Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 - sak 48/17 - Detaljregulering - Stokkberget B3

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2016/5170
 

 Eva Høyem Anderssen - klikk for personkort
Saksordfører: Eva Høyem Anderssen, SP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 16/17
Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 48/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune egengodkjenner detaljregulering for Stokkberget B3 med de endringene som er gjort rede i saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse – revidert etter høring PDF

2

Planbestemmelser – revidert etter høring PDF

3

ROS PDF

4

ROS sjekkliste PDF

5

Reguleringskart Stokkberget B3, 19102016-A2-L PDF

6

Illustrasjon fra bensinstasjon 

7

Illustrasjon fra sentrum


Saksopplysninger:  

Bakgrunn:

Levanger kommune vedtok i møte den 05.04.2017, sak PS 16/17 å legge forslag til detaljregulering for Stokkberget B3 frem til høring og offentlig ettersyn.  

Høringsperioden var på til sammen 6 uker og varte fra 07. april til 22. mai 2017.

Planforslaget ble annonsert i avisa Innherred og på kommunens hjemmeside i samme periode.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse iht. vedtatt områderegulering for Stokkberget i Åsen. Planforslaget legger opp til i alt 7 boenheter med parkering, uteoppholdsareal, renovasjonstorg og adkomst.

Bebyggelsen tenkes plassert i form av kjedehus, men bestemmelsene åpner også for at det kan etableres andre typer bygg etter behov og ønske.

Høring:

Følgende innspill har kommet inn i løpet av høringsperioden:

Nord-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 25.04.2017

Den vedlagte utbyggingsskissen viser en tenkt utbyggingsløsning med 7 boliger i rekke. Etter bestemmelsene skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 50% av regulert tomt og tillatt småhusbebyggelse defineres som to- og firemannsboliger, kjedehus og rekkehus. Det bør her vurderes å sette en snevrere avgrensning av tillatt utbyggingsform. 

Det bør settes særlige krav til terrengtilpassing. Området har høydeforskjeller og nivåer etter opparbeiding/eventuell oppfylling blir avgjørende for eksponeringen av bygg. Byggehøyden bør også defineres nærmere, eksempelvis i forhold til eksisterende terreng. Det er bra at det blir satt krav om utomhusplan og situasjonsplan. Disse bør også være høydesatt. 

Lekeplassen ligger inn til adkomstvegen, men denne er blindveg og har liten trafikk. Adkomstveg V3 har ikke gangveg/fortau, men det kan etableres direkte gangadkomst til innregulert fortau langs veg V2.

Viser for øvrig til den generelle aktsomhetsplikten opp mot kulturminner.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar:

Åsen er et tettsted med ca. 600 innbyggere. Utviklingen de senere år har vært positiv og det har blitt bygd en del boliger tilknyttet dette. Imidlertid er det på slike tettsteder vanskelig å avgjøre hva som er riktig type bolig og hva markedet ønsker av boligtyper. Derfor har vi i denne plansaken åpnet for at det kan være ne eller flere typer bebyggelse og mener uansett at det til sist er bygningsvolum/høyde og utnyttelse som avgjør hvordan området blir oppfattet og ikke type bolig.

Byggehøyden er definert opp mot gjennomsnittlig planert terreng. Det er, som NTFK også nevner, delvis bratt terreng pr. i dag og dermed utfordrende å plassere bygg etter koter så tidlig i prosessen. Vi er av den oppfatning at dette uansett vil reguleres av krav til stigningsforhold opp/ned til boligene fra adkomstveg, men har gjort en tilføyelse til estetikkbestemmelsen, vedrørende sihuett. Her er det for øvrig fra før, krav til illustrasjon som viser virkninger av terrengtilpasninger og ev. silhuett.

Vi er imidlertid enige i at utomhusplan /situasjonsplan skal vise terrengtilpasning, enten via kotesetting eller terrengsnitt. Bestemmelsene er oppdatert for å sikre dette.

Det er riktig at adkomstvegen vil være lavt trafikkert og det er nok derfor vurderingene i plan Stokkberget (V2, som det refereres til ved formålsnavn), har medført at det ikke er egen gang- og sykkelveg her. Derimot har samlevegen (V3, som det refereres til) videre til hovedveg gang- og sykkelveg. Våre vurderinger har vært det samme, at vegen vil være såpass lavt trafikkert at blandet trafikk vil være trafikksikkert ned til etablert gangveg. Det er også tatt høyde for at vegen kan ha bred vegskulder, ettersom anbefalingene til en lavt trafikkert veg (inntil 50 boenheter i blindveg) bør følge tverrprofil A1 (Statens vegvesen N100). En slik type løsning kan være hensiktsmessig for myke trafikanter å benytte. Bestemmelsene er oppdatert mht. Minimumskrav til veg.

Varslingsplikten iht. kml § 8 annet ledd er videreformidlet. 

Kommunens kommentar:

Reviderte bestemmelser er vurdert i samråd med fylkeskommunen og anses å ivareta uttalelsen til høring og offentlig ettersyn når det gjelder til byggehøyder.

Norges vassdrags- og energidirektorat i brev datert 09.05.2017

Det er positivt at det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse. Viser imidlertid til at det ikke er vurdert behov for grunnundersøkelse og at bestemmelsene ikke sikrer dette.

NVE tilrår sterkt at kommunen innhenter geofaglig uttalelse før planforslaget vedtas i tillegg til at følgende ordlyd tas inn i planbestemmelsene: «For å ivareta kravene om sikker byggegrunn i PBLs § 28-1 skal det før det gis tillatelse til igangsetting av tiltak gjennomføres en geofaglig vurdering av fagkyndige. Av rapporten skal det framgå om det er behov for geofaglig oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.»

Herunder ligger også en anbefaling om at kommunen før sluttbehandling av planen avklarer om det ut fra terrengmessige forhold er behov for en hensynssone og/eller flytting av byggegrensen lenger ut fra planavgrensningen.

NVE påpeker også viktigheten av at det tas hensyn til eksisterende og vedtatte energianlegg ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Det går i dag et anlegg for energioverføring gjennom området som reguleres. Denne blir lagt om i samarbeid med linjeeier og NVE legger til grunn at dette forholdet ivaretas før boligbyggingen starter. Rett vest for planområdet går en sentralnettlinje som ikke er omtalt i ROS-analysen eller planbeskrivelsen. Kommunen bør før sluttbehandling av planforslaget avklare om avstanden til linjenettet er tilstrekkelig til at det i planområdet ikke oppstår lavfrekvente magnetiske felt over 0,4 µT som er utredningsnivået satt av norske myndigheter.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen. 

Regulantens kommentar:

Endring av bestemmelser tas til følge.

Vi har ikke fått annen informasjon enn at all høyspent i området er besluttet lagt i jord, men ser at dette burde kommet bedre frem i planforslaget. For ordens skyld, ligger nærmeste planlagte bebyggelse, 36,5 m fra senter høyspent. Dette er, etter det vi kan se, tilstrekkelig etter anbefalinger gitt av NRPA. 

Kommunens kommentar:

I utgangspunktet er utbygging av planavklarte områder en enkel sak, da nødvendige utredninger forventes å være gjennomført på et mer overordna nivå. Det er derimot ikke gjennomført en totalutredning av geoteknikk i dette området gjennom vedtak av områdeplanen. Det må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle om feltene som er avsatt til utbygging kan utvikles eller ikke. Sannsynligheten for at de ikke kan utvikles med bakgrunn i geoteknikk vurderes imidlertid som liten, selv om området ligger under marin grense. Dette er med bakgrunn i at det ligger i skrått terreng og at man har tydelige indikasjoner på at området har stabil grunn med tynt jorddekke - tatt i betraktning at det er gjort registreringer av berg i dagen like ved og nedenfor planområdet. Kommunen er derfor sterkt i tvil om en geoteknisk vurdering i det hele tatt er nødvendig. NVE er imidlertid fagmyndighet på området og en geoteknisk vurdering kan på sin side med fordel avklare faren for steinsprang i nærliggende skråninger. Det kan i tillegg være små lokale variasjoner i grunnen som ikke fanges opp uten en geoteknisk vurdering. Bestemmelsene sikrer nå at det må gjennomføres en geoteknisk vurdering for å avklare behovet for nærmere prosjektering ved en eventuell utbygging. NVEs merknad vurderes med det å være ivaretatt.

Punkt om høyspentledning vurderes som ivaretatt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i brev datert 07.04.2017

Ingen merknader.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar:

Tas til etterretning.

Kommunens kommentar:

Tas til orientering.

Statens vegvesen i brev datert 16.05.2017

Planforslaget grenser til kommunal veg. Statens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, som vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som sektoransvarlig på vegne av staten.

Statens vegvesen ønsker likevel å gi faglig råd basert på sektoransvar for trafikksikkerhet, sykkel og gange.

I planbeskrivelsen trekkes det frem at Temaplan for økt sykkelbruk 2015 – 2018 er av stor betydning for planarbeidet. Vi mener at planforslaget ikke i like stor grad reflekterer at myke trafikanter er prioritert. Planområdet ligger i gåavstand til kollektivknutepunkt, skoleområde og øvrige sentrumsfunksjoner i Åsen.

Det er positivt at det legges opp til en form for gatetun (i planbeskrivelsen brukes begrepet gangfelt, som er noe annet). Tanken bak gatetun er god, men intensjonen med et gatetun er at det primært skal være en boliggate beregnet for gangtrafikk til og fra boliger. Biltrafikk skal være begrenset til helt nødvendige behov.

I planforslaget tilrettelegges det for bil og trafikk inne på gatetunet, noe som uthuler intensjonen med gatetun. Det er satt av plass til to parkeringsplasser til hver bolig, i tillegg til at det legges opp til gjesteparkering langsetter gatetunet og ekstra bredde på vegen (4m=. Lekeplassen er lagt mellom gatetunet og vegen.

I plankartet er dette arealet regulert til gatetun/gågate. Gågate er en gate hvor det er forbudt å kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder.

Vurdert ut ifra et trafikksikkerhetsperspektiv er det ønskelig at biltrafikken har et mer avgrenset og begrenset areal i planområdet. Hvis funksjonen med tilrettelegging for biltrafikk inne på området likevel beholdes vil vi anbefale at formålet gatetun/gågate endres i plankartet og at det reguleres som en atkomstveg i boligområder med smalere gatebredde.

I bestemmelsene til planen er sykkelparkering tatt med. Det er positivt. Det kan gjerne legges inn at det skal etableres sykkelparkering iht. Temaplan for økt sykkelbruk i Levanger som angir 1-3 plasser pr. bolig.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar:

Vi er ikke umiddelbart enige i Statens vegvesen sin vurdering vedrørende planforslagets prioritering av myke trafikanter. Adkomstvegen vil være lavt trafikkert og det er nok derfor vurderingene, i plan Stokkberget, har medført at det ikke er egen gang- og sykkelveg opp til aktuelt område. Derimot har samlevegen (V3 Stokkberget) videre til hovedveg gang- og sykkelveg. Våre vurderinger har vært det samme, at vegen vil være såpass lavt trafikkert at blandet trafikk vil være trafikksikkert ned til etablert gangveg. Det er også tatt høyde for at vegen kan ha bred vegskulder, ettersom anbefalingene til en lavt trafikkert veg (inntil 50 boenheter i blindveg) bør følge tverrprofil A1 (Statens vegvesen N100). En slik type løsning kan være hensiktsmessig for myke trafikanter å benytte. Bestemmelsene er oppdatert mht. minimumskrav til veg.

Vi er ikke enige i at formålet gatetun bør endres til adkomstveg i planforslaget. Formålet med gatetunet, uavhengig formål, er fortsatt det samme, hvor det legges opp til at biltrafikk skal være underdanig annen aktivitet, slik som gangadkomst og lek etc. Vi ser ikke at endring av formålet vil bidra i positiv eller negativ retning av trafikksikkerheten, kanskje heller motsatt. For å styrke dette hensynet har vi oppdatert bestemmelsene i punkt Fellesveier.

Bestemmelse vedr. sykkelparkering er endret til å minimum vise 1 plass pr. boenhet.

Kommunens kommentar:

Levanger kommune har høyt fokus på tilrettelegging for sykkel som transportform. Dette er bl.a. forsøkt ivaretatt gjennom temaplan for sykkelbruk i Levanger kommune. Kommuneplanens arealdel har imidlertid ikke fastsatt noe konkret krav til sykkelparkering, annet enn at det settes av ved behov. Kommunedelplan for Levanger stiller krav til 2 sykkelparkeringer pr. bolig, mens temaplan for sykkel i Levanger kommune anbefaler 1-3 plasser pr. bolig. Åsen er et tettsted i vekst og med mange sentrumsfunksjoner nært Stokkberget. I tillegg er både Skogn, Stjørdal, Levanger og Frosta innenfor sykkelavstand, med varierende grad av tilrettelegging. 1 plass pr. boenhet vurderes som for lite. Kommunen anbefaler minimum 2 plasser pr. boenhet.

Dette anbefales lagt inn i bestemmelsene.

Tekst om «gågate» anbefales tatt ut av plankartet. Formålet gatetun vurderes å kunne beholdes.

Oppsummering av endringer etter offentlig ettersyn:

 • Krav til sykkelparkering justeres til 2 plasser pr. boenhet.
 • Krav til geoteknisk vurdering før søknad om rammetillatelse godkjennes:
  «For å ivareta kravene om sikker byggegrunn i PBLs § 28-1 skal det før det gis tillatelse til igangsetting av tiltak gjennomføres en geofaglig vurdering av fagkyndige. Av rapporten skal det framgå om det er behov for geofaglig oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.»
 • Tekst om «gågate» tas ut av tegnforklaringen til plankartet.
 • Krav til situasjonsplan med høydebestemmelser.


Vurdering:

Feltet som er foreslått detaljregulert er et av de første prosjektene i et fremtidig boligområde fastsatt i gjeldende områderegulering for Stokkberget på Åsen. Det er meldt oppstart på flere prosjekt pr. i dag og man forventer at store deler av området vil være realisert innen få år dersom utviklingen fortsetter i det tempoet det gjør i dag.  

Kommunen har ved førstegangs behandling vurdert planforslaget til å stort sett samsvare med gjeldende områderegulering. Det er i senere tid blitt økt fokus på fortetting av eksisterende boligområder og høyere utnytting av de områdene man allerede har regulert. Foreslått utnyttingsgrad er tilsvarende den som allerede er vedtatt. Opprinnelig utnyttelsesgrad er å betrakte som høy og kommunen har ikke ansett det som et behov å stille krav til høyere fortetting. Utnyttingen anses videre som fornuftig sett opp mot andre krav i gjeldende områdeplan.

Klikk for større kart

Høring/merknader

Det er ikke kommet inn merknader fra private, naboer eller gjenboere.

Det er kommet inn merknader fra statlige myndigheter som går på sikring av ulike hensyn i planen. Disse er nå forsøkt ivaretatt av forslagsstiller.

Rådmannen konkluderer med at planen kan egengodkjennes i kommunestyret. 

Klikk for større utgave

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 05.04.2017

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Eva Høyem Anderssen, SP

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Det foreslås følgende endringer i forslagets reguleringsbestemmelser:
- Det legges inn bestemmelser som fysisk sikrer og adskiller regulert lekeareal fra vegformålet.
- Det legges inn bestemmelse som sikrer riktig dimensjonering av overvannshåndtering.

Planen legges deretter frem for høring og offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foreslås følgende endringer i forslagets reguleringsbestemmelser:

 • Det legges inn bestemmelser som fysisk sikrer og adskiller regulert lekeareal fra vegformålet.
 • Det legges inn bestemmelse som sikrer riktig dimensjonering av overvannshåndtering.


Planen legges deretter frem for høring og offentlig ettersyn i seks uker i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.  

Vedlegg:

1

Reguleringskart Stokkberget B3, 19102016-A2-L PDF

2

Beskrivelser PDF

3

Bestemmelser PDF

4

Uttalelse fra Levanger seniorråd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger PDF

5

ROS sjekkliste PDF

6

ROS PDF


Saksopplysninger:

Levanger kommune har mottatt planforslag for detaljregulering av Stokkberget B3 den 08.03.2017. Planforsalget er utarbeidet av Arkplan AS på vegne av forslagsstiller og grunneier Fuglesang og Dahl AS.

Hensikt med regulering

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for et allerede avklart boligområde, markert som område B3 i Stokkberget, like ved Åsen sentrum. Reguleringsplanen legger opp til 7 boenheter i rekke med tilhørende lekeareal og infrastruktur.

Forhold til overordnete planer/gjeldende reguleringsplan

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område hvor eksisterende reguleringsplan skal gjelde. Gjeldende reguleringsplan for området er Reguleringsplan for Stokkberget, egengodkjent i kommunestyret 12.03.2008. Planen er i sin helhet en områdeplan.

Planområdet som nå søkes regulert er avsatt til område som forutsetter detaljregulering før området kan bebygges i gjeldende plan.

Innkomne merknader til planoppstart

Det er i alt kommet inn 6 uttalelser til melding om oppstart. Disse er oppsummert og svart ut i planbeskrivelsen.

Det er kommet inn to uttalelser i løpet av intern høring. Denne er oppsummert i sin helhet. Forslagsstillers kommentar til uttalelsen er gjengitt sammen med uttalelsene til intern høring.

Barn- og ungdomsrepresentant:

Ut i fra tegningene er det vanskelig å se hva som egentlig tenkes med tanke på uteoppholdsareal og lekeplasser. Registrerer at man tenker at halvparten av kravet om 50 kvadratmeter uteoppholdsareal pr. boenhet skal være på privat eiendom, men andre halvdel er felles eller offentlig uteoppholdsareal. Men det er lite spesifikt beskrevet hvor, og hvor mye av oppholdsareal som er felles eller offentlig og hvor mye som er på privat eiendom. At det er satt av en halv dekar til lekeplass/grøntareal er for øvrig veldig positivt, men det er ønskelig med mer spesifikke planer på hva som er småbarnslekeplass og hva som er felles rekreasjonsområde, da det er viktig at småbarnslekeplassen er stor nok, godt tilrettelagt og sikres tilstrekkelig med tanke på trafikk.

At det legges til rette for at myke trafikanter har like stor rett på gatetunet som bilistene er positivt, men så langt det kjører biler på denne veien, kan det ikke tillates at den medregnes som lekeareal. At det i tillegg legges opp til muligheter for gjesteparkering langsmed gatetunet, er heller ikke i dus med at man samtidig kaller det et sted for lek og rekreasjon.

Ønsker at grøntaereal til lek, uteopphold og rekreasjon skal sikres tilstrekkelig mot veien og motorisert trafikk mtp. trafikksikkerheten.

Utbyggers kommentar:

 1. Tanken med uteoppholdsareal og lekeplass er beskrevet i planforslaget og av punkt 2-4 nedenfor. 
 2. Refererer til plan «Stokkberget» og hvordan dette er omtalt i planbeskrivelsen:
  «Det er imidlertid nedfelt i bestemmelsene til eksisterende plan «Stokkberget» at 50% av nedfelt krav til lekeareal (50kvm pr. boenhet) skal holdes på eget område.»
  Kravet gjelder lekeareal og uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal dekkes på egen tomt, i tillegg til fellesareal ellers i planområdet til plan Stokkberget, men også selvsagt området i denne plan BLK. Uteoppholdsareal er ikke detaljert ytterligere, for å unngå at planen låses til prosjektet løst beskrevet i beskrivelsene. Det må være åpent for endringer innenfor planens bestemmelser, ettersom prosjektet fortsatt er på skissestadiet og heller ikke er forsøkt i markedet. Det er imidlertid sikret i bestemmelsenes punkt rundt Utomhusplan, at uteopphold og lek skal tydelig skal fremgå som en del av denne.
  Angående krav til uteopphold, er vi godt innenfor kravet med området på 500kvm avsatt til formålet, i tillegg til privat uteopphold i front av bebyggelsen. Privat uteopphold sikres gjennom utnyttelseskravet på maks %BYA 50%, som medfører minimum ikke bebygd areal på 1.4da.     
 3. Viser til bestemmelsenes punkt om lekeareal, som beskriver minimumskrav til lekeplass:
  «Det skal etableres et fysisk skille (gjerde, beplantning, hekk, eller annet) mellom lekeplasser/grøntareal og kjøreveg (f_SV) og skal inneholde minimum sandkasse og huskestativ.»
  Felles rekreasjon blir en del av området avsatt til BLK i planen, mens privat uteopphold vil bli mot Åsen i Nord. Sistnevnte er ikke detaljert ytterligere, men er sikret i bestemmelsene rundt utomhusplan. 
 4. Gatetun er ingen kjøreveg, men en privat innkjørsel. Her er det god oversikt over ev. fotgjengere og det er naturlig at biltrafikkanter er ekstra oppmerksom i slike områder. Nå er det imidlertid slik at det er et gatetun og ikke et definert lekeareal. Det er kun beskrevet som en mulig bruk av området og at det erfaringsmessig i slik utforming av boligprosjekt, blir benyttet delvis som lekeplass for større barn.


Rådmannens kommentar:

Det anbefales lagt inn bestemmelser som sikrer lekearealet med fysisk skille fra vegformålet.

Kommunalteknikk:

VA-plan er planlagt med for liten dimensjon på overvann. Her kreves fordrøyning eller annen lokal løsning.

Rådmannens kommentar:

Det legges inn bestemmelser som sikrer riktig dimensjonering av VA.

Naturmangfoldloven:

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Vurdering:

Planforslaget gjør tilstrekkelig rede for bebyggelsen som tenkes anlagt i området.

Bebyggelsen og utformingen vurderes videre å være i tråd med gjeldende områdeplan.

Planforslaget anbefales lagt frem for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.09.2017 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051