Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.03.18 - sak 19/18 - Byggeskikkpris for Levanger kommune - endring av statutter

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Saksbehandler: Tove Nordgaard
Arkivref. 2018/5457
Saksordfører: Ingen

  Nina Elisabeth Berget - klikk for personkort
Saksordfører: Nina Elisabeth Berget, AP 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 17.01.18  5/18
Plan- og utviklingskomiteen 14.03.18 19/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Reviderte statutter for Byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas.   

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Revidert forslag  Statutter Byggeskikkpris  06.03.18 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Viser til PUK sak 5/18. Følgende vedtak ble fattet:

«Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende endring:

  1. Nominasjonskomiteen ledes av PUKs leder – for øvrig består nominasjonskomiteen av de foreslåtte
  2. Administrasjonen utarbeider kriterier som tas inn i statuttene som et eget punkt.»


Vurdering:

Forslaget til reviderte statutter er omarbeidet i henhold til vedtaket i PUK sak 5/18.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 17.01.2018

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Svein Erik Veie, AP på vegne av AP og SP:

Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende endring:

  1. Nominasjonskomiteen ledes av PUKs leder – for øvrig består nominasjonskomiteen av de foreslåtte
  2. Administrasjonen utarbeider kriterier som tas inn i statuttene som et eget punkt.


Saksordfører:

Nina Elisabeth Berget, AP 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende endring:

  1. Nominasjonskomiteen ledes av PUKs leder – for øvrig består nominasjonskomiteen av de foreslåtte
  2. Administrasjonen utarbeider kriterier som tas inn i statuttene som et eget punkt.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Reviderte statutter for Byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

God byggeskikk handler om å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk og byrom, parker og anlegg påvirker opplevelsen av stedet, omgivelsene og hverdagen til folk. God byggeskikk kjennetegner prosjekter av høy kvalitet, som tar hensyn til og spiller sammen med omgivelsene, stedets identitet og egenart.  

Byggeskikkprisen skal være en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske, estetiske og stedlige kvaliteter. Gjennom byggeskikkprisen anerkjennes de gode eksemplene og synliggjør hva som er god kvalitet. Prisen skal inspirere og motiverer andre til å bygge med omtanke og kvalitet.

PUK har etterspurt en revidering av byggeskikkprisen m/statutter sist i møte 06.12.17. Bakgrunnen for dette er ønske om å gi prisen et større engasjement og løft slik at den blir mer interessant og at flere kandidater foreslås. PUK har derfor bedt om at man ser på alternative prosesser for å nominere kandidater og på måten utdelingen skal foregå på.     

Vedlegg:

1

Forslag til statutter -  Byggeskikkpris for Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sak sak 53/08 blant annet følgende: « Det opprettes en byggeskikkpris i Levanger. Estetikkutvalget fikk ansvar for utarbeidelse av statutter og plukke ut kandidater. Estetikkutvalget ble avviklet 09.12.15 (sak 72/15

Prisen finansieres med midler fra ”fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum” hvor  avsettes kr. 10.000,- pr. år til kunstverk og plakett.’

Levanger kommunestyre vedtok i sak 54/12 statutter for byggeskikkpris i Levanger. Første byggeskikkprisen ble utdelt i 2013. 

Vurdering:

Det er nødvendig med en revidering av statuttene for å løfte fram prisen gjennom å skape større engasjement hos innbyggerne i hele kommunen.

Det har vært en utfordring å få inn nok forslag på aktuelle kandidater til Byggeskikkprisen på tross av annonsering på kommunens hjemmeside og omtale i media.

Det har vært vurdert om Byggeskikkprisen bør deles ut annet hvert år i stedet for årlig for å sikre nok kandidater. Når det likevel foreslås å opprettholde en årlig utdeling av prisen, er det for å opprettholde et kontinuerlig fokus på god arkitektur, estetikk og byggeskikk.

Kommunens innbyggere inviteres fortsatt til å foreslå kandidater. I tillegg foreslås det at det oppnevnes en nominasjonskomitè bestående av ekstern arkitekt/landskapsarkitekt, en byggesaksbehandler og byantikvar for å sikre et bredt tilfang av prosjekter.

Nominasjonskomitéen skal sørge for at Juryen bestående av PUK sine medlemmer får forelagt minimum fem kandidater som oppfyller kriteriene for god byggeskikk.

Det er vurdert om Juryen selv skal kåre en vinner eller alternativt velge ut tre kandidater som går videre til en avstemning hos innbyggerne. For å skape engasjement hos innbyggerne foreslås det at vinner kåres gjennom avstemning.

Det er også vurdert at selve tildelingen av Byggeskikkprisen på kommunestyremøtet ikke gir prisvinnerne stor nok oppmerksomhet. Det foreslås derfor å at prisen offentliggjøres i kommunestyremøtet, men overrekkes av ordføreren på felles arrangement sammen med Kulturprisen, Ildsjelprisen og Frivilligprisen.

Det er også vurdert at oppstart og annonsering på kommunens hjemmeside og i media bør skje innen 1. september, at nominasjonskomiteèns gjør sitt valg av kandidater innen 1. oktober, Juryen gjør sitt valg innen 1. november og avstemning hos innbyggerne avsluttes 1. desember.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 14.03.2018 16:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051