Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 - sak 49/17 - Detaljregulering av kryssende veg over jernbane - Korsbakken

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2017/911
 

 


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 49/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken, legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse PDF

2

Planbestemmelser PDF

3

Plankart PDF

4

Plan- og profiltegning PDF

5

Risiko- og sårbarhetsanalyse PDF

6

Miljøtekniske grunnundersøkelser PDF

7

Støysonekart ny situasjon PDF

8

Støysonekart dagens situasjon PDF

9

Oversiktstegning bru PDF

10

Overbygning og normalprofil PDF

11

Geoteknikk PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Bane NOR er i gang med planarbeidet for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang overordnet mål er å få elektrifiseringen ferdigstilt innen utgangen av 2023. 

Det er et omfattende prosjekt og en del av arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig høyde for kabelføring langs de ulike banestrekningene. I den forbindelse har Bane NOR gjennomgått samtlige krysninger over dagens jernbanelinje. Det er iverksatt reguleringsarbeid på de krysningene hvor høyden ikke er tilstrekkelig og endringene krever omlegging eller andre omfattende tiltak utover allerede etablerte traséer.

Dagens område hvor fv. 119 krysser jernbanelinjen ved Korsbakken, er et av flere områder hvor det hittil er avklart at det må påregnes en vesentlig utbedring. Med bakgrunn i tiltakets omfang er det ansett ytterligere behov for å detaljregulere ny kryssing. Forslaget til hvordan dette tenkes løst er nå lagt frem for kommunen og går frem av vedlagte plandokument.

Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS som konsulent for å utarbeide reguleringsplanforslaget. Levanger kommune er planmyndighet og har ansvaret for saksbehandling av planforslaget etter plan- og bygningsloven.

Planområdet

Planområdet ligger på Korsbakken ved Gråmyra i Levanger kommune. Tiltaksområdet består av en kjørebru og deler av fylkesveg 119 (Støreshøgda), jernbanetrase og boligområde på Korsbakken. Fra E6 ved Gråmyra går vegen i to krappe svinger, over jernbanen og sørover mot Skogn. Fra brua og sørover ligger det bolighus på begge sider av vegen ellers er området preget av store jordbruksareal med kantvegetasjon.

Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. E6 er anvist med egen tekstboks. - klikk for større foto

Bilde 1: Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. E6 er anvist med egen tekstboks. 

Planstatus

Deler av området er regulert av reguleringsplan fv. 119 Lysaker-Korsbakken. Gang-/sykkelveg (Planident 2009008). Det er gjort noen endringer i løsningen for gang- og sykkelveg ved Støreshøgda 186 og 184 for å ivareta hensyn til innspill for grunneiere. Planforslaget omregulerer derfor deler av eksisterende reguleringsplan, og planen avgrenses sør for avkjøring til eiendommene Støreshøgda 186 og 184. I nord avgrenses planen av E6 og gang- og sykkelveg langs E6.

Kommunen har ikke vurdert planforslaget til å utløse behov for konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredninger 01.07.2017. Det er imidlertid lagt vekt på utredning av enkelttema som støy og geoteknikk i forbindelse med planarbeidet, samt utarbeidelse av ROS (risiko- og sårbarhet)-analyse.

Planforslaget

Planforslaget gir en grundig redegjøring av tiltakets omfang og sluttresultat.

Planforslaget består av følgende dokument:

 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • Plankart
 • Profiltegninger
 • ROS-analyse
 • Geoteknisk vurdering
 • Støysonekart (før og etter)
 • Miljøteknisk grunnundersøkelse


Generelt

Planforslaget som nå fremmes til behandling tar utgangspunkt i en justering av dagens trasé og ikke en omlegging.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Dette går frem av eget vedlegg og aktuelle avbøtende tiltak er sikret i planbestemmelsene.

Kulturminner

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag samt riksantikvarens kulturminnebase. Det er videre ikke stilt krav til nærmere undersøkelser ved melding om oppstart. Jf. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune – s. 6 i planbeskrivelsen.

Den generelle aktsomhetsplikten, jf. Kulturminnelovens § 8 er imidlertid gjengitt i bestemmelsene og sikrer på den måten hensynet til kulturminner tilstrekkelig.

Biologisk mangfold

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag, samt naturbase. Det er også kontrollert opp mot registrerte forekomster av svartelista arter. Det er videre foretatt en tilfredsstillende vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-12 i planbeskrivelsen av tiltakshaver.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag og fagenheter. Ny gang- og sykkelveg blir liggende over en eksisterende vannledning. Denne forutsettes hevet, når gang- og sykkelvegen anlegges over.

Utbyggingsavtale

Det er ikke vurdert behov for utbyggingsavtale i denne saken.

Andre aktuelle forhold

Overordna planer:

Planforslaget berører primært to kommunale planer, men også en plan under arbeid:

 • Kommuneplanens arealdel
 • Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 (2019-2022).
 • Kommunedelplan for ny E6 Åsen – Mære (under arbeid)


Kommuneplanens arealdel

Tiltaket er en justering av dagens trase og vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på overordna plan. I tillegg videreføres bestemmelsene i overordna plan i planforslaget.  

Temaplan for økt sykkelbruk

I temaplan for økt sykkelbruk for Levanger kommune 2015-2018 (2019-2022), er det som målsetning å etablere sammenhengende gang- og sykkelveg fra Skogn barne- og ungdomsskole til Levanger-Nesset og videre inn til Levanger sentrum. Store deler av strekningen er ferdigstilt, men det mangler fortsatt noen strekninger. Det ble i 2016 ferdigstilt gang- og sykkelveg fra Skogn barne- og ungdomsskole til Korsbakken langs fv. 119. Gangforbindelse over jernbanelinjen og videre via Alstadhaug er pr. i dag ikke etablert, men skal etter planen bli ferdigstilt innen ny revisjon av gjeldende temaplan.  Planforslaget som nå ligger til behandling legger opp til at gang- og sykkelnettet ved Korsbakken nå forbindes med det øvrige gang- og sykkelnettet i kommunen.

Kommunedelplan for ny E6 Åsen – Mære

Kommunen har ikke mottatt planforslag for ny kommunedelplan, men det er vedtatt planprogram for planarbeidet som er fastsatt. Tiltaket vil ligge innenfor planområdet til ny E6. Det er imidlertid uklart hvor ny E6 vil og kan komme rent konkret. Det er flere alternativ som stikker seg ut, men utredningsarbeidet er for tiden ikke ferdigstilt. Kommunen forutsetter derfor at Statens vegvesen er på banen i forhold til løsningen som nå skisseres i Bane NOR sitt planforslag.

Planprosess

Medvirkning

Melding om oppstart ble annonsert 04.02.2017, med frist for uttalelse 28.02.2017.

Det er i alt kommet inn 8 merknader – 2 fra myndigheter, ett fra nord-trøndelag e-verk og fire individuelle innspill fra grunneiere i tillegg til et samlet innspill. Disse går frem av planbeskrivelsen og er kommentert av tiltakshaver.

Kommunen har i tillegg deltatt på flere møter i forbindelse med prosjektet og vurderer medvirkningsprosessen som god. Saken er ikke sendt på intern høring slik man vanligvis gjør. Dette er av hensyn til fremdrift. Kommunen forutsetter at dette blir gjort som del av den ordinære høringen.

Vurdering:

Generelt

Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er av stor samfunnsmessig interesse. Det er et omfattende prosjekt som utløser behov for flere tiltak/endringer i og langs dagens jernbanelinje. Noe avvik fra overordna plan må påregnes, da tiltakene generelt omfatter veger og kryssinger som ligger innenfor store sammenhengende LNF-områder. I dette konkrete tilfellet ligger kryssingen i et eksisterende boligområde på grensen til et LNF-område i overordna plan. Kommunen vurderer ikke hensynet til overordna plan å bli tilsidesatt. Forslaget ivaretar de hensynene som tidligere har vært en utfordring i området og som omfatter trafikksikkerhet. Man vil nå forbinde gang- og sykkelnettet på begge sider av jernbanen iht. overordna temaplan for sykkel i tillegg til at man bedrer siktforholdene for ordinær bil- og landbrukstrafikk. Samfunnsinteressen er også generelt tungtveiende i denne saken. Kommunen opplever at tiltakshaver har tilstrebet en mest mulig optimal løsning både for beboere og eksterne brukere av vegen gjennom området. For øvrig kan det nevnes at vilkårene iht. plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven er oppfylt. Kommunen vurderer planforslaget i sin helhet som svært positivt og anbefaler med det at saken legges frem til høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.09.2017 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051