Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.03.18 - sak 14/18 - Orientering om prosjektet "Opprydding i mindre avløpsanlegg Hotranvassdraget"

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivsaknr: 2018/7935 - /K23

 

 

 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.03.18 14/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Orientering om prosjektet i PUK-møte den 11. oktober 2017

Vedlegg:

1

Opprydding i mindre avløpsanlegg Hotranvassdraget - rapport 2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I møte i Plan- og utviklingskomiteen den 11. oktober 2017 orienterte prosjektleder Anne Kolstad om kartlegging av private avløp og landbruksforurensning i Hotran-vassdraget.  

Innherred samkommune fikk i 2017 tilskudd fra Miljødirektoratet til kartlegging av mindre avløpsanlegg i Hotranvassdraget. Prosjektet ble påbegynt i Innherred samkommune.

Det har blitt samlet inn opplysninger om alle avløpsløsninger innenfor nedbørsfeltet fra kommunens egne kilder og fra Innherred renovasjon.

Det er totalt 883 kartlagte avløpsløsninger i Hotran. 679 av disse er tilkoblet kommunalt avløpsnett. 204 boenheter/bygninger har spredt avløp, og av disse er det 188 avløpsløsninger som bør byttes ut. 10 løsninger bør undersøkes nærmere og 6 anlegg antas å være ok.

Vurdering:

Kartlegginga av mindre avløpsanlegg i Hotran viser at behovet for sanering/oppgradering av anlegg er stort. I tillegg til landbruk er spredt avløp en av de største kildene til forurensning og forringelse av vannforekomsten.

EUs vannrammedirektiv trådte i kraft i 2000 og setter klare og konkrete mål for god vannforvaltning. Norge har sluttet seg til direktivet gjennom EØS-avtalen og vedtatt en egen norsk vannforskrift der målet er at alle vannforekomster (elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann) skal ha god eller svært god, kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.

Av hensyn til miljøet og målet om god økologisk tilstand i vannforekomsten bør arbeidet med sanering/oppgradering av anlegg i Hotran-vassdraget igangsettes snarest. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 14.03.2018 16:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051