Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 - sak 31/16 - Høring av planprogram - Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2015/7602
Saksordfører: Ingen


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.16 31/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens vurdering oversendes som kommunens uttalelse til planprogram for ny E6 Åsen nord – Mære.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen31_2

Vedlegg:

1

20160421_Planprogram_høringsutgave PDF

2

Høringsuttalelse fra Trafikksikkerhetsutvalget og leder i PUK i Levanger kommune PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Statens vegvesen har annonsert oppstart av planarbeid, samt høring og offentlig ettersyn av planprogram for ny kommunedelplan E6 Åsen nord – Mære den 22.april 2016. Frist for uttalelse til planprogrammet er satt til 10. juni.  

Planområdet berører kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Det legges opp til to delstrekninger:

  • Åsen nord – Mule
  • Mule - Mære


Delstrekningene er delt opp i egne kommunedelplaner for hver enkelt kommune. Statens vegvesen er tiltakshaver og ansvarlig for planleggingen, mens kommunene er planmyndighet. Innherred samkommune er felles planmyndighet for kommunene Levanger og Verdal. Planprogrammet er sendt på intern høring til Verdal og Levanger kommune samt Innherred samkommunenes fagetater for uttalelse. Det legges opp til separate behandlinger i Levanger og Verdal kommune, hvilket betyr at det oversendes en uttalelse for hver kommune. Den samordnede uttalelsen for Levanger kommune legges nå frem til politisk behandling før den viderebringes Statens vegvesen. 

Planprogrammet

Planprogrammet beskriver i sin helhet bakgrunnen for arbeidet, prosessen hittil og hvordan prosessen tenkes lagt opp frem mot planvedtak. Det er presentert hvilke traseer som er aktuelle for videre utredning og hvilke traseer som er utelukket i tidlig fase. Planprogrammet tar også for seg hvilke tema som skal vektlegges i det videre utredningsarbeidet, inkludert metodikk og statistikk ved vurdering av konsekvensene innenfor planområdet.

Intern høring

Planprogrammet har vært på intern høring til kommunens fagetater.

Følgende merknader er kommet inn til planprogrammet.

Eldres råd i Levanger kommune i brev datert 26.05.2016

Saken tas til etterretning. Ber om at hensynet til dyrka mark vektlegges i det videre arbeidet.

Det er ikke kommet inn øvrige merknader til planprogrammet.

Vurdering:

Saken er av nasjonal, regional og lokal stor betydning. Kommunen skal som planmyndighet fastsette forslag til planprogram etter at Statens vegvesen har behandlet merknadene fra høringsperioden. Planprogrammet som nå er til høring er å betegne som en plan for planprosessen, men vil i dette konkrete tilfellet langt på veg legge føringer for hvilke traseer og kryss som vil bli videreført i arbeidet. Selve dokumentet er godt utarbeidet og beskriver de aktuelle tema på en god måte. Statens vegvesen har i tillegg gjennomført en svært positiv og god medvirkningsprosess i innledende fase, gjennom at administrative fagmyndigheter både lokalt og regionalt er blitt koblet inn for medvirkning tidlig. Det har også vært avholdt folkemøter i hver enkelt kommune.

Prosessen

Statens vegvesen er vegmyndighet i saker som angår fylkesveg, riksveg og europaveg og er faginstans i vegsaker generelt. Statens vegvesen har i planprogrammet valgt å legge opp prosessen slik at forslaget til ny kommunedelplan blir lagt ut på høring gjennom Statens vegvesen og ikke via en kommunal politisk førstegangs behandling, slik det vanligvis blir gjort i planforvaltningssaker. Vedtak av planprogrammet slik det står i dag, vil dermed medføre at kommunen ikke får kommunedelplanforslaget lagt frem til politisk behandling før selve sluttbehandlingen – jf. side 55 i planprogrammet. Den ordinære «utsilingsprosessen» utgår. Det har allerede vært en administrativ utsilingsprosess. Det vil imidlertid bli gitt informasjon om anbefalte alternativ med bakgrunn i konsekvensutredningene som skal gjennomføres til kommunene – jf. Fase 2 i planprogrammet. Det legges ikke opp til at det politiske organet i kommunen kan fatte retningsgivende vedtak underveis. En fastsetting av planprogrammet slik det står i dag vil dermed være det eneste retningsgivende politiske vedtaket kommunen får gjort før selve sluttbehandlingen.

Statens vegvesen legger vanligvis planforslag ut til høring og offentlig ettersyn på egen hånd. Iht. plan- og bygningslovens § 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet, skal utlegging til høring og offentlig ettersyn skje gjennom en nærmere avtale mellom vedkommende myndighet og Kommunen. I detaljreguleringer kan dette på mange måter være fordelaktig og effektivt. I dette konkrete tilfellet dreier det seg om en omfattende plansak av vesentlig stor lokal betydning, hvor det er ekstra viktig at Kommunen som planmyndighet og kommunens politiske planutvalg følger hele planprosessen for å få en god politisk forankring. Rådmannen mener at kommunen gjennom planprogrammet blir koblet inn for sent i prosessen til å påvirke planen i vesentlig grad.

Utredningstema:

Det er positivt at det iverksettes planlegging av ny E6. E6 har stor samfunnsmessig betydning og vil være viktig for den videre utviklingen i kommunen og regionen for øvrig.

Planprogrammet vektlegger særskilte tema som skal utredes videre i planprosessen. I tillegg legges forskrift om konsekvensutredning til grunn i det videre arbeidet. Denne har til hensikt å dekke de nødvendige hensynene som ikke blir nevnt særskilt. Rådmannen anbefaler likevel at kommunen allerede nå presiserer aktuelle tema som ønskes utredet nærmere i forbindelse med konsekvensutredningen. 

  1. Konsekvensene som de ulike traseene vil få for videre sentrum- og tettstedsutvikling i kommunen må vurderes grundig. 
  2. Det er avgjørende at trafikksituasjonen på E6 vurderes opp mot lokalvegnettet i kommunen. Kryss for av- og påkjøring på E6 må legges strategisk i forhold til sentrumsområder og tettsteder. Kryssene må utformes og samordnes med vekt på funksjonalitet og legge opp til en mest mulig effektiv trafikkavvikling. Dette er spesielt viktig for Levanger sentrum. 
  3. Størrelsen på planområdet må vurderes i sammenheng med eventuelle nye lokalvegtraseer inn til nye kryss på E6.


Fremdriftsplanen i planprogrammet endres. Forslag til ny kommunedelplan skal legges frem til politisk førstegangs behandling i Levanger kommune, før saken legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.06.2016 16:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051