Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16

Møtested: OBS! Rom 1119 (1. etg.) v/kommunestyresalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Dato: 15.06.16
Tid: kl. 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 29/16 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS30/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 31/16 Høring av planprogram - Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære utredning vedtak
PS 32/16 Naust utredning vedtak
PS 33/16 1719/227/1 - Svend Otto Søyseth - Naust - Hopla - tomt nr. 46 og 47 utredning vedtak
PS 34/16 1719/229/7 - Detaljregulering Saltbuvik - hyttefelt og flytebrygge utredning vedtak
PS 35/16 Søknad om mindre endring - Reguleringsplan for Løvtangen utredning vedtak
PS 36/16 Endring av reguleringsplan for del av Løvtangen utredning vedtak
PS 37/16 Detaljregulering for Åsen sentrum utredning vedtak
PS 38/16 Detaljreguleringsplan - FV 134 Øver - Tynes - Trafikksikkerhetstiltak utredning vedtak
PS 39/16 Detaljregulering Levanger brygge 1 utredning vedtak
PS 40/16 Detaljreguleringsplan Jamtkneppet hyttefelt II 1719/316/1 utredning vedtak
PS 41/16 Detaljregulering psykiatribygg Sykehuset Levanger utredning vedtak
PS 42/16 Søknad om ombygging/bruksendring av uthus til 2 vertikaldelt leiligheter og bod - 1719/315/208 Håkon den godes gate 35 B - Stig Strømberg utredning vedtak
PS 43/16 Mindre endring: Reguleringsplan 1719/276/5 - Kathrines Minde utredning vedtak
PS 44/16 Mindre endring av reguleringsplan Norske Skog utredning vedtak
PS 45/16 Restaureringsfondet 2015 utredning vedtak
FO 2/16 Spørsmål fra Nina Elisabeth Berget, AP - Garasjer i Jernbanegata tekst behandl.

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 4 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf - forfall
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf - forfall
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  - forfall
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Svein Erik Veie
Harry Gilberg krf  varamedlem  ap/sp/krf Bjørg Annie Pedersen Boneng 
Lars Forberg sp varamedlem ap/sp/krf x Randi Johanne Nessemo
Ivar Haarstad h varamedlem h x Knut Sigurd Hjelmstad


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, plan Håvard Kvernmo, byggesak Siri Lunnan, Åsmund Brygfjeld    

Spørsmål fra Nina Elisabeth Berget, AP:

Overføring av fylkesveger gjennom tettsteder i Levanger fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til kommunen som ny eier?

Kommunalsjef Unni Storstad besvarte spørsmålet. Manglende økonomi medfører at dette virker usannsynlig.


Temadag for PUK m/befaring Åsenfjord holdes onsdag 7. september 2016 Til toppen av siden


 

 

PS 29/16 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 30/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Olav Strid, AP og Geir Tore Persøy, FRP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/underskrive protokoll: Olav Strid, AP og Geir Tore Persøy, FRP
Til toppen av siden

 

 

PS 31/16 Høring av planprogram - Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens vurdering oversendes som kommunens uttalelse til planprogram for ny E6 Åsen nord – Mære.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Rådmannens vurdering oversendes som kommunens uttalelse til planprogram for ny E6 Åsen nord – Mære.
Til toppen av siden

 

 

PS 32/16 Naust

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering
Til toppen av siden

 

 

PS 33/16 1719/227/1 - Svend Otto Søyseth - Naust - Hopla - tomt nr. 46 og 47

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknaden om etterhåndsgodkjennelse avslås med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2. Vurdering og begrunnelse er gitt i fremstillingen nedenfor. 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens § 29.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.  

VEDTAK:

Søknaden om etterhåndsgodkjennelse avslås med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2. Vurdering og begrunnelse er gitt i fremstillingen nedenfor.   

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningslovens § 29
Til toppen av siden

 

 

PS 34/16 1719/229/7 - Detaljregulering Saltbuvik - hyttefelt og flytebrygge

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Saltbuvik – hyttefelt og flytebrygge, datert 29.12.15, rev. 20.05.16, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for Saltbuvik – hyttefelt og flytebrygge, datert 29.12.15, rev. 20.05.16, framlagt for høring og offentlig ettersyn. 
Til toppen av siden

 

 

PS 35/16 Søknad om mindre endring - Reguleringsplan for Løvtangen

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune vedtar mindre endring av detaljregulering for Løvtangen datert 08.03.2006, med følgende endringer i bestemmelsene:

13c)

«Det er tillatt å føre opp ei hytte med et uthus og et anneks – til sammen tre bygg. Maks BYA for hytta skal være 90m2 og maks samlet BYA for uthus/anneks skal være 30m2. Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt BYA = 135m2, der 15m2 inngår i maksimalt BYA. Maksimalt BYA for hyttetomter uten vegadkomst er 120m2. Hytte og uthus/anneks skal danne en hytteenhet/tun. Avstanden mellom enhetene skal ikke være mer enn 4,0 meter. I tilfeller hvor større avstand mellom enhetene er betydelig landskapsbesparende, ved at bebyggelsen skjermes i større grad i terrenget enn ved plassering innenfor 4,0 meter, kan større avstand mellom enhetene tillates.

Terrasser/plattinger bygd i tre kan tillates i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 m2. Terrasse/platting skal bygges i forbindelse med hytta. Bygging i strandsonen eller øvrige byggverk er ikke tillatt».

§ 13 e)

«Største tillatte mønehøyde er 5,0 m, og største tillatte gesimshøyde er 4,0 m. Mønehøyden og gesimshøyden måles i forhold til høyeste fasade over planert terreng. Høyden på grunnmur skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur- eller pilarhøyde er 30 cm i plant terreng og 80 cm i hellende terreng.»

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar mindre endring av detaljregulering for Løvtangen datert 08.03.2006, med følgende endringer i bestemmelsene: 

13c)

«Det er tillatt å føre opp ei hytte med et uthus og et anneks – til sammen tre bygg. Maks BYA for hytta skal være 90m2 og maks samlet BYA for uthus/anneks skal være 30m2. Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt BYA = 135m2, der 15m2 inngår i maksimalt BYA. Maksimalt BYA for hyttetomter uten vegadkomst er 120m2. Hytte og uthus/anneks skal danne en hytteenhet/tun. Avstanden mellom enhetene skal ikke være mer enn 4,0 meter. I tilfeller hvor større avstand mellom enhetene er betydelig landskapsbesparende, ved at bebyggelsen skjermes i større grad i terrenget enn ved plassering innenfor 4,0 meter, kan større avstand mellom enhetene tillates.

Terrasser/plattinger bygd i tre kan tillates i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 m2. Terrasse/platting skal bygges i forbindelse med hytta. Bygging i strandsonen eller øvrige byggverk er ikke tillatt».

§ 13 e)

«Største tillatte mønehøyde er 5,0 m, og største tillatte gesimshøyde er 4,0 m. Mønehøyden og gesimshøyden måles i forhold til høyeste fasade over planert terreng. Høyden på grunnmur skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur- eller pilarhøyde er 30 cm i plant terreng og 80 cm i hellende terreng.»

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 36/16 Endring av reguleringsplan for del av Løvtangen

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar endring for del av Løvtangen hytteområde med følgende endringer i bestemmelsene:

§ 4.1 c)

«Det er tillatt å føre opp ei hytte med et uthus og et anneks – til sammen tre bygg. Maks BYA for hytta skal være 90m2 og maks samlet BYA for uthus/anneks skal være 30m2. Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt BYA = 135m2, der 15m2 inngår i maksimalt BYA. Maksimalt BYA for hyttetomter uten vegadkomst er 120m2. Hytte og uthus/anneks skal danne en hytteenhet/tun. Avstanden mellom enhetene skal ikke være mer enn 4,0 meter. I tilfeller hvor større avstand mellom enhetene er betydelig landskapsbesparende, ved at bebyggelsen skjermes i større grad i terrenget enn ved plassering innenfor 4,0 meter, kan større avstand mellom enhetene tillates.

Terrasser/plattinger bygd i tre kan tillates i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 m2. Terrasse/platting skal bygges i forbindelse med hytta/annekset. Bygging i strandsonen eller øvrige byggverk er ikke tillatt».

§ 4.1 d)

Terrasser/plattinger bygd i tre kan tillates i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 m2. Terrasse/platting skal bygges i forbindelse med hytta. Bygging i strandsonen eller øvrige byggverk er ikke tillatt».

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar endring for del av Løvtangen hytteområde med følgende endringer i bestemmelsene:

§ 4.1 c)

«Det er tillatt å føre opp ei hytte med et uthus og et anneks – til sammen tre bygg. Maks BYA for hytta skal være 90m2 og maks samlet BYA for uthus/anneks skal være 30m2. Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt BYA = 135m2, der 15m2 inngår i maksimalt BYA. Maksimalt BYA for hyttetomter uten vegadkomst er 120m2. Hytte og uthus/anneks skal danne en hytteenhet/tun. Avstanden mellom enhetene skal ikke være mer enn 4,0 meter. I tilfeller hvor større avstand mellom enhetene er betydelig landskapsbesparende, ved at bebyggelsen skjermes i større grad i terrenget enn ved plassering innenfor 4,0 meter, kan større avstand mellom enhetene tillates.

Terrasser/plattinger bygd i tre kan tillates i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 m2. Terrasse/platting skal bygges i forbindelse med hytta/annekset. Bygging i strandsonen eller øvrige byggverk er ikke tillatt».

§ 4.1 d)

Terrasser/plattinger bygd i tre kan tillates i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 m2. Terrasse/platting skal bygges i forbindelse med hytta. Bygging i strandsonen eller øvrige byggverk er ikke tillatt».
Til toppen av siden

 

 

PS 37/16 Detaljregulering for Åsen sentrum

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for Åsen sentrum, plankart datert 2/6 2016 og planbestemmelser datert 2/6 2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Saksordfører:

Olav Strid, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering for Åsen sentrum, plankart datert 2/6 2016 og planbestemmelser datert 2/6 2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 38/16 Detaljreguleringsplan - FV 134 Øver - Tynes - Trafikksikkerhetstiltak

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering for fv.134 Øver-Tynes, med de endringene som er gjort i samråd med Statens vegvesen etter høringsperioden, vedtas med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Knut Sigurd Hjelmstad, H

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Detaljregulering for fv.134 Øver-Tynes, med de endringene som er gjort i samråd med Statens vegvesen etter høringsperioden, vedtas med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12
Til toppen av siden

 

 

PS 39/16 Detaljregulering Levanger brygge 1

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Levanger brygge trinn 1 legges frem for høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10, med de endringene som er foreslått i saken. Endringene skal legges inn i planforslaget før planen legges frem for høring og offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ba om å få vurdert sin habilitet i saken.

Møtet vedtok enstemmig at Persøy var habil i saken.

Forslag i møte:

Forslag fra Nina Elisabeth Berget, AP, på vegne av AP, SP og KRF:

Planforslaget sendes i retur, med begrunnelsen:

Det bryter stort sett med samtlige bestemmelser som er satt opp i områdereguleringen.

ROS analyse er heller ikke utført, og det er avvik fra flere rekkefølgebestemmelser.

Det er også for stort avvik på max byggehøyde, minimum må være at gjennomsnittshøyden er innenfor reguleringskravet på 13,2 mtr gesimshøyde.

Frisiktsonene må overholdes.

Rådmannens konklusjon, med forslag til endringer bør følges i det endrede planforslaget. Dagens forslag fremstår for utydelig.

Da havneplanen nå er under revidering, kan det være fornuftig å la den reviderte utgaven være grunnlag for neste planforslag. Der kan det bla ligge an til en mildning av kravet til næringsareal. Pr i dag er det 25% (i denne detaljreguleringen er det 10% som er satt av til næringsareal).

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Planforslaget sendes i retur, med begrunnelsen:

Det bryter stort sett med samtlige bestemmelser som er satt opp i områdereguleringen.

ROS analyse er heller ikke utført, og det er avvik fra flere rekkefølgebestemmelser. 

Det er også for stort avvik på max byggehøyde, minimum må være at gjennomsnittshøyden er innenfor reguleringskravet på 13,2 mtr gesimshøyde.

Frisiktsonene må overholdes.

Rådmannens konklusjon, med forslag til endringer bør følges i det endrede planforslaget. Dagens forslag fremstår for utydelig.

Da havneplanen nå er under revidering, kan det være fornuftig å la den reviderte utgaven være grunnlag for neste planforslag. Der kan det bla ligge an til en mildning av kravet til næringsareal. Pr i dag er det 25% (i denne detaljreguleringen er det 10% som er satt av til næringsareal).
Til toppen av siden

 

 

PS 40/16 Detaljreguleringsplan Jamtkneppet hyttefelt II 1719/316/1

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Jamtkneppet hyttefelt II sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

ForsForslag til detaljregulering for Jamtkneppet hyttefelt II sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10
Til toppen av siden

 

 

PS 41/16 Detaljregulering psykiatribygg Sykehuset Levanger

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering psykriatribygg Sykehuset Levanger, plankart datert 30/3 2016 og planbestemmelser datert 1/6 2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering psykriatribygg Sykehuset Levanger, plankart datert 30/3 2016 og planbestemmelser datert 1/6 2016, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12
Til toppen av siden

 

 

PS 42/16 Søknad om ombygging/bruksendring av uthus til 2 vertikaldelt leiligheter og bod - 1719/315/208 Håkon den godes gate 35 B - Stig Strømberg

Rådmannens forslag til vedtak:

Det innvilges ikke dispensasjon fra kravet om frikjøp for hver manglende parkeringsplass på eiendommen 315/208 i Levanger kommune.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Det innvilges ikke dispensasjon fra kravet om frikjøp for hver manglende parkeringsplass på eiendommen 315/208 i Levanger kommune.
Til toppen av siden

 

 

PS 43/16 Mindre endring: Reguleringsplan 1719/276/5 -  Kathrines Minde

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune vedtar mindre endring av Kathrines Minde med følgende endringer i bestemmelsene:

Følgende rekkefølgebestemmelse oppheves:

§ 5.4 Utbygging,

Kathrines Minde kan ikke bygges ut før reguleringsplan for atkomst til Geitingsvollen er vedtatt.

Følgende rekkefølgebestemmelser innføres:

Det kan ikke gis tillatelse til utbyggingen før det er dokumentert tilfredsstillende sikkerhet mot skred i henhold til kravene gitt i kapittel 7 i byggteknisk forskrift, TEK10, med tilhørende veiledning. Som del av denne dokumentasjonen skal det foreligge en geoteknisk rapport som er kontrollert av en uhildet tredjepart.

Fortau eller gang- og sykkelvegen i Sørvegen skal være ferdigstilt før boligene tas i bruk.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar mindre endring av Kathrines Minde med følgende endringer i bestemmelsene:

Følgende rekkefølgebestemmelse oppheves:

§ 5.4 Utbygging,

Kathrines Minde kan ikke bygges ut før reguleringsplan for atkomst til Geitingsvollen er vedtatt.

Følgende rekkefølgebestemmelser innføres:

Det kan ikke gis tillatelse til utbyggingen før det er dokumentert tilfredsstillende sikkerhet mot skred i henhold til kravene gitt i kapittel 7 i byggteknisk forskrift, TEK10, med tilhørende veiledning. Som del av denne dokumentasjonen skal det foreligge en geoteknisk rapport som er kontrollert av en uhildet tredjepart.

Fortau eller gang- og sykkelvegen i Sørvegen skal være ferdigstilt før boligene tas i bruk.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14
Til toppen av siden

 

 

PS 44/16 Mindre endring av reguleringsplan Norske Skog

Rådmannens forslag til vedtak:

Reguleringsendring for reguleringsplan Norske skog vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Reguleringsendring for reguleringsplan Norske skog vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14.
Til toppen av siden

 

 

PS 45/16 Restaureringsfondet 2015

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra « Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 2015:

Anne Kari Haugdal og Kjell Derås, Kirkegata 65:

Støtte til restaurering/utskifting av vinduer, samt reparasjon av port og portrom, kr. 37 701,-

TGE Bygg AS, Håkon den godes gate 3B:

Støtte til tilbakeføring av fasade som omfatter ny kledning, vinduer og skifertak, kr. 50 000,-

Bymuseet i Levanger, Emilies hus, Sjøgata 40:

Støtte til restaurering av inngangsdør og vinduer etter antikvariske prinsipper, kr. 44 258,-

Styret i Musikkens hus, Kirkegata 16

Støtte til delvis utskifting/reparasjon av kledning, vinduer og maling, kr. 25 000,-

Totalt kr: 156 959,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet ( jfr vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra « Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 2015:  

Anne Kari Haugdal og Kjell Derås, Kirkegata 65:

Støtte til restaurering/utskifting av vinduer, samt reparasjon av port og portrom, kr. 37 701,-

TGE Bygg AS, Håkon den godes gate 3B:

Støtte til tilbakeføring av fasade som omfatter ny kledning, vinduer og skifertak, kr. 50 000,- 

Bymuseet i Levanger, Emilies hus, Sjøgata 40:

Støtte til restaurering av inngangsdør og vinduer etter antikvariske prinsipper, kr. 44 258,-

Styret i Musikkens hus, Kirkegata 16

Støtte til delvis utskifting/reparasjon av kledning, vinduer og maling, kr. 25 000,-

Totalt kr: 156 959,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet ( jfr vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.
Til toppen av siden

 

FO 2/16 Spørsmål fra Nina Elisabeth Berget, AP - Garasjer i Jernbanegata

Hvordan ligger saken om de gamle garasjene i Jernbanegata, som vi ønsker å få revet?

Kommunalsjef Unni Storstad besvarte spørsmålet.

Tidkrevende juridiske avklaringer, forsøker/ønsker minnelige løsninger.

Målsetting: Løsning innen kort tid

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 15.06.2016 16:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051