Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 - sak 42/18 - Endring detaljregulering Ekne småbåthavn og friluftsområde

Per Anders Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Per Anders Røstad
Arkivsaknr: 2018/9045

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 42/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Endring av detaljregulering Ekne småbåthavn og friluftsområde, datert 18/4 2018, vedtas. Vedtaket fattes i henhold i medhold av plan- og bygningslovens §12-14

Vedlegg:


Saksopplysninger:

Levanger kommune søker, i samråd med Ekne småbåtforening, om noen mindre endringer av gjeldende detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde. 

Det foreslås følgende endringer i plankart og reguleringsbestemmelser:

Plankartet:

  • Område SA1 er utvidet sørover mot N1.
  • Grensen til N1 mot sjø er justert noe østover. Dette gir muligheter til å bygge deler av naustrekken på påler ut i sjøen. 
  • Deler av N1 er sikret som friluftsområde og kan ikke bebygges.
  • Område for sanitæranlegg S er utvidet mot parkeringsplassen.


Klikk for større plankart     

Revidert forslag                                                                                                Gjeldende plan 

Reguleringsbestemmelsene:

  • I bestemmelsenes punkt 3.1 Naust. Det settes krav om at det skal være fellesnaust med minimum 4 rom. Maksimal tillatt størrelse på naust begrenses til 30 m2 BYA (50 m2 i gjeldende plan).
  • Takvinkel mellom 30 og 37 grader (30 til 45 i gjeldende plan)
  • I bestemmelsenes punkt 3.2, småbåtanlegg på land, foreslås det en økning på byggehøydene. For bygg med saltak økes maksimal gesimshøyde fra 3 til 4 meter og maksimal mønehøyde fra 6 til 7 meter. For bygg med pulttak økes maksimal gesimshøyde fra 5 til 6 meter.


Endringene er vurdert til å i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planene for øvrig, og går ikke utover hovedrammene i planene. De berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Endringene er derfor behandlet etter saksbehandlingsreglene til «mindre endring» etter plan- og bygningslovens §12-14. 

Endringsforslaget har blitt sendt på høring til berørte myndigheter og eiere/festere av eiendommer som blir direkte berørt av endringen. Både fylkeskommunene og fylkesmannen har uttalt at de ikke har noen merknader til saken.

Vurdering:

Endringene i plankartet og reguleringsbestemmelsene vil etter kommunens vurdering ikke medføre negative konsekvenser, og være i tråd med hovedintensjonene i gjeldende regulering om å tilrettelegge området for småbåtaktivitet og allmenn friluftsliv.

Rådmannen foreslår at foreslåtte endring vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2018 16:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051