Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 - sak 39/18 - Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler:
Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2018/5494 - /L2017011

  Olav Strid - klikk for personkort
Saksordfører: Olav Strid, Ap

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 11.04.18 24/18
Plan- og utviklingskomiteen 13.06.18 39/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3 vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse PDF

2

Plankart PDF

3

Planbestemmelser, revidert etter høring PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • ROS-analyse
 • VA-plankart
 • VA-notat VA02
 • VA-notat VA03
 • Illustrasjonsplan
 • Dimensjoneringsrapport og fordrøyning
 • Snitt A-A
 • Snitt B-B
 • Fjernvirkning
 • Solstudier
 • Støyrapport
 • Støykart X101
 • Støykart X102
 • Trafikkprognose
 • Notat veg
 • Geoteknisk notat
 • VA rammeplan
 • Tidligere vedlegg til planforslaget
 • Høringsuttalelser (7 stk).


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Planforslaget er innsendt av Tegn_3 AS, på vegne av Levanger kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbygging i Kjønstadmarka på Kjønstad i Levanger kommune. Planforslaget er en detaljregulering og utgjør den 3. av totalt 4 planlagte etapper i boligutbyggingen på Kjønstadmarka. Det legges opp til regulering av minimum 155 nye boenheter fordelt på ulike boligtyper: lavblokk, rekkehus, flermannsboliger og eneboliger. Planforslaget var på høring mellom 14.04 – 28.05.2018. I den forbindelse har det kommet inn 5 høringsuttalelser. I tillegg kom det inn 2 høringsuttalelser etter at høringsfristen var gått ut. Høringen har tydeliggjort behov for noen enkle justeringer i planbestemmelsene.  

Høring.

Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak PS 24/18. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

1.      Fylkesmannen i Trøndelag, 12.04.2018

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:

1. Landbruksavdelingen tilrår at det tas inn en bestemmelse om at matjordlaget skal tas av og sikres for fortsatt matproduksjon i området.

2. Klima- og miljøavdelingen tilrår at bestemmelsen § 3.6 Parkering endres i tråd med Statens vegvesens norm for sykkelparkering, dvs. 1- 3 plasser pr boenhet.

3. Klima- og miljøavdelingen tilrår at det tas inn et nytt punkt om massehåndtering og fremmede arter i bestemmelsene. Svartelistede planter skal unngås på samferdselsanlegg, lekeareal, grønnstruktur og friområder.

Gjennom forslaget til planbestemmelser sikrer planen nå et minimum på 155 boenheter innenfor delområde 3. Av tabell 7 i planbeskrivelsen går det fram at det med 155 boenheter som minimum i delområde 3, må det sikres minimum 60 boenheter i etappe 4. Landbruksavdelingen vil være tydelig på at dette vil bli krevd som minimum ved detaljregulering for dette området.

I planen er det avsatt områder til opparbeidelse av lekeplasser. Ved detaljregulering er det viktig å tilrettelegge lekeområder som er godt skjermet fra trafikk, støy og annen forurensing.

Av støyrapporten framgår det blant annet at flere av feltene langs Nordsivegen er støyeksponert. Bestemmelsene synes å sikre at det oppnås tilfredsstillende støyforhold. I det videre planarbeidet gjenstår likevel å ta konkret stilling til omfanget av avbøtende tiltak.

Kommentar. Fylkesmannens forslag til bestemmelser tas med i planforslaget. Det bekreftes at vi ikke har kjennskap til forhold som tilsier at det ikke kan sikres et minimum på 40 boenheter i etappe 4.

2.      Trøndelag Fylkeskommune, 31.05.2018 (etter fristen)

(Brev til Riksantikvaren, kopi sendt til Levanger kommune)

Områdeplanen stiller krav om at det skal foretas arkeologisk utgravning av berørte automatisk fredete kulturminner, id 100554 og 100659, innenfor bestemmelsesområde #1 og #2 i områdeplanen. Trøndelag fylkeskommune ber herved Riksantikvaren fatte vedtak om kostnader og omfang for arkeologiske undersøkelser i ovenstående sak i henhold til kulturminnelovens § 10 og reguleringsbestemmelsene.

Fylkeskommunen viser til vedlagte brev fra tiltakshaver angående ønske om budsjettvedtak og utgravninger i angjeldende område. Det er ønskelig å få gjennomført undersøkelsene i løpet av feltsesongen 2018. Vi ber om at det fattes et snarlig vedtak.

Kommentar. Reguleringsbestemmelsen for detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3 har videreført kravet i områdeplanen: «Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av berørte automatisk fredete kulturminner, id 100554 og 100659, som er merket som Bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet.» Avventer svar fra Riksantikvaren.

3.      Trafikksikkerhetsutvalget v/Nesheim skole, 28.05.2018

Mener at planforslaget for Kjønstadmarka etappe 3, sammen med de øvrige byggetrinnene i Kjønstadmarka, framtvinger at man må planlegge og iverksette tiltak for å bedre trafikksikkerheten langs Gjemblevegen, Staupslia og avkjørselen til skolen. Utvalget vil utfordre kommunen til å vurdere nærmere hvilke løsninger som kan bidra til å bedre trafikksikkerheten i området, og eventuell tilknytte seg konsulenthjelp med kompetanse på dette feltet. I lys av kommunens satsning på trafikksikkerhet, forventer vi at dette gis høy prioritet i kommunens videre arbeid.

Trafikksikkerhetsutvalget savner flere tiltak som kan bidra til økt trafikksikkerhet, og har følgende forslag til tiltak som kan tas med;

 • Planbestemmelser som sikrer at det ikke er trafikk med lastebiler, anleggsmaskiner, og biler fra andre som arbeider i utbyggingsområdet, til og fra anleggsområdet i tidsrommet da skolebarna skal til og fra skolen (anslagsvis kl. 7 - 8.30 og kl. 13.15 - 14.30).
 • Planbestemmelser som sikrer at det ikke skjer parkering av biler knyttet til utbyggingsområdet på gang- og sykkelvegen under anleggsperioden.
 • Planbestemmelser med klare anvisninger knyttet til plassering og sikring av rigg, for å unngå trafikkfarlige situasjonen for de som ferdes på gang- og sykkelstien.
 • Planbestemmelser som sikrer at det ikke skjer beplantning langs vegen/fortauet som i framtida kan forhindre sikten for trafikken, evt. stiller krav til bruk av lave busker/beplantning.

 
Kommentar. Bestemmelse som regulerer ferdsel av anleggstrafikk til og fra anleggsområdet i tidsrommet hvor barn går til skolen tas med i planbestemmelsen som risikodempende tiltak. Antageligvis vil tidsrommet 7:30 – 8:30 være tilstrekkelig på morgenstid, og 13.15 - 14.30 på ettermiddagstid. Videre vil det sikres i bestemmelsene at kjøretøy i tilknytning til anleggsarbeidet skal unngå å parkere på g/s-vegen så lang dette er mulig.  Hensynssone for frisikt er allerede sikret i bestemmelsene. I frisiktsoner skal det være fri sikt fra og med 0,5 meter over tilstøtende veger. 

4.      Grethe og Torbjørn Sunde og Annar Kjønstad, 17.04.2018

Overnevnte naboer nord for Nordsivegen mener at planillustrasjon på s. 23 i planbeskrivelsen kan misforstås til å tro at adkomsten til sjøen er via privat veg eiet av T. Sunde og A. Kjønstad og over tilknyttede private eiendommer. Pilen er tegnet inn på den private vegen og peker på teksten «Til sjøen». Det pekes ikke langs Nordsivegen til evt. Avsatt sjøadkomst for feltene. Det bes om at planbeskrivelsen blir korrigert for å unngå misforståelse og at etablert adkomstveg til sjøen for de nye feltene blir klart beskrevet.

Kommentar. Korrigering av planbeskrivelsen er ikke nødvendig. Tegningen i planbeskrivelsen illustrerer kun i hvilken retning sjøen er, og gir ikke føringer for hvordan en skal komme seg til sjøen. Allmennhetens ferdselsrett styres av lov om friluftsliv og tydeliggjøres i miljødepartementets rundskriv T-6/97. Private veger er i utgangspunktet åpne for allmenn ferdsel så lenge det ikke dreier seg om «innmark». Det vises til lovtolkningen «Allmennhetens ferdselsrett på private veger» (01.10.2005) for utfyllende informasjon. Dokumentet kan lastes ned fra Strandsonedatabasen på Miljødirektoratets hjemmesider. Når det er sagt har kommunen inngått en avtale med en annen grunneier langs Nordsivegen nordvest for planområdet vedrørende bruk av privat veg ned til sjøen, samt noe tilrettelegging for allmenn ferdsel.

5.      Steinkjeradvokatene på vegne av Jan Sunde og Silje Strømmen, 28.05.2018

Hva gjelder forholdet til plan- og bygningsloven fremkommer det at planmyndigheten er ansvarlig for å følge opp forholdet til støy. Det konstateres at Sunde/Strømmen sitt krav knyttet til støysikring av eiendommen så langt ikke er hensyntatt. Dette må også hensyntas i den videre utbyggingen. Det bes om at støy for Sunde/Strømmen sin eiendom vurderes på nytt og at dette hensyntas i planforslaget. Det vises her til at det hadde vært uproblematisk å enten legge veien et annet sted, og/eller å avbøte tiltakene med f.eks. støyskjerming.

Kommentar. I støyrapporten til Kjønstadmarka 3 utarbeidet av ÅF Engineering AS går det frem at oppdaterte beregninger (ref. tegning X102) viser at støynivå ved fasdade (1, 2 og 3 etg) samt uteplass (terrasse 2 etg) ligger under 55 dBA, og får dermed tilfredsstillende støynivå ihht kravene i T-1442. Revidert støysonekart indikerer at en ligger under 55 dBA ved garasje/ gårdsplass. Oppdatertet trafikkgrunnlag viser mindre trafikk i dette området enn ved første utredning i 2016. Støyverdier er avrundet oppover til hele tall, dvs 54.2 dB blir 55 dB. Det vurderes dermed at detaljregulering for Kjønstadmarka etappe 3 ikke utløser behov for en lokal støyskjerm for eiendommen.

6.      Sagt mening i sakene i PUK 11.04.18: Lars Erik Eggen, 14.04.2018

Det ser ut til at en del av den nåværende naturlige naturstien i Kjønstadmarka blir erstattet av vei og avfallsstasjoner. Den naturlig "rundturen" i Kjønstadmarka blir da delvis på asfalt og forbi avfallsstasjoner. I hvor stor grad reduserer dette bruksverdien av grøntområdet som helhet?

Kommentar. Det vises til vurdering av konsekvenser for friluftslivet på s. 17 i planbeskrivelsen i planforslaget og s. 35 i planbeskrivelsen for områdeplan for Kjønstadmarka 2:

«Friluftsinteressene for store deler av kalksteinåsen ivaretas og sikres videre med regulering av friområde. Planforslaget medfører likevel at buffersonen mellom bebyggelse og friområde reduseres, og vil slik kunne redusere bruksverdien for deler av området. 5,5 daa av friområdet regulert i Kommundelplan for Levanger sentrum omreguleres fra friområde til byggeformål i reguleringsplanen. Til gjengjeld reguleres også området på 5,4 daa rundt båndlagte gravhaug til friområde. 

7.      Statens vegvesen, 4.06.2018 (etter fristen)

I en større og helhetlig sammenheng er den viktigste beslutningen imidlertid tatt tidligere i form av vedtaket om utbygging av Kjønstadmarka til (hovedsakelig) boligformål. Trafikk-situasjonen i Levanger sentrum har vært gjenstand for diskusjon i mange år. Trafikken gjennom Staupslia og over Sundbrua forventes å øke merkbart ved en gjennomføring av planforslaget. Grepet med å foreslå separering av hovedatkomst til Kjønstadmarka for kjørende via Gjemblevegen og fv. 6866 (tidl. 119) Staupslia, og for gående og syklende via kv. Nordsivegen, synes derfor å være en fornuftig innretting.

Statens vegvesen antar at Kjønstadvegen er helt i grenseland mot behovet for et bedre tilbud for myke trafikanter enn kun et enkelt fortau.

Med hensyn til spørsmålet om kryss og avkjørsler, jfr. vegnotates pkt. 5 Sikt, mener Statens vegvesen at 5 x 20 m sikt i er tilstrekkelig for kryss med liten trafikkmengde. Dette er imidlertid betinget av at det i begge veger er supplert med fartsdempende tiltak som sikrer at det reelle fartsnivået holdes i tråd med skiltet fartsgrense.

Forslag til parkeringsdekning er ok, og vi har heller ingen merknader til forslaget til planbestemmelser. 

Kommentar. Høringsuttalelsen tas til etterretning. Fartsdempende tiltak i tilknytning til aktuelle kryss sikres i bestemmelsene.

Endringer etter høring.

I samråd med tiltakshaver er det etter høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Planbeskrivelse.

Ingen endringer.

Plankart.

Ingen endringer.

Bestemmelser.

 • Overskytende matjord skal brukes til jordbruksformål i nærområdet. Jordmasser   som skal flyttes må være fri for smittsomme sykdommer eller uønskede arter.
 • Krav til sykkelparkering: 2 plasser per boenhet.
 • Krav til minimum støynivå på Lden under 55 dB på lekeplass.
 • Håndtering av masser, fare for spredning av fremmede arter.
 • Ved eventuell beplantning i grøntområder/samferdselsanlegg skal svartelistede     planter unngås.
 • Anleggstid reguleres i forhold til utfartstid til og fra skole.
 • Parkering av anleggsbiler på gs-veg forbi planområdet skal unngås.
 • Det skal etableres fartsdempende tiltak som sikrer at det reelle fartsnivået holdes i tråd med skiltet fartsgrense ved kryss med siktkrav 5 x 20. Hvilke konkrete tiltak dette skal være avklares i forbindelse med utarbeiding av tekniske planer. 
 • Bestemmelse om tillatt takvinkel for pulttak endres fra 10-25 grader til 6-25 grader, slik at det åpnes for flere mulige utforminger.


Vurdering:

Forholdet til gjeldende områdeplan

Planforslaget er i samsvar med gjeldende områdeplan, Kjønstadmarka 2. planforslaget oppfyller intensjonen om høy arealutnyttelse og variert sammensetning av boligtyper. For å sikre høy grad av arealutnyttelse er det lagt opp til 35 m² uteoppholdsareal per boenhet innenfor felt for lavblokker mot den generelle regelen om 50 m2 per boenhet i områdeplanen for Kjønstadmarka 2. Det er imidlertid sikret at minste sammenhengende uteoppholdsareal (MUA) skal være 200 m², med bredde på minimum 5 meter, og stigning på terreng på maks 1:20. Nødvendige rekkefølgebestemmelser er i henhold til bestemmelsene i områdeplanen. 

Etter høring

I løpet av høringen har det kommet frem momenter som har medført behov for mindre justeringer i bestemmelsene. Dette har stort sett dreid seg om punkter knyttet til trafikksikkerhet og miljømessige forhold knyttet til støy og fremmede arter.

Trafikk

I Levanger sentrum er det noen trafikale utfordringer. Staupslia og Kirkegata er sterkt trafikkert i dag, og det forventes at ved bygging av flere boliger på Nesset vil denne trafikken økes betydelig. Det er lagt opp til en parkeringsdekning i planforslag for Kjønstadmarka etappe 3 som tilsier en økning på over 230 biler.

Det er gjort et viktig grep for trafikksikkerheten ved å separere trafikken mellom hovedatkomst til Kjønstadmarka via Gjemblevegen og Staupslia for kjørende, og via Nordsivegen for gående og syklende. Antageligvis vil det på sikt være nødvendig å gjøre mer for å sikre god trafikksikkerhet for gående og syklende langs Gjemblevegen. Hovedutfordringen her er mye trafikk av biler til og fra Nesheim barneskole i forbindelse med kjøring av barn til og fra skolen, samt uoversiktlig trafikksituasjon i forbindelse med dette.

Barn og unges interesser

Hensynet til barn og unges interesser er ivaretatt ved å oppfylle kravene i områdeplanen til lekeplasser, deres størrelse, utforming og plassering. Det er sikret flere turveger/snarveger og grønnstrukturer for å øke fremkommeligheten for gående. Det er lagt opp til fortau langs hele hovedadkomstvegen i planområdet, og det planlegges fortau/gang-/sykkelveg fra Kjønstadmarka langs Nordsivegen frem til Sundbrua. Denne gs-vegen vil først og fremst betjene ungdomsskoleelever. Etter høring er det innarbeidet nye bestemmelser som har som formål å øke trafikksikkerheten i planområdet, bl.a. regulering av anleggstrafikken til og fra planområdet i forhold til utfartstiden for skoleelever til og fra skole. 

Konklusjon

Det vurderes at planforslaget legger opp til gode løsninger for boligbebyggelse, infrastruktur, friluftsområder og barn og unges interesser.

Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3 vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 11.04.2018

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Knut Sigurd Hjelmstad, H:

Følgende rekkefølgebestemmelse tas inn:

Gang- og sykkelveg langs Nordsivegen skal være planavklart før feltet tas i bruk.

Kostnader for opparbeidelse av gang- og sykkelveg i Nordsivegen fordeles mellom Levanger kommune og som et tillegg i tomtekostnadene. Evt. tilskudd fra statlige myndigheter kommer til fradrag.

Saksordfører:

Olav Strid, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Tillegg fremmet i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Detaljregulering for Kjønstadmarka etappe 3 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Før planforslaget legges ut på høring, skal ytterligere tre renovasjonsanlegg plasseres på plankartet slik vist i vedlagt skisse.

Følgende rekkefølgebestemmelse tas inn:

Gang- og sykkelveg langs Nordsivegen skal være planavklart før feltet tas i bruk.

Kostnader for opparbeidelse av gang- og sykkelveg i Nordsivegen fordeles mellom Levanger kommune og som et tillegg i tomtekostnadene. Evt. tilskudd fra statlige myndigheter kommer til fradrag.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for Kjønstadmarka etappe 3 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10

Før planforslaget legges ut på høring, skal ytterligere tre renovasjonsanlegg plasseres på plankartet slik vist i vedlagt skisse.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse PDF

2

Plankart PDF

3

Planbestemmelser PDF

4

ROS-analyse PDF

5

Vedlegg 20 - Skisse til plankart med avfallsstasjoner

6

Vedlegg 1 _VA-plankart PDF

7

Vedlegg 2_NOTAT-VA02_OV250-beregning PDF

8

Vedlegg 3_NOTAT-VA03_SP200-beregning PDF

9

Vedlegg 4- Illustrasjonsplan 22.02.2018

10

Vedlegg 5_Dim.rapport og fordrøyning PDF

11

Vedlegg 10 - snitt_A-A PDF

12

Vedlegg 11 - snitt_B-B PDF

13

Vedlegg 12 - Fjernvirkning PDF

14

Vedlegg 13 - Solstudier PDF

15

Vedlegg 15 - Trafikkprognose, 30.01.2018 PDF

16

Vedlegg 14 - Støyrapport, 19.02.2018 PDF

17

Vedlegg 16 - Notat veg, 21.02.2018 PDF

18

Vedlegg 17 - Geoteknisk notat, 16.02.2018 PDF

19

Vedlegg 18 - VA-rammeplan PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Vedlegg 6-9: Varslingsbrev, kunngjøringsannonse og vedlegg til varslingsbrev


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Planforslaget er innsendt av Tegn_3 AS, på vegne av Levanger kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbygging i Kjønstadmarka på Kjønstad i Levanger kommune. Planforslaget er en detaljregulering og utgjør den 3. av totalt 4 planlagte etapper i boligutbyggingen på Kjønstadmarka.

Planområdet

Planområdet ligger lengst nord på Levangernesset, nord for Levanger sentrum. Planområdet dekker felt B1-B6 i områdeplan for Kjønstadmarka etappe 2.

Planstatus

Planområdet er i kommunedelplan for Levanger sentrum avsatt framtidig boligområde. Gjeldende reguleringsplan er områdeplan for Kjønstadmarka etappe 2 L2012002, hvor felter som inngår i Kjønstadmarka etappe 3 forutsettes detaljert i en detaljreguleringsplan.

Planforslaget

Generelt

Planen er en videreføring av hovedkonseptet fra områdeplanen. De grønne forbindelsene bevares og sikrer god tilkomst til friområdene som ligger rundt planområdet. Levanger kommune opplever, i dag, en begrenset tilgang på eneboligtomter. Planforslaget vil dekke opp for deler av denne etterspørselen og samtidig tilby flere boligtyper som vil dekke et bredere spekter av kjøpere. Planforslaget legger opp til et minimum antall boliger på 155, fordelt på 24 eneboliger, 2 tomannsboliger med totalt fire enheter, 15 rekkehus eller eneboliger i kjede og 122 leiligheter. Så framt krav til maks % BYA, uteareal, parkering, m.m. tilfredsstilles vil det være tillatt å bygge mer enn minimum antall boenheter i hvert boligfelt.

Bebyggelsen

Området planlegges utbygd med en blanding av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus/eneboliger i kjede og lavblokker. Maksimal tillatt utnyttingsgrad (maks % BYA) varierer noe mellom de ulike feltene, men ligger mellom 35 % og 40 %. For å sikre godt dagslys i leiligheten tillates ikke leiligheter i lavblokk med ensidig orientering, det vil si med mulighet for vindu kun mot en side.

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Biladkomst til boligfeltet er Kjønstadvegen. Det er ikke mulig å kjøre til boligfeltet via Nordsivegen. Dette er gjort slik for å fordele trafikken som går til de ulike boligområdene på Nesset og hindre gjennomkjøring. Kommunen er i gang med å planlegge sammenhengende gang- og sykkelveg fra Kjønstadmarka langsmed Nordisvegen frem til sentrum. I dag er det gang- og sykkelveg fra Kjønstadmarka til Nesheim-skolen og sentrum via Kjønstadvegen og Gjemblevegen.

Parkering

Planforslaget følger parkeringskravet i bestemmelsene til ny kommunedelplan for Levanger sentrum som er under arbeid. For eneboliger og tomannsbolig er parkeringsdekningen 2 biler per boenhet. For rekkehus er det 1,5 biler per boenhet, for lavblokk er det 1,2 biler per boenhet, og for hybler er det 1,0 biler per boenhet. For lavblokker, BBB1- 9, skal det settes av 1,5 plasser for sykkel per 100 m² BRA.

Lek og uteopphold

Planforslaget gir gode muligheter for uteopphold og lek. I områdeplanen for Kjønstadmarka er det sikret en stor kvartalslekeplass med ballplass som er innenfor 250 m i luftlinje fra de fleste av boligene i Kjønstadmarka etappe 3. Det er også et stort offentlig friområde i områdeplanen sør for planområdet som består av skog, turveger og naturlekeplasser. Strategisk plassering av grønnstrukturer og turveger skaper god tilgang til nærmarka. Det legges til rette for fire småbarnslekeplasser på minimum 150 m2 innenfor planområdet. Disse er plassert slik at nesten alle boligene vil ligge innenfor en avstand på ca. 100 m. Noen av boligene (deler av BBB1, BFS1, BKS1, og BFS6) ligger noen få meter lenger unna enn dette. Innenfor bebyggelsesformål for lavblokk skal i tillegg internt felles uteoppholdsareal opparbeides slik at det tilfredsstiller krav til minimum 35 m2 per boenhet. 

Universell utforming og tilgjengelig boenhet

Uteområder og anlegg planlegges ut fra prinsipper om universell utforming. Universell utforming ivaretas ut over dette av teknisk forskrift. Alle lavblokkene i planen er på 3 etg. eller mer. Det vil dermed være krav om at disse skal ha heis, og at alle boenheter over 50 m2 BRA (og 50 % av eventuelle boenheter under 50 m2 BRA) skal oppfylle kravene til tilgjengelig boenhet. I tillegg vil enebolig med inngangsparti i hovedplan være godt egnet til å ha alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, og vil i så fall også utløse krav om tilgjengelig boenhet.

Kjønstadmarka etappe 2 stiller krav om at områder skal være tilgjengelige og brukelige for orienterings- og bevegelseshemmede, og at minimum 30 % av boligene i hvert delfelt med plankrav skal oppføres som tilgjengelig boenhet.

Støy

I forbindelse med Kjønstadmarka etappe 2 har ÅF Engineering laget en støyrapport, datert 19.02.2018. Denne beregningen viser områder langs Nordsivegen, Kjønstadmarka (spesielt før planområdet og ved inngangen til dette), samt ved en internveg (o_SV2) med støynivå fra veg på 55-65 dBA, dvs. gul støysone. I følge retningslinjen kan bebyggelse med støyfølsomme bruksformål, inkludert bolig oppføres i denne sonen dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 eller nyere, gjøres gjeldende for planen. Unntak gis for felt BBB1, BBB3, BBB4 og BFS1.

I felt BBB1, BBB3, BBB4 og BFS1 skal alle boenheter ha tilgang til en stille side, der støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. I disse feltene skal minimum 75 % av uteoppholdsareal tilfredsstille støygrensene i tabell 3. I tillegg skal hver boenhet ha minimum 50 % av oppholdsrom og minimum ett soverom med vindusfasade mot stille side der støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko i forbindelse med tiltaket vil i første rekke knytte seg til: trafikkforhold og trafikksikkerhet, trafikkstøy, anleggsfase, fallrisiko ved vegskjæring, og grunnforhold. Dette er nærmere utdypet i ROS-analysen.

Kulturminner

Det er registrert automatisk fredede kulturminner innenfor tre områder innenfor planområdet. Alle de tre områdene er ifølge Kulturminnesøk rester etter bosetninger, datert bronsealder – jernalder. Områdeplanen stiller krav om at det skal foretas arkeologisk utgravning av berørte automatisk fredete kulturminner, id 100554 og 100659, innenfor bestemmelsesområde #1 og #2 i områdeplanen. Bestemmelsesområde #1 og #2 i områdeplanen opprettholdes i planforslaget, med krav om utgraving og registrering før opparbeidelse innenfor områdene. Det automatisk fredede kulturminnet id 100771 er frigitt, og kan ifølge områdeplanen fjernes uten ytterligere arkeologisk undersøkelse.

Naturmangfold

Sør for planområdet er det registrert et område med naturtype gammel fattig edellauvskog, og verdivurdering viktig. Sørøst for planområdet er det registrert et område med naturtype naturbeitemark, og verdivurdering svært viktig. Planen kommer ikke i konflikt med disse områdene. I skogsområdet sør for planområdet er det også registrert arter med særlig stor forvaltningsinteresse (bjørkefink, gråtrost og skarmarikåpe) (kilde: Miljødirektoratet), samt flere arter som er vurdert som nær truet i Rødlista (Kilde: artsdatabanken). En stor del av dette skogområdet skal bestå, og er i områdeplanen avklart som offentlig friområde, delvis med hensynssone for bevaring av naturmiljø. Da planområdet allerede er avklart i gjeldende områdeplan regnes kunnskapsgrunnlaget å være vurdert i tidligere planprosesser. Planområdet er i dag dyrket mark.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Det er laget en overordnet plan for vann og avløp som følger planforslaget. Boligene skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett i Nordsivegen. Overvannsledning i området foreslås byttet ut med en ledning med større kapasitet (OV 350-ledning). 

Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i dag. Lavblokkene vil tilrettelegges for vannbåren varme, dersom dette blir aktuelt i fremtiden.

Renovasjon

Det skal være fem nedgravde renovasjonsanlegg spredt utover planområdet. Disse skal plasseres slik vist i vedlagt skisse for renovasjonsanlegg. Plankartet skal oppdateres før planforslaget sendes ut på høring.

Utbyggingsavtale

Kommunen selv er tiltakshaver, så utbyggingsavtale er ikke aktuelt.

Grunnforhold

Det ble gjennomført grunnundersøkelser i området i forbindelse med utarbeiding av Kjønstadmarka etappe 2, og det ble ikke funnet kvikkleire hverken i faresone 884 eller i resten av området for Kjønstadmarka etappe 2. Det anses dermed ikke å være fare for kvikkleireskred innenfor planområdet. ÅF Engineering har utført ny geoteknisk vurdering i forbindelse med planforslaget. Stabilitetsanalyser av området viser at stabiliteten for planområdet er ivaretatt med en ekstra terrengbelastning på 100 kPa fra utbyggingstiltak på eksisterende terreng. Rapporten konkluderer at det er behov for geoteknisk prosjektering for de enkelte tiltakene innenfor områdeplanen, som veg- og boligbygging. Med bakgrunn i dette stiller områdeplanen krav om at geoteknisk vurdering skal utføres for alle søknadspliktige byggetiltak i området.

Planprosess

Medvirkning

Annonse med kunngjøring av igangsatt regulering sto i Innherred og i Trønder-Avisa 01.07.2017. Varsel om planoppstart ble sendte 30.06.2017 til nærmeste berørte naboer, relevante offentlige/private etater og andre interessenter. Det ble i tillegg sendt nytt begrenset varsel om planoppstart 18.10.2017 for å varsle at barnehageformål vil inngå i planforslaget. Løsningen med barnehage ble senere trukket.

Det kom inn sju innspill fra berørte naboer, relevante offentlige/private etater og andre interessenter etter kunngjøring og varsel om igangsatt regulering sendt 30.06.2017. Disse er oppsummert i Tabell 2 i planbeskrivelsen.

Vurdering:

Forholdet til overordna kommunedelplan og gjeldende områdeplan:

Planforslaget er stort sett i samsvar med både overordna kommunedelplan og gjeldende områdeplan.

Forholdet til overordna føringer

Det er søkt å oppnå en god balanse mellom høy boligtetthet og et bredt tilbud av ulike boligtyper som vil dekke et bredere spekter av kjøpere. Planforslaget legger til rette for minimum 155 boenheter, noe som tilsvarer 3,7 boenheter per dekar boligareal avsatt i områdeplanen som dekkes av planområdet for Kjønstadmarka etappe 3. Dette svarer godt til Fylkesmannens landbruksavdelings anbefaling i forhåndsuttalelsen om at ambisjonen bør være minst 3 boenheter per dekar. 

Planarbeidet har hensyntatt Statlige planretningslinjer for samlet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP 2014) ved å sikre høy utnyttingsgrad og tilrettelegge for sykkel og gange. Grønne korridorer vil også sikre nabolagets og allmennhetens tilgang til turområdet i nærmarka sør for planområdet. 

Barn og unges interesser

Bestemmelsene i kommuneplanen og ny kommunedelplan som er under arbeid stiller krav til minimum 50 m2 felles eller offentlig uteoppholdsareal per boenhet i planen og krav om småbarnslekeplass på minimum 150 m2 innen en avstand på 100 m. I tillegg skal boligområder med 25 eller flere enheter skal innenfor en avstand på 250 m fra boligbebyggelsen, sikres sammenhengende areal til områdelekeplass på minimum 1,5 dekar. Boligområder med 100 eller flere boligenheter skal innenfor en avstand på 400 m fra boligbebyggelsen, sikres sammenhengende areal til ballfelt på minimum 1,5 dekar.

I planbeskrivelsen er det gjort rede for hvordan planforslaget oppfyller disse kravene. Som figur 24 viser er det noen av boligene i planforslaget som vi falle noe utenfor kravet til minsteavstand til lekeområder, men det er ikke snakk om vesentlig avvik så dette regnes som uproblematisk. I tillegg er boligene sikret god tilgang til nærmarka sør for planområdet ved at det er lagt inn grønnstrukturer og turveger som binder områdene sammen.

Klikk for større kart

Renovasjonsanlegg

Det skal tilrettelegges for fem nedgravde renovasjonsanlegg som skal være jevnt fordelt utover planområdet. I tidligere utkast til planforslag var det skissert med kun to, men på grunn av at kommunen ønsker at det skal være maks ~100 m avstand mellom bolig og renovasjonsanlegg økes antall anlegg til fem før planforslaget sendes ut på høring. Vedlagt skisse viser hvordan disse skal plasseres. Av vedlagt skisse går det også frem hvordan en snuhammer skal plasseres. Før plankartet sendes ut på høring skal plankartet oppdateres iht. skissert løsning for renovasjonsanlegg.

Konklusjon

Detaljregulering for Kjønstadmarka etappe 3 legges frem for høring og offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Før planforslaget legges ut på høring, skal ytterligere tre renovasjonsanlegg plasseres på plankartet slik vist i vedlagt skisse.

Klikk for større skisse

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.06.2018 16:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051