Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 14.03.18

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhusKlikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett
Tid: 13:00 - 15:35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: medlemmer (åpne fila, kopier: ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 12/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 13/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 14/18 Orientering om prosjektet "Opprydding i mindre avløpsanlegg Hotranvassdraget" utredning vedtak
PS 15/18 Stokkberget B2 utredning vedtak
PS 16/18 Detaljregulering Stokkberget B9 utredning vedtak
PS 17/18 Reguleringsplan Langøya utredning vedtak
PS 18/18 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata 2018 - 5037/315/264 Kirkegata 43 - Orion Restaurant AS utredning vedtak
PS 19/18 Byggeskikkpris for Levanger kommune - endring av vedtekter utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Nina Elisabeth Berget ap leder ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp nestleder ap/sp/krf x  
Olav Strid ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem ap/sp/krf x  
Lars Petter Holan ap medlem ap/sp/krf x  
Svein Erik Veie ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem ap/sp/krf x  
Ola Skilbrigt sp medlem ap/sp/krf x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem mdg/sv x  
Geir Tore Persøy frp medlem frp x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem h  x  
Ingebjørg Roel Bye ap varamedlem ap/sp/krf x Olav Strid
Lars Forberg sp varamedlem ap/sp/krf x Svein Erik Veie


Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Unni Storstad, - Arealforvaltning enhetsleder Per Anders Røstad, -  Åsmund Brygfjeld  


Orienteringer:

 • Geitingsvollen v/Block Watne, prosjektleder Trond Flønes  -  presentasjon PDF
   
 • Områdeplan Havna v/Norconsult  -  presentasjon PDF
    
 • Forslag til revidering av delegeringsreglementet for Levanger kommune, prosess gjennomgått av leder   -  presentasjon PDF

Til toppen av siden

 

PS 12/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Ola Skilbrigt, SP

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Randi Johanne Nessemo, AP og Ola Skilbrigt, SP
Til toppen av siden

 

 

PS 13/18 Referatsaker PUK

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 14/18 Orientering om prosjektet "Opprydding i mindre avløpsanlegg Hotranvassdraget"

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV:

 1. Det settes i gang en kartlegging av avløpsanlegg også for resten av kommunen 
 2. Innen utgangen av 2019 legges det fram en tidfestet handlingsplan for opprydding i avløpsanlegg i Levanger kommune
 3. Det utarbeides en lokal forskrift om utslipp fra avløpsanlegg i Levanger
 4. Det utarbeides vann- og avløpsplaner for alle geografiske områder i kommunen


Begrunnelse:

Med bakgrunn i resultatet fra rapporten «Opprydding i mindre avløpsanlegg Hotranvassdraget - Rapport 2018» er det nødvendig med kartlegging av avløpsanlegg i resten av kommunen og å utarbeide en kommunal tidfestet handlingsplan for opprydding av slike avløpsanlegg i Levanger Kommune. Videre er det viktig å utarbeide lokal forskrift på området og vann- og avløpsplaner for alle geografiske områder i kommunen.

Levanger kommune er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg etter kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Som forurensningsmyndighet er derfor kommunen forpliktet til å overvåke miljøtilstand og om nødvendig iverksette miljøforbedrende tiltak i de lokale vassdragene. Utslipp fra mindre avløpsanlegg er hovedkilden til lokal bakterieforurensning og en viktig kilde til utslipp av fosfor som gir overgjødsling og algevekst i vassdragene. Opprydding i spredt avløp er et viktig tiltak for å nå målet i EUs rammedirektiv for vann, som er å sikre god kjemisk og økologisk tilstand i alle vassdrag innen 2021.

EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EF) gir føringer for en helhetlig vannforvaltning i Europa. Norge er forpliktet til å gjennomføre direktivet gjennom EØS-avtalen. Direktivet er hjemlet i norsk lov gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Avstemning:

Forslag fra Gunnar Morten Løvås, SV:

 • Pkt. 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme
 • Pkt. 2 enstemmig vedtatt
 • Pkt. 3 avvist med 9 mot 2 stemmer
 • Pkt. 4 enstemmig vedtatt


VEDTAK:

 1. Det settes i gang en kartlegging av avløpsanlegg også for resten av kommunen 
 2. Innen utgangen av 2019 legges det fram en tidfestet handlingsplan for opprydding i avløpsanlegg i Levanger kommune
 3. Det utarbeides vann- og avløpsplaner for alle geografiske områder i kommunen
  Til toppen av siden

 


PS 15/18 Stokkberget B2

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for Stokkberget B2 legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende tillegg i bestemmelsene. 

 • Renovasjonsanlegg skal være felles for felt B2 og fremtidig boligbebyggelse på felt B13 og B14. Krav om nedgravde containere inntreffer dersom antall boenheter som bruker renovasjonsanlegget på noe tidspunkt overstiger 24 enheter.

 
Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Detaljregulering for Stokkberget B2 legges frem for høring og offentlig ettersyn i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende tillegg i bestemmelsene:

 • Renovasjonsanlegg skal være felles for felt B2 og fremtidig boligbebyggelse på felt B13 og B14. Krav om nedgravde containere inntreffer dersom antall boenheter som bruker renovasjonsanlegget på noe tidspunkt overstiger 24 enheter.
  Til toppen av siden

 

 

PS 16/18 Detaljregulering Stokkberget B9

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering for Stokkberget B9 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering for Stokkberget B9 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.
Til toppen av siden

 

 

PS 17/18 Reguleringsplan Langøya

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan Langøya legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende foreslåtte endringer:

 1. Område BSB 2 med formålet «småbåtanlegg i sjø og vassdrag» tas ut av plankartet.
 2. Planbestemmelse pkt. 3.2. avsnitt nr. 2 endres til: Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 120 m2 BYA inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90 m2, og uthus/garasje eller anneks kan være på maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m2.
 3. Planbestemmelse pkt. 3.2. siste avsnitt tas bort: Reguleringsplanen hjemler eksisterende godkjent bebyggelse på vedtakstidspunktet. Etter riving/brann kan det gjenoppbygges tilsvarende mengde BYA og byggehøyde som tidligere er godkjent.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan Langøya legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende foreslåtte endringer:

 1. Område BSB 2 med formålet «småbåtanlegg i sjø og vassdrag» tas ut av plankartet.
 2. Planbestemmelse pkt. 3.2. avsnitt nr. 2 endres til: Hver hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 120 m2 BYA inkludert uthus/garasje eller anneks. Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90 m2, og uthus/garasje eller anneks kan være på maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m2
 3. Planbestemmelse pkt. 3.2. siste avsnitt tas bort: Reguleringsplanen hjemler eksisterende godkjent bebyggelse på vedtakstidspunktet. Etter riving/brann kan det gjenoppbygges tilsvarende mengde BYA og byggehøyde som tidligere er godkjent.
  Til toppen av siden

 

 

PS 18/18 Søknad om oppsetting av uteservering Solsia i Tollbugata 2018 - 5037/315/264 Kirkegata 43 - Orion Restaurant AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2017.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet.
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2018.

 
Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jf. plan- og bygningslovens § 23-1

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19 under følgende vilkår:

 • Konstruksjonen blir tilsvarende den som ble godkjent og oppført i tidsrommet 2009-2017.
 • Maksimalt 40 % av kjørearealets bredde kan tas i bruk til formålet.
 • Tillatelsen er midlertidig og begrenset til perioden 5. mai til 20. september 2018.

 
Byggetillatelse for tiltaket innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. Det stilles ikke krav om ansvarsrett da remonteringen ikke krever særlig grad av prosjektering, jf. plan- og bygningslovens § 23-1

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens § 28.

Til toppen av siden

 

 

PS 19/18 Byggeskikkpris for Levanger kommune - endring av vedtekter

Rådmannens forslag til innstilling:

Reviderte statutter for Byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Reviderte statutter for Byggeskikkpris i Levanger kommune vedtas. 

Publisert: 04.12.2013 11:05 Sist endret: 11.04.2018 15:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051