrekkelig parkering og er forsvarlig trafikksikkerhetsmessig. Det vil ikke være riktig å dimensjonere parkeringskapasiteten etter spesielle arrangement i barnehagen, eller på skolen/på idrettsanlegget. Hvis det er for lite med 84 plasser må det finnes andre løsninger inne på skolens areal som unntaksvis kan benyttes til parkering ved slike arrangement. 

Rådmannen ser heller ikke problemer med at det passerer gående og syklende gjennom skolegården langs fotballbanen.

Bruse barnehage har blitt involvert og har fått kommet frem med sine synspunkter gjennom hele prosessen. Alle endringer av plankart og bestemmelser er sendt til de til uttalelse. I tillegg har det vært flere møter hvor de har fått fremmet sitt syn. De fikk også lagt frem sin sak for politikerne i PUK når de var på befaring i mai 2016. At deres innspill ikke har blitt tatt hensyn til skyldes en generell uenighet om hva som er beste løsning for å utvikle området på en best mulig måte.

5.      Beboere i boligfeltet Hammerøyvegen, datert 15/8 2014 og 22/4 2016.

Sammendrag fra uttalelsen 15/8 2014:

Ut i fra situasjonen som har oppstått i Hammerøyvegen aksepterer og støtter beboerne de trafikkmessige hovedgrepene i planarbeidet. Beboerne etterspør imidlertid forhold som de mener er vesentlige for fremtidige bo-kvaliteter og eiendomsverdier for dem:

 • Ny avkjørsel til nedre del av Hammerøyvegen. Blir nedre del av Hammerøyvegen koblet til E6 i Vedulslia må det også reguleres inn en mulig framtidig avkjørsel i bunnen av Hammerøyvegen.
 • Gangsti til samvirkelaget. Det har i mange år vært en snarvei/gangsti som benyttes fra Hammerøyvegen langs vestsiden av Grilstad fabrikker bort til samvirkelaget, stasjonen og sentrum for øvrig. Denne må sikres i plan og bestemmelser.
 • Støy og visuell forurensing fra næringsområdet. Det forutsettes at problematikken rundt støy fra fabrikken vies betydelig oppmerksomhet. Det vil også være behov for skjerming mot fabrikklokalene ved beplantning.
 • Sol og skyggevurderinger for naboskapet til næringsområdet. For beboerne lengst oppe i Hammerøyvegen vil det være påkrevd å få utført sol og skyggevurderinger for sine eiendommer som en følge av en videre utbygging av næringsområdet.
 • Utnyttingsgrad for boligtomtene i Hammerøyvegen. Mulig utnyttelsesgrad og for B1 og B2 må settes tilsvarende de nyere reguleringsplanene for boliger ellers i Åsen.


Kommentar:

Ny framtidig avkjørsel nederst i Hammerøyvegen er nå regulert inn på plankartet.

Snarvegen bort til samvirkelaget er nå også med på plankartet. 

Industriområdet må forholde seg til gjeldende regelverk når det gjelder støy.

Utnyttelsesgraden er satt på tilsvarende nivå som for de nyere regulerte boligområdene i Åsen.  

Sammendrag fra uttalelsen 22/4 2016:

Viser til tidligere uttalelse hvor de etterspør forhold som vi mener er vesentlige for fremtidige bo-kvaliteter og eiendomsverdier for oss. Uttalelsen inneholder de samme momentene som uttalelsen i 2014.

6.      Ina Gunnarsson og Trond Toldnes datert 22/7 2014, 9/3 2015, 23/4 2016 og 30/5 2016.

Ina Gunnarson og Trond Toldnes bor i eneboligen i Reita 1 og vil bli berørt av den nye arealbruken rundt deres eiendom. De har uttalt seg kritisk til planene i flere omganger.

Sammendrag fra uttalelsen 22/7 2014:

I reguleringsplanen er det foreslått lekeområde tett inntil deres eiendom, noe som vil medføre økt støybelastning og innsyn til utearealene på deres eiendom. For å redusere støy og innsyn til eiendommen ber de om at lekeområdet trekkes noe vekk fra deres eiendomsgrense og at det på området i mellom anlegges en tett og høy hekk i tillegg til et gjerde.

Kommentar:

Det innregulerte aktivitetsområdet er nå flyttet på siden mot fotballbanen. Rådmennen har liten tro på at aktivitetene her vil føre til støy og sjenanse for beboerne i Reita. Det er også i dag mye aktivitet på og rundt fotballbanen.

Sammendrag fra uttalelsen 9/3 2015:

I utgangspunktet synes de det er en dårlig plassering av en hall rett utenfor en barnehage og helt oppi bolighus og på flott dyrka mark. De er ikke imot hall, men plasseringen. Det er veldig begrenset plass på dette område byggingen er tenkt utført. Det skal bli trangt med hall, grusbane, lekeplass, vei og parkering.

Beboerne i Reita 1 hadde ikke spesielle innsigelser på beliggenheten av hallen i den reguleringsplanen som kom tidligere. Dette fordi hallen da ble liggende i god avstand fra huset vårt og ville ikke stenge for sol og lys. Men det skal sies vi fikk nærmere sjokk da vi fikk høre om hallplanene rett utenfor huset vårt.

Kommentar:

Den planlagte hallen er nå plasser ca. 30 meter fra eiendomsgrensa til boligen i Reita 1. Plasseringen vil ikke påvirke solforholdene på eiendommen da den er plassert rett nord for Reita 1.

Sammendrag fra uttalelsen 23/4 2016:

Ut i fra vedlagte plankart er det vanskelig å danne seg riktig bilde for avstander mellom de ulike planobjektene. Visuelt virker avstanden mellom bolig (207/27) og parkering/idrettshall større på plankartet enn i virkeligheten. Ut i fra kartets oppgitte målestokk vil avstanden fra bolig til parkeringsplassen foran idrettshallen være 7m og avstanden til idrettshallen 18m. Fra deres eiendom vil parkeringsplassen bli liggende mellom 1 og 2 m fra grensen. Det synes og som at nåværende fotballbane er plassert feil på kartet.

De som bor nord for E6 og er daglige brukere av gang og sykkelbanen blir med dette hindret fra å benytte oss av gangbanen. Reguleringsbestemmelsene sier intet om dette! til tross for at kommunen ble gjort oppmerksom på problematikken ved høringsrunden i 2015 og i møte med kommunen den 8. juni 2015.

Reguleringsplanen omfatter kun sperregjerde ca 35 m sør og 20 m nord for krysset ved Reita. Beboerne ved Reita har tidligere påpekt at problematikken rundt kryssing av myke trafikanter over E6 omfatter hele strekningen fra Reitakrysset og ned til Høgbrua (Fossingelva), noe som også SVV påpeker i omtalte brev. Gjerde bør etableres på hele strekningen fra avkjørsel til gnr/bnr 208/5 og helt ned til Fossingelva.

Statens vegvesen krever at det skal opprettes forbikjøringslomme ved krysset E6/Reita og at den skal ha bredde 3,25 meter. I reguleringsbestemmelsenes §15 står det ikke nevnte noe om at dette skal etableres.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i sitt innspill til planarbeidet bedt kommunen avveie arealbruken sett i forhold til nasjonale og regionale føringer for jordvern. I kommuneadministrasjonens kommentar til innspillet avfeier de glatt at jordvernet er ivaretatt ved at idrettshallen er plassert slik at den beslaglegger minst mulig jordbruksareal. I virkeligheten vil hallens foreslåtte beliggenhet, med dens infrastruktur, beslaglegge 100 % av jordarealet innenfor grensene for reguleringsplanen. Det ble i en tidlig fase i reguleringsplanarbeidet lagt fram gode alternative forslag til plassering av idrettshall, der området vest for idrettslagets klubbhus, var et alternativ. Plassering av hallen med parkeringsplasser her, vil forhindre å ta i bruk fulldyrka jord til det det er tenkt til.

De henstiller til politikerne i PUK om at det blir utarbeidet en ny reguleringsplan, der hensynet til jordvern, trafikksikkerhet og trivsel for beboerne i området i større grad blir vektlagt enn dagens foreslåtte reguleringsplan.

Kommentar:

Avstand fra hallen til eiendomsgrensa i Reita 1 er ca. 30 meter.

Det skal ikke være noen adkomst for myke trafikanter i Reita-krysset. Gangtrafikken skal ledes mot undergangen under E6, samt at det er sikret gjennomgangstraseer for gangtrafikk gjennom området.

Detaljutforming av kryss, med plassering og utforming av sikkerhetsgjerde og forbikjøringslomme, skal være godkjent av SVV før nytt kryss tas i bruk. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsenes §§ 18.4 og 15.3.

Sammendrag fra uttalelsen 30/5 2016:

Som nærmeste nabo blir vi mer og mer frustrert over at hallen er tenkt plassert ca 20 meter rett foran hele huset vårt, med all den infrastuktur som dette må innebære.

At hallen plasseres10 meter lenger øst er en vesentlig endring vil jeg på det sterkeste mene. Det vil som jeg før har nevnt bli en “høy vegg” foran hele huset som vil stenge for alt lys. Denne eiendommen blir helt inneklemt.

Hallen er tenkt bygd på dyrka mark selv om det finnes gode alternativer ikke langt unna skolen. Disse alternativene er flere ganger blitt påpekt: bakom/nord for skolen eller ved grusbanen/klubbhuset! Der vil den heller ikke bli til sjenanse for noen.

Kommentar:

Viser til tidligere kommentarer om avstand, solforhold jordvern.

7.      IL Aasguten, datert 30/7 2014

Idrettslaget vil ha hall øst for skolen for å få dette anlegget i tilknytning til kunstgressanlegg og skolen. Dette for å kunne kombinere bruken fra alle arenaer, med garderober, møterom, treningsrom, kiosksalg og materialrom.

Må samtidig få veg og innkjøring fra E-6 øst for sentrum, for å avlaste strekningen E-6 til skole-klubbhus-Bruse barnehage, slik at skolebarn, de samme barna på vei til og fra trening og andre trafikanter i området får en sikrere hverdag. IL Aasguten ser positivt på planene for Åsen sentrum.

Kommentar:

Planforslaget er i tråd med idrettslagets ønsker.

8.      Åsen bygdeforum, datert 1/8 2014 og 22/4 2016

Det er et samstemt styre som gir ros for en bra planløsning. Idrettshallen er på plass det samme forbikjøringsfila ved avkjørsel sør.  Vi regner med eventuell endra trafikkløsning inn til Coop Ekstra skjer i samråd med næringslivet slik det står i Risikoanalysen.

9.      Reidun og Svein Otto Søyseth datert 31/7 2014 og 27/4 2016

Ønsker at deres eiendom kommer innenfor planområdet. Ønsker å få regulert inn eiendommen til boligformål. Eiendommen brukes i dag til boligformål, og de ønsker derfor at dette kan reguleres inn i forbindelse med den nye arealplanen. Vi ser det som lite sannsynlig at eiendommen blir benyttet til næringsvirksomhet i fremtiden.

Det nye planforslaget hvor både ny idrettshall og barnehage skal bruke denne vegen som tilkomst vil gi oss som nærmeste nabo en kraftig forverret trafikkbelastning.

Adkomsten inn til gnr.207 bnr.4 skjer i dag via en stikkveg mellom E6 og Reita 2. Ut fra mottatt plankart blir denne stikkveien avstengt med en tilsådd vegskulder. De stiller et absolutt krav om at det opparbeides ny adkomst til vår eiendom fra baksida. Ny adkomst fra baksiden vil også gi en mye sikrere trafikal løsning når trafikken til ny idrettshall og barnehage kommer langs denne vegen.

De er likevel sikre på at mange som kommer fra sørsiden av E6 vil bruke gang og sykkelvegen på sørsiden av E6 og så krysse over E6 ved innkjøringen til idrettshallen.

Et slikt trafikkmønster vil kunne framprovosere et stort antall farlige trafikksituasjoner mellom myke trafikanter og biler/trailere. De ønsker ikke at det skal legges opp til en slik løsning. Skal en slik situasjon ha noen mening må det enten opparbeides ny gang og sykkelvei langs den nyetablerte kunstgrasbanene eller bygges en sikker overgang øst for deres eiendom.

Kommentar:

En omregulering til boligformål vi måtte medføre kostnader til utredninger som da blir pålagt Levanger kommune som tiltakshaver. Dette har vært forelagt kommunen som har uttrykt at de ikke var interessert i å ta disse kostnadene for en privat grunneier. Det vil derfor være naturlig at Søyseth fremmer et privat reguleringsforslag hvis de ønsker en omregulering av deres eiendom. 

Det er i siste reviderte forslag regulert inn adkomst fra nord inn til Søyseth.

Som tidligere nevnt, skal ikke være noen adkomst for myke trafikanter i Reita-krysset. Gangtrafikken skal ledes mot undergangen under E6, samt at det er sikret gjennomgangstraseer for gangtrafikk gjennom området.

10.  Brynjar Aarnseth datert 2/8 2014 og 23/4 2016

Aarnseths interesser i planområdet vil være knyttet til adkomst til hans arealer både i landbrukssammenheng og i en framtidig videre utbyggingssammenheng for Åsen sentrum.

Vist ny tomt(er) i planforslaget nederst i Hammerøyvegen vanskeliggjør en god vegadkomst både landbruks og videre utbyggingsmessig. Han ber om at høringsforslaget bearbeides sånn at det sikrer adkomst til hans arealer som skissert fra hans side i grunnlaget for oppstartmøtet for det tilstøtende planarbeidet - Sentrumsboliger Åsen.

Klikk for større kart

Kommentar:

Det er nå sikret adkomst nederst i Hammerøyvegen, nordover mot tilstøtende planarbeid.

11. Statens vegvesen datert 2/9 2014, 16/3 2015 og 22/4 2016

Statens vegvesen fremmet i 2014 innsigelse til opprinnelig planforslag knyttet til flere kryssløsninger med E6.

I brev av 16. mars i fjor signaliserte de mulig frafall av innsigelse gitt at visse forutsetninger ble oppfylt: Krav om risikovurdering av ny kryssituasjon, detaljutforming av kryss i tråd med våre krav samt rekkefølgebestemmelse som sikrer etablert infrastruktur før nye elementer i planen tas i bruk. Risikovurdering ble gjennomført 30. oktober 2015 med vår deltakelse.

Etter at risikovurderingen ble utført har det også blitt opprettet et statlig utbyggingsselskap, Nye Veier AS, som bl.a. skal stå for utbygging av ny E6 i Trøndelag. Blant de høyest prioriterte strekninger er Ranheim-Åsen, noe som tilsier at E6 i Åsen kanskje i løpet en tiårsperiode kan være lagt utenfor sentrum.

Med de reviderte dokumenter er statens vegvesens vilkår om tydelig rekkefølgebestemmelse og detaljutforming av kryss oppfylt. I tillegg er det foretatt en risikoanalyse, hvor lekkasjefare av myke trafikanter påpekes som en utfordring. Samlet sett vurderer Statens vegvesen imidlertid de beskrevne forslag til avbøtende tiltak, samt det faktum at ny E6 kan forventes lagt utenfor Åsen sentrum i overskuelig framtid, som tilstrekkelig til å kunne frafalle innsigelsen og anse våre vilkår av 16.03.15 som oppfylt.

 • Etablere fysisk skille mellom gang-/sykkelveg (GSV) og E6 på sørøstsida av E6 (helt fra atkomst til gnr 208 bnr 5, vår anmerkning)
 • Opparbeide sammenhengende gangvegsystem internt på området som binder sammen idrettshall, skole, fotballbane og atkomst via Hammerøyvegen.
 • Passeringslomme etableres mellom E6 og GSV i sørøst uten av senterlinje på E6 endres. GSV må sannsynligvis flyttes noe ut for å få plass til gjerde/fysisk skille.


Vegvesenet vil i tillegg poengtere at inngangen til idrettshallen må orienteres mot skole/fotballbane i vest, og ikke mot parkeringsplasser i øst. Dette vil ha avgjørende betydning for myke trafikanters valg av atkomstveg, og kan bidra til å opprettholde høy bruk av undergangen. 

Kommentar:

Det har vært en lang og grundig prosess sammen med statens vegvesen for å prøve å finne løsninger. Det har vært fokusert på å finne gode trafikksikre løsninger sammen. Prosessen har vært positiv og gitt en bedre plan i forhold til trafikksikkerhet enn det utgangspunkt som ble sendt ut på høring i 2014.

12. Trafikksikkerhetsutvalget

Det nye planforslaget har forholdt seg til de innsigelser og vilkår som Statens Vegvesen fremmet og følgende endringer er gjennomført:

Det er gjennomført risikoanalyse i samarbeid med Norconsult AS og analysen følger Statensvegvesens håndbok V721. Det er gjort endringer i plankartet slik at krysset ved Håmmårvegen inngår i plankartet og passeringslomme på E6 er regulert inn.

Videre registrerer trafikksikkerhetsutvalget at det er innarbeidet gang- og sykkelvei som reduserer gang- og sykkeltrafikken forbi og i avstand fra industriområdet til Grilstad i Åsen. Dette var også en problemstilling skolen på Åsen tok opp med trafikksikkerhetsutvalget under møte med dem den 08.03.2016.

Ut fra de endringer som er gjort mener trafikksikkerhetsutvalget at planen gir bedre trafikksikkerhet for Åsen sentrum og har ingen ytterligere kommentarer til planen.

Kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning.

13. Kjell Skognes og Marit Høyland, datert 20/4 2016

Det påpekes at høringsdokumentene ikke ble sendt til alle hjemmelshaverne i Reita. Dette har medført at de totalt sett har fått knapp tid til å gå gjennom høringsdokumentene.

De ser at plandokumentenes situasjonsplan ikke er i samsvar med plasseringen av fotballbanen.

De ser ikke av plantegningene at hensynet til myke trafikanter fra Reita er ivaretatt når det gjelder adkomst.

Uttrykker bekymring når det gjelder trafikken til idrettshallen og parkeringsplassen. Dette kan medføre risiko for forurensning og støy.

Kloakkledning mellom eiendommen Reita 10 og Bruse barnehage må ikke skades ved gravearbeider.

Kommentar:

Det vises til tidligere kommentarer når det gjelder fotballbanens plassering, hensynet til myke trafikkanter.

Informasjon om kloakkledningen viderebringes til tiltakshaver Levanger kommune.

Vurdering:

Det har vært en lang prosess frem til sluttbehandling av forslaget til detaljregulering av Åsen sentrum. Det har vært flere endringer av planene underveis, og planene har skapt stort engasjement.

Statens vegvesen hadde innsigelse til forslaget som ble sendt ut på høring i 2014. Det har vært en grundig prosess sammen med statens vegvesen for å finne gode trafikksikre løsninger sammen. Prosessen har vært positiv og gitt en bedre plan i forhold til trafikksikkerhet enn det utgangspunkt som ble sendt ut på høring i 2014.

Når man skal komme fram til en plan for framtidig utvikling, er det sjelden at alle får det som de vil. I denne saken har det også vært betydelig motstand mot planene, særlig fra Bruse barnehage, med også fra de private grunneierne i Reita. Fra kommunens side har det vært viktig å bedre trafikksituasjonen i området, finne en god løsning for plassering av en ny idrettshall og gi rom til Grilstad for å utvikle sin bedrift. Rådmannen mener at det forslag som nå foreligger gir en framtidsrettet og god løsning for sentrumsområdet rundt skolen i Åsen.

Det kommer til å skje mye rundt Åsen i årene som kommer som gir grunnlag for videre vekst. Både ny E6 og ny jernbane planlegges, og kan etter hvert bli utbygd. Dette vil gi Åsen mer nærhet til Trondheim, og gi området muligheter for en positiv utvikling. Dette vil også gi behov for gode framtidsrettede planløsninger. I den sammenhengen er det særdeles viktig at denne detaljreguleringen tilrettelegger for videreutvikling av skolen og idrettsaktivitetene i området. Rådmannen har også tro på at det kan finnes gode samspillsløsninger mellom barnehagen og skolen når det gjelder bruken av de planlagte aktivitetsområdene, og den planlagte idrettshallen, som blir positivt for alle parter.

Rådmannen tilrår at planen vedtas.


Saksprotokoll og sakspapir ny høringsrunde 27/1 2016.

Plan- og byggesakssjefens vedtak:

Revidert planforslag med sendes på høring med frist for uttalelser satt til 23/4 2016.

Saksopplysninger:

Forslag til detaljregulering for Åsen sentrum ble vedtatt sendt ut på høring av Plan- og utviklingskomiteen den 11/6 2014. I den påfølgende høringsperioden kom det innsigelse til planforslaget fra Statens vegvesen. I tillegg var det også flere andre høringsinnspill.

Administrasjonen har etter høringsperioden vært i dialog med Statens vegvesen for å forsøke å finne løsninger som gjør at innsigelsen kan slippes. Dialogen resulterte i et brev fra Statens vegvesen hvor de stilte følgende vilkår for at innsigelsen skulle slippes:

 • Risikovurdering må dokumentere at nytt kryss ved Reita og utvidet bruk av kryss med Håmmårsvegen kan etableres med tilfredsstillende sikkerhet.
 • Rekkefølgebestemmelse innarbeides i planen som sikrer at de to E6-kryssene opparbeides i tråd med våre krav til detaljutforming før de kan tas i bruk på den måte planen beskriver
 • Detaljutforming av kryss skal være godkjent av SVV før innsigelsen er frafalt.


Det er nå gjennomført en risikoanalyse i samarbeid med Norconsult AS. Rapporten fra dette arbeidet er vedlagt dette nye planforslaget. Analysen fulgte metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok V721: Risikovurderiner i vegtrafikken. Konklusjonene i rapporten er sikret gjennom endringer i reguleringsbestemmelsene. 

Endringer i plandokumentene i forhold til offentlig høring:

Endringer i plankartet:

1. Planområdet er utvidet slik at krysset ved Håmmårvegen inngår i planområdet. Det er regulert passeringslomme på E6.

Klikk for større kart 


2.      Endringer i området lengst øst.

Klikk for større kart

Revidert forslag                                                      Høringsforslag        

Innenfor område hvor det er planlagt ny idrettshall (o_Ai), er byggegrensen justert. Dette skaper bedre avstand og solforhold for barnehagen.

Klikk for større kart

Sol/skygge

Lekeområdet (o_Na) er flyttet mot idrettsplassen. Dette frigjør mer plass til parkering, samtidig som det skaper mer avstand fra lekeområdet til den nærliggende boligen.

Det er foretatt mindre justeringer av krysset ved Reita og det er regulert passeringslomme på E6. I tillegg er det foretatt mindre justeringer av intern veg og parkeringsareal, samt regulert gangveg.

Endringer i planbestemmelsene:

Ny rekkefølgebestemmelse i § 18.4 som sikrer at detaljutformingen av kryssene blir utformet i henhold til Statens vegvesen sine krav. Utformingen skal godkjennes av Statens vegvesen:

§18.4 Nye kryssområder ved Reita og Håmmårsvegen.

Detaljert plan for utforming av nytt kryssområde ved Reita og utvidet bruk for kryss med Håmmårsvegen skal være godkjent av Statens vegvesen. Nytt kryss ved Reita, og utvidet bruk av kryss med Håmmårsvegen kan ikke tas i bruk før det er opparbeidet i henhold til de krav som Statens vegvesen setter.

Risikoanalysen viser nødvendige tiltak ved kryss Hammarøyvegen og at det opprettes et fysisk skille mellom gang-, sykkelvegen og E6 ved kryss ved Reita. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsenes § 15.3:

§15.3 Annen veggrunn

Områder avsatt til annen veggrunn skal opparbeides som grøntareal. På annen veggrunn ved kryss med E6 skal det settes opp ledegjerder for å hindre usikker kryssing av kjøreveg. På AVG mellom FK og o_KV3 skal det opparbeides fysisk hindring mellom FK og o_KV3, for å sikre ryddig og oversiktlig kjøremønster. På annen veggrunn mellom o_gs4 og E6 (ved Reita) skal det opprettes fysisk skille som hindrer kryssing av gangtrafikk. Skillets utforming skal være godkjent av Statens vegvesen.

Vurdering:

Dette reviderte forslaget er revidert med mål om å skape en plan som trafikksikkerhetsmessig er bedre, og i samsvar med de krav som Statens vegvesen satte som vilkår for å trekke sin innsigelse. Planområdet er utvidet slik at krysset ved Håmmårvegen inngår i planområdet. Dette medfører at det er det er nye parter som blir direkte berørt av planforslaget og som nå får forslaget tilsendt til uttalelse. Det har også vært en prosess knyttet til plassering av framtidig idrettshall hvor både skolen og barnehagen har vært involvert. I dette nye forslaget er plasseringen av fremtidig idrettshall flyttet i lengre avstand fra barnehagen for å skaffe bedre solforhold for barnehagen.

Forslaget sendes på høring for å avklare innsigelsesforholdet til Statens vegvesen, og for at de som er berørt av endringene får anledning til å uttale seg til saken. 

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.06.2014

Saksordfører:

Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Åsen sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Åsen sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 26/5 2014 PDF
   
 2. Plankart, datert 23/5 2014 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 23/5 2014 PDF
   
 4. Illustrasjonsplan, datert 23/5 2014 PDF
   
 5. ROS-analyse, datert 23/5 2014


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Innspill til varsel om oppstart
 • Trafikkanalyse
 • Illustrerende snitt 


Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Agraff As har på oppdrag fra Levanger kommune utarbeidet et forlag til ny detaljregulering for deler av Åsen sentrum.  Hensikten med planen har vært å legge til rette for utvidelse av eksisterende industriområde, barnehageutbygging, ny flerbrukshall, nytt nærmiljøanlegg samt nye løsninger for trafikk og parkering. Behovet for å finne trafikksikre løsninger for skolebarn i Hammerøyvegen og i områdene vest og nord for skolen er særlig stort. 

Planområdet.

Planområdet gjelder Åsen sentrum nord for E6. Sentralt ligger Grilstad AS, Åsensenteret, Åsen skole og Åsen stadion. I nordøstre del ligger Bruse barnehage. I vest ligger Åsentunet og Hammerøyvegen med boligbebyggelse. Åsen sentrum har et urbant preg, omkranset av frodig jordbruks- og skogbrukslandskap. 

Klikk for større bilde

Planstatus.

Det meste av området er i dag regulert gjennom reguleringsplan for Åsen sentrum, vedtatt i 1983. For deler av området gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2011.  

Klikk for større kart

Planforslaget.

Generelt.

I forhold til dagens regulering består planforslaget i hovedsak av 3 nye plangrep:

 • Industriområdet til Grilstad AS utvides mot nord. Dette gir utvidelsesmuligheter for industribedriften nordover. Samtidig må boligene i Hammerøyvegen skaffes ny adkomst, og friområdet som IL Aasguten disponerer til grusbane blir innskrenket. Grusbanen nord for eksisterende industriområde avvikles som fotballbane og erstattes med areal for bebyggelse knyttet til barnehagedrift, skoledrift og aktiviteter som rekreasjon, lek og idrett. 
 • Trafikksituasjonen forbedres og forenkles. Hammerøyvegen får ny adkomst fra E6, noe som gjør at de slipper å kjøre gjennom industriområdet for å komme til sine eiendommer. Parkering for ansatte og besøkende samt hente-/bringeparkering for skole og barnehage flyttes til dagens jordbruksområde øst for skolen og stadionanlegget. I tillegg planlegges det flere utbyggingstiltak som bedrer trafikksikkerheten.
 • Det legges til rette for utvidelse av barnehagetilbudet, ny flerbrukshall og en utvidelse av tilbudet for rekreasjon, lek, opphold og idrett. Ved omdisponering øst og nord for skolen sikres nok areal til framtidig idrettshall, ny adkomst med parkering og utvidelse av eksisterende barnehage.


Bebyggelsen.

I forhold til dagens bebyggelse tilrettelegger planforslaget for en utvidelse av industribebyggelsen til Grilstad AS, bygging av ny idrettshall og en utvidelse av Bruse barnehage.  

Biladkomst og gang-/sykkelveg.

I dag er det en utfordrende trafikksituasjon innenfor planområdet. Planforslaget deler opp trafikken slik at hovedfunksjonene blir mer skilt fra hverandre. Boligene i Hammarøyvegen får ny adkomst fra vest. Innkjøringen vest for idrettsplassen blir ny adkomst til skole, barnehage og idrettsaktiviteter. I dagens innkjøring endres situasjonen med tydeligere ganglinjer og det etableres en tydelig avgrenset bussoppstillingsplass. Det reguleres en ny gang/sykkelveg nord for det utvidede industriområdet for å få en sammenheng i gangvegsystemet vestover.

Parkering.

Parkering for ansatte og besøkende samt hente-/bringeparkering for skole og barnehage flyttes til dagens jordbruksområde øst for skolen og stadionanlegget.

Lek og uteopphold.

Tilbudet utvides betraktelig. Grusbanen legges ned, men med planlagt opparbeidelse av kunstgressbane på stadionanlegget, nytt område for nærmiljøanlegg og ny idrettshall, i tillegg til skolens uteområder, vil det være mange muligheter for varierte lek og uteoppholdsarealer.

Støy.

En utvidelse av Grilstad AS kan medføre ytterligere støy for naboer. Ved utbygging må derfor støyberegninger gjennomføres, og nødvendige tiltak iverksettes. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelsenes§3.2.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Med planen følger en risiko- og sårbarhetsanalyse med følgende konklusjoner:

Det anbefales følgende tiltak:

 • Geologisk undersøkelse bør foreligge for områder med marin strandavsetninger før utbygging iverksettes.
 • Før oppstart av arbeid må det foreligge en befaring og eventuelt gjøres en arkeologisk forundersøkelse for å ivareta fornminner.
 • I anleggsfasen må trafikk og forurensing håndteres gjennom egne planer for å sikre adkomst til boliger og omsorgsinstitusjoner, sikres skoleskyss samt hindre forurensing til elv og grunn.
 • Støy bør utredes før utvidelse av Spis Grilstad. Tiltak for vegstruktur og sikringstiltak for myke trafikanter langs Hammerøyvegen bør gjennomføres, for å forbedre sikkerheten for skolebarn.


Kravene er sikret i reguleringsbestemmelsene til planforslaget. 

Kulturminner.

Kulturminnemyndighetene har i sin forhåndsuttalelse påpekt at det er stor sannsynlighet for at det finnes automatisk fredete kulturminner under markoverflaten i området. Før de kan godkjenne planene må det derfor gjennomføres en befaring og eventuelt også gjøre en arkeologisk forundersøkelse. Dette kravet er tatt inn i reguleringsbestemmelsenes § 3.3.

Planprosess.

Medvirkning.

Forslagsstiller har gjennomført oppstartsmøte og varsling i henhold til plan- og bygningsloves bestemmelser. I oppstartsfasen har det kommet inn 10 innspill til planarbeidet. Disse innspillene er kommentert i planbeskrivelsen til planforslaget.

Levanger kommune har også gjennom prosessen hatt kontakt med de aktuelle høringsinstansene om de problemstillingene som søkes ivaretatt i planen.  

Vurdering:

Gjennom planforslaget forsøker Levanger kommune å tilrettelegge for en positiv og riktig utvikling av Åsen sentrum. Planforslaget har mål om å legge til rette for en framtidsrettet trafikksituasjon, samtidig som den viktige industribedriften i sentrum gis muligheter for å utvikle seg videre. Rådmannen mener grepene med å skille trafikkfunksjonene, og å tilrettelegge mer for idrett og lek gir gode muligheter for en god utvikling og sambruk mellom skole, barnehage og idrettslag.

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrket jord øst for dagens idrettsplass. Selv om jordvernet står, og skal stå sterkt, mener rådmannen det i et helhetlig perspektiv er riktig at dette området kan omdisponeres. Området gir rom for en utvidelse av skole og idrettsaktiviteter, og er med på å bedre trafikksituasjonen totalt sett. Dyrka marka ligger også i dag innklemt mellom bebyggelse og har utfordringer arronderingsmessig som landbruksjord. Bruse barnehage har også varslet oppstart av planarbeid for samme område, som et utvidelsesområde til barnehagen. Rådmannen mener imidlertid at det er bedre at barnehagen utvides vestover fra dagens plassering, slik dette planforslaget legger til rette for. Dette gir bedre muligheter for sambruk både når det gjelder parkerings- og aktivitetsområder.

Klikk for større bilde

Planforslaget inneholder mange viktige problemstillinger for den videre utviklingen av Åsen sentrum. Rådmannen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.06.2016 16:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051