Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 - sak 32/16 - Naust

Audhild Slapgård - klikk for personkort
Saksbehandler: Audhild Slapgård
Arkivsaknr: 2016/3226
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.05.16 28/16
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 32/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Plan- og bygningslovens § 1-8, (heretter pbl) pbl § 19-2 dispensasjon samt gjeldende reguleringsplan for Hopla hyttefelt plan id 2003023 og kommuneplanenes arealdel plan id 2008018. 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

«Naust er bygninger i strandsona som blir brukt til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og annet sjøutstyr. Naust som skal benyttes til overnatting og er innredet som hytte/fritidsbolig med ett eller flere av følgende funksjoner: kjøkken, bad, stue, oppholdsrom og soverom kommer ikke inn under dette begrepet.»  

Vurdering:

Det er verken i lov eller forskrift gitt noen definisjon på naust. Ingen av de to gjeldende planene for Hopla- området har heller noen definisjon av naust. 

Sivilombudsmannen som er kontrollorganet for forvaltningen bl.a. i byggesaker har i sak  2007/506 vist til følgende:  

«Naust er bygningar i strandsona som vert nytta til oppbevaring av reiskaper, utstyr, båtar og anna. Naust som skal nyttast til overnatting og er innreidde som bustad/fritidsbustad kjem ikkje inn under dette omgrepet.» 

Videre har Økokrim/Fylkesmannen i Hordaland, lagt til grunn følgende definisjon:

«Fylkesplanen for Hordaland definerer naust slik:”Naust er bygningar i strandsona som vert nytta til oppbevaring av reiskapar, utstyr, båtar og anna. Naust som skal nyttast til overnatting og er innreidde som bustad/fritidsbustad, kjem ikkje inn under dette omgrepet.”

Miljøverndepartementet har i 2006 uttalt flg.: ”Innredning av et båthus eller en sjøbod med kjøkken, bad og soverom vil etter departementets vurdering innebære en bruksendring.”»

I store norske leksikon er naust definert slik: ”båthus, hus for båter, sjøbruk, sjøklær, fiskeredskaper m.m.”

På denne bakgrunnen foreslås at følgende definisjon på naust legges til grunn:

«Naust er bygninger i strandsona som blir brukt til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og annet sjøutstyr. Naust som skal benyttes til overnatting og er innredet som hytte/fritidsbolig med ett eller flere av følgende funksjoner: kjøkken, bad, stue, oppholdsrom og soverom, kommer ikke inn under dette begrepet.»

Når en skal ta stilling til om en bygning er naust i samsvar med gitt tillatelse, kan det være hensiktsmessig å vurdere bygningen opp mot definisjonene på rorbu og fritidsbolig. 

Rorbu:

Rorbu er en bygning for oppbevaring av båt og overnatting. En bygning med lager/oppbevaring av båt og fiskeutstyr i hovedetasjen, der toppetasjen er innredet for overnatting og opphold over en avgrensa periode. Innredningen har en enkel standard.

Fritidsbolig:

En fritidsbolig er en bolig som ikke er ment til fast bopel, men brukes mer sporadisk i rekreasjonsøyemed.  Bygning er oppført for fritidsformål.

I Planjuss nr.1-Jaunar 2007;  har Miljøverndepartementet gitt en prinsipiell uttalelse om de vurderinger forvaltningen bør foreta når det skal tas stilling til om en bygning er et naust eller en fritidsbolig. Fra uttalelsen hitsettes flg:

«Fylkesmannen peker på at bygninger som er godkjent som uthus/sjøboder blir innredet slik at de framstår som fritidsboliger.

I utgangspunktet er det rimelig klart hva som er forskjellen på en sjøbod eller et båthus og en fritidsbolig. Sjøboden eller båthuset skal brukes til oppbevaring av båter med tilhørende utstyr, og skal ikke benyttes til beboelse og overnatting.

Spørsmålet om det er foretatt bruksendring må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Hvordan bygningen framstår og brukes vil være avgjørende. Bygningens utforming og innredning vil være viktige momenter i vurderingen.

Innlegging av vann og kloakk

Fylkesmannen viser til Miljøverndepartementets brev av 25. juni 2004 der det er uttalt at det å legge inn vann og kloakk ikke i seg selv er tilstrekkelig til å si at en bygning ikke lenger er å anse som et naust. Fylkesmannen mener innlegging av vann og kloakk kan være et moment i vurderingen av om et uthus eller en sjøbod er gått over til å bli en fritidsbolig.

Miljøverndepartementet mener at det å legge inn vann og kloakk i naust ikke i seg selv nødvendigvis er i strid med reguleringsformålet byggeområde for naust. Dette vil likevel inngå i en vurdering av om det er foretatt bruksendring, der også andre forhold er av betydning.

Isolering og innredning

Fylkesmannen mener det er andre forhold enn vann og kloakk som kan være relevante med hensyn til om uthus/sjøbod er gått over til å bli fritidsbolig, for eksempel om bygningen er isolert og om det har skjedd innredning med oppholdsrom som kjøkken, bad og soverom. Fylkesmannen mener det i tillegg er relevant hva tiltakshaver selv sier at bygningen blir brukt til.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen i at isolering av bygningen er relevant i vurderingen av om en sjøbod har blitt bruksendret til fritidsbolig. Isoleringen er likevel alene ikke tilstrekkelig for å anse bygningen som en fritidsbolig. Eierens opplysninger kan ikke være avgjørende. Det blir et spørsmål om bygningen framstår som en sjøbod, eller om den har endret karakter og bruk. Det avgjørende er om bygningen fortsatt er egnet til bruk som sjøbod og faktisk brukes til det.

Innredning av et båthus eller en sjøbod med kjøkken, bad og soverom vil etter departementets vurdering innebære en bruksendring.

-Miljøverndepartementet mener pålegg etter plan- og bygningslovens § 113 om opphør av ulovlig bruk kan omfatte krav om at innredning må fjernes.»

Godkjente søknader: 

I Hopla foreligger det som tidligere nevnt to forskjellige planer. For den fremste naustrekken er det kommuneplanens arealdel som er gjeldende og for den innerste er det reguleringsplan Hopla hyttefelt som gjelder.

Kommunen har for de naustene som reguleres av reguleringsplan Hopla hyttefelt, godkjent naust på 5mx5m uten takutstikk og med en terrasse på 2,5mx5m. Dette i samsvar med mottatte identiske tegninger av alle naust. I samsvar med søknaden er det godkjent at naustene har port mot veien, og vanlig tett dør mot sjø. Videre har kommunen godkjent at det er tre vinduer mot sjøen, ett på hver side av porten og ett i mønet.

Som befaringen i Hopla viste, var naustene delvis ikke i samsvar med bestemmelsene og de godkjente byggemeldingene. Det må for hvert enkelt naust tas stilling til hvilke avvik det er og om avvikene er av en slik art at det kreves ny godkjenning eller ulovlighetsoppfølging av kommunen.   

Bruksendring:

I de tilfellene der tiltakshaver søker om bruksendring fra naust til fritidsbolig må det foreligge en begrunnet søknad om dispensasjon fra plan, og kommunen må vurdere om vilkårene i plan – og bygningslovens § 19-2 er oppfylte. I de tilfellene det ikke fremmes noen søknad om bruksendring, må kommunen foreta en vurdering av bygningen og bruken ut fra de opplysninger som kommunen har, og de som blir gitt av tiltakshaver. Ut fra denne vurderingen vil kommunen ta stilling til om det skal foretas en ulovlighetsoppfølging.

Det vanlige i slike saker der tiltakshaver har oppført noe annet eller mer enn det bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til, vil være å gi tiltakshaver muligheten til å søke om dispensasjon og etterhåndsgodkjennelse.

Situasjonen i Hopla er imidlertid ganske spesiell.

Det er på det rene at da reguleringsplanen for Hopla ble vedtatt, var steinrasfaren kjent. Planen ble likevel godkjent ettersom den kun hjemlet oppføring av lagerbygninger. NVE har kommet med en uttalelse der de krever at det gjennomføres et sikringsarbeid før kommunen evt godkjenner bruksendring for noen av naustene. Dette er det samme kravet som ble stilt da området ble forsøkt omregulert.     

Det er også et faktum at det er en stor brannfare ved naustene. Naustenes plassering er godkjent ut fra at det kun skal være lagerbygninger. I slike bygninger er brannfaren vesentlig mindre enn ved bygg som er innredet for varig opphold. Generelt kan det sies at bygninger som ligger så tett som det som er tilfelle i Holpa får brannkrav som tilsvarer rekkehuskrav dersom naustene bruksendres til fritidsboliger. Det vil si at mellom samtlige bygninger må det være en brannvegg som tilfredsstiller en B60 vegg.

Den foreliggende rasfaren og brannfaren innebærer at det ikke kan gis dispensasjon for å tillate bruksendring av naustene til fritidsboliger. Det vil da være hensiktsløst å oppfordre til at det søkes om dispensasjon og ettergodkjennelse.

I praksis vil dette innebære at kommunen vil sende et brev til de nausteierne det gjelder, hvor det opplyses at kommunen anser bygnignen som ulovlig endret til fritidsbolig, og kommunen vil etter en slik konklusjon sende et varsel om pålegg om retting.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 11.05.2016

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Nina Elisabeth Berget, AP og Geir Tore Persøy, FRP:

Saken sendes tilbake.

PUK ønsker en klarere definisjon av hva naust skal være/inneholde, og synes dette første utkastet til definisjon blir for vagt. Bedre presisering ønskes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken sendes tilbake.

PUK ønsker en klarere definisjon av hva naust skal være/inneholde, og synes dette første utkastet til definisjon blir for vagt. Bedre presisering ønskes.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Orientering i forbindelse med befaring.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Plan- og bygningslovens § 1-8, (heretter pbl) pbl § 19-2 dispensasjon samt gjeldende reguleringsplan for Hopla og kommuneplanenes arealdel plan id 2008018.

Omlag halvparten av naustene reguleres av kommuneplanens arealdel, og den andre av delen reguleres av Hopla hyttefelt plan id 2003023

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Definisjon av naust

Det finnes ingen legaldefinisjon av naust. Men den alminnelige forståelsen av naust er slik:

«Naust er bygninger i strandsona som blir brukt til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og annet sjøutstyr. Naust som skal benyttes til overnatting og er innredet som hytte/fritidsbolig med ett eller flere av følgende funksjoner: kjøkken, bad, stue, oppholdsrom og soverom kommer ikke inn under dette begrepet.»

Vurdering:

Ulovlig innredning av naust

Naustene er av kommunen godkjent til naust/ oppbevaring av sjø og båtutstyr. Når tidligere godkjent bruk endres, må det søkes kommunen om en bruksendring, jf. pbl § 20-1. Å benytte et naust som fritidsbebyggelse er ulovlig.

Når et naust blir tatt i bruk til hytte, vil det i praksis kunne hindre folk flest å benytte nærområdet. Dette gjelder særlig der naustet ligger nært et område som er attraktivt for folk å ferdes i. Dersom et naust er innredet med overnattingsmuligheter, kjøkken, stue, har evt strøm og innlagt vann/avløp, blir bruken av bygningen en helt annen enn hva det ville vært dersom naustet kun var innredet for å benyttes som lagerplass for sjø og båtutstyr, og medfører en økt privatisering av strandsonen.

Et ulovlig innredet naust, brukt som hytte, vil av allmenheten lett oppfattes som nettopp ei hytte. Hytter har som kjent ei privat sone av «innmark» rundt seg der folk flest ikke har rett til å ferdes. Det er derfor naturlig at allmennheten ikke ferdes tett opp til et ulovlig naust benyttet som hytte. Mens man ved et lovlig naust, benyttet som naust, ikke ville hatt noen betenkeligheter ved å oppholde seg rundt.

Hopla naustrekke

Når det gjelder naustrekka i Hopla spesielt, ser man her at mange av naustene er påkostet en god del mer enn hva som er normalt for et naust. Kommunen har også tidligere vært på befaring og sett at her er det snakk om naust med kjøkkenanordning, gardiner, frysebokser/kjøleskap, vegghengt peis, hemser med muligheter for overnatting, bord, stoler og naustene er like pent innredet som andres hytter og anneks. Kommunens oppfatning er at et naust er et uthus og ikke skal være egnet for beboelse. Disse naustene har også en slik rominndeling at det ikke er mulig å lagre en båt inne i de. Portene på veisiden er fiktive og ikke mulig å åpne. Naustene har store glass vinduer/dører ut mot sjø med stor terrasse. Videre ser vi et omfattende kaianlegg som ikke er godkjent.

Kommunen mener det vi ser her er klare indikasjoner på at det legges til rette for å kunne bruke disse naustene til andre formål enn lagerbygning.

Klikk for større foto

Klikk for større foto

Den videre saksgangen for disse bygningene er at kommunen vil sende hver enkelt et forhåndsvarsel der vi ber den enkelte nausteier redegjøre for sitt naust. Dette gjelder både for størrelsen på bygningen, flytebrygge, innredning, terrasseanlegg og bruken.

Samtlige vil få anledning til å søke om etterhånds godkjennelse av sitt naust. Det kommunen ser er at det i dette området vil være vanskelig å kunne gi dispensasjoner da formålet i plan fort vil bli vesentlig tilsidesatt. Og ikke minst utfordringene i forhold til steinrasfaren. Slik situasjonen er nå, og med NVE sin uttalelse har ikke kommunen anledning til å gi dispensasjon til bruksendring fra naust til sjøbod/ hytte.

Klikk for større foto

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.06.2016 16:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051