Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16 - sak 50/16 - Oppstart av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivsaknr: 2016/3898


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.09.16 50/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune kartlegger og verdsetter de viktigste friluftslivsområdene i henhold til Miljødirektoratets veileder innen utgangen av 2018.   

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Nasjonal satsing med mål om at flest mulig kommuner kartlegger og verdsetter sine friluftslivsområder innen utgangen 2018.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn:

For å oppnå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers (Nasjonal strategi for aktivt friluftsliv), er det viktig å ivareta et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv ut fra egne preferanser og der de helst ønsker. I den sammenheng er det viktig å ha kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftsområdene i kommunen ligger.  

Det pågår en nasjonal satsing i regi Miljødirektoratet på kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, kalt friluftslivskartleggingen. Friluftslivkartleggingen gjennomføres i henhold til Miljødirektoratets veileder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.   

Miljødirektoratet har mål om at flest mulig kommuner kartlegger og verdsetter sine friluftslivsområder innen utgangen 2018. Nord-Trøndelag fylkeskommune og Miljødirektoraret har tildelt Levanger kr. 65 000 i tilskudd for gjennomføring av dette arbeidet. Kommunen har selv ansvar for gjennomføring i egen kommune. Fylkeskommunens rolle er å gi praktisk og faglig veiledning basert på Miljødirektoratets veileder. I tillegg har Nord-Trøndelag fylkeskommune GIS-kompetanse som de stiller til rådighet for kommunene i kartarbeidet ved behov, blant annet for å få kartresultatene klare for presentasjon på Naturbase og GiNT.

Kartleggingsarbeidet gjøres av en arbeidsgruppe i Levanger kommune med idrettskonsulenten som prosjektleder. Videre innhentes ytterligere kunnskap lokalt i ulike deler av kommunen for å sikre en mest mulig helhetlig kartlegging. Ut fra dette vurderer arbeidsgruppa relevant informasjon, kartfester arealene og gir en beskrivelse av de ulike områdene. Hvert område/delområde vurderes ut fra 13 kriterier og får en verdi. Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet.

Oppfølging og bruk:

Formålet med friluftslivskartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes friluftslivsverdi. Materialet skal være faktabasert og resultatene av friluftslivskartleggingen blir et temakart som lagres og blir tilgjengelig elektronisk i Miljødirektoratets naturbase www.naturbase.no (Miljødirektoratet). Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn dette i kommunens eget kartverktøy å benytte dette som et temalag i arealplanlegging.

Det ligger ingen bindinger i temakartet, da friluftslivskartleggingen er en temakartlegging og ikke en plan eller prioritering. Temakartleggingen vil gi oss et kunnskapsgrunnlag/en systematisk oversikt over friluftslivsområder, som blir et verktøy i fremtidig planarbeid og saksbehandling.  

Temakartet kan brukes til å ivareta og videreutvikle områder for friluftsliv:

  • Ivaretakelse av områder for friluftsliv gjennom arealplanlegging, saksbehandling og konsekvensutredninger
  • Utvelging av aktuelle områder for sikring
  • Videreutvikling av områder og infrastruktur for friluftsliv: friluftsporter, referanseområder for skoler og barnehager, universelt utformede områder, turruteplaner mv.


Temakart for friluftsliv må vedlikeholdes, og det anbefales at det foretas en gjennomgang i oppstarten av rullering av arealplanen. Konkret oppfølging og bruk blir egen sak når friluftslivskartleggingen er fullført.  

Vurdering:

Mål og strategier i de kommunale planene underbygger arbeidet med å kartlegge og verdsette de viktigste friluftslivsområdene. Rådmannen vurderer det derfor som hensiktsmessig at Levanger kommune kartlegger og verdsetter de viktigste friluftslivsområdene i henhold til Miljødirektoratets veileder innen utgangen av 2018.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 15.09.2016 07:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051