Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 - sak 51/17 - Detaljregulering ny kryssing - Sæther bru

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2017/1318
 

 


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 51/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for ny kryssing – Sæther bru legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse Sæter overgangsbru PDF

2

Plankart Sæter overgangsbru PDF

3

Planbestemmelser Sæter overgangsbru PDF

4

Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter overgangsbru PDF

5

ROS-analyse Sæter overgangsbru PDF

6

Fagrapport Geoteknikk PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Bane NOR er i gang med planarbeidet for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang overordnet mål er å få elektrifiseringen ferdigstilt innen utgangen av 2023. 

Det er et omfattende prosjekt og en del av arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig høyde for kabelføring langs de ulike banestrekningene. I den forbindelse har Bane NOR gjennomgått samtlige krysninger over dagens jernbanelinje. Det er iverksatt reguleringsarbeid på de krysningene hvor høyden ikke er tilstrekkelig og endringene krever omlegging eller andre omfattende tiltak utover allerede etablerte traséer.

Dagens område hvor fv. 119 krysser jernbanelinjen ved Korsbakken, er et av flere områder hvor det hittil er avklart at det må påregnes en vesentlig utbedring. Med bakgrunn i tiltakets omfang er det ansett ytterligere behov for å detaljregulere ny kryssing. Forslaget til hvordan dette tenkes løst er nå lagt frem for kommunen og går frem av vedlagte plandokument.

Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS som konsulent for å utarbeide reguleringsplanforslaget. Levanger kommune er planmyndighet og har ansvaret for saksbehandling av planforslaget etter plan- og bygningsloven.

Planområdet

Planområdet ligger nord-øst for Levanger ved Sæter, mellom Sætersmyra og Gamle Kongeveg Nord. Planområdet berører gårds- og bruksnummer 266/1 og 266/5. Planområdet er redusert mot nord, og krysset nord for brua inngår ikke i reguleringsplanen. Dagens veg har verken horisontal- eller vertikalgeometri som tilfredsstiller krav for en veg med 80 km/t. Dagens situasjon tilfredsstiller ikke stoppsiktkrav fordi det er en for krapp sving rett etter bru, og vegrekkverket hindrer sikten.

Brua er en stålbjelkebru med tredekke, bygget 2011. Brua har en totallengde på 19 m og en totalbredde på 4,34 m.

Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. Fylkesveg 774 og nærliggende gårdstun er anvist med egen tekstboks. - klikk for større foto

Bilde 1: Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. Fylkesveg 774 og nærliggende gårdstun er anvist med egen tekstboks.

Planstatus

Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel for Levanger, vedtatt 13.4.2011 (planID L2008018) er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder. 

Kommunen har ikke vurdert planforslaget til å utløse behov for konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredninger 01.07.2017. Det er imidlertid lagt vekt på utredning av enkelttema som støy og geoteknikk i forbindelse med planarbeidet, samt utarbeidelse av ROS (risiko- og sårbarhet)-analyse.

Planforslaget

Planforslaget gir en grundig redegjøring av tiltakets omfang og sluttresultat.

Planforslaget består av følgende dokument:

  • Planbeskrivelse
  • Planbestemmelser
  • Plankart
  • Profiltegninger
  • ROS-analyse
  • Geoteknisk vurdering
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse


Generelt

Planforslaget som nå fremmes til behandling tar utgangspunkt i en justering av dagens trasé og ikke en omlegging.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Dette går frem av eget vedlegg og aktuelle avbøtende tiltak er sikret i planbestemmelsene. 

Kulturminner

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag samt riksantikvarens kulturminnebase. Det er videre stilt krav til nærmere undersøkelser ved melding om oppstart. Jf. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune – s. 5 og 6 i planbeskrivelsen, men denne har frafalt ved nærmere vurdering. Den generelle aktsomhetsplikten, jf. Kulturminnelovens § 8 er imidlertid gjengitt i bestemmelsene og sikrer på den måten hensynet til kulturminner tilstrekkelig. Sannsynligheten for å avdekke kulturminner i området anses som stor.

Biologisk mangfold

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag, samt naturbase. Det er også kontrollert opp mot registrerte forekomster av svartelista arter. Det er videre foretatt en tilfredsstillende vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-12 i planbeskrivelsen av tiltakshaver.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag og fagenheter. Ny gang- og sykkelveg blir liggende over en eksisterende vannledning. Denne forutsettes hevet, når gang- og sykkelvegen anlegges over.

Utbyggingsavtale

Det er ikke vurdert behov for utbyggingsavtale i denne saken.

Andre aktuelle forhold

Overordna planer:

Planforslaget berører primært to kommunale planer, men også en plan under arbeid:

  • Kommuneplanens arealdel


Kommuneplanens arealdel

Tiltaket er en justering av dagens trase og vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på overordna plan.  

Planprosess

Medvirkning

Melding om oppstart ble annonsert 15.02.2017, med frist for uttalelse 17.03.2017.

Det er i alt kommet inn 3 merknader – alle fra offentlige myndigheter.  Disse går frem av planbeskrivelsen og er kommentert av tiltakshaver.

Kommunen har i tillegg deltatt på flere møter i forbindelse med prosjektet og vurderer medvirkningsprosessen som god. Saken er ikke sendt på intern høring slik man vanligvis gjør. Dette er av hensyn til fremdrift. Kommunen forutsetter at dette blir gjort som del av den ordinære høringen.

Vurdering:

Generelt

Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er av stor samfunnsmessig interesse. Det er et omfattende prosjekt som utløser behov for flere tiltak/endringer i og langs dagens jernbanelinje. Noe avvik fra overordna plan må påregnes, da tiltakene generelt omfatter veger og kryssinger som ligger innenfor store sammenhengende LNF-områder. I dette konkrete tilfellet ligger kryssingen i et sammenhengende LNF-område angitt i overordna plan. Kommunen vurderer ikke hensynet til overordna plan å bli tilsidesatt. Hensynet til jordvern er også ansett som ivaretatt gjennom at man tilbakefører gammel trasé. Forslaget ivaretar hensynet til sikt som tidligere har vært noe utfordrende i området og som følge av etablering av sikthinder vil bli et økende problem i kombinasjon med stigningsforhold på vegen. Samfunnsinteressen er også generelt tungtveiende i denne saken. Kommunen opplever at tiltakshaver har tilstrebet en mest mulig optimal løsning både for beboere og eksterne brukere av vegen gjennom området. For øvrig kan det nevnes at vilkårene iht. plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven er oppfylt. Kommunen vurderer planforslaget i sin helhet som positivt og anbefaler med det at saken legges frem til høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.09.2017 16:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051