Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16 - sak 53/16 - Detaljreguleringsplan Jamtkneppet hyttefelt II


Saksbehandler: Heidi Fløtten Olsen
Arkivsaknr: 2015/7105 - /L12
Lars Petter Holan
Saksordfører: Lars Petter Holan, Ap


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 15.06.16 40/16
Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16 53/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering Jamtkneppet hyttefelt II vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 12.04.2016 PDF
 2. Plankart, datert 12.04.2016, sist revidert 19.08.2016 PDF
 3. Planbestemmelser, datert 23.08.2016 PDF
 4. ROS-analyse PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Høringsuttalelser


Saksopplysninger:

Detaljplanen omhandler en utvidelse/fortetting av eksisterende reguleringsplan for Jamtkneppet fra 1993. Frol Bygdeallmenning har 6 usolgte hyttetomter i reguleringsplanen Jamtkneppet som ønskes flyttet høyere opp i terrenget og utenfor dagens plangrense. 

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr. 40/16. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 09.08.2016
  Fylkesmannen har ingen merknader til planforslaget.  
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 21.06.2016
  Det bør legges vekt på å få en god landskapsmessig innpassing av hyttene. To av hyttene, særlig den øverste i det nordlige område, er lagt høyt i terrenget. Vi har ikke befart området, men disse kan etter vår vurdering få en uheldig eksponering i landskapet og plasseringen bør vurderes nærmere.
  Parkering er tenkt på parkeringsplass(er) langs vegen i eksisterende felt og adkomsten opp til hyttene burde vært avklart nærmere i planen.
  Kommentar:
  Den øverste hytta i det nordlige området er flyttet litt lengre ned i terrenget. Det er ikke ønskelig fra utbyggers side at hyttene skal bli liggende i silhuett. Det tillegges et punkt i planbestemmelsene som sikrer at adkomst til hyttene skjer via skianlegget og skihytten. 
 3. John Grønli og Kjell Myrvang, datert 11.08.2016
  Parkering og adkomst til nye hytter bør skje via samme parkering og adkomst som skianlegget benytter. Dette vil gi best adkomst til nye hytter, samt minst inngrep i naturen.
  De nye hyttene bør plasseres slik at det blir god avstand både mellom dem og eksisterende hytter.
  Ønsker å bli orientert om når utstikking av tomtene skal skje, og gis anledning til å delta på befaringen knyttet til dette.
  Kommentar:
  Det tillegges et punkt i planbestemmelsene som sikrer at adkomst til hyttene skjer via skianlegget og skihytten. Det er god avstand mellom nye og eksisterende hytter. Endelig plassering vil bli gjennomført sammen med eksisterende hytteeiere og utbygger ved Frol bygdeallmenning.


Endringer etter høring.

I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene: 

Planbeskrivelse.

Plankart:

 • Det høyeste punktfestet i det nordlige området er flyttet lengre ned, slik at ikke hytten skal vises i silhuett.  


Bestemmelser:

 • § 1, Vann og avløp, «godkjennes av Innherred samkommune» endres til «godkjennes av kommunen».
 • §2.1.1, punkt en tillegges følgende setning: «Plassering av nummererte påler/punktfeste er angitt i plankart».
 • §2.1.1, punkt to, siste setning fjernes «For hytter som har hems medregnes måleverdig areal i bebygd areal».
 • Det tillegges en paragraf i bestemmelsene, § 4, Adkomst: «Adkomst skal være via skianlegget og skihytta.»


Vurdering:

Planforslagets hensikt er å flytte 6 hytter til en mer gunstig beliggenhet enn dagens beliggenhet. Området hvor fem hytter er regulert inn i på gjeldende plan vil tilbakeføres til LNFR-område. En flytting av hyttene vil ikke skape økt aktivitet i området utover det som allerede er tillatt i gjeldende plan. Det vil ikke bli lagt til flere hytter enn det som er tillatt. Etter høring og offentlig ettersyn har det i planbestemmelsene blitt tillagt et punk om adkomst som sikrer at dette skjer via skianlegget og skihytten. Det høyeste punktfestet i det nordlige området har blitt flyttet litt lengre ned i terrenget slik at den ikke skal bli liggende i silhuett.  

Det har ikke kommet nye opplysninger i løpet av høringsperioden som endrer de vurderingene som ble gjort ved 1.gangs behandling. Rådmannen vil derfor foreslå at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.06.2016

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

ForsForslag til detaljregulering for Jamtkneppet hyttefelt II sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Jamtkneppet hyttefelt II sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 1. Planbeskrivelse, datert 12.04.2016 PDF
   
 2. Plankart, datert 12.04.2016 PDF
   
 3. Planbestemmelser, datert 12.04.2016 PDF
   
 4. ROS-analyse PDF


Vedlegg:

 1. Uttalelser fra forhåndsvurdering – flytting av hyttetomter


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Detaljplanen omhandler en utvidelse/fortetting av eksisterende reguleringsplan for Jamtkneppet fra 1993. Frol Bygdeallmenning har 6 usolgte hyttetomter i reguleringsplanen Jamtkneppet som ønskes flyttet høyere opp i terrenget og utenfor dagens plangrense. Det er hyttetomtene nr. 286, 287, 288, 289 og 290 fra eksisterende plan, samt at det er en hyttetomt som er blitt liggende for nære nyanlagt skiskytteranlegg som ønskes flyttet.  

I samråd med planavdelingen i Innherred samkommune ble forhåndsvurdering av tiltaket sendt på høring i mars 2016. Høringsuttalelsene var såpass positive at Frol Bygdeallmenning vedtok å utarbeide en detaljplan for tiltaket.

Det er et mål at nye tomter skal fremstå som attraktive, ligge fint i terrenget og ikke forringe området og trivselskvalitetene til eksisterende hytter som grenser til det nye området.

Planområdet

Området ligger på toppen av Østre Hølderåsen, mellom Vulusjøen og skianlegget i Storlidalen. Området har svært gode solforhold og flott utsikt. Avstanden til Levanger og Verdal er 20 km.

Klikk for større kart

Planområdets beliggenhet.

Planområdet ligger fint til på et høydedrag mot Jamtkneppet med flott utsikt mot sør og vest. Området består i hovedsak av glissen furuskog med innslag av myr.

Planstatus

Området er en utvidelse av reguleringsplan for Jamtkneppet fra 1993.

Klikk for større plan

Eksisterende reguleringsplan for Jamtkneppet.

Planforslaget

Generelt

Det totale arealet på planområdet er 25 daa og det er foreslått 6 nye tomter for fritidsbebyggelse innenfor plangrensen. Plangrensen følger plangrensen til reguleringsplan for Jamtkneppet hyttefelt i sør og vest, og i nord og øst følger plangrensen reguleringsplanen for Storlidalen skianlegg. 

Klikk for større kart

Det området hvor 5 hytter er regulert i gjeldende plan vil tilbakeføres til LNFR-område i ny plan.

Klikk for større kart

Forslag til ny plan.

 

Bebyggelsen

Dagens hytter er bygd på 1990-tallet. De har relativt beskjedne uttrykk og ligger fint i landskapet.

Hytteplassering er valgt ut fra målet om å legge til rette for attraktive tomter i forhold til sol og utsikt men som også er enkle å opparbeide og krever minimalt med terrenginngrep. Enkelte tomter blir derfor liggende relativt høyt i terrenget. For å redusere/fjerne fjernvirkningen av feltet skal hyttene «holdes nede» i terrenget. Maks mønehøyde skal være 5,5 m og maks raft 2,20 m. Hyttene skal også ha mørke naturfarger. Dette gjelder også vindskier sprosser osv. Taktekking skal være av torv. Dette bidrar til å gjøre hyttene tilnærmet «usynlige» fra avstand.

Verandaer skal tilpasses terrenget – helst trappes ned i nivåer slik at de blir liggende på bakkeplan. Dette forhindrer også bruk av rekkverk. Fordelen med dette er også at det oppnås en flytende overgang mellom ute/inne, og mangel på rekkverk vil også bidra til å sikre flott utsikt selv når man sitter inne i hytta.

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Det vil ikke legges opp til adkomstveg inne i feltet, kun etablering av et enkelt sti-nett fra parkeringsplass. Parkering skal skje på eksisterende parkeringsplasser utenfor planområdet. Plassene har god kapasitet.

Lek og uteopphold

Frolfjellet er et svært populært friluftsområde for regionen. Det er mange hytter i området som medfører til dels stor trafikk og betydelig press på friluftsliv og biologisk mangfold. Bruken av terrenget er derimot i stor grad kanalisert gjennom opparbeidede skianlegg og løypenett.

Tiltaket bidrar i liten grad til økt bruk av områdene rundt og det forventes ikke at de vil forringe dagens kvaliteter for friluftslivet.

Universell utforming

Tilgjengelighet for funksjonshemmede frem til de enkelte hyttene vil i mindre grad være tilfredsstilt da det ikke vil etableres kjøreveger frem til hyttene.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

NVE`s kartdatabase er konsultert, og viser at området ikke ligger innenfor areal som er utsatt for jord- eller flomskred. Feltet blir liggende ganske eksponert mot vær og vind. Dette gjelder spesielt vær fra vest. Hyttemodellene bør tilpasses solgangen i feltet. Det er viktig at det tenkes på dette med valg av planløsning. Uteområdene bør ha lune uteplasser som skjermer for vind.

Det er ikke registrert andre forhold i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen.

Kulturminner

Planen kommer ikke i konflikt med automatisk fredete kulturminner, men hvis det under arbeidet oppdages hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes.

Biologisk mangfold

Det er i naturbase og artskart ikke funnet registreringer av biologisk mangfoldverdier av nasjonal eller regional verdi i det foreslåtte nye området.

Planforslaget innebærer ikke tiltak som vurderes å kunne gi irreversibel eller alvorlig skade på naturmangfoldet verken innenfor planområdet eller i tilgrensede områder.

Det vurderes ikke slik at tiltaket vil få en samlet negativ konsekvens for naturmangfoldet.

Skogsdrift: Det er lav bonitet og ikke drivverdig skog i dette området. Tiltaket får ikke konsekvenser for skogsdrift.

Reindrift: Området benyttes til vinterbeite og kalvingsland av Feren reinbeitedistrikt. Det går ei flyttlei som passerer rett vest for Frolvulusjøen. Flyttleia er svært viktig for reindriften. Endringen medfører ikke en økning i antall hytter og berører heller ikke flyttlei eller område foreslått som hensynssone reindrift i kommuneplanens arealdel.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Som utgangspunkt hentes vann i nærmeste bekk eller vann. Hytteeierne har anledning til å anlegge vannposter etter avtale med grunneier. Legging av vannledning fra vannkilde til tappeplass skal godkjennes av grunneieren Spillvann spres i løsmassene etter resorpsjonsprinsippet. Spredegrøftene skal legges slik at de ikke blir til sjenanse for naboer eller friareal.

Som privet skal benyttes muld-do eller elektrisk do av godkjent type. Omdannet privetavfall kan graves ned på tomten. Utedo tillates ikke.

Skal det legges vann inn i hyttene kan ikke dette gjøres før godkjent vann og avløpsanlegg er godkjent av Innherred samkommune.

Planprosess

Medvirkning

Forslag til tiltak ble sendt på forhåndshøring i mars 2015. Oppstartsmøtet ble avholdt den 12.06.2015. Igangsetting av planarbeidet ble annonsert i Trønderavisa og på Levanger kommunes hjemmeside. Statlige instanser, andre berørte, samt tilgrensende naboer ble tilskrevet med brev med frist for uttalelse på fire uker.

Vurdering:

Planforslagets hensikt er å flytte 6 hytter til en mer gunstig beliggenhet enn dagens beliggenhet. Det er 5 hytter fra reguleringsplan for Jamtkneppet, og én hytte nært skytterbanen som er tenkt flyttet. Området hvor de 5 hyttene er regulert inn i på gjeldende plan vil tilbakeføres til LNFR-område. En flytting av hyttene vil ikke skape økt aktivitet i området utover det som allerede er tillatt i gjeldende plan. Det vil ikke bli lagt til flere hytter enn det som er tillatt. Det vil ikke bli behov for nye veger eller parkering, da det ved dagens parkeringssituasjon er kapasitet nok til fremtidige hytter.

Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget og ha en utforming og farge slik at eksponeringen reduseres. Det skal også være torvtak på bebyggelsen for å redusere eksponeringen ytterligere.

Konklusjon:

Etter samlet vurdering tilrår Rådmannen at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.09.2016 07:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051