Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.05.19

Møtested/tidspunkt - LevaFro
10:00 Næringsarealet på Trekanten – Befaring og møte med noen av aktørene
12.00 Orientering og omvisning LevaFro v/daglig leder Rune Lyngen
13.00 - 16.10 PUK-møte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 19/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 20/19 Referatsaker  utredning vedtak
PS 21/19 Detaljregulering for Sjøgata brygge utredning vedtak
PS 22/19 Revisjon av områdeplan for Levanger havn utredning vedtak
PS 23/19 Utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi – høring på planprogram utredning vedtak
PS 24/19 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Halsanvegen 7, 9 utredning vedtak
PS 25/19 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Høttvollen hyttefelt utredning vedtak
PS 26/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 5037/217/15 Grennegrenda 53 - Ola Grenne - Tillegg til 5037/217/12 Industriformål utredning vedtak 
PS 27/19 Klage på detaljregulering for Svartvika hyttefelt utredning  vedtak
PS 28/19 Restaureringsfondet 2018 - Behandling av søknader utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 + 1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  - forfall 
Per Olav Gilstad h varamedlem h x Knut Sigurd Hjelmstad


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Trude M. Nøst, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders Røstad, arkitekt Mona Saursaunet, byantikvar Tove NordgaardÅsmund Brygfjeld    

Merknader:

 
Orienteringer:

Til toppen av siden

 

PS 19/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Svein Erik Veie, AP og Olav Strid, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Svein Erik Veie, AP og Olav Strid, AP
Til toppen av siden

 

PS 20/19 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

PS 21/19 Detaljregulering for Sjøgata brygge

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for Sjøgata brygge legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende endringer:

 • Maks mønehøyde justeres ned til kote c+ 15,5 m.
 • Byggegrense for arealformålet BKB legges inn slik at minimumsbredde på 3 m for promenadekai og 30 m for Allmenningen blir sikret.
 • I bestemmelse 7.2 endres ordlyden «før det gis ferdigattest» til «før det gis brukstillatelse til nye boenheter».
 • Plan for vann, avløp og overvannshåndtering, samt en fagkyndig planlegging av kulvertløsning under p-kjeller må legges ved planforslaget før 2.gangs behandling. Levanger kommune har egne krav til innholdet i VA-planer.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Saksordfører:

Svein Erik Veie, AP

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gunnar Morten Løvås, SV:

1. Byggetrinn 2 tas ut av planen

2. Dersom fjernvarme ikke kan leveres, anmodes at bruk av varmepumper med energi fra Sundet og solcellepaneler på takene innarbeides i planen.

Begrunnelse:

En realisering av byggetrinn 2 vil ikke være positivt for sentrumsutviklinga. Tvert imot representerer det ei nedgradering av sentrumsopplevingen for de aller fleste, med unntak av de som får leilighet med utsikt ut over Sundet. For Trehusbyen Levanger er det viktig å bevare utsikt mot Sundet slik den er i dag.  

Forslag til endring fra Eva Høyem Anderssen, SP og Nina Elisabeth Berget, AP:

Som rådmannens forslag med følgende endringer:

Byggetrinn 1: 4 etasjer med nedtrapping til 3, altså 18,5 meter og 15,5 meter.

Byggetrinn 2: 3 etasjer med nedtrapping til 2, altså 15,5 meter og 12,5 meter

Forslag til endring fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP:

 1. Minimumsbredde på 5m for promenadekai.
 2. Byggetrinn 2 reduseres med ett bygg. Resterende av byggetrinn 2 blir da justert til 3 etasjer med 2 etasjes bygg ytterst.

 
Forslag til endring fra Svein Erik Veie, AP:

Kulepunkt 1 i rådmannens forslag strykes, opprinnelig kotehøyde beholdes.

Avstemning:

Forslag til endring fra Løvås, pkt. 1 avvist med 10 mot 1 stemme.

Forslag til endring fra Løvås, pkt. 2 vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Forslag fra Veie avvist med 8 mot 3 stemmer.

Forslag fra Boneng punkt 1 avvist med 7 mot 4 stemmer.

Forslag fra Boneng punkt 2 avvist med 7 mot 4 stemmer.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Anderssen/Berget:

Forslag fra Anderssen/Berget vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Sjøgata brygge legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende endringer:

 • Byggetrinn 1: 4 etasjer med nedtrapping til 3, altså 18,5 meter og 15,5 meter.
 • Byggetrinn 2: 3 etasjer med nedtrapping til 2, altså 15,5 meter og 12,5 meter
 • Byggegrense for arealformålet BKB legges inn slik at minimumsbredde på 3 m for promenadekai og 30 m for Allmenningen blir sikret.
 • I bestemmelse 7.2 endres ordlyden «før det gis ferdigattest» til «før det gis brukstillatelse til nye boenheter».
 • Plan for vann, avløp og overvannshåndtering, samt en fagkyndig planlegging av kulvertløsning under p-kjeller må legges ved planforslaget før 2.gangs behandling. Levanger kommune har egne krav til innholdet i VA-planer.
 • Dersom fjernvarme ikke kan leveres, anmodes at bruk av varmepumper med energi fra Sundet og solcellepaneler på takene innarbeides i planen.

 
Protokolltilførsel fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Avstemningen ble lagt opp slik at jeg ble tvunget til å stemme for et forslag jeg er uenig i.
Til toppen av siden

 

PS 22/19 Revisjon av områdeplan for Levanger havn

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til områderegulering for Levanger havn med plankart og bestemmelser sist revidert 03.05.2019 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Habilitering:

Geir Tore Persøy, FRP, ansett av møtet som inhabil (eier av eiendom), og fratrådte under behandling av saken.

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

Forslag til områderegulering for Levanger havn med plankart og bestemmelser sist revidert 03.05.2019 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12, med den endring at alle byggehøyder øker med en etasje

Forslag til endring fra Per Olav Gilstad, H:

 1. Bolig legges til som reguleringsformål for «hotelltomta».
 2. Pkt. 4.8 i bestemmelsene: Alle begrensninger i formål tjenesteyting fjernes.


Avstemning:

Gilstads forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt

Gilstads forslag pkt. 2 vedtatt med 6 mot 4 stemmer. 

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Veie:

Veies forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:

Forslag til områderegulering for Levanger havn med plankart og bestemmelser sist revidert 03.05.2019 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 med følgende endringer:

 1. Alle byggehøyder øker med en etasje
 2. Bolig legges til som reguleringsformål for «hotelltomta».
 3. Pkt. 4.8 i bestemmelsene: Alle begrensninger i formål tjenesteyting fjernes.
  Til toppen av siden

 

 
PS 23/19 Revidering av Kommunedelplan klima, miljø og energi - innarbeiding i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av planprosess for utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi.

Revideringsprosessen skal samordnes med øvrige planprosesser som gjennomføres i 2019 og 2020, og planen innarbeides i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner som ble vedtatt i kommunestyrets sak 9/2019.

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringen avgrenses til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan klima, miljø og energi.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av planprosess for utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi.

Revideringsprosessen skal samordnes med øvrige planprosesser som gjennomføres i 2019 og 2020, og planen innarbeides i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner som ble vedtatt i kommunestyrets sak 9/2019.

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringen avgrenses til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan klima, miljø og energi.
Til toppen av siden

 

PS 24/19 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Halsanvegen 7,9

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering Halsanvegen 7,9 fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering Halsanvegen 7,9 fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.
Til toppen av siden

 

PS 25/19 Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Høttvollen hyttefelt

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering Høttvollen hyttefelt fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til planprogram for detaljregulering Høttvollen hyttefelt fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.
Til toppen av siden

  

PS 26/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 5037/217/15 Grennegrenda 53 - Ola Grenne - Tillegg til 5037/217/12 Industriformål

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av areal i LNFR-område til industriformål som tilleggsareal allerede etablert industrivirksomhet.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-4 jf. § 20-1 godkjennes søknad fra Ola Grenne om fradeling av en parsell på ca. 900 m2 fra eiendommen Solberg østre 2 med gnr/bnr 217/15. Parsellen godkjennes fradelt til industriformål som tilleggsareal til gnr/bnr 217/12. Det forutsettes at den godkjent fradelte parsellen sammenslås med gnr/bnr 217/12, jf. Plan- og bygningslovens § 21-4.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune til fradeling av areal i LNFR-område til industriformål som tilleggsareal allerede etablert industrivirksomhet.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-4 jf. § 20-1 godkjennes søknad fra Ola Grenne om fradeling av en parsell på ca. 900 m2 fra eiendommen Solberg østre 2 med gnr/bnr 217/15. Parsellen godkjennes fradelt til industriformål som tilleggsareal til gnr/bnr 217/12. Det forutsettes at den godkjent fradelte parsellen sammenslås med gnr/bnr 217/12, jf. Plan- og bygningslovens § 21-4.

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt.


Til toppen av siden

  

PS 27/19 Klage på detaljregulering for Svartvika hyttefelt

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage på reguleringsendring av detaljregulering for Svartvika hyttefelt mottatt den 11. april 2019 avslås. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Klage på reguleringsendring av detaljregulering for Svartvika hyttefelt mottatt den 11. april 2019 avslås. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.
Til toppen av siden

  

PS 28/19 Restaureringsfondet 2018 - Behandling av søknader

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune tildeler midler fra «Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 2018» til følgende tiltak:

 1. Emilies hus, Sjøgata 40, Bymuseet i Levanger
  Støtte til rehabilitering av tak og blikkenslagarbeider ved pipe og brannmur:
  Kr. 25 000,-
 2. Håkon den godes gate 3A, HG3 Eiendom AS
  Støtte til rehabilitering og utskifting av skifertak etter antikvariske prinsipper:
  Kr. 28 332,-
 3. Kirkegata 20, TGE
  Søknad om støtte til rehabilitering og tilbakeføring av tak og fasader:
  Kr. 60 000,-
 4. Jernbanegata 26 A, Elin Svardal Atle Naavik
  Støtte til maling og fasader i forbindelse med oppføring av uthus
  Kr. 15 000,- 

 
I tillegg avsettes det kr. 10 000,- til byggeskikkspris neste år.

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jfr vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Levanger kommune tildeler midler fra «Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 2018» til følgende tiltak:

 1. Emilies hus, Sjøgata 40, Bymuseet i Levanger
  Støtte til rehabilitering av tak og blikkenslagarbeider ved pipe og brannmur:
  Kr. 25 000,-
 2. Håkon den godes gate 3A, HG3 Eiendom AS
  Støtte til rehabilitering og utskifting av skifertak etter antikvariske prinsipper:
  Kr. 28 332,-
 3. Kirkegata 20, TGE
  Søknad om støtte til rehabilitering og tilbakeføring av tak og fasader:
  Kr. 60 000,-
 4. Jernbanegata 26 A, Elin Svardal Atle Naavik
  Støtte til maling og fasader i forbindelse med oppføring av uthus
  Kr. 15 000,- 

 
I tillegg avsettes det kr. 10 000,- til byggeskikkspris neste år.

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jfr vedtektene § 8). Klagefrist er 3 uker fra søkeren mottatt melding om vedtak i Plan- og utviklingskomitèen.
Til toppen av siden

Publisert: 20.11.2018 08:47 Sist endret: 15.05.2019 18:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051