Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 - sak 57/17 - Reguleringsplan for Svartvika

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2017/88

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 57/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til planprogram for Svartvika fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 tredje ledd. 

Vedlegg:

1

Planprogram Svartvika 2017 PDF

2

Plangrense-A4 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Høringsuttalelser (7 stk.)


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Hensikten med planprogrammet er å gjøre rede for reguleringsspørsmålet, behovet for utredninger og innholdet i konsekvensutredningen. Forslaget gjelder en detaljregulering for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg i Svartvika, Åsenfjord.

Planområdet

Planområdet dekkes av eiendommene med gnr./bnr. 242/3 og 242/13, og er på ca. 82 daa. Størsteparten av området er bratt skogkledd terreng av middels bonitet. I nordøst er det et areal på ca. 15 daa med fulldyrka jord. Skogområdene som omslutter jordbruksarealet har lav bonitet. Gjennom planområdet går det en privat veg med forbindelse til fylkesveg – Skjesolvegen i øst.

Planstatus

Området har status som LNFR-område med spredt boligbebyggelse i kommuneplanen for Levanger og Verdal. LNFR-formålet dekker ikke fritidsbebyggelse-formål, og tiltaket samsvarer dermed ikke med overordna plan.

Planprogrammet

KU-forskriften har kommet ut i ny utgave siden saken ble tatt opp til behandling. Overgangsbestemmelsen i ny KU-forskrift § 39 andre ledd sier at «for planer og tiltak som er tatt opp til behandling etter de to tidligere forskriftene, skal denne forskriften legges til grunn i den videre behandlingen av saken.» Ny forskrift om konsekvensutredninger skal altså ligge til grunn for videre behandling av planforslag for Svartvika.

Planforslaget faller innenfor den nye KU-forskriften FOR-2017-06-21-854 § 6 Planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram pkt. b), fordi det er snakk om tiltak etter pkt. 25 i KU-forskriftens vedlegg I. Punkt 25 omfatter nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planprogrammet er et verktøy for å gi forutsigbarhet både om utredninger som skal gjennomføres, metodebruk, innsamling av data, tidsforløp og planprosess for berørte parter. Det må framgå hvilke metoder som skal benyttes og utformingen skal være slik at det kan tas stilling til om reguleringen er utarbeidet i samsvar med planprogrammet.

Forhold som skal utredes i videre planarbeid går fram av tabell i vedlagte forslag til planprogram. Det er foreslått følgende utredningstema:

 • Landskap/visuelle konsekvenser*
 • Nærmiljø og friluftsliv*
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Naturmangfold*
 • Naturressurser*
 • 100-meters beltet langs sjøen*
 • Risiko og sårbarhet
 • Folkehelse, barn/unges, funksjonshemmedes og eldres interesser – universell utforming, tilgjengelig boenhet
 • Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet
 • VA og energi


Utredningstema merket med (*) skal inngå som en del av konsekvensutredningen. De øvrige skal inngå som en del av planbeskrivelse eller risiko- og sårbarhetsanalysen.

Intensjonen med planarbeidet

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for flere hyttetomter ved Svartvika. Det søkes også om tilrettelegging av småbåtplasser i et felles flytebryggeanlegg. Forslagsstiller ønsker å utrede plassering av hyttetomter også innenfor areal som overlapper med dyrkajord, og innenfor 100-metersbeltet langs sjø. Man ser for seg påkobling på eksisterende private veg gjennom Undlidalen forutsatt at man får vegrett. Det er ikke tenkt bilveg helt ned til sjøen. 

Planprosess

Medvirkning

Forhåndskonferanse med kommunen ble avholdt 24.01.2017. Det ble avklart at reguleringsforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredning, og at det måtte utarbeides planprogram. Planprogrammet ble sendt ut på høring av forslagsstiller til berørte myndigheter samt naboer, festere og gjenboere samtidig med melding om oppstart av planarbeidet. Høringsfrist ble satt til seks uker. Det kom inn totalt 7 uttalelser i forbindelse med melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet. Dersom det reviderte planprogrammet, fastsettes av kommunen, vil det bli ny mulighet til å uttale seg i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av det konkrete reguleringsplanforslaget senere i prosessen.

De som mottok planprogrammet på høring var Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, NTE Nett AS, samt grunneiere, festere, naboer og gjenboere. I tillegg er kopi av varselet sendt på intern høring i kommunens administrasjon. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Planfaglig uttalelse: Har kun merknader til varsel om oppstart av regulering, ikke til planprogrammet. Fylkeskommunen savner en avklaring fra kommunen på overordnet kommuneplannivå hvor man skal åpne for flere hytter i Åsenfjord. Dersom det skal åpne for hyttebygging bør det legges opp til en tettere utbygging inn mot eksisterende bebyggelse framfor å spre hyttene i området. Samtidig bør det legges særlig vekt på landskapsinnpassing og å unngå uheldig eksponering. Det anbefales at planavgrensningen omfatter et større område, og trekkes ned mot sjøen, slik at planen avklarer de interessene som berøres eller som bør avklares i tilknytning til foreslått utbygging. Det anbefales at båtplasser/småbåthavner bør søkes samlokalisert for å begrense nedbygging av strandsone.

Kulturminnefaglig uttalelse: Fylkeskommunen vurderer at planen ikke kommer i konflikt med automatisk freda kulturminner, men minner om varslingsplikten etter jfr. kulturminneloven § 8 annet ledd.

Forslagsstillers kommentar: Planområdet/utredningsområdet utvides i tråd med innspill fra NTFK. Endelig plangrense fastsettes når innholdet i planen er klargjort (ila. utredningsarbeidet/ før innsending til 1. gangs behandling).

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Landbruksavdelingen: Landbruksavdelingen er ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser kritisk til at det skal planlegges for fritidsbebyggelse som berører dyrka jord. Landbruksavdelingen vil ikke ha merknader til at det planlegges for hytter på skogsmark i området, men vi vil ut fra regionale og nasjonale jordvernhensyn være tydelig på at det ikke kan planlegges for fritidsbebyggelse på dyrka jord. Vi viser herunder til Stortingets behandling av Nasjonal jordvernstrategi 08.12.15, hvor en enstemmig næringskomite var tydelig i sine komitemerknader om at det må legges til grunn en strengere praksis mht. spørsmål om fritidsbebyggelse, boliger og næringsbygg på dyrka jord. Landbruksavdelingen ber om at dette legges til grunn for den forestående planprosessen.

Miljøvernavdelingen: For vurdering av varslet reguleringsplan, vil vi legge Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen (SPR 2011) til grunn. Disse slår fast at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø gjelder generelt, og at forbudet er strammet inn i ny plan- og bygningslov. 100-metersbeltet er av nasjonal interesse, og bygging her skal bare tillates etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Som hovedregel skal byggeforbudet praktiseres strengt. Nye utbyggingsområder bør vurderes i helhetlig sammenheng, dvs. i overordnet plan. Det varslede planområdet her er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA). Levanger kommune har i sin planstrategi 2017-2020 varslet oppstart av revidering av KPA i 2017-2018. I SPR er Levanger kategorisert som en kommune med stort press på arealene i strandsonen. Planområdet ligger i Åsenfjorden, et område med mange fritidsboliger og stort utbyggingspress. Selve planområdet er imidlertid en del av et område med noe utstrekning sørover som i dag er lite berørt av inngrep.

Med dette som bakgrunn, vil vi sterkt fraråde at det gås videre med en planlegging av nytt område for fritidsboliger og småbåtanlegg som beskrevet i oppstartsvarselet. En vurdering og avveining av interessene bør foretas i forbindelse med varslet oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel. En videre planlegging her vil være utfordrende for de nasjonale og regionale interesser vi er satt til å ivareta, og utbygging i 100-metersbeltet vil kunne medføre innsigelse. Det gjelder her særlig interessene knyttet til friluftsliv og landskap, men som et lite utbygd område i et større område med sterk utbygging, vil arealene også kunne ha stor verdi for biologisk mangfold.

Dersom en likevel velger å gå videre med planarbeidet må en ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området, både biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Fylkesmannen anbefaler til at man i tillegg til søk etter registreringer i Artskart og Naturbase utfører: kartlegging av viktige naturtyper i området ut fra DN-Håndbok 13 og rødlista for naturtyper, artsregistrering med særlig vekt på rødlistede karplanter iht. Artsdatabankens rødliste 2015, og skadelige arter iht. Artsdatabankens svarteliste 2012. Registreringene skal gjøres tilgjengelig gjennom nasjonale databaser. Konsekvensene for naturmangfoldet må vurderes etter prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven.

Kommunalavdelingen: Minner om at det må gjennomføres en ROS-analyse, og at eventuelle ROS-områder må avmerkes med hensynssone i kartet.

Forslagsstillers kommentar: Utredning og kartlegging av naturmangfold skal oppfylle krav framsatt i FMNTs uttalelse.

Statens vegvesen

Statens vegvesen anser påkoblingen til fylkesvegen som akseptabel og har ingen merknader til planvarselet.

Nabo: Harald Nordaune

Nordaune har sterke innvendinger mot reguleringsarbeidet. Han skriver: «Det å oppleve fri og enkel tilgang til sjøen for allmennheten er noe som blir stadig viktigere etterhvert som friområder langs fjordene fortettes». Han stiller seg uforstående til påstanden i varslingsbrevet om at det ikke er kjent utstrakt bruk av planområdet som rekreasjonsområde. Han påpeker at Svartvika er det siste området med utmark i sammenheng med strand som vi fastboende kan benytte på «vår side av fjorden». Svartvika har blant annet vært arena for utallige Pinse- og Sant Hansfeiringer. I tillegg har Svartvika i generasjoner vært lokalsamfunnets badeplass, og stranda oppleves som fri og usjenert. Man kan bevege seg uten å være hindret av flytebrygger og båtfortøyninger, og uten å måtte gå igjennom «hagen» til hyttefolket på vei til sjøen. En utbygging av området vil frata allmennheten denne følelsen av fri tilgang til skog og sjø. Både lokalbefolkningen og personer fra Åsen sentrum benytter området til hundelufting, spaserturer og joggeturer. Nordaune opplyser om at han er lam fra livet og ned, og bruker rullestol. Han har fått tildelt et kjøretøy fra NAV, samt rett til barmarkkjøring fra bolig og ned til Svartvikstranda av Innherred samkommune. Han har lagt ved kartutsnitt over turstier inntegnet i rødt, (fig. 1)

Fig. 1: Kartutsnitt av området ved Svartvika med turstier inntegnet i rødt.

Fig. 1: Kartutsnitt av området ved Svartvika med turstier inntegnet i rødt.

Nordaune hevder videre at området er viktig trasé for elg og rådyrs vandring til/fra Djupvikmarka og Reinås/Lo marka. Skogen rundt Svartvika har alltid vært en del av hekkeområdet for ærfugl og andre arter. Skogsområdet er dessuten en del av jaktområdet til Åsenfjord utmarkslag, der det er felt både elg og rådyr og jakt kan antas å være viktig rekreasjon for mange. Videre er Nordaune bekymret for økt trafikk, støy- og støvplager og påfølgende redusert livskvalitet for beboere langs Skjesolvegen og Djupvikvegen.

Forslagsstillers kommentar: Innspill og opplysninger ang. friluftsliv og naturmangfold/naturressurser er notert og tas med videre i arbeidet med konsekvensutredning av planforslaget.

Nabo: Terje Lindseth

Lindseth argumenterer for at eksisterende bilveg inn til planområdet ikke har kapasitet til økt trafikk som følge av tiltak i planen. Vegen har mange uoversiktlige punkter og det vil kunne oppstå farlige situasjoner. Han mener dermed at veien må oppgraderes dersom det skal åpnes for flere hytter i området. Veg inn til planområdet fra Djupvikvegen i vest er han ikke positiv til ettersom dette vil føre til gjennomgangstrafikk forbi eiendommen hans. Lindseth er som Nordaune kritisk til påstanden om at Svartvika ikke er et attraktivt friluftsområde. Han påstår at på fine sommerdager kommer 5-10 biler med familier som bruker stedet som badeplass, og videre at dette nok er fordi det er en av få plasser man kan komme ned til sjøen uten å måtte gå gjennom hagen til hus og hytter.

Lindseth opplyser i tillegg om at han vil hevde eiendom og brukshevd for flytebrygga og det ene naustet i Svartvika som har vært bygd, brukt og vedlikeholdt av hans far siden 70-tallet. Han er skeptisk til påstanden om at det ikke er nødvendig med molo i tilknytning til eventuell ny småbåthavn. Han informerer avslutningsvis om at hyttene 242/34 – 242/29 og 242/40 har drikkevann fra brønn i sør-østlig del av feltet, og at området må hensyntas i forhold til plassering av nye hytter.

Forslagsstillers kommentar: Kjøreveg fram til området må sikres i planarbeidet. Trafikksikkerhet og drikkevannskilde vil være et tema i Risiko- og sårbarhetsanalysen. Innspill og opplysninger ang. friluftsliv er notert og tas med videre i arbeidet med konsekvensutredning av planforslaget.

Nabo: Anders Dahlø

Påpeker at økt biltrafikk som følge av oppføring av 18-25 nye hytter vil gjøre det meget forstyrrende og plagsomt å være på hytta hans ved Skjesolvegen. Vegen er smal og hytta hans ligger bak en bakketopp. Økt trafikk kan føre til farlige situasjoner. Dahlø opplyser om feil i beskrivelsen av området: Vegen som forbinder Undlidalen og fylkesvegen/Skjesolvegen er ikke kommunal lenger, men ble omklassifisert som privat veg for ti år siden. Han mener at en må ta med i konsekvensutredningen fremtidig vedlikehold av vei, og at anleggstrafikk ikke forringer den veistandarden som er i dag.

Forslagsstillers kommentar: Veg og trafikksikkerhet må omtales i Risiko- og sårbarhetsanalysen som skal følge planforslaget. Henvisning til veger er rettet opp. Veg-situasjonen må avklares i det videre arbeidet.

Naboer: Vidar og Jens Undlien

Av sine rettsforgjengere, som var Vidar og Jens Undliens fedre, har de hørt at de trolig eier grunnen på en del av eiendommen, dette fordi fedrene gjennom mange år hadde mottatt festeavgift for de to naustene nede ved sjøen påstående gnr 242/3 – 13. Advokat Welde har bedt Vidar og Jens Undlien om å fremskaffe dokumentasjon for de påståtte forhold.

Vidar Undlien forespør i tillegg en vegomlegging ved tunet sitt dersom reguleringsforslaget blir en realitet.

Forslagstillers kommentar: Dokumentasjon på eiendomsforhold er etterspurt, men ikke framvist (2 mnd. etter mottatt brev). Adkomstforhold og vegløsning må avklares i det videre planarbeidet.

Vurdering:

Forholdet til overordna kommuneplan og nasjonale føringer

Planforslaget er ikke i samsvar med overordna plan, og nettopp derfor ble det krevd at forslagsstiller skulle utarbeide konsekvensutredning og planprogram. Plangromgrammet er en slags plan for planlegginga, og skal blant annet gjøre rede for planprosessen og behovet for utredninger. Når nødvendige utredninger er gjennomført vil man få en bedre oversikt over områdets verdi og kvaliteter, hvorpå man vil få et større vurderingsgrunnlag for behandling av planforslaget. Det skal tas stilling til om foreslått planprogram bør fastsettes, evt. med endringer. Dette innebærer også å ta stilling til om planarbeidet kan fortsette.

Administrasjonen har i denne saken vært tidlig ute med å si at vi i utgangspunktet ikke kan anbefale en ytterligere nedbygging av strandsonen i Åsenfjord. Kommuneplanen legger også sterke føringer for at hytter ikke skal plasseres på dyrkajord. Det fins imidlertid en del areal i planområdet som trolig ikke vil være i konflikt med landbrukshensyn, viktige naturverdier eller friluftsliv. Forslagsstiller ønsker likevel å utrede muligheten for plassering av noen av hyttetomtene på dyrkajord og innenfor 100-metersbeltet fra sjø, slik at man kan gjøre konkrete vurderinger av prosjektet. Det er viktig å understreke at selv om kommunen gir forslagsstiller godkjenning til å utrede mulighetene til plassering av hytter innenfor 100-metersbeltet og dyrkajord, er det ikke dermed sagt at kommunen vil godkjenne en slik plassering av hyttetomtene når det konkrete planforslaget foreligger. Plassering av hytter på dyrkajord eller innenfor 100-metersbeltet fra sjø vil ganske sikkert medføre innsigelse fra Fylkesmannen.

Reguleringsspørsmålet

Svartvika har en meget spesiell posisjon i Åsenfjord som et av få områder ved sjøen som oppleves som forholdsvis uberørt og fritt for bebyggelse. Derfor bør man være ekstra streng i vurderingen av om det kan tillates ytterligere nedbygging av strandsonen her. Kartutsnittet over planområdet under (neste side) viser en tenkt grense gjennom eiendommen (sort strek) hvor administrasjonen foreløpig vurderer det som greit å plassere nye hyttetomter på sørsiden av denne linja. Dette forutsetter så klart at man ikke oppdager hittil ukjente arealkonflikter innenfor området i forbindelse med utredningene. På nordsiden av linja kan det fort bli konflikt med 100-metersbeltet fra sjø eller landbruksinteresser.

Det er allerede noen hyttetomter rett ved sjøen i Undlidalen i dag. Disse ble satt opp i en tid da bygging i strandsonen ble behandlet mindre strengt. Det at det allerede fins bebyggelse ved sjøkanten i dag bør ikke brukes som et argument for at det kan tillates ytterligere nedbygging av strandsonen i Åsenfjord.

Kartutsnitt over eiendommen/planområdet. Det er tegnet inn en tenkt linje (tykk, svart strek), hvor administrasjonens foreløpige vurdering er at hyttetomter kan plasseres på sørsiden av denne linja.

Kartutsnitt over eiendommen/planområdet. Det er tegnet inn en tenkt linje (tykk, svart strek), hvor administrasjonens foreløpige vurdering er at hyttetomter kan plasseres på sørsiden av denne linja.

Foreløpig er ikke detaljene i reguleringsforslaget kjent, fordi forslagsstiller ønsker å utsette konkretisering av planforslaget til etter planprogrammet eventuelt er fastsatt og utredningene gjennomført. Det går frem av varselbrevet at forslagsstiller vurderer å se på utvikling for 18-25 fritidseiendommer, samt småbåtplasser i et felles flytebryggeanlegg. Forslagsstiller har signalisert at de ønsker en felles befaring med kommunens planavdeling og relevante regionale myndigheter for å se på kvalitetene i området. Administrasjonen er positiv til en slik befaring og vil gjerne bistå med å organisere møtet. Befaring vil i så fall bli gjennomført etter at de viktigste utredningene iht. planprogrammet er gjennomført, slik at man kan ta utgangspunkt i et bedre kunnskapsgrunnlag for området.

Melding om oppstart av planarbeid/utkast til planprogram har vært på egen intern høring i kommunen/samkommunen, og følgende merknader har kommet inn:

 • Avdeling for kommunalteknikk: Ingen merknader til planprogrammet. Det bekreftes at nabo Dahløs innspill om at vegen inn til planområdet er privat og ikke kommunal, stemmer. På dette punktet var ikke matrikkelen oppdatert, men dette er tatt tak i av oppmålingsenheten nå. 
 • Kommunens representant for idrett og friluftsliv, (per telefon): Det bør foretas en friluftslivskartlegging som også tar utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder for kartlegging av friluftsliv. I tillegg må man vise til kommunens egen friluftslivskartlegging. Man bør kontakte skoler, barnehager og eventuelle idretts- og friluftslivsorganisasjoner som kan tenkes å bruke området.
  Friluftslivsrepresentanten oversendte kontaktliste til saksbehandler over personer som kommunen rådførte seg med i forbindelse med den kommunale friluftslivskartleggingen. Denne lista ble oversendt forslagsstiller, slik at de kan rådføre seg med disse personene i arbeidet med utredningen av friluftsliv i Svartvika. 
 • Landbruksavdelingen: Det er problematisk å legge fritidsbebyggelse på dyrka jord, og det er derfor ønskelig at det finnes andre områder å bygge på.


Administrasjonen påpekte i egen forhåndsuttalelse til forslagsstiller at det anses som mulig å åpne for flere hytter i Svartvika-området, såfremt disse ikke plasseres innenfor 100-metersbeltet langs sjø, eller på dyrka jord. I tillegg ble det understreket at planforslaget ikke måtte komme til hinder for friluftsliv og allmenn ferdsel. Administrasjonen anbefalte at planprogrammet skulle omfatte krav til en grundig utredning av friluftsliv i tilknytning til Svartvika. Videre ble det anbefalt at tiltaket søkes tilpasset terrenget, og at eventuell flytebrygge samlokaliseres med eksisterende anlegg nordøst for planområdet.

Planprogrammets innhold

Planprogrammet tilfredsstiller de formelle kravene til innhold jfr. forskrift om konsekvensutredninger § 14. Planprogrammet beskriver både bakgrunn og hensikten med planprogrammet, og videre om planprosessen og medvirkning. Under punktet om medvirkning har forslagsstiller kommentert hvert enkelt innkomne innspill. Etter en beskrivelse av planområdet ut fra dagens situasjon og forholdet til overordna rammer og føringer, følger en oversikt over utredningsbehov, hvordan utredningene tenkes gjennomført og om det skal fremgå av konsekvensutredningen, planbeskrivelsen eller ROS-analysen. Kommunen anser at nødvendige utredningstema er inkludert i planprogrammet. 

Høringsuttalelser som er relevant for planprogrammet synes hensyntatt i tilstrekkelig grad. Når det gjelder selve reguleringsspørsmålet har Fylkesmannen signalisert innsigelse dersom planforslaget innebærer bebyggelse innenfor 100-metersbeltet langs sjø. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen er tydelige på at det ikke bør planlegges fritidsbebyggelse som berører dyrka jord. Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen anbefaler at reguleringsspørsmålet videreføres som innspill til ny revisjon av kommuneplanen.

Høringsinnspill fra naboer omhandler i stor grad betydningen av Svartvika som friluftsliv- og rekreasjonsområde. Forslagsstiller har notert innspillene om friluftsliv og sikret krav til nøye kartlegging av friluftsliv i planprogrammet. I tillegg har flere naboer påpekt at de er kritiske til utbygging av flere hytter i området ettersom dette vil medføre økt trafikk med påfølgende støy- og støvproblematikk. Det hevdes også at veien gjennom Undlidalen er veldig smal og at det med økt trafikkmengde vil kunne oppstå farlige trafikksituasjoner. Veg- og adkomstløsning vil bli nærmere avklart i forbindelse med utarbeiding av det konkrete planforslaget. Trafikksikkerhet er et ROS-tema og vil dermed inngå som en del av ROS-analysen til det konkrete planforslaget. 

Konklusjon

Hensikten med et planprogram er å skape en forutsigbar prosess ved utarbeiding av et reguleringsplanforslag. Det påfølgende planforslaget med konsekvensutredning vil skape et godt grunnlag for å vurdere om det er rom for flere hytter i Svartvika-området, og evt. plassering av disse.

Rådmannen tilrår at planprogram for detaljregulering for Svartvika fastsettes. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.09.2017 16:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051