Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16 - sak 51/16 - Planarbeid for endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 - Moan

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler:
Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2016/2512 - /L12


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16 51/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse L2007018 PDF

2

Planbestemmelser L2007018 PDF

3

Plankart L2007018 PDF

Saksopplysninger:

Trønderplan AS har på vegne av tiltakshaver BE Moafjæra 3 AS, utarbeidet forslag til endring av gjeldende reguleringsplan for Moan – del av gnr. 314/82. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt fjernvarmeanlegg som skal drifte bl.a. boliger, kjøpesenter og næringsbygg på Moan. Det planlagte anlegget skal driftes med flis og dimensjoneres til i underkant av 1 MW. Nøyaktig størrelse utover det er ikke definert. 

Fjernvarmeanleggets ønskede plassering vil omfattes av Statkraft varmes konsesjonsområdet for fjernvarme i Levanger. Det pågår i dag arbeid med å tilpasse nytt konsesjonsområde. Statkraft varme har i forbindelse med dette arbeidet ikke planer om å etablere varme til det aktuelle området. Området på sikt vil med det kunne forventes å ligge utenfor nytt konsesjonsområde.

Planprosess

Oppstartsmøte ble avholdt med kommunen 30.03.2016.

Melding om oppstart ble varslet i brev datert 05.04.2016 og lagt ut på kommunens hjemmeside samt annonsert i avisa Innherred.

Innkomne merknader er oppsummert og besvart i planforslaget.

Vurdering:

Generelt

Tiltaket oppfattes som et miljøbesparende tiltak i form av at det er en utfasing av bruken av fossile brennstoff som varmekilde og man tar i bruk fornybare ressurser til oppvarming. Konsekvensene i form av utslipp som følge av forbrenning vurderes i sin helhet som tilstrekkelig vurdert og akseptabel av hensyn til den eksisterende og fremtidige bebyggelsen i området.

Byggehøyde/utnyttelsesgrad

Det legges opp til en økning av gesimshøyde og utnyttelsesgrad. Den totale byggehøyden vil forbli tilsvarende mønehøyden som er tillatt i dag og utnyttelsesgraden antas å ikke redusere antall parkeringsplasser iht. de kravene som er definert i overordnet plan. Rådmannen har med det ingen innvendinger mot økt utnyttelsesgrad og byggehøyde.

Grønnstruktur

Tiltaket vil redusere det totale arealet avsatt til grønnstruktur i gjeldende plan. Hensikten bak grønnstrukturen antas primært å være som en forbindelse av de grønne arealene ved Eidsbotn og arealet øst for Moan. Det vil ha noe innvirkning på støvflukt, som følge av at området rundt består av store flater der vind oppnår høyere hastigheter sammenlignet med områder hvor det er større konsentrasjon av vegetasjon og vindfangende elementer. Støvflukt har derimot ikke vært et kjent særskilt problem i dette området.

Grønnstrukturen er ikke opparbeidet og består per i dag kun av en jordvoll med grønt dekke. Dette blir nå avsatt til vegformål. Øvrig areal som er avsatt til grønnstruktur i gjeldende plan benyttes også av kommunen som lagerplass – jf. Figur 6 i planbeskrivelsen. Tiltakshaver konkluderer med at grøntarealet fortsatt vil opprettholde sine kvaliteter som støvskjerm og grønnstruktur, også med den reduserte bredden til henholdsvis 6 og 4 meter, dersom det resterende arealet blir opparbeidet med riktig beplantning.  

Moan sett under ett, fremstår i dag med lite preg av grønnstruktur. Den lille grønnstrukturen som er, ligger primært langs Eidsbotn og dyrka marka i øst, samt gjennom innslag av enkeltstående trær og busksoner mellom de store parkeringsarealene. Det er også nylig opparbeidet et parkareal i forbindelse med utbyggingen av Moafjæra, som vil være med på å heve kvaliteten på området betraktelig. Mangelen på rene vegetasjonsårer og stor konsentrasjon av parkeringsareal gir Moan imidlertid en generell hard fremtoning. Rådmannen vurderer ikke det aktuelle grøntarealet som avgjørende for å kunne gi et betydelig mykere inntrykk ut i fra landskapsmessige hensyn, selv om det i seg vil ha noe effekt. Dersom man skal gjennomføre betydelige landskapsmessige oppmykende grep, må dette gjøres mer helhetlig og gjerne der avstanden mellom grøntarealene er større, noe som igjen vil påvirke parkeringsdekningen i området.

Rådmannen konkluderer med bakgrunn i dette at planforslaget med den reduksjonen som er foreslått, kan tillates. 

Naturmangfoldsloven

Planbeskrivelsen gir ingen beskrivelse av naturverdiene i området, men viser til at tiltaket er kontrollert opp mot de kartbasene som er tilgjengelig når det kommer til naturmangfold.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. NML § 8. Naturverdiene i området er primært knyttet til Eidsbotten, fugleliv og terrestriske arter. Planforslaget vil ikke berøre Eidsbotten direkte med bakgrunn i områdets beliggenhet. Utslipp fra fjernvarmeanlegget vurderes heller ikke til å påvirke dette området i særlig negativ grad, tatt i betraktning dagens situasjon med oljefyring og fremtidig situasjon hvor man legger opp til omfattende rensing av utslipp og bruk av fornybart brennstoff. Tiltaket forventes med det å kunne gi en miljøgevinst. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Konklusjon

Planforslaget anbefales lagt frem for høring og offentlig ettersyn slik det er forelagt politisk behandling.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.09.2016 07:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051