Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 15.02.17

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 - 15:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 6/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 7/17 Referatsaker - PUK Levanger utredning vedtak
PS 8/17 Mindre reguleringsendring Vollamarka boligfelt 2, saksfremlegg II utredning vedtak
PS 9/17 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata utredning vedtak
PS 10/17 Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde utredning vedtak
PS 11/17 Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen utredning vedtak
PS 12/17 Detaljregulering Levanger brygge 1 utredning vedtak
PS 13/17 Evt. avtale med Trondheim parkering (sak opprettet i møtet) - vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf - forfall
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Nina Elisabeth Berget
Harry Gilberg krf varamedlem ap/sp/krf x Olav Strid


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, enhetsleder Samfunnsutvikling Petter Voll, enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken, Åsmund Brygfjeld     

Orientering/spørsmål/merknader

 

 

PS 6/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Lars Petter Holan, AP
Til toppen av siden

 

 

PS 7/17 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 8/17 Mindre reguleringsendring Vollamarka boligfelt 2, saksfremlegg II

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2 vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. Endringene i reguleringsbestemmelsene skal lyde som følger:

§ 4.1.2           

Bebygd areal (BYA) skal ikke overskride 30 % av netto tomteareal. BYA er definert i NS 3940, pkt. 6.1.  

§ 4.1.4

For bebyggelse med saltak tillates gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,2 meter. For bebyggelse med pulttak tillates gesimshøyde inntil 8,0 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Alle høyder skal måles på høyeste fasade over planert terreng.

§ 4.1.5

I søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for både eksisterende og planlagt terreng. Det skal også angis kotehøyde ved inngang og overkant gulv.

Disse bestemmelsene skal erstatte gjeldende §§ 4.1.2, 4.1.4 og 4.1.5, mens § 4.1.3 skal utgå i sin helhet. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2 vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. Endringene i reguleringsbestemmelsene skal lyde som følger:

§ 4.1.2           

Bebygd areal (BYA) skal ikke overskride 30 % av netto tomteareal. BYA er definert i NS 3940, pkt. 6.1.

§ 4.1.4

For bebyggelse med saltak tillates gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,2 meter. For bebyggelse med pulttak tillates gesimshøyde inntil 8,0 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Alle høyder skal måles på høyeste fasade over planert terreng.

§ 4.1.5

I søknaden om tiltak skal gesims- og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for både eksisterende og planlagt terreng. Det skal også angis kotehøyde ved inngang og overkant gulv.

Disse bestemmelsene skal erstatte gjeldende §§ 4.1.2, 4.1.4 og 4.1.5, mens § 4.1.3 skal utgå i sin helhet.
Til toppen av siden

 

 

PS 9/17 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Oversendelsesforslag fra Gunnar Morten Løvås, SV:

Garasjerekke benevnt med tallet 3 i illustrasjonsplan må vurderes flyttet til parkeringsplass, forlengelse av garasjerekke 1. Området blir deretter frigjort til parkering for biler.

Klikk for større montasje

Forslag til tillegg fra Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP:

Utvidelse av garasjeanlegget. Da gis det mulighet til forhandlinger i forhold til hvordan garasjene ønskes å plasseres.

Saksordfører:

Gunnar Morten Løvås, SV:

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg fra Bjørg Boneng vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Oversendelsesforslag fra Gunnar Morten Løvås avvist med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for garasjer i Jernbanegata, mottatt av kommunen 2.02.2017, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Utvidelse av garasjeanlegget. Da gis det mulighet til forhandlinger i forhold til hvordan garasjene ønskes å plasseres.
Til toppen av siden

 

 

PS 10/17 Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til detaljregulering for Staupslitoppen boligområde, plankart og bestemmelser datert 26.01.2017 vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås, SV, fremmet følgende forslag til vedtak:

Reguleringsplan/ Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde avvises, jf. PBL § 12-11

Begrunnelse:

De trafikale forhold er ikke godt nok tatt vare på.

Området som reguleres er ikke i tråd med gjeldende planer/kommuneplanens arealdel som er den overordna planen på området. Det er viktig at gjeldende planer i hovedsak følges. I henhold til plan- og bygningsloven skal private reguleringsinitiativ i utgangspunktet være i tråd med gjeldende planer. Varslet planarbeid som dette bør derfor komme som et innspill til revidering av kommunedelplanens arealdel for Levanger sentrum. Når det som i dette tilfellet, foreslås omdisponering av dyrkajord og arealer nært opp til driftssenter på en landbrukseiendom, hører en slik omdisponering hjemme i en kommuneplanprosess. Saken avvises derfor. 

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 11 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Forslag til detaljregulering for Staupslitoppen boligområde, plankart og bestemmelser datert 26.01.2017 vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 11/17 Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Svein Erik Veie, AP:

Følgende strykes:
I reguleringsbestemmelsen, under rekkefølgekrav legges til:
Boligområdet kan ikke tas i bruk før ny hovedadkomst fra E6 gjennom Vedulslia er på plass.

Saksordfører:

Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP

Avstemning:

Forslag til endring fra Veie vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak med endringer i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for sentrumsboliger Åsen, mottatt av kommunen 14.11.2016, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 12/17 Detaljregulering Levanger brygge 1

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Detaljregulering for Levanger brygge 1 med plankart datert 06.10.2016 og reg.bestemmelser datert 03.02.2017 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

  1. Detaljregulering for Levanger brygge 1 med plankart datert 06.10.2016 og reguleringsbestemmelser datert 03.02.2017 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.
    Til toppen av siden

 

 

 

PS 13/17 Evt. avtale med Trondheim parkering (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Habilitet:

Geir Tore Persøy, FRP, ba om habilitetsvurdering (økonomiske årsaker) i denne sak.

Persøy ble enstemmig vedtatt ansett som inhabil og fratrådte behandlingen av saken.

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP:

  1. PUK tar til orientering informasjon om endring i regelverk knyttet til parkering som ble gitt av Trondheim parkering.
  2. PUK vedtar at sak om tjenester knyttet til parkering i Levanger kommune – mellom Levanger kommune og Trondheim parkering KF kommer opp til politisk realitetsbehandling i formannskap/kommunestyre.


Avstemning:

Forslag til vedtak fra Veie enstemmig vedtatt (10 stemmer). 

VEDTAK:

  1. PUK tar til orientering informasjon om endring i regelverk knyttet til parkering som ble gitt av Trondheim parkering.
  2. PUK vedtar at sak om tjenester knyttet til parkering i Levanger kommune – mellom Levanger kommune og Trondheim parkering KF kommer opp til politisk realitetsbehandling i formannskap/kommunestyre.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 01.03.2017 18:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051