Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18 - sak 62/18 - Detaljregulering for Bjørnang II

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivref. 2018/10316 - /5037/47/2
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18 62/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Bjørnang II, datert 16.08.18, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse, datert 13.08.18 PDF

2

Plankart, datert 16.08.18 PDF

3

Reguleringsbestemmelser, datert 16.08.18 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for opparbeidelse av fem nye boliger i området samt ny avkjøring fra Bjørnangvegen.

Bakgrunnen for endring av gjeldende reguleringsplan for «Brenne 1985» er at på areal som er avsatt til avkjøring til boligfeltet i gjeldende reguleringsplan, er det i dag bygd en bolig. Det er derfor behov for å avsette areal til en ny avkjøring til boligfeltet.

Forslagsstiller er Kjølen og Nydal bygg AS. Plankonsulent er Norconsult AS.  

Planområdet

Planområdet ligger på eiendommene gnr./bnr. 47/2, samt 47/28 og deler av 48/16 og 54/1 på Bjørnang i Levanger kommune. Området ligger ca. 5 km fra Skogn sentrum. Boligområdet har avkjøring fra Bjørnangvegen, som er en privat veg med avkjøring fra fv. 754 Bygdavegen. Planområdet er ca. 9700 m2.

Området er i dag bevokst med granskog, lauvskog og krattvegetasjon. Det er bygd en enebolig innenfor planområdet i dag. 

Figur 1. Oversiktskart. Planområdet er markert med rød sirkel.

Figur 1. Oversiktskart. Planområdet er markert med rød sirkel.

Planstatus

Reguleringsplan for «Brenne 1985», vedtatt 12.02.1985, er gjeldende reguleringsplan for området. I gjeldende plan er området hovedsakelig avsatt til boligformål og veiformål og med sju eneboligtomter innenfor planområdet. Det foreslås at deler av reguleringsplan «Brenne 1985» endres.

Figur 2. Gjeldende reguleringsplan «Brenne 1985». Forslag til avgrensning av ny reguleringsplan er vist med rødt. - klikk for større kart

Figur 2. Gjeldende reguleringsplan «Brenne 1985». Forslag til avgrensning av ny reguleringsplan er vist med rødt.

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.2011, er området avsatt til hensynssone for gjeldende reguleringsplaner, med bestemmelse om at eksisterende reguleringsplan skal gjelde for området. Det er avsatt et nytt boligområde nord-øst for planområdet (gul avmerkning på kommuneplanens arealdel). 

Figur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, planområdet er markert med lilla farge. Gjeldende reguleringsplan er gjeldende for planområdet.

Figur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, planområdet er markert med lilla farge. Gjeldende reguleringsplan er gjeldende for planområdet.

Tiltaket innebærer ikke utredningskrav etter forskrift om konsekvensutredning.

Planforslaget

Generelt

Det foreslås 6 eneboligtomter innenfor planområdet, samt felles adkomstveg med snuhammer. En av boligtomtene er bebygd.

Endringer fra gjeldende plan:

  • endre felles veiadkomst i området
  • endre antall boligtomter fra 7 til 6
  • endre gjeldende reguleringsbestemmelser, særlig om byggehøyde, plassering, utnyttelsesgrad, takform m.m. 


Bebyggelsen

Området kan nyttes til småhusbebyggelse. Eneboliger tillates oppført med utleiedel. Boligene kan plasseres innenfor byggegrense på plankart. Garasje og støttemurer kan plasseres nærmere tomtegrense.

Maksimal grad av utnytting for hver tomt skal ikke overstige 35 % BYA.

Tillatte takutforminger er saltak, pulttak og flatt tak.  

Bebyggelsen kan ha maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og mønehøyde på 9,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Boligbebyggelse med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 8,0 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.

Frittliggende garasje/uthus kan oppføres med maksimalt bebygd areal (BYA) = 70 m2 og maks 70 m2 bruksareal (BRA). Garasje/uthus kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og maksimal mønehøyde på 5,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Med pulttak kan maks gesimshøyde være 4 meter.

Det presiseres i reguleringsbestemmelsene at bolig og garasje skal ha god terrengtilpasning og gis helhetlig utforming. Garasjer skal tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.  

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Avkjøringen til planområdet ligger ca. 260 meter fra krysset Bjørnangvegen–fv. 754. Det er bussholdeplass ved krysset Bjørnangvegen–fv. 754.

Felles adkomstveg f_SKV2 skal opparbeides som vist på plankartet, med snuhammer dimensjonert for lastebil.

Det er ikke gang- og sykkelveg fra planområdet til Skogn sentrum. Strekningen er i «Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 for Levanger og Verdal kommune» med i hovednett for sykkel. I temaplanen er det foreslått en utbedring av strekningen fra Skogn til Markabygda, der løsningen er «Blandet trafikk med utvidet skulder».

Kommunen dekker skoleskyss til barn på Bjørnang.

Planområdet ligger nært barnehage og bussholdeplass.

Parkering

For boliger over 100 m2 BRA skal det etableres minimum 2 bilparkeringsplasser pr. boligtomt. For hybler kreves 1,0 plass per enhet.

Lek og uteopphold

Det er et felles friområde ca. 50 meter fra ytterkanten i planområdet (se gjeldende reguleringsplan, figur 2). Det er avsatt et nytt boligområde nord-øst for planområdet (gul avmerkning på kommuneplanens arealdel, figur 3). Arealet øst for planområdet planlegges også utbygd med boliger, slik at det potensielt kan komme flere felles oppholdsområder inntil planområdet. I planområdet er det en felles turveg (f_GT) samt et område som kan inneholde ulike fellesfunksjoner (f_SVG5).   

Universell utforming og tilgjengelig boenhet

Adkomstvegen til boligene har en stigningsgrad som ikke er i tråd med universell utforming. Det er i planen foreslått at det ikke settes spesielle krav om tilgjengelig boenhet.

Støy

Støyforholdene er i tråd med retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse som er vedlagt saken (punkt 7 i planbeskrivelsen).

Det er i analysen konkludert med at det ikke er behov for særlige tiltak knyttet til naturfarer og menneskeskapte/virksomhetsbaserte farer da planforslaget ikke medfører spesielle risikoforhold.

Planområdet ligger i skrått terreng, men det er i NVEs aktsomhetskart vurdert at det ikke er fare for skred. Grunnforholdene med tykk morene er vurdert som trygge og egnet til byggeformål.  

Kulturminner

I følge kulturminnebasen Askeladden og Kulturminnesøk er det ikke registrert arkeologiske kulturminner eller kulturmiljø med vernestatus innenfor planområdet.

Naturmangfold

Det er ikke registrert sjeldne eller trua arter eller naturtyper i eller i nær tilknytning til planområdet i Naturbase, på Artskart eller på Miljøstatus.

Vann-, avløp-, energiløsninger

El-kabel (230 V) ligger i Bjørnangvegen.

Vann- og avløpsledninger ligger også i Bjørnangvegen. VA-ledningene har tilstrekkelig kapasitet for de nye boligene.

Renovasjon er løst på hver enkelt tomt.

Planprosess

Medvirkning

Oppstartsmøte med Levanger kommune ble gjennomført den 15.05.2018. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisa Innherred den 23.06.2018 og på kommunens hjemmeside. Frist for innspill var 04.08.2018. I vedlagt planbeskrivelse er svar i forbindelse med varsel om oppstart kort kommentert.

I kommunen er planforslaget forelagt landbruk, kommunalteknikk, brann og redning, barne- og ungdomsrepresentant og byggesak.

Innherred brann og redning, dato 05.10.18:

Spørsmål om avstand til uttak av slokkevann.

Kommentar: Det er flere brannventiler i området. Den nærmeste ligger ved Bygdaveien, og den er ca. 75 meter fra ca. midt i planområdet for nye boliger i «Bjørnang II». En brannventil dekker 150 meter.

Vurdering:

Planforslaget legger til rette for opparbeidelse av fem nye boliger i området og ny avkjøring fra Bjørnangvegen. Planforslaget er i tråd med målsetninger og formål i overordnet plan.

Naturmangfold

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i kraft av en sjekkliste. Kommunen kan ikke se at tiltaket vil medføre spesielle risikoforhold.

Utbygging i planområdet vil bidra til boligbygging i Levanger kommune. Arealet er i tråd med kommuneplanens arealdel for Levanger og gjeldende reguleringsplan. Planforslaget er ikke i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, men bidrar til kommunens ønske om å tilby noen få store tomter inntil eksisterende bebyggelse i kommunen. Strekningen til skolen er over 4 km og vil dermed utløse gratis skoleskyss. Selv om det ikke er gang- og sykkelveg på plass, så mener rådmannen at det er fornuftig at det opparbeides boligtomter i området. Planområdet har vært avsatt til eneboligområde siden 1985 og planforslaget er fremmet med bakgrunn i behov for endring av avkjøring til boligområdet.

Det er ikke lagt inn et fellesområde for lek- og oppholdsareal innenfor planområdet ettersom planforslaget kun er en reguleringsendring av en gjeldende plan. I den andre delen av gjeldende reguleringsplan er det et felles lekeområde. Det er også friområder inntil planområdet samt turmuligheter helt nært Bjørnang. 

Kommunen tilrår at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.11.2018 17:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051