Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18

Møtested/tidspunkt:
Levanger rådhus, formannskapssalen
kl. 13.00 - 16.00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 58/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 59/18 Referatsaker  utredning vedtak
PS 60/18 Delegeringsreglement for Levanger kommune, revidert utgave høsten 2018 utredning vedtak
PS 61/18 Reguleringsplan Langøya utredning vedtak
PS 62/18 Detaljregulering for Bjørnang II utredning vedtak
PS 63/18 Revisjon av områdeplan for Levanger havn utredning vedtak
PS 64/18 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner utredning vedtak
PS 65/18 Byggeskikkprisen 2018 utredning vedtak
FO 3/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Opprusting vei Ytterøy tekst behandl.

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+1 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingebjørg Roel Bye ap vara ap/sp/krf x Olav Strid

 
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Ola Stene, enhetsleder Arealforvaltning Per Anders RøstadÅsmund Brygfjeld 

Merknader

Orientering: pågående E6-planer i Levanger kommune v/Per Anders Røstad - presentasjon PDF

Geir Tore Persøy, FRP, fikk permisjon, og forlot møtet kl. 13.25, under presentasjon av E6-planer. Geir Tore Persøy, FRP, tiltrådte møtet igjen, kl. 14.15, under behandling av sak 63/18

Orientering: Revisjon av områdeplan for Levanger havn v/Unni Storstad, tidligere kommunalsjef - presentasjon PDF

Fortetting Falstadberget, Ekne, annonsert oppstartet for regulering
Til toppen av siden

 

 

PS 58/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Eva Høyem Anderssen, SP og Lars Petter Holan, AP

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Eva Høyem Anderssen, SP og Lars Petter Holan, AP
Til toppen av siden

 

 

PS 59/18 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Til toppen av siden

 

 

PS 60/18 Delegeringsreglement for Levanger kommune, revidert utgave høsten 2018

Rådmannens forslag til vedtak (i PUK):

Plan- og utviklingskomiteen har ingen forslag til endringer. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Forslag til endring/tillegg fra Gunnar Morten Løvås, SV:

 1. Tjenester som kommunen har ansvar for skal i all hovedsak ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte.
  Finner kommunen behov for privat tjenesteleverandør kan dette skje ved utlysning av tjenestekonsesjon i henhold til føringer gitt i lov om offentlige anskaffelser og utlyses via DOFFIN. Konsesjonsgrunnlag som utarbeides må være politisk forankret. (kommunedelplan «Mestring for alle»)
 2. Der det i delegeringsreglementet er gitt rådmannen fullmakt ved inngåelse av kontrakter som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet under 5 000 000 kroner, må rådmannen sørge for at rutiner for påseplikt følges. Dette gjelder også innkjøp av renholdstjenester.
  Ved innkjøp over 1 300 000 kroner må disse publiseres på DOFFIN
  For anskaffelser under 1 300 000 kroner åpner lovverket opp for direkte henvendelse til lokalt næringsliv. Ved disse konkurranser sender kommunen kun forespørsel til lokale leverandører der det er mulig.
   
  Begrunnelse
  «Påseplikt innebærer at det skal iverksettes systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskrifter etterleves. Påseplikten kan oppfylles for eksempel ved at det tas inn kontrakts klausuler om at arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter, og at dette følges opp gjennom innhenting av dokumentasjon på arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår»
  «Forskrift Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter»


Avstemning:

Forslag fremmet i møte pkt. 1 avvist med 9 mot 1 stemme

Forslag fremmet i møte pkt. 2 avvist med 9 mot 1 stemme

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen har ingen forslag til endringer.
Til toppen av siden

 

 

PS 61/18 Reguleringsplan Langøya

Rådmannens forslag til innstilling:

Reguleringsplan Langøya vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Reguleringsplan Langøya vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 62/18 Detaljregulering for Bjørnang II

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Bjørnang II, datert 16.08.18, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Bjørnang II, datert 16.08.18, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

 

 

PS 63/18 Revisjon av områdeplan for Levanger havn

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til revidert områdeplan for Levanger havn, datert 22.10.18, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Orientering i møte:

Unni Storstad, tidligere kommunalsjef - presentasjon PDF

Habilitet:

Geir Tore Persøys (FRP) habilitet ble av komiteen ansett som inhabil (eiendomseier i berørte område), og fratrådte under behandlingen av saken.

Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Svein Erik Veie, AP:

 1. Innlagt mulighet for etablering av barnehage på Ytre havn tas ut av planen
 2. Vaskeriet tas ut av planen


Avstemning:

Veies forslag pkt. 1 avvist med 6 mot 4 stemmer

Veies forslag pkt. 2 vedtatt med 5 (leders stemme) mot 5 stemmer  

Rådmannens forslag til vedtak med endringer i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til revidert områdeplan for Levanger havn, datert 22.10.18, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende endring: Vaskeriet tas ut av planen
Til toppen av siden

 


PS 64/18 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Til toppen av siden 

 

 

PS 65/18 Byggeskikkprisen 2018

Rådmannens forslag til vedtak:

Juryen (Plan- og utviklingskomiteen) velger ut følgende 3 kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne:

1.

2.

3.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Orientering i møte:

Byantikvar Tove Nordgaard orienterte - presentasjon som PDF

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

 1. Psykiatribygget, Helse Nord-Trøndelag – 1 stemme
 2. Abra Cadabra barnehage, Abra Cadabra Eiendom AS – 2 stemmer
 3. Munkeby Mariakloster, Munkeby Mariakloster – 11 stemmer
 4. Sjetébrua, Levanger kommune – 9 stemmer
 5. Sjøgata 12, Lillian og Nils Heitlo – 11 stemmer


VEDTAK:

Juryen (Plan- og utviklingskomiteen) velger ut følgende 3 kandidater som går videre til avstemning hos innbyggerne: 

 1. Munkeby Mariakloster, Munkeby Mariakloster
 2. Sjetébrua, Levanger kommune
 3. Søgata 12, Lillian og Nils Heitlo
  Til toppen av siden

 

 

FO 3/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Opprusting vei Ytterøy

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Behandling i møte:

Geir Tore Persøy (FRP) Fremmet følgende:

Levanger kommune har bygd en nydelig og tidsriktig skole/barnehage på Ytterøy som alle er stolte av. Ett lite skår i gleden er at mellom Rampa og vegen inn til skolegården er det ett parti med meget dårlig vei/ parkering.

Forslag til vedtak;

For å komplettere dette flotte skole/barnehageprosjektet ønsker PUK å oppruste og helst asfaltere denne veistubben så raskt som mulig, og når økonomien tillater dette.


Leder refererte svar fra administrasjonen v/Håvard Heistad, enhet Bygg og eiendom:

Dette ble tatt opp i byggeprosessen. I og med at byggegrense ikke gikk ned til vegen ble det ikke gjort mer en nødvendig for å reparere etter trafikken i byggeperioden. Hele parkeringsplassen ble gruset opp og det ble satt ned en sluk slik at det ikke danner seg store dammer i innkjøringen til parkeringsplassen.

Arealet som ikke er asfaltert utgjør ca. 1100 kvadratmeter. Asfaltering av plassen beløper seg til 400-500 kr/kvm. Totalt mellom 400000-600000 kroner.  Usikkerhet rundt merkostnad på Ytterøy samt hvilket grunnarbeid som må påregnes gjort før asfaltering.

Tiltaket med beløpet må i så fall vedtas politisk i og med at det ikke er avsatt midler til dette.

Håvard Heistad
enhetsleder bygg og eiendom


Avstemning:

Forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer.

VEDTAK:

For å komplettere dette flotte skole/barnehageprosjektet ønsker PUK å oppruste og helst asfaltere denne veistubben så raskt som mulig, og når økonomien tillater dette.

Til toppen av siden

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 23.11.2018 11:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051