Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 - sak 43/18 - Endring av reguleringsbestemmelser - Frol bygdeallmenning

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2018/7841 - /L1993006

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 43/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for regulerte hyttefelt på Frol bygdeallmenning, datert 13/4 2018, vedtas. Vedtaket er i medhold av Plan og bygningsloven §12-14

Vedlegg:

  1. Forslag til nye reguleringsbestemmelser datert 13/4 2018 PDF


Saksopplysninger:

Frol bygdeallmenning har søkt kommunen om å endre reguleringsbestemmelsene i sine regulerte hyttefelt på Frolfjellet. Formålet med revideringen er å endre bestemmelsene slik at de blir i samsvar med kommunens generelle bestemmelser for fritidsbebyggelse.  

Endringen innebærer de samme reguleringsbestemmelsene for følgende reguleringsplaner:

  • Frol bygdealmenning - eksisterende hyttefelt – fortetting (L2001009)
  • Jamtkneppet - Frol bygdealmenning (L1993006)
  • Jamtkneppet 2 – Frol bygdeallmenning (L2016002)


På Frolfjellet er situasjonen slik i dag at det foreligger ulike byggeregler etter hvor hytten/eiendommen ligger. I områder med gjeldende reguleringsplan er det ett sett med regler, mens det i områder uten reguleringsplan tillates noe annet, gjennom de generelle bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. I tillegg har grunneierne sine egne vedtekter som tidligere delvis har vært strengere enn de reguleringsbestemmelsene som kommunen har godkjent etter. Dette har ført til at det har vært en viss forskjellsbehandling mellom hytteeierne, uten at det har vært noen god grunn for det, alt etter beliggenhet og hvem som er grunneier. 

I forhold til dagens gjeldende reguleringsbestemmelser innebærer endringen at det tillates noe større anneks/uthus. Størrelsesbegrensningen økes til maksimalt 30 m2 bebygd areal. I tillegg er bestemmelsene om maksimale høyder justert noe. Bestemmelsene er også noe mindre detaljerte enn tidligere.

Endringene er vurdert til å i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planene for øvrig, og går ikke utover hovedrammene i planene. De berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Endringene er derfor behandlet etter saksbehandlingsreglene til «mindre endring» etter plan- og bygningslovens §12-14.

Endringsforslaget har blitt sendt på høring til berørte myndigheter og eiere/festere av eiendommer som blir direkte berørt av endringen. Det har ikke kommet inn noen merknader til endringen.

Vurdering:

Endringen av bestemmelsene vil etter kommunens vurdering ikke medføre negative konsekvenser, men tvert imot føre til mer likebehandling, være i tråd med utviklingen av hyttebebyggelsen ellers i kommunen, og føringene i kommuneplanens arealdel.

Rådmannen vil derfor foreslå at endringsforslaget vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2018 16:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051